นโยบายแพทย์วิถีธรรม 7 ข้อ

ค้นหา
Generic filters

นโยบาย 1-6

นโยบาย 7

นโยบายที่ 1.

สนับสนุนการเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อช่วยเหลือโลก

นโยบายที่ 2.

ใช้อปริหานิยธรรม เพื่อสืบสาน ขับเคลื่อน กงธรรมพระธรรมจักร ต้องสืบสานด้วยอปริหานิยธรรม

นโยบายที่ 3.

ทำงานให้เน้นคุณภาพ ตามศักยภาพตามแต่ละจุด

นโยบายที่ 4.

ผลิตอาหารไร้สารพิษให้ได้มากที่สุด

นโยบายที่ 5.

พัฒนาแหล่งน้ำของเราเองให้สะอาดและพึ่งตนให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ซื้อให้น้อย ถ้าเรามีนำ้สะอาดกินใช้เอง เราจะรอด

นโยบายที่ 6.

อย่าแก้ปัญหาด้วยความหยาบ รุนแรง (ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา จะเพิ่มความแค้น เสียโอกาส ขาดทุน แต่โดยสัจจะแล้ว เราเสียเปรียบ คือ ได้เปรียบ แพ้ คือ ชนะ)

นโยบายที่ 7.

ฝากถึงเจ้าหน้าที่สุขภาพที่ยังรับราชการอยู่และที่ได้ให้การบริการการแพทย์วิถีธรรมแก่ประชาชน ให้กรอกรหัสสุขภาพ ในการให้บริการประชาชน ตามเอกสารกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ สธ o๒o๙.๑o /๑๖o๑ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในหน่วยงานของท่าน
*ลงรายงานการใช้แพทย์วิถีธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ตามรหัส ดังนี้*

2F302..มังสวิรัติ
2F304..อาหารปรับสมดุลร้อน-เย็น
2F310..การให้ความรู้ เรื่อง..
การนำหลักธรรมศาสนา
มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
1I113 ..การให้บริการอาหารปรับ
สมดุลฤทธิ์ ร้อน-เย็น
1I183.. การให้บริการ การแพทย์
ทางเลือกวิถีธรรม

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 2 พ.ย.2562
การประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวีปอเมริการ/ทวีปยุโรป/ทวีปออสเตรเลีย)