ประสบการณ์การจริง
      จากผู้ปรับความสมดุลสุขภาพ Share

 ผู้ที่มีสุขภาพดี

  กลุ่มปัญหามะเร็ง เนื้องอก

  กลุ่มปัญหาเบาหวาน
         ความดันโลหิตสูง       
         หลอดเลือดและหัวใจ

  กลุ่มปัญหาหลักภูมิแพ

  กลุ่มปัญหาหลักที่ทางเดินอาหาร

  กลุ่มปัญหาหลักที่กล้ามเนื้อ
         ข้อ กระดูก เส้นเอ็น

  กลุ่มปัญหาสุขภาพอื่นๆ