ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563 ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563
Select Page

ผู้มีปัญญามาก  แม้ประสบทุกข์ก็หาสุขพบ

อ.หมอเขียว ยกเตสกุณชาดกที่ 1 ว่าด้วยนกตอบปัญหาพระราชา จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2438-2444 โดยนำข้อที่ 2444 มาขยายความ ว่าผู้มีปัญญามาก แม้ประสบทุกข์ก็หาสุขพบ จากนั้นแนะนำให้ทุกท่านใช้โอกาสที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ พิจารณากิเลสของตนเอง ซึ่งการลดกิเลสนี้เป็นบุญกุศลสูงสุด โดยใช้หลักไตรลักษณ์ พิจารณาความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ของกิเลส คือพิจารณาโทษของกิเลส จนกิเลสยอมตาย สลายไป เห็นสภาพอนัตตาความไม่มีตัวตนของกิเลส คือพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลส

รับฟังเสียงได้ที่     หรือที่ https://anchor.fm/morkeaw/episodes/ep-ecdfce

เนื้อหาจากพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกวันที่ 27 ข้อที่ 2444 กำลังในบุรุษผู้มีอัธยาศัยใหญ่ในโลกนี้มี ประการ ในกำลัง ประการนั้น กำลังแขน บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังต่ำทราม ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเจริญพระชนม์ กำลังโภคทรัพย์ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังที่ . กำลังอำมาตย์ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังที่ กำลังคือมีชาติยิ่งใหญ่เป็นกำลังที่ โดยแท้ บัณฑิตย่อมยึดเอากำลังทั้งหมดนี้ไว้ได้. กำลังปัญญา บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังประเสริฐ ยอดเยี่ยมกว่ากำลังทั้งหลาย เพราะว่าบัณฑิตอันกำลังปัญญาสนับสนุนแล้ว ย่อมได้ความเจริญ. ถ้าบุคคลมีปัญญาทราม แม้ได้แผ่นดินอันสมบูรณ์ เมื่อเขาไม่ปรารถนา คนอื่นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ก็ข่มขี่แย่งเอาแผ่นดินนั้นเสีย. ข้าแต่พระจอมแห่งชนชาวกาสี ถ้าบุคคลแม้เป็นผู้มีชาติสูง ได้ราชสมบัติแล้วเป็นกษัตริย์ แต่มีปัญญาทราม หาเป็นอยู่ด้วยราชสมบัติทุกอย่างได้ไม่. ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยข้อความที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง คนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็ย่อมได้รับสุข. ก็คนบางคนไม่ตั้งใจฟังด้วยดี ไม่อาศัยผู้เป็นพหูสูต ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ไม่พิจารณาเหตุผล ย่อมไม่ได้บรรลุปัญญาแล อนึ่ง ผู้ใดรู้จักจำแนกธรรม ลุกขึ้นในเวลาเช้า ไม่เกียจคร้าน ย่อมบากบั่นตามกาล ผลการงานของผู้นั้นย่อมสำเร็จประโยชน์แห่งการงานของบุคคลผู้มีศีล มิใช่บ่อเกิด ผู้คบหาบุคคลที่มิใช่บ่อเกิด (ลาภยศสุข) ผู้มีปกติเบื่อหน่าย ทำการงาน ย่อมไม่เผล็ดผลโดยชอบ. ส่วนประโยชน์แห่งการงานของบุคคลผู้ประกอบธรรมอันเป็นภายใน คบหาบุคคลที่เป็นบ่อเกิดอย่างนั้น ไม่มีปกติเบื่อหน่ายทำการงาน ย่อมเผล็ดผลโดยชอบ. ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงเสวนะปัญญา อันเป็นส่วนแห่งการประกอบความเพียร เป็นเครื่องตามรักษาทรัพย์ที่รวบรวมไว้ และเหตุ ประการข้างต้นที่ ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแล้วนั้นเถิด อย่าได้ทรงทำลายทรัพย์เสียด้วยการงานอันไม่สมควร เพราะคนมีปัญญาทราม ย่อมล่มจมด้วยการงานอันไม่สมควร ดังเรือนไม้อ้อฉะนั้น.

ขยายความพระไตรปิฎก

คนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็ย่อมได้รับสุข  มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต เราเอาประโยชน์ได้ อย่างสถานการณ์โควิดตอนนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยิ่งเอาประโยชน์ได้ง่าย คนมีปัญญาคิดโดนพอๆ กัน ทุกคนอยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนกันหมด ลองพิจารณาสิ ว่าจะเอาประโยชน์อะไรได้ คนมีปัญญาละเอียดสูงสุด จะรู้ว่ามีวิบากเข้ามาในชีวิต เป็นวิบากรับแล้วก็หมดไป อยากหมดเร็วก็อย่าทำชั่ว ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ อะไรที่เป็นบุญกุศล อะไรที่เป็นการลดกิเลสได้ อะไรที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้เท่าที่เราทำได้ ทำเข้าไป ทำด้วยใจไร้กังวล ถือเอาประโยชน์ว่าดีเหมือนกันจะได้เพ่งเพียรทำสิ่งดีตามที่พระพุทธเจ้าสอน หรือจังหวะนี้ดีเหมือนกันที่ได้อยู่บ้าน ดูแลบ้าน ดีเหมือนกันจะได้ปลูกพืชปลูกผักไว้กิน ดีจะได้ทำปัจจัย 4 ทำเศรษฐกิจพอเพียง ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่าปัจจัย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต สำหรับเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย  บางท่านก็คิดว่าดีเหมือนกันได้ตรวจสอบใจว่าตอนนี้เรามีกิเลสอะไรที่อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหม เรามีกิเลสอะไร เห็นอาการเลยว่าที่เราอยากออกนอกบ้านไปเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตรงนั้นตรงนี้ เห็นกิเลสจะได้ใช้ปัญญากำจัดเลย พิจาณาไตรลักษณ์ ว่ากิเลสไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มี เริ่มต้นจากสุขปลอมของกิเลส ว่ามันไม่เที่ยงเสพไปแป๊ปเดียวก็หมดไป เก็บไม่ได้ มันไม่มีสาระ แล้วมันไม่ใช่สุข มันหลอกเราว่าเป็นสุข แท้จริงมันเป็นทุกข์ คือใจเป็นทุกข์ เราได้สมใจก็ลดทุกข์ชั่วคราว ก็ดีใจแว็บหนึ่งแล้วมันก็ละลายไป แท้จริงมันสร้างทุกข์แล้วก็ลดทุกข์เท่านั้น ในมาคันทิยาสูตร มันหลอกให้เราสร้างทุกข์ แล้วก็หลอกให้เราลดทุกข์ พอได้ชั่วคราว ก็ดีใจแว็บหนึ่งแล้วก็ละลายไปเลย แล้วก็ทุกข์ใหม่อีก ชั่วกัปชั่วกัลป์  มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ แล้วทุกครั้งที่เราอยาก เป็นวิบากร้ายชั่วกัปชั่วกัลป์ ตั้งแต่เริ่มต้นอยากจะไปเสพ ก็กลัวที่จะไม่ได้อย่างที่อยาก ใจก็เป็นทุกข์แล้ว เกิดทุกข์ใจ เป็นทุกข์ที่แรงที่สุดในโลกแล้ว ใจก็เป็นทุกข์ อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ แล้วเป็นทุกข์ทั้งแผ่นดิน ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในนขสิขสูตร ใจก็เป็นทุกข์ ทุกข์แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน เมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บ คือกายกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ตกลงเราเสียพลังไปสร้างทุกข์ เสียพลังไปดันทุกข์ออก เสียพลังไปสั่งให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวบีบทุกข์ออก เมื่อดันทุกข์ใจออกไม่ได้ ก็ดันร่างกายพังย่ำแย่ เจ็บป่วย เรามัวมายุ่งกับกิเลสของเรา มายุ่งกับการอยากเสพกิเลสของเรา เราก็ไม่ได้เอาพลังชีวิตเราณ เวลานั้นไปช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้กิเลสของผู้อื่นก็โตขึ้น ๆ และยังเป็นพลังส่งเสริมให้กิเลสคนอื่นโตขึ้นด้วย กลายเป็นพลังสนิทาน เหนี่ยวนำให้กิเลสคนอื่นโตขึ้น ๆด้วย กิเลสมันก็โตขึ้น ก็อยากได้สิ่งนั้น มันก็ทุกข์ใจ ทุกข์กาย แล้วก็ทำไม่ดีได้ทุกเรื่อง เหนี่ยวนำให้ผู้อื่นเป็นตาม สืบเนื่องไปชั่วกัปชั่วกัลป์ ชีวิตเราก็ทุรังคมัง ไปได้ไกล อนันตัง ไม่มีที่สิ้นสุด บันทึกเป็นวิบากร้ายของเรา ดึงเรื่องร้ายมาใส่เราและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องชั่วกัปชั่วกัลป์ ความทุกข์ทั้งปวงเกิดด้วยประการฉะนี้  เราก็พิจารณา ว่ากิเลสที่เราติด อยากออกไปเสพตรงนั้นตรงนี้ การที่เราอยู่บ้านแล้วอยากออกไป เราออกไม่ได้ เห็นกิเลสอยากเสพนู่นนี่มีไหม ก็จับอาการและถือโอกาสกำจัดกิเลสเลย กำจัดกิเลสได้ก็ได้บุญกุศลมากที่สุดแล้ว พิจารณาซ้ำๆ ว่ากิเลสมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เรามีญาณปัญญาแค่ไหนก็พิจารณาเข้าไป จนกิเลสมันเถียงเราไม่ได้ว่าคิดแบบกิเลสเป็นทุกข์ เราชี้แจงจนกิเลสเถียงเราไม่ได้ หลอกเราไม่ได้อีกต่อไป ปกติกิเลสหลอกว่าเป็นสุข ไม่ใช่มันเป็นทุกข์ หลอกว่าเที่ยง ไม่ใช่มันไม่เที่ยง ก็พิจารณาจนกิเลสยอมด้วยญาณปัญญาของเรา ที่นี้กิเลสไม่อยากทุกข์ มีวิธีที่จะไม่ทุกข์ คือตายจากความคิดเดิม เนื่องจากพลังงานไม่สูญหายไปจากโลก พลังงานที่กิเลสสูญสลาย ก็จะกลายมาเป็นของเรา เอามาคิดแบบพุทธะ ก็ไม่ชอบในการที่ไปเสพกิเลส และก็ไม่ชังในการไม่ได้เสพกิเลส กลายเป็นสภาพไม่ชอบไม่ชัง ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ไม่สุขไม่ทุกข์ ไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็ไม่มีวิบากร้ายใดๆ ใจก็เบิกบานแจ่มใส เบาใจ ไร้กังวล อะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์ใจ แล้วเราก็เข้าใจกรรมแจ่มแจ้ง เราก็ไม่ทำชั่ว ทำแต่ดีที่ทำได้ เกิดพลังเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นเป็นตาม กลายเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นชั่วกัปชั่วกัลป์ ใจก็เป็นสุข กายก็แข็งแรง เกิดเรื่องดีกับตนเองและผู้อื่นชั่วกัปชั่วกัลป์ นี่คือสภาพอนัตตา ความไม่มีตัวตนของกิเลส เกิดจากการพิจาณาความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ อนิจจัง ทุกขัง นี่แหละ จะทำให้เกิดสภาพอนัตตา ความไม่มีตัวตนของกิเลสนั่นแหละคือประโยชน์ในชีวิต สรุปคืออนิจจัง ทุกขังคือพิจารณาโทษของการมีกิเลส และอนัตตาพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลส ตรงกับพระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2010 

ที่มา: รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 4 เมษายน 2563

 

ผู้มีปัญญาน้อย จะหวั่นไหว

ผู้มีปัญญาน้อย จะหวั่นไหว

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

เนื้อหาโดยย่อ

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2089 คนมีปัญญาน้อย ได้รับความสุขแล้ว ย่อมมัวเมา แม้ถูกความทุกข์กระทบแล้ว ย่อมถึงความหลง อันสุขทุกข์ที่จรมากระทบเข้าแล้ว ย่อมหวั่นไหว ดุจปลาที่ดิ้นรนอยู่ในที่ร้อนฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นี้ จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐ คนโง่ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจ้าข้า.

คนมีปัญญาน้อย ได้รับความสุขแล้ว ย่อมมัวเมา แม้ถูกความทุกข์กระทบแล้ว ย่อมถึงความหลง อันสุขทุกข์ที่จรมากระทบเข้าแล้ว ย่อมหวั่นไหว ดุจปลาที่ดิ้นรนอยู่ในที่ร้อนฉะนั้น คนมีปัญญาน้อย ท่านใช้ภาษาสุภาพจริง ๆ คือคนโง่ เวลามีสุขทุกข์เข้ามาแล้วย่อมหวั่นไหวดุจปลาที่ดิ้นรนอยู่ในที่ร้อน คือคนมีปัญญาน้อยเวลามีสุขทุกข์กระทบเข้ามาก็จะหวั่นไหว ถ้ามีสุขเข้ามาก็กลัวว่าจะหมดไป พอมันหมดไปก็กลัวมันจะไม่เข้ามา ถ้ามีทุกข์เข้ามาก็กลัวจะไม่หมดไปเมื่อมันหมดไปแล้วก็กลัวมันจะเข้ามาในชีวิต ชีวิตจะมีแต่ความหวั่นไหวกลัวกังวลตลอด คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ยิ่งตอนนี้โควิดระบาด คนมีปัญญาน้อยจะหวั่นไหว พระพุทธเจ้าท่านรู้สัจจะนี้ตั้งแต่ท่านเป็นโพธิสัตว์ เพราะฉะนั้นใครมีสุขทุกข์เข้ามาในชีวิตแล้วมีความหวั่นไหว แปลว่าปัญญายังน้อยอยู่ ดุจปลาที่ดิ้นรนอยู่ในที่ร้อนฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าเห็นข้อความแม้นี้ จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐ คนโง่ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจ้าข้า

คนโง่เจออะไรก็ทุกข์ทั้งนั้น เจอสิ่งที่เป็นสุขก็เป็นทุกข์ เจอสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ทุกข์และทุกข์ คนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบ คนมีปัญญาอยู่ในสภาพที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สามารถที่จะเป็นสุขได้ตลอด แต่คนโง่นี้ได้สภาพที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาก็มีแต่ความกลัวความหวั่นไหวอยู่ตลอด ความกลัวความหวั่นไหวที่มีตลอดนั่นแหละจึงเป็นความไม่ประเสริฐ

คนที่ไม่ว่าสุขทุกข์ไม่ว่าสิ่งดีสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิตก็ยังสบายใจไร้กังวลได้ตลอดเวลา เป็นผู้มีปัญญามาก เป็นวิบากดีของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่ให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป เข้าใจความจริงเวลาร้ายเข้ามาในชีวิต เข้าใจว่าเป็นวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ชดใช้รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นแล้วก็สบายใจไร้กังวลโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วรับเต็มๆ เป็นไงเป็นกันรับเท่าไหร่หมดเท่านั้น เข้าใจกรรมวิบาก อยากหมดเร็วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ ก็สบายไม่มีความทุกข์ใจใดๆ สุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไร ทุกอย่างก็เป็นมายาทั้งนั้นเกิดดับๆ เป็นต้น

ผู้มีปัญญามาก ย่อมไม่หวั่นไหวกับโควิด

คนที่เข้าใจธรรมะเขาจะไม่หวั่นไหว เกิดโควิดเข้ามา เขาก็พยายามปฏิบัติตัวเองให้มันถูกต้อง ด้านร่างกาย ชีวิตเราก็สร้างภูมิต้านทานให้ดีแล้วก็ไม่ไปรับเชื้อเข้ามา ไม่ไปในปัจจัยเสี่ยงที่จะรับเชื้อเข้ามา ถ้าเราปลอดภัยดี ก็สบายใจดี เป็นกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป แต่ถ้าเราเกิดติดโควิดขึ้นมา เราก็ทำใจดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็พยายามดูแลตัวเองเต็มที่แล้ว แต่ถ้าเราติดโควิดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันถ้าเราทำดีเต็มที่แล้ว ดูแลตัวเองเต็มที่ทำบุญกุศลก็ปฏิบัติเต็มที่แล้ว ก็แปลว่าเป็นวิบากของเรา มันดีก็ไปเป็นวิบากของเราให้เราได้ชดใช้ รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้น อยากหมดเร็วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ แล้วก็ทำสมดุลร้อนเย็นให้ดีเพิ่มภูมิต้านทานให้ดี มันก็หมดได้เร็ว ถ้ามันหายได้ก็หายก็ดี วิบากร้ายหมดสิ่งดีเกิด ถ้ามันไม่หายมันต้องตายต้องเสียชีวิตก็ดี ใช้เวรใช้กรรมไป จะได้หมดเวรหมดกรรม แล้วก็ทำใจของเราแบบนี้ ก็ต้องพยายามคิดให้มันไม่ทุกข์ คิดให้มันสบายใจ เบิกบานแจ่มใสก็คือใจไร้กังวล แล้วก็มีความดีงามเข้าไปด้วย คนเราควรจะมีความเบิกบานแจ่มใส ความดีงามในแง่เชิงต่าง ๆ รวมทั้งความสมดุลด้วยก็มีความดีงาม อันนี้แหละเป็นที่พึ่งของชีวิตของชีวิต เป็นเวทนาของชีวิต เราทำอย่างไรใจเราจะสบายไม่ว่าเราจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย เมื่อเราได้พยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว เราทำให้ดีที่สุดแล้วในแต่ละด้านแต่ละด้านที่เรามีความรู้ ด้านใดๆก็ทำให้มันดีที่สุดแล้ว แต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมก็ปฏิบัติตัวดีที่สุดแล้ว ไม่ประมาทแล้วระมัดระวังแล้ว แต่ถ้ามีวิบากเรายังติดโควิดอีก ก็มีปัญญาเต็มใจใช้วิบาก  เรามีทุกข์เข้ามาก็ไม่กลัว เพราะเราเป็นคนมีปัญญาก็เต็มใจ ก็เต็มใจรับวิบาก ถ้าเราไม่ทำดีไว้หนักกว่านี้แน่ๆ โชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้ว ทำใจรับไปเลย รับเต็มๆ หมดเต็มๆ เป็นไงเป็นกัน ทำใจแบบนี้ ใจเราก็สบายไร้กังวล แล้วเราก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ มีดีอะไรที่มันทำได้ก็ทำ อย่าไปแพร่เชื้อให้ใครต่อ พยายามดูแลตัวเองให้ดี ทำความดีไป อะไรเป็นประโยชน์ก็ทำไป ดูแลตัวเองสมดุลร้อนเย็นไป มันก็มีโอกาสที่จะหายจากโรคได้ คนหายจากโรคก็มาก  ถ้าเราดูแลตัวเองให้ดี โอกาสหายก็มีได้ ถ้าหายก็ดี มันเป็นวิบากดีออกฤทธิ์ให้เราได้อาศัย เป็นวิบากดีใหม่ วิบากดีเก่าก็แล้วแต่ แต่ถ้ามันไม่หาย ต้องเสียชีวิต มันหนักมาก ก็ถือว่าวิบากร้ายของเรา ในเมื่อเราทำวิบากดี ดีที่สุดแล้ว ดันวิบากร้ายออกได้มากที่สุดแล้ว มันก็ยังเข้ามาเล่นงานเราอีก ก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไป รับเต็มๆ หมดเต็มๆ เป็นไงเป็นกัน รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นๆ เราแสบสุดๆ เราก็ต้องรับสุดๆ มันจะได้หมดไปสุดๆ เราจะได้เป็นสุขสุดๆ เราก็พิจารณาแบบนี้ ใจเราก็จะสบาย แม้เราจะต้องเสียชีวิตไป มันก็ได้ใช้วิบากชุดใหญ่ไป ข้างหน้ามันก็จะดีขึ้น ถ้าใจเราถูกต้องใจเราดีงาม มันหมดวิบากร้ายชุดใหญ่ไป ดีก็จะออกฤทธิ์ได้มากขึ้นๆ ในภายภาคหน้าของชีวิตเราก็มีความผาสุกมากขึ้นๆ นี่คือสัจจะ เราก็ตั้งจิต ทำสิ่งที่ดี ตายก็เกิดใหม่ไปทำดีต่อ อยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไป ทำดีต่อ ตั้งจิตแบบนี้ให้มันเด็ดขาด มันก็จะสบายใจไร้กังวลแล้วก็จะเกิดผลดีต่อเรามากที่สุด 1) ใจเราจะผาสุกที่สุด 2) โอกาสฟื้นก็จะฟื้นได้ดีที่สุด และ3)  ถ้ามันจะเสื่อมมันก็จะเสื่อมได้ดีที่สุด ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งใดๆก็ตามนั้นก็ใช้หลักการนี้ได้เลย

ฟังเสียงบรรยายได้ที่ https://anchor.fm/morkeaw/episodes/C9-ecdfa1

หรือที่C09 ผู้มีปัญญาน้อย จะหวั่นไหว.mp3

บางส่วนของรายการธรรมะพาพ้นทุกข์วันที่ 4 เมษายน 2563 ดูYouTube ที่

630404 5 เล่ม ๒๗ ข้อ ๒๐๘๔ ว่าด้วยปัญญาประเสริฐ

Playlists-Youtube แนะนำแพทย์วิถีธรรมกับโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถึงวันนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไป ความกลัว ระแวง หวั่นไหวเพิ่มขึ้นทั่วโลก แพทย์วิถีธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอส่งลิงค์แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้ทุกท่านได้พิจารณา

หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์

https://youtu.be/TXiIyXU4lbE

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ เป็นรายกายที่เริ่มถ่ายทอดสดเพื่อให้แนวทางและกำลังใจกับทุกท่าน ที่ร่วมอยุ่ในวิกฤตโควิด-19 ถ่ายทอดสดทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ 12:00-14:00 น. Playlist จะตัดการบรรยายออกเป็นหัวข้อ และใช้วิธีการนำวิดีโอที่บันทึกไว้ upload ขึ้น จึงได้คุณภาพภาพและเสียงที่ดีขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะเผยแพร่หลังจากถ่ายทอดสดประมาณ 18 ชั่วโมง

 ลิงค์ หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์

 

แพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤติ โควิด-19

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnkfLrTi0hahJ2gUJmQnQ-O

รายการแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 เสวนาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม กับการป้องกันภัยจากโควิด-19 ดำเนินรายการโดย แพทย์หญิง ลักขณา ดร.ภูเพียรธรรม คุณ คุณดินแสงธรรม คุณแพรลายไม้ และคุณหมายขวัญพุทธ ออกอากาศสดทุกวัน 8:30 -9:30 น.

สุขภาพพึ่งตนกับการสู้โควิด-19

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqmrJBuAzToynlIqPDCAzs7f

คัดสรร และรวบรวมวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเพราะ เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันแข็งแรง ร่างกายจะรักษาฟื้นฟูตนเองได้อย่างดี
ดูรายละเอียดที่ www.morkeaw.net/covid

ขยายบททบทวนธรรม

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqmbEjnUqVXsaIVshAievyBH

บททบทวนธรรม เป็นธรรมะที่อ.หมอเขียวกลั่นมาจากพระไตรปิฎกเป็นภาษาเข้าใจง่าย เหมาะกับปัจจุบัน เป็น หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการทำแก่นเลิศ ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย ซึ่งให้ผลมาถึง 70 % playlist นี้ รวบรวมการขยายความหมายของบททบทวนธรรม โดยอ.หมอเขียว
ลิงค์บททบทวนธรรม https://www.youtube.com/watch?v=_yX3vNKes0I

ปล. สำหรับท่านที่สนใจใช้ยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ข้อ) ของแพทย์วิถีธรรม แนะนำให้ท่านรับชม youtube แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม เพื่อเรียนรู้น้ำหนักของยาแต่ละเม็ดก่อน https://youtu.be/xXrRY0HOdjs

3 สิ่งสำคัญของชีวิต เพื่อความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก

3 ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล ชีวิตใดมีแก่นมีแกนของ 3 สิ่งนี้ ชีวิตนั้นจะผาสุกที่สุด มั่นคงที่สุด เข้มแข็งที่สุด ปลอดภัยที่สุด ถ้าอยากมีความอยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอด อย่างเข้มแข็ง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดของคน ต้องเข้าหา 3 สิ่งนี้ ปัจจัย 4 มิตรดี มีศีล มิตรดี คือมิตรดีคือมิตรที่ศีลและตัวเราเองก็ต้องมีศีล ศีลคือการลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ใดลดกิเลสเครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สัตว์อื่นได้ และทำประโยชน์ให้กันตนเอง ผู้อื่น สัตว์อื่นได้ นี่คือวิบากดีที่จะผลักดันสิ่งเลวร้ายออกไป และจะดูดดึงสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต
รับฟังที่ C3 3 สิ่งสำคัญของชีวิตคน.mp3
ตัดต่อจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 30 มีนาคม 2563

 

 

ความสำคัญของปัจจัย4

ความสำคัญของปัจจัย 4 คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 25 ข้อที่ 281 จัตตาริสูตรมาขยายความ 

รับฟังได้ที่C3 25.281 ปัจจัย4.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3–4-ec52mf

ตัดต่อจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 29 มีนาคม 2563

 

ความสำคัญของศีล

ศีล หรือกุศลกรรมบถ 10 โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 24 ข้อที่ 165 จุนทสูตร มาขขยายความเป็นหลัก 

รับฟังได้ที่ C4 24.165 ศีล.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3-ec531l

 

ความสำคัญของมิตรดี สหายดี สังคม สิ่งแวดล้อมดี

มิตรดี สหายดี สังคม สิ่งแวดล้อมดี ในบทนี้นำเสนอความสำคัญของมิตรดีฯ  โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 15 ข้อที่ 383 มาขยายความ 

รับฟังได้ที่ C5 15.383 มิตรดี.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3-ec533l

 

 

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

33.31 จริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 402 ข้อที่ 31 กัณหทีปายนจริยาที่ ๑๑ ว่าด้วยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส ในชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นฤาษีชื่อว่ากัณหทีปายนะ ซึ่งไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ กว่า ๕๐ ปี คือควบคุมกาย วาจา ได้แต่ไม่ได้ทำถึงใจ อย่างไรก็ตาม ท่านทำสัจจกิริยาจากการที่ท่านปฏิบัติพรหมจรรย์ในอดีตอยู่ 7 วัน การนี้ทำให้เด็กพ้นจากพิษงูได้ ซึ่งอ.หมอเขียวได้ให้กำลังทุกคนว่า แม้ในอดีตจะเป็นอย่างไร ให้ ณ ปัจจุบันทำศีลให้ดีที่สุด และปล่อยไปตามธรรม ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวได้แนะนำการเบิกพลังความดีมาใช้อีกด้วย ขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/33-31-ec0u06/a-a1prs6u

33.30 จริยาวัตรของพระยาปลา

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 401 ข้อที่ 30 มัจฉราชจริยาที่ ๑๐ ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาปลา ในชาตินี้ท่านระลึกได้ว่าท่านไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลย ท่านจึงใช้สัจจวาจานี้ ขอฝนให้ตกลงมา ซึ่งทำให้ท่านและหมู่ญาติของท่านรอดพ้นจากภัยแล้ง นอกจากนี้ อ.หมอเขียวได้ยกตัวอย่างองคุลิมาล ฟังแล้วน่าจะเป็นพลังให้ทุกท่าน ร่วมสร้างพลังพุทธะ ด้วยการลด ละ เลิกเนื้อสัตว์กันค่ะ ขอเชิญทุกท่านฟังรายละเอียดกันค่ะ

33.18 จริยาวัตรของธรรมเทพบุตร

 วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 390 ข้อที่ 18 ธรรมเทวปุตตจริยาที่ ๘ ว่าด้วยจริยาวัตรของธรรมเทพบุตรครั้งหนึ่งรถของท่านธรรมวาทีเทพบุตรชนกับรถของอธรรมวาทีเทพบุตร ที่แอกรถ ซึ่งอาจเกิดการทะเลาะวิวาทกัน แม้ท่านมีฤทธิ์ที่จะทำร้ายอธรรมวาทีได้ แต่เพื่อการรักษาศีล ท่านจึงระงับจิตด้วยการหลีกทางให้แก่อธรรมวาทีเทพบุตร จากนั้นแผ่นดินได้สูบอธรรมวาทีเทพบุตร ชี้ให้เห็นว่า เราสามารถฆ่าสัตว์ได้ แต่เราเลือกที่จะไม่กิน เราจะใจดำไม่ช่วยเหลือใครก็ได้ แต่เราก็ช่วยเหลือ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้เราก็ตัดรอบ นี้คือการบำเพ็ญ รักษาศีล ศีลจึงคุ้มครอง ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่บำเพ็ญศีลนั้นจริง เราก็สามารถนำพลังศีลนั้นมาคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ มาพัฒนาสิ่งใด ๆ หรือใช้ช่วยเหลือใคร ๆ ได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียว แนะนำว่า ในภาวะวิกฤตนี้ ให้ตั้งจิตบำเพ็ญศีล ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระโพธิสัตว์ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติศีลที่ถูกตรง การตั้งจิตด้วยสัจจวาจานี้ ขอให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เท่าที่จะเป็นไปได้ตามบุญกุศล สิ่งจริงที่ได้บำเพ็ญมาจริง ตั้งจิตแบบนี้จะเป็นพลังช่วยกัน เรามาฟังรายละเอียดกันค่ะ

33.29 จริยาวัตรของลูกนกคุ้ม

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 400 ข้อที่ 29 วัฏฏกโปตกจริยาที่ ๙ ว่าด้วยจริยาวัตรของลูกนกคุ้ม นอกจากนี้อ.หมอเขียวยังยกตัวอย่างผู้รอดชีวิตจากสินามิ ในเหตุการณ์ร้ายเดียวกัน แต่ละชีวิตได้รับผลไม่เหมือนกัน สิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันคือการปฎิบัติศีลให้ดีที่สุด การไม่เบียดเบียนจะพาพ้นทุกข์ การเพิ่มศีลจะเป็นวิบากดีที่มาช่วยเหลือเพิ่มเติม เรามาฟังคำบรรยายของอ.หมอเขียวกันค่ะ

https://anchor.fm/dhamma-morkeaw/episodes/33-29-ec25nf

แนวทางของแพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19

แนวทางของแพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19

แนวทางของแพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19

ลิงค์บทความที่เกี่ยวข้อง
นโยบายแพทย์วิถีธรรม ร่วมด้วยช่วยกัน ยับยั้งโควิด-19

1 อาหารขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลก

2 ใจที่กังวล ทำให้ภูมิต้านทานลด

3  ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องฝ่าฟันอุปสรรค COVID-19 ไปด้วยกัน

4 ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย

5 วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง

6 COVID-19 เป็นโรคร้อนเกิน

 

ุ6 COVID-19 เป็นโรคร้อนเกิน

ุ6 COVID-19 เป็นโรคร้อนเกิน

#COVID-19 เป็นโรคร้อนเกิน อาการภาวะร้อนเกิน เช่น ไอ มีเสมหะ ไข้ขึ้นสูง เป็นต้น วัดอุณหภูมิได้เลยว่าร้อนหรือเปล่า วัดแบบปรอทหรือแบบยิงเลเซอร์ ถ้าร่างกายร้อน 37.5 c ชัดเจนว่า COVID-19 เป็นร้อนเกิน

HIV(เอดส์) เวลาเชื้อลงก็เป็นร้อนเกิน หนองเต็มตัว (ฟังต่อ)

#ช่วงที่ ๑

#ช่วงที่ ๒

#ควรปรับสมดุลร้อนเย็นให้เป็น เช่น การลดทานเนื้อสัตว์ที่มีกรด ใช้ถั่วแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เช่น ถั่วหลากหลายชนิด ควรทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นให้มาก

ลด.. #โปรตีน #ไขมัน #พืชผัก #ผลไม้ = #ฤทธิ์ร้อน

เพิ่ม..#โปรตีน #ไขมัน #พืชผัก #ผลไม้ = #ฤทธิ์เย็น

✔️🍀

คุณลักษณะของสมุนไพร ผลไม้ ผัก หรืออาหารที่มีฤทธฺิ์ร้อน และฤทธิ์เย็น

✔️🍀#ลักษณะที่เป็นฤทธิ์ร้อน……หมายถึง

สมุนไพร ผลไม้ ผัก หรืออาหาร เมื่อกินเข้าไปแล้ว ดื่มน้ำตามจะรู้สึกสดชื่นขึ้น และเพิ่มอาการไม่สบายจากการกระทบอากาศร้อน ลดอาการไม่สบายจากการกระทบอากาศเย็น

http://foodmorkeaw.blogspot.com/p/blog-page_7.html

✔️🍀#ลักษณะที่เป็นฤทธิ์เย็น……

หมายถึง สมุนไพร ผลไม้ ผัก หรืออาหาร เมื่อกินเข้าไปแล้ว ดื่มน้ำตามจะรู้สึกรสของน้ำจืดกว่าปกติ และเพิ่มอาการไม่สบายจาการกระทบอากาศเย็น ลดอาการไม่สบายจากการกระทบอากาศร้อน

http://foodmorkeaw.blogspot.com/p/blog-page.html

✔️🍀#ปฏิบัติ=เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)

ยา 9 เม็ด

✔️🍀#พัฒนา=สร้างแหล่งอาหารไร้สารพิษเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง ซื้อเขาอาจปนโรคและสารพิษ ใช่ว่ามีเงินแล้วจะได้ของปลอดภัย

✔️🍀

#ถอนพิษร้อนให้เป็นก็จะสามารถยับยั้ง COVID-19 ได้

#สามารถสร้างภูมิต้านทานเองได้

✔️🍀

#ตามหลักแพทย์วิถีธรรม

#พบว่า อาการเจ็บป่วยแบ่งได้เป็น ๕ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

(๑) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน

(๒) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเย็นเกิน

(๓) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึ้นพร้อมกัน

(๔) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนเกินตีกลับเป็นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก)

(๕) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกินตีกลับเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)

http://fansclubmorkeaw.blogspot.com/p/blog-page_19.html

๑.✔️🍀

#ตัวอย่างอาการของภาวะร้อนเกิน

อาการเด่นที่มักเกิดเมื่อมีภาวะร้อนเกิน

ได้แก่ ปากคอแห้ง กระหายน้ำ ปวด บวม แดง ร้อน ตึง แข็ง มึน ชา แผลพุพอง ผื่น คัน ปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย อุจจาระแข็ง กำลังตก ชีพจรเต้นแรง ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แมลงสัตว์กัดต่อย เริม งูสวัด การติดเชื้อตามอวัยวะต่างๆ เป็นต้น

✔️🍀

เมื่อมีภาวะร้อนเกิน

ให้แก้ด้วยการใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเท่าที่รู้สึกสบาย ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย

๒.✔️🍀

#ตัวอย่างอาการภาวะเย็นเกิน

อาการเด่นที่มักเกิดเมื่อมีภาวะเย็นเกิน

ได้แก่ ปากคอชุ่ม ไม่กระหายน้ำ รสของน้ำจืดผิดปกติ ปวด เหี่ยว ซีด เย็น ตึง แข็ง มึน ชา ท้องอืด หัวตื้อ มืดเย็น เท้าเย็น หนาวสั่น ปัสสาวะใสปริมาณมาก อุจจาระเหลว กำลังตก ชีพจรเต้นเบา

✔️🍀

#ถ้ามีภาวะเย็นเกิน ให้แก้ด้วยการใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเท่าที่รู้สึกสบาย

 

๓. ✔️🍀

#ตัวอย่างอาการร้อนเกินและเย็นเกินที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

มีไข้สูง ร่วมกับเย็นมือ เย็นเท้าหรือหนาวสั่น, ปวดศีรษะ ตัวร้อนร่วมกับท้องอืด, ในร่างกายมีบางส่วน ปวด บวม แดง ร้อน บางส่วน ปวด เหี่ยว ซีด เย็น เป็นต้น

✔️🍀

#วิธีแก้ทั้งภาวะร้อนและเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็น โดยผ่านไฟหรือกดน้ำร้อนใส่หรืออาจผสม สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นสดเท่าที่รู้สึกสบาย

 

๔. ✔️🍀

#กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนเกินตีกลับเป็นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก)

คือ ต้นเหตุจากร้อนแต่มีสภาพตีกลับจนเกิดอาการเย็นเกิน เมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแก้ อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นกลับรู้สึกสบาย ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็น เพราะต้นเหตุเกิดจากร้อน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อ ๕๙), ละทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นความสุข (พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๕ ข้อ ๓๓) จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่า การดับทุกข์ที่ต้นเหตุจะทำให้ทุกข์ดับและเกิดความสุขขึ้น

๕.✔️🍀

#กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกินตีกลับเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)

คือ ต้นเหตุจากเย็นแต่มีสภาพตีกลับจนเกิดอาการร้อนเกิน เมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแก้ อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนกลับรู้สึกสบาย ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน เพราะต้นเหตุเกิดจากเย็น การดับทุกข์ที่ต้นเหตุจะทำให้ทุกข์ดับและเกิดความสุขขึ้น

#อาจารย์หมอเขียว

#ดร ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

 

5 วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง

5 วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง

🌳☘️วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง โดยหลักแพทย์วิถีธรรม พบว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ก็คือเม็ดเลิศกับเม็ดหลักที่จะร่วมกันของเรามียาเม็ดเลิศเม็ดหลักและเม็ดเสริมที่ใช้ช่วยกันอยู่

🌳☘️

เม็ดเลิศก็คือธรรมะ ใช้ธรรมะลดกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องให้ใจเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลใจดีงาม ทำกิจกรรมที่ดีงาม

🌳☘️

อย่างรู้เพียรรู้พัก นี้คือยาเม็ดเลิศของเราจะมีมีฤทธิ์ 70 เปอร์เซ็นต์บวก

เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ

🌳☘️

แล้วก็มีเม็ดหลักก็คือ อาหารและการทำกายบริหารที่สมดุล อาหารก็ลดอาหารที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ลง ลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่เราจะทำได้

🌳☘️

มาทานถั่วหลากหลายชนิดแทนอย่างนี้เป็นต้นวันละ 1-5 ช้อนแกงจะเพิ่มภูมิต้านทานได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทานอาหารที่รสไม่จัด

🌳☘️

มาทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็นที่เราทานแล้วเบาท้องสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานแต่ถ้าเราทานอาหารแบบนี้ได้ภูมิต้านทานเราจะสูงที่สุดเลยนะครับ

☘️🌳

แล้วก็เรียนรู้อาหารที่สมดุลร้อนเย็นต่างๆให้ดีนะอาหารที่สมดุลร้อนเย็นได้ก็ดีที่สุด เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับ

☘️🌳

เรื่องการทำกายบริหารให้พอเหมาะทั้งการการบริหารที่เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดลมนะครับ

☘️🌳

การทำกายบริหารที่เคลื่อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื่องกันเท่าที่เราลำบากในขีดที่เบิกบานประมาณ 15 ถึง 30 นาทีโดยประมาณหรือว่าเท่าที่เราสดชื่นเบิกบานนะครับ

☘️🌳

ให้ลำบากในขีดที่กุศลธรรมเจริญยิ่งในขีดที่เบิกบานนั่นคือการทำกายบริหารที่พอเหมาะไม่ทรมานจนเกินไปไม่ทรมานจนที่ไม่ทรมานจนเบิกบูดจนเกิดสภาพร่างกายอ่อนแอแต่ก็ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่ คือไม่ขี้เกียจออกกำลังกาย

🌳☘️

ออกกำลังกายให้ดีมีการทำกายบริหารให้พอเหมาะนะครับกดลมปราณโยคะการบริหารการฝึกลมหายใจทำให้กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางกล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่นดีทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีและการทำงานก็ทำได้ดี

☘️🌳

สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มภูมิต้านทานได้ดีมากถ้าได้ธรรมะที่ถูกตรงถึงขั้นใจไร้กังวลไปเป็นลำดับ ลำดับใจดีงามอาหารที่สมดุลกับชีวิตการบริหารที่สมดุลกับชีวิตอันนี้จะมีภูมิต้านทาน 90 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยนะครับ

🌳☘️

ส่วนมีวิธีเสริมใดๆที่เหมาะกันก็ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านแต่ละท่านวิธีอื่นก็จะเป็นวิธีเสริมเติมเต็มเข้ามา

🌳☘️

อย่างเช่นถ้าของแพทย์วิถีธรรมเราก็มี

#การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลใช้สมุนไพรในตัวนอกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ

#การกัวซาขูดพิษขูดลม

เพื่อระบายพิษทางผิวหนัง

#การสวนล้างลำไส้ใหญ่

ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน

#การแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพร

#การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบแช่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันเป็นต้นนะครับ

🌳☘️

อะไรที่ใช้แล้วถูกกันใช้แล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เราก็ใช้สิ่งนั้น อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้หรือวิธีการอื่นๆนะครับที่มีมาตรการมีวิธีการต่างๆของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆ

☘️🌳

อะไรที่ใช้แล้วสบาย เราก็ใช้อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้ นี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ เป็นหลักการพยาบาลด้วยว่าคนจะมีความผาสุกจะแข็งแรงได้ก็ต้องให้ผู้ป่วยสุขสบายแต่ทำความสุขสบายให้แก่ตนเป็นหลักที่

☘️🌳

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ด้วยนะครับ พระเจ้าตรัสเอาไว้ในอนายสสูตรในอุปฐากสูตรในคิลานสูตรเนี่ยท่านก็ตรัสว่าอะไรที่ใช้แล้วสบาย เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนอะไรที่ใช้แล้วสบายโรคภัยไข้เจ็บจะลดลงนะครับ

🌳☘️

อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บจะเพิ่มขึ้นมานี่ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้วิธีการต่างๆที่ทำให้ชีวิตเรานั้นเกิดความสบายขึ้นนะครับ

☘️🌳

นี่คือจุดที่สำคัญ รายละเอียดต่างๆมากกว่านี้พี่น้องก็ลองติดตามรายละเอียดต่างๆในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

🌿🌿

พี่น้องก็สามารถติดตามได้ตามสื่อของแพทย์วิถีธรรมมีหน้าที่เราสื่อสารออกไปทางเฟซทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางไลน์ทางสื่อต่างๆหลายอย่าง

🌿🌿

ทางหนังสืออย่างนี้เป็นต้นเอกสารต่างๆก็มีให้พี่น้องได้ศึกษาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็พี่น้องก็ติดตามทางสื่อแล้วก็พากเพียรปฏิบัติเอานะครับ

🌿🌿

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์วิถีธรรม

 

4 ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย

4 ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย

สถานการณ์ก็รุนแรงระบาดไปทั่ว และมีผู้เสียชีวิตก็ไม่น้อย

🌳🌿

ถ้าพี่น้องท่านใดสามารถที่จะจัดสรรตัวเอง ให้อยู่แต่ในพื้นที่ ในบ้านตัวเอง ที่พักพื้นที่ของตัวเอง ทำกิจกรรมการงานอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเอง ไม่ออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น

🌳🌿

๑. ถ้าไม่ออกได้เลยดีที่สุด

๒. ถ้าจำเป็นก็ต้องออกให้น้อยที่สุดและพยายามไม่ไปจุดเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะ

พยายามเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองให้ดีด้วยวิธีการต่างๆ

เป็นเรื่องของความไม่ประมาท

🌳🌿

๑. เราสร้างภูมิตต้านทานของเราให้เต็มที่ แล้วเราก็ไม่กลัว ไม่กังวล อันนี้เป็นแกนหลักที่เราต้องทำอยู่แล้ว

๒. เราต้องไม่ประมาท พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย เพราะฉะนั้น เราก็ต้องไม่ประมาท ไม่ไปในจุดที่มันเสี่ยงต่อโรค และไม่ไปเอาโรคมาหาเรา เราต้องอยู่ในพื้นที่ๆไม่เสี่ยง

🌳🌿

ไม่ต้องเคลื่อนออกไป และไม่ให้ใครเคลื่อนเข้ามา ชีวิตแต่ละชีวิตมันสำคัญกว่า สิ่งอื่นใด ไม่ต้องไปห่วงเรื่องทรัพย์สิน ธุรกิจ เรื่องกิจกรรมการงาน ไม่ต้องไปห่วงอะไร

🌳🌿

เราต้องรู้กาละนี้เราต้องดำรงชีวิตให้อยู่รอด

เมื่ออยู่รอดเสร็จ มันไม่ยากหรอก การดำรงชีวิตของเชื้อมันจะถูกทำลายไป เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ ประสานสัมพันธ์กับข้างนอกตามปกติ

🌳🌿

แต่ตอนนี้เราควรจะไม่ประมาท

และก็ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ ทางภาคสังคมที่พยายามขอร้อง พยายามขอความร่วมมือ ท่านพยายามขอร้องให้ความร่วม ให้หยุดการเคลื่อนไหว หยุดการเดินทาง ไปในจุดต่างๆ โดยเฉพาะจุดเสี่ยง ไปในจุดต่างๆโดยไม่จำเป็น 26 55

🌳🌿

ถ้าเป็นไปได้ ให้อยู่บ้านช่องเรือนชาน ของตัวเอง

การเดินทางไปจุดต่างๆตอนนี้ มันเสี่ยง เสี่ยงเพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ที่ตรงไหนบ้าง เอาเชื้อไปที่ตรงไหนบ้าง และมีการสัมผัสอะไร ตรงไหนบ้าง

จากการคาดการณ์ของนักวิชาการที่บอกว่าจะกาติดเชื้อเพิ่ม เนื่องผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมในจุดต่าง

🌳🌿

การเคลื่อนออกนอกบ้าน มีความเสี่ยง ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นมีความเสี่ยง ถ้าไม่จำเป็นอย่าออก แต่ไม่ได้ให้กลัว ไม่ได้ให้ตระหนก ต้องไม่กลัว ไม่กังวล ไม่หวั่นไหว แต่เราต้องไม่ประมาท คนเราไม่กลัวใช่ว่าจะต้องห่าม เราต้องกล้าแต่ไม่บ้าบิ่น

🌳🌿

สถานการณ์ที่เราต้องปฏิบัติช่วงนี้ มันเป็นสถานการณ์ที่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีการกระจายไปทั่ว หลังจากมรการกระจายตัวที่สนามมวยแล้วมีคนติดเชื้อ

🌳🌿

ลักษณะเช่นนี้เราต้องแววไวนะ แววไปที่จะปรับตัว แววไวที่จะหยุดยั้งเชื้อ ช่วยกัน คนไทยต้องแววไว ที่จะหยุดยั้งเชื้อช่วยกันตอนนี้ เพราะสถานการณ์มันไม่เหมือนจุดแรกๆที่เป็น

🌳🌿

สถานการณ์แรกๆควบคุมประมาณหนึ่งก็เอาอยู่ เพราะรู้ที่ไปที่มา จำกัดบุคคลได้ และมีเหตุการร์ที่ควบคุมไม่ได้มาเป็นลำดับๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์สนามมวย นักระบาดวิทยาก็จะปฏิบัติการเข้มข้นเลย เพราะคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อกระจายไปทั่วเลย

🌳🌿

ประชาชนไทยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันตอนนี้ ร่วมไม้ร่วมมือกันเต็มที่ ที่จะหยุดยั้งโควิท ช่วยกัน ถ้าได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากคนไทยทุกคน หรือคนไทยจำนวนมากที่ช่วยกัน เมืองไทยอาจเป็นเมืองที่สามารถหยุดยั้งได้ก่อน

🌳🌿

แต่ทั้งหมดขึ้นกับความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชน ต้องร่วมมือกันจริงๆ ในแต่ละที่แต่ละแห่ง

🌳🌿

ถ้าฟังเข้าใจกันจริงๆ

ตอนนี้ นอกบ้านเราเป็นจุดเสี่ยงทั้งหมด แต่เสี่ยงมาก เสี่ยงน้อยเท่านั้นเอง

ตอนนี้คือ สถานการณ์ห่าลงเมืองแล้ว ไม่ควรประมาท

ยูทูป

🌳🌿

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

วันที่ 22 มีนาคม 2563

3  ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องฝ่าฟันอุปสรรค COVID-19 ไปด้วยกัน

3  ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องฝ่าฟันอุปสรรค COVID-19 ไปด้วยกัน

#ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ในโลกใบนี้ด้วยกัน

#ขอส่งกำลังใจ ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และส่งกำลังปัญญาให้กับพี่น้อง ที่จะฝ่าฟันอุปสรรค COVID-19 ไปด้วยกัน

🍀 🌳

#ขอให้ได้มีกำลังใจ ในการต่อสู้และก็อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินไป อย่าได้หวาดหวั่น ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีต่อสู้

🍀 🌳

# ในประเด็นเป็นโรคติดเชื้อ เราได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อหลากหลายชนิด มีประชาชนที่มีการติดเชื้อโรคต่างๆ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากการแพทย์วิถีธรรมของเรา

🍀 🌳

#โดยการใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม พบว่าการติดเชื้อลดลงได้ดี มีทั้งการใช้แพทย์วิถีธรรมอย่างเดียว มีทั้งการใช้ร่วมกับการแพทย์แผนอื่น เช่น ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ ก็ดูตามความเหมาะสม เราเคยให้คำแนะนำกับประชาชน

🍀 🌳

#มีการเก็บข้อมูลในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในงานวิจัยของอาจารย์ก็มีระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส HIV เอดส์ ไวรัสตับอักเสบเอ,บี,ซี เป็นต้น พวกไวรัสชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดเหมือนกัน รวมทั้งโรคแบคทีเรีย สแตปฟิโลคอคคัส (Staphylococcus aureus) ซูโดโมแนส (pseudomonas) การติดเชื้ออื่นๆ ชิกุนคุนย่า เป็นต้น

🍀 🌳

#มีโรคติดเชื้อหลายอย่างที่เรามีประสบการณ์ในการสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงแล้วเอาชนะเชื้อเหล่านั้นได้ มันมีเชื้อโรคหลายอย่างที่พอได้ใช้การแพทย์วิถีธรรมช่วยเหลือประชาชนไปสภาพการติดเชื้อลดลง ลดลงแล้วก็หายไป คือสามารถที่จะลดการติดเชื้อลงไปจนถึงหายจากการติดเชื้อได้ ทั้งใช้แพทย์วิถีธรรมเพียว (อย่างเดียว)

🍀 🌳

#ถ้ามันมีความก้าวหน้าหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน หรือการแพทย์แผนอื่นใดที่เหมาะสม ที่ใช้แล้วก้าวหน้า นี้เป็นประสบการณ์เป็นวิชาการที่เราได้แนะนำ และผู้ป่วยจริงได้ปฏิบัติจริง แม้แต่โรควัณโรคก็ลดลงไปจนหายไปได้

🍀 🌳

#มีหลายโรคพี่น้องไปติดตามได้ในสื่อต่าง ๆ ของเรา หรือในวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์งานระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่อาจารย์ทำเอาไว้ มีการติดเชื้อหลากหลายรูปแบบที่ใช้การแพทย์วิถีธรรมแล้วเอาชนะได้ ขณะที่การแพทย์ทั่วไปยังเอาชนะไม่ได้ แต่การแพทย์วิถีธรรมเราสามารถที่จะเอาชนะได้

🍀 🌳

#เพราะว่าโดยหลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์หัวใจสำคัญคือภูมิต้านทานที่แข็งแรงในการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงจะสลายเชื้อโรคได้ ประเด็นสำคัญถ้าคนเราจะต่อสู้กับโรคได้ เม็ดเลือดขาวต้องแข็งแรง ร่างกายแข็งแรงงานจึงจะสามารถที่จะไปกำจัดเชื้อโรคได้

🍀 🌳

#เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะ แต่เราก็สู้กับไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินไป

🍀 🌳

#เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง มีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรียนตามพระพุทธเจ้า เรียนตามปกติ อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ ขอเป็นกำลังใจกำลังปัญญากับพี่น้องทุกท่านจากใจ ต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และก็ปัญหาต่างๆในชีวิตให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่าน

สาธุ

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

วันที่ 5 มีนาคม 2563

2 ใจที่กังวล ทำให้ภูมิต้านทานลด

2 ใจที่กังวล ทำให้ภูมิต้านทานลด

#คนในสังคมตอนนี้หวั่นไหวมาก มีความสะทกสะท้าน หวาดวิตก ตอนนี้คนต้องการพลังรวมของความมั่นคงของความไม่หวั่นไหว

 

#บางคนเขาสับสนอลหม่านเลยนะ จิตวิญญาณเขาไม่รู้จะไปยังไง ไปดูข่าวคราวก็ไปดูแต่ข่าวที่มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ ก็เขาไม่รู้จะแก้ยังไง

 

#จังหวะนี้มีความจำเป็นนะ เดือดร้อนกันทั้งโลก ทั่วประเทศ ไ ว รั ส โ ค วิ ด สถานการณ์นี้ทำให้คนอกสั่นขวัญแขวน จิตใจทุกข์ทรมาน ด้วยความกลัว กังวล หวั่นไหว จิตใจของคนในโลกน่าเห็นใจ น่าสงสาร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกัน

 

#ช่วยกันลดเหตุปัจจัยการแพร่ระบาดของโควิด ที่คนกำลังหวาดกลัวกันอยู่ เราต้องทำตามภาครัฐให้ความร่วมมือซึ่งมันก็ควรจะทำ เราต้องช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้มีอาหาร สมุนไพรไร้สารพิษ พร้อมทั้งเพิ่มศีล มันจะเป็นพลังพัมนาช่วยคนได้มาก

 

#พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกครั้งที่มีปัญหาเดือดร้อนต่างๆเข้ามาในชีวิต สิ่งที่จะทำให้แก้ปัญหาได้ดีก็คือ เพิ่มศีล จะเพิ่มปัญญา ลดปัญหา จะเพิ่มความผาสุก ด้วยการลดละสิ่งที่พิษ โทษภัยที่ไม่ดีต่อร่างกาย จิตใจ และเหตุการณ์ให้มากที่สุด

 

#จังหวะนี้ต้องสั่งสมความดีให้มาก เป็นวิบากของคนในโลกมาพร้อมกันหมดทั้งโลกเลย เ ร า ต้ อ ง เ พิ่ ม วิ บ า ก ดี ใ ห้ ม า ก จึงจะต่อสู้กับภัยต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญ

 

#ใจที่ กั ง ว ล ม า ก ๆ เป็นตัวทำลายภูมิต้านทานที่มากที่สุด แต่ใจไร้กังวลจะเพิ่มภูมิต้านทานได้มากที่สุด

 

#ถ้าเกิดความทุกข์ใจ ภูมิต้านทานจะลดลงอย่างมาก ทั้งไวรัสโควิดและโรคอื่นๆจะกระจายไปได้มาก ความทุกข์ใจร้ายที่สุดเลยนะ ขนาดคนแข็งแรงแรงๆพอทุกข์ใจมากๆทีเดียวก็หมดแรง เจ็บป่วยอย่างเร็ว อาจารย์เจอมาเยอะแล้ว

 

#การติดเชื้อได้มากที่สุดอยู่ที่ใจหวั่นไหว ตระหนก หวาดกลัว กลัวมากเท่าไหร่ โรคติดเชื้อจะระบาดได้มากเท่านั้น อันดับแรกที่เป็นภูมิต้านทานที่สูงที่สุด คือ ใจไร้กังวล เป็นตัวที่สำคัญที่สุด

 

#ดังนั้น ความดีอะไรที่ทำได้ ให้ทำไปเลย เช่น การพึ่งตนดูแลสุขภาพตนเอง ทำความดีงามอะไรได้ให้ทำเข้าไป เท่าที่เราจะไม่เดือดร้อนเกินไป เราช่วยใครได้ทำเลย นี่จะเป็นวิบากดีที่ดึงสิ่งดีเข้ามา ดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิต

 

👪ร่วมสร้างแดนบุญ เพื่อมวลมนุษยชาติ👫

อาจารย์หมอเขียว

ดร.ใจเพชร กล้าจน

8 มีนาคม 2563

 

#โควิด19

#โคโรนา

#หมอเขียว

#อาหารไร้สารพิษ

#ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่

1 อาหารขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลก

1 อาหารขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลก

#โควิด เข้ามา อาหารก็ขาดแคลน จะขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลก ต่อให้อาหารเป็นพิษก็ยังขาดแคลน เพราะแรงงานที่จะผลิต ก็จะลำบาก เพราะเจอโควิด เจออะไรเยอะแยะไปหมดเลย ทำกิจกรรมการงานก็ลำบากไปหมด จะส่งอุปกรณ์อะไรๆก็ลำบากไปหมด หลายบริษัทก็ต้องหยุดกิจกรรมการงานไป สารพัดเลย รัฐบาลแทบทุกประเทศต้องอุดหนุนเงิน ช่วยเหลือประชาชน

#อย่างเราแพทย์วิถีธรรม ชาวอโศก ทำเศรษฐกิจพอเพียง เราพออยู่รอดนะ เพราะว่าเราทำอยู่ทำกิน อยู่ได้ แต่คนที่ไม่ได้ทำแบบนี้ ไม่ได้มีพื้นฐานกสิกรรมอยู่ไม่รอดนะ งานนี้ใครไม่มีพื้นฐานกสิกรรมอยู่ไม่รอดเลย รัฐก็ต้องอุดหนุนให้หายใจหายคอได้

#ซึ่งก็ใช่ว่าจะมีอาหารไร้สารพิษกินอย่างเรา ไม่ใช่ว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะ เขาหาสิ่งที่ดีที่มีคุณภาพชีวิตไม่ได้ ลำบากกันนะ ไม่ใช่ไม่ลำบาก ลำบากกันมากเลย

#นี่แหละวิบากก็มาถึง จากการผิดศีลมาแต่ปางไหนๆรวมถึงปางนี้ เราต้องช่วยเหลือกัน(พัฒนาแหล่งอาหารไร้สารพิษเพื่อมวลมนุษยชาติ)

#ทุกคนก็มีวิบากร่วมกันทั้งนั้น คนที่ปฏิบัติศีลได้ทัน โดยเฉพาะปฏิบัติในชาตินี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข

อาจารย์หมอเขียว

ดร.ใจเพชร กล้าจน

8 มีนาคม 2563

แนวทางของแพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19

ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิด โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

Download เอกสารไฟด์ pdf

googledrive : https://drive.google.com/open?id=1jHU9bJq93sFXyWxP39uQy_y7iAs2i1ME
morkeaw.net : https://www.morkeaw.net/dl/630325-covid-19-morkeaw-jaiphet-klajon.pdf

นโยบายแพทย์วิถีธรรม

ขอชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องจิตอาสาและประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่ติดตามเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบนโยบายของแพทย์วิถีธรรม ต่อสถานการณ์

โรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ณ เวลานี้ทางองค์กรแพทย์วิถีธรรม รับทราบจากรัฐบาล จากกระทรวงสาธารณสุข ว่าขอความร่วมมือในการยับยั้งโรคโควิดนี้ โดยเฉพาะขอความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะกิจกรรมเสี่ยงที่คนหมู่ใหญ่มารวมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมอบรม กิจกรรมอื่นๆ ที่มีผู้คนจำนวนมาก เคลื่อนมารวมกัน ทำให้เกิดสภาพแออัดในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้คนที่กำลังเจ็บป่วย มีโรคประจำตัว หรือคนที่อ่อนแอสามารถที่จะติดเชื้อจากผู้ที่มีเชื้อโควิดและมีอาการหนักได้ง่าย แม้แต่ผู้แข็งแรงที่มีเชื้อโควิดก็สามารถนำเชื้อไปกระจายต่อในคนอื่นๆได้ง่าย

ดังนั้น ในช่วงที่โรคกำลังแพร่กระจายไปทั่ว ควรอยู่บ้าน (ร่วมด้วยช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อมนุษยชาติ) ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรเดินทางไปตามที่ต่างๆนอกเขตบ้าน โดยเฉพาะที่ที่เป็นจุดเสี่ยง คือ จุดที่มีคนแออัด

ทางองค์กรแพทย์วิถีธรรมของเรา จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันกับทางรัฐบาลและทางสังคม โดยองค์กรแพทย์วิถีธรรมของเรา จะขอปิดศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม (ซึ่งเราได้เริ่มปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563)งดกิจกรรมการอบรมทุกอย่าง รวมถึงงดกิจกรรมร้านค้าต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยตรง ของดกิจกรรมดังกล่าวโดยเลื่อนไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายพอสมควร จึงจะเปิดการอบรม กิจกรรมร้านค้า และกิจกรรมอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย พี่น้องเพื่อนร่วมโลก ร่วมด้วยช่วยกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อมนุษยชาติจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายพอสมควร

สำหรับพี่น้องที่ต้องการเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมของเรา พี่น้องสามารถติดตามได้ทางสื่อต่าง ๆ ของเรา ช่วงนี้เราจะเน้นการสื่อสารออกไปทางสื่อจะมีรายการทางสื่อออกไปให้พี่น้องรับทราบ ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เป็นระยะๆ เพื่อที่พี่น้องจะได้มีองค์ความรู้ในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็ง ให้อยู่รอดปลอดภัยในแง่เชิงต่างๆ

เราจะสื่อสารข้อมูลออกไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่กระจายเชื้อ เพราะการอบรมหรือการที่มีการเดินทางจากตรงนั้น ตรงนี้มารวมกัน แล้วไปรับเชื้อมา ถ้ามารวมกันในจุดที่มีคนแออัด จะติดเชื้อได้ง่าย ได้เร็ว ได้มากแล้วก็เดินทางไปจุดอื่นอีก ก็จะทำให้เชื้อกระจายไปได้ง่าย ได้เร็ว ได้มาก เราจึงให้ความร่วมมือร่วมรับผิดชอบสังคม ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิด

การป้องกันการแพร่เชื้อที่สำคัญอันดับแรกคือ ผู้ที่ยังไม่มีเชื้อก็ไม่ต้องไปรับเชื้อ ผู้ที่มีเชื้อก็ไม่ต้องไปแพร่เชื้อ ด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติเพื่อมนุษยชาติ และสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะป้องกันตัวเองและช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติโรคโควิดหรือโรคติดเชื้อต่างๆได้ ก็คือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สร้างภูมิต้านทานในชีวิตให้ดี

ซึ่งการแพทย์วิถีธรรมเราเคยมีประสบการณ์ในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมาแล้วกว่า 25 ปี เราพบว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจทีเดียว อย่างโรคไม่ติดเชื้อ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ ไตวาย ภูมิแพ้หรือโรคอื่นๆ ที่เป็นโรคเรื้อรังที่การแพทย์ทั่วไปยังรักษาไม่หายขาด เราก็ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมของเรามาสร้างความสมดุลความแข็งแรงทั้งจิตใจทั้งร่างกาย ก็พบว่าช่วยลดโรคได้เป็นอย่างดีถึง 90 เปอร์เซ็นต์

สำหรับประเด็นโรคติดเชื้อ เราได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อหลากหลายชนิด มีประชาชนที่มีการติดเชื้อโรคต่างๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม พบว่าการติดเชื้อลดลงได้ดี มีทั้งการใช้แพทย์วิถีธรรมอย่างเดียว และมีทั้งการใช้ร่วมกับการแพทย์แผนอื่น เช่นใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ เป็นต้นโดยดูตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละท่าน เราเคยให้คำแนะนำกับประชาชน มีการเก็บข้อมูลในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในงานวิจัยของอาจารย์ในการใช้การแพทย์วิถีธรรมต่อสู้กับโรคติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส HIV เอดส์ ไวรัสตับอักเสบเอ,บี,ซี,ไข้เลือดออก, ชิกุนคุนย่า หรือไวรัสชนิดอื่นๆอีกหลายชนิด รวมทั้งโรคแบคทีเรียต่างๆ เช่นวัณโรค สแตปฟิโลคอคคัส (Staphylococcus aureus) ซูโดโมแนส (pseudomonas) และการติดเชื้ออื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่ ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ การติดเชื้อลดลงหรือหายไป เราสามารถเอาชนะเชื้อเหล่านั้นได้หลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์คือภูมิต้านทานที่แข็งแรงในการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงจะกำจัดหรือสลายเชื้อโรคได้ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถต่อสู้กับโรคได้ คือ เม็ดเลือดขาวต้องแข็งแรง ร่างกายต้องแข็งแรงจึงจะสามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคได้

วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง

วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง โดยหลักแพทย์วิถีธรรม พบวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ การใช้เทคนิคหรือยาเม็ดเลิศกับเม็ดหลักร่วมกันเม็ดเลิศก็คือธรรมะ ใช้ธรรมะลดกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนตัวเอง คนอื่น สัตว์อื่น ด้วยการฝึกปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องให้ใจเบิกบานแจ่มใสไร้กังวล และใจดีงาม ทำกิจกรรมที่ดีงามอย่างรู้เพียรรู้พักนี้คือยาเม็ดเลิศของเรา ซึ่งจะมีฤทธิ์ 70 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง (พระไตรปิฎก เล่ม 25 ข้อ 11) และในนขสิขสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงทุกข์ใจว่าแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน ส่วนทุกข์กายกับเรื่องร้ายแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ

ส่วนเม็ดหลักก็คือ อาหารและการกายบริหารที่สมดุล อาหารก็ลดอาหารที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ลง ลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่จะทำได้ หันมาทานถั่วหลากหลายชนิดแทนเนื้อสัตว์ โดยทานถั่วที่สมดุลร้อนเย็นกับร่างกาย วันละ ประมาณ 1-5 ช้อนแกงจะเพิ่มภูมิต้านทานได้อย่างดีทานอาหารที่รสไม่จัดทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็นกับร่างกาย คือ เราทานแล้วเบาท้องสบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน การทานอาหารแบบนี้จะได้ภูมิต้านทานสูงที่สุด

สำหรับการกายบริหารก็ทำให้พอเหมาะทั้งการกายบริหารที่เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดลม คือ การกายบริหารที่เคลื่อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื่องกันเท่าที่เรารู้สึกลำบากในขีดที่เบิกบานประมาณ 15 ถึง 30 นาทีหรือเท่าที่เราสดชื่นเบิกบานให้ลำบากในขีดที่กุศลธรรมเจริญยิ่ง คือในขีดที่เบิกบานนั่นคือการกายบริหารที่พอเหมาะ เพราะไม่ทรมานจนเกินไปไม่ทรมานจนเบิกบูดจนเกิดสภาพร่างกายอ่อนแอแต่ก็ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่คือไม่ขี้เกียจออกกำลังกาย ทำควบคู่กับการกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารการฝึกลมหายใจทำให้กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางกล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่นดีทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดี ทำกิจกรรมการงานได้ดีรวมทั้งเพิ่มภูมิต้านทานได้ดีมาก

ถ้าได้ธรรมะที่ถูกตรงถึงขั้นใจไร้กังวลเป็นลำดับ ใจดีงามอาหารที่สมดุล และการบริหารที่สมดุลกับชีวิตอันนี้จะมีภูมิต้านทาน 90 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ส่วนมีวิธีเสริมใดๆที่เหมาะกันก็ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธีเลิศและหลักก็จะเป็นวิธีเสริมเติมเต็มเข้ามา อย่างเช่น การแพทย์วิถีธรรมก็มีวิธีเสริม ได้แก่ การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น โดยมีทั้งสมุนไพรในตัวและนอกตัวการกัวซาขูดพิษขูดลมเพื่อระบายพิษทางผิวหนังการสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันการแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพร การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบแช่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันอะไรที่ใช้แล้วถูกกัน คือ ใช้แล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เราก็ใช้สิ่งนั้น อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้หรือวิธีการอื่นๆ ของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆ อะไรที่ใช้แล้วสบาย ก็ควรใช้อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายก็ไม่ควรใช้ นี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในคิลานสูตร อุปัฏฐากสูตร อนายุสสสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรและอาพาธสูตร รวมถึงหลักการพยาบาลว่าคนจะมีความแข็งแรงได้หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ก็ต้องเป็นผู้ทำความสบายแก่ตน ประมาณในสิ่งที่สบาย ให้ผู้ป่วยสุขสบายอะไรที่ใช้แล้วไม่สบาย จะทำให้โรคภัย ไข้เจ็บเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้วิธีการต่างๆที่ทำให้ชีวิตเรานั้นเกิดความสบายขึ้นนี้คือประเด็นที่สำคัญ สำหรับรายละเอียดต่างๆมากกว่านี้พี่น้องก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ตามสื่อของแพทย์วิถีธรรม เช่น ทางหนังสือเฟซ ยูทูป อินเทอร์เน็ตทางไลน์ เป็นต้น

อาจารย์ภาคภูมิใจที่พาพี่น้องจิตอาสาและประชาชนที่สนใจดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติสร้างภูมิต้านทานได้ทันก่อนที่ไวรัสจะมา โดยกว่า 25 ปีอาจารย์พาพี่น้องจิตอาสาของเราปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและทางร่างกายและร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้คนมาเป็นลำดับๆ ทำค่ายสุขภาพค่ายพระไตรปิฎก และถ่ายทอดความรู้ตามสื่อต่างๆ มาเป็นลำดับๆ ด้วยการพาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญลดกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียน และบำเพ็ญกุศลช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้มาตลอด และพาเรียนรู้ฝึกฝนทำสมดุลร้อนเย็นด้วยอาหารการกายบริหาร และด้วยวิธีการต่างๆจนจิตอาสาของเรานั้นมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงหรือประชาชนที่มาร่วมเรียนรู้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงจนสามารถเอาชนะโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมาได้เป็นลำดับๆ ตั้งแต่โรคเชื้อที่เบาที่สุดในโลกไปจนถึงโรคติดเชื้อที่ร้ายที่สุดก็คือไวรัสเอดส์ พวกเราก็ได้ต่อสู้กันมาได้พาพี่น้องประชาชนปฏิบัติต่อสู้กันมา จนทำให้ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อโรคหรือไม่ติดเชื้อ พี่น้องเรากว่า 90 เปอร์เซนต์ ก็สามารถสร้างภูมิต้านทานที่ต่อสู้กับโรคเหล่านั้นได้

อาจารย์ก็รู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้องของเราที่ได้มาร่วมฝึกฝนเรียนรู้ร่วมไม้ร่วมมือกันมาจนถึงวันนี้ การปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่สูญเปล่า ได้ส่งผลที่ชัดเจนในการคุ้มครองชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ปลอดภัยจากโรคจิตหรือโรคกิเลสเป็นลำดับๆ เอาชนะกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่น เครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเป็นลำดับๆ มีจิตใจที่ดีงามไปเป็นลำดับๆได้บำเพ็ญบุญกุศลอันนี้มาได้เรียนรู้ฝึกฝนสมดุลร้อนเย็นกับตัวเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นธรรมะ อาหาร การกายบริหารและวิธีเสริมต่างๆจนถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร

วันนี้วิกฤติของโรคไวรัสโควิดมาเราทำตามโครงสร้างหลักเนื้อหาหลักที่พระพุทธเจ้านำพาพ่อครูพ่อหลวงและก็พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนำพา รวมถึงรู้จักใช้องค์ความรู้วิชาการที่ถูกต้อง โดยประมาณให้พอเหมาะ เราก็พึ่งตนได้แบ่งปันผู้อื่นได้ เท่าที่เรามีความสามารถ คบมิตรดี ทำสังคมสิ่งแวดล้อมให้ดี ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี อาจารย์พาพี่น้องเร่งเรียนรู้ฝึกฝนสั่งสมพลังบุญกุศล คือการสร้างมิตรดี สหายดี และสังคมสิ่งแวดล้อมดี เพื่อสานพลังกันพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ โดยมีข้อมูลที่ทำให้คาดการณ์ว่า สักวันหนึ่งอาจจะมีวิกฤติบางอย่างซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบ้างที่ทำให้ต้องปิดเมือง และวันนั้นก็มาถึง ก็คือวันนี้ที่วิกฤติโควิดมา ที่เราไม่ประมาท เราจึงเร่งพากเพียรบำเพ็ญกันมา พอดีเลยนะปิดเมืองตอนนี้เราก็อยู่ได้สบายเรามีอยู่มีกินอยู่รอดปลอดภัยถือว่าเร่งทำได้ทันการณ์เร่งปฏิบัติได้ทันการณ์ ไม่งั้นแย่เลยถ้าเราไม่เร่งพากเพียรมาก่อน จะไม่ทันการณ์อาจารย์จึงจับมือจับแขนวิ่งเลย พร้อมตะโกนบอกพวกเรา อย่าช้าๆ ภัยกำลังมา วิ่งเร็วอย่าช้าๆ ภัยกำลังมา ตลอดระยะเวลากว่า25 ปี ภัยแต่ละอย่างเกิดขึ้นมา เหมือนกับเราวิ่งไปก้าวหนึ่งแล้วก็แผ่นดินก็ถล่มตามหลังตลอดพอดี พอดี และพอดี ทันการณ์พอดี

สิ่งที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญคนละไม้คนละมือมานี้ นอกจากจะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ยังจะเป็นกำลังใจกำลังปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในโลกใบนี้ที่มีบุญกุศลร่วมกันมาแต่ปางไหนๆ ได้รับทราบข้อมูลตามช่องทางต่างๆ แล้วเห็นคุณค่าประโยชน์ และพากเพียรปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละท่าน จนชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุขไปเป็นลำดับๆ เช่นเดียวกับพี่น้องเราที่ได้ปฏิบัติมาก่อน จนชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุขไปเป็นลำดับๆ มาก่อนแล้ว

อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ควรประมาท ด้วยการที่เราไม่เคลื่อนเข้าไปรับเชื้อ และไม่ให้เชื้อเคลื่อนเข้ามาหาเรา พร้อมกับสร้างภูมิต้านทานให้ดีไม่สร้างวิบากร้าย ไม่ทำผิดศีล คือ ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น หรือสัตว์อื่น ด้วยแง่เชิงต่างๆและเพียรสร้างวิบากดี คือบำเพ็ญบุญ (ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงเพื่อชำระกิเลส) บำเพ็ญกุศล (ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะพึงทำได้) ให้ดี เพื่อเป็นพลังวิบากดีที่จะดูดดึงสิ่งดีเข้ามา และผลักดันสิ่งเลวร้ายต่างๆออกไปจากชีวิตเรา

ท้ายนี้เราชาวแพทย์วิถีธรรม ขอส่งกำลังใจ กำลังปัญญา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่าน ได้ฟันฝ่าวิกฤติโควิด 19 และปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเข้มแข็ง ด้วยกำลังใจ กำลังสติปัญญา จนได้ชัยชนะ อยู่รอดปลอดภัย และอยู่เย็นเป็นสุขในที่สุด

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน
ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

 

ฟังเสียงอ.หมอเขียว อ่านบทความร่วมด้วยช่วยกันยับยั้งโควิด ที่ท่านเขียนเสร็จเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้ที่ https://anchor.fm/morkeaw/episodes/19-ebv7qs

 

สุขภาพพึ่งตน กับการสู้โควิด 19

สุขภาพพึ่งตน กับการสู้โควิด 19

 

หลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์หัวใจสำคัญคือภูมิต้านทานที่แข็งแรงในการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงจะสลายเชื้อโรคได้

วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

1. ใช้ยาเม็ดเลิศและเม็ดหลักร่วมกัน (วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด)

1.1 เม็ดเลิศคือธรรมะ

ใช้ธรรมะลดกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องให้ใจเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลใจดีงาม ทำกิจกรรมที่ดีงามอย่างรู้เพียรรู้พักนี้คือยาเม็ดเลิศของเราจะมีมีฤทธิ์ 70 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์

1.2 เม็ดหลักคือ อาหารและการทำกายบริหารที่สมดุล

·     เรื่องอาหาร

§  ลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ลง

อาหารก็ลดอาหารที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ลง ลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่เราจะทำได้ มาทานถั่วหลากหลายชนิดแทนอย่างนี้เป็นต้น วันละ 1-5 ช้อนแกงจะเพิ่มภูมิต้านทานได้อย่างดี

§  รับประทานอาหารที่รสไม่จัด
§  รับประทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็น

เรียนรู้อาหารที่สมดุลร้อนเย็นต่างๆ  ตัวชี้วัดของการรับประทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็น คือที่รับประทานแล้ว  เบา ท้องสบาย มีกำลัง อิ่มนาน  การรับประทานอาหารแบบนี้ได้ภูมิต้านทานเราจะสูงที่สุด ให้ดี

·     การทำกายบริหารให้พอเหมาะ

การออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย และเพิ่มการไหลเวียนเลือดลม ควรได้คุณลักษณะทั้ง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเอ็น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น และการเข้าที่เข้าทางของกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเอ็น

การบริหารที่เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย เพิ่มการไหลเวียนเลือดลม คือ การทำกายบริหารที่เคลื่อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื่องกันเท่าที่เราลำบากในขีดที่เบิกบานประมาณ 15 ถึง 30 นาทีโดยประมาณหรือว่าเท่าที่เราสดชื่นเบิกบานนะครับให้ลำบากในขีดที่กุศลธรรมเจริญยิ่งในขีดที่เบิกบาน นั่นคือการทำกายบริหารที่พอเหมาะไม่ทรมานจนเกินไปไม่ทรมานจนที่ไม่ทรมานจนเบิกบูดจนเกิดสภาพร่างกายอ่อนแอ แต่ก็ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่คือไม่เกียจออกกำลังกายออกกำลังกายให้ดีมีการทำกายบริหารให้พอเหมาะ

การกดลมปราณ โยคะกายบริหาร การฝึกลมหายใจ จะทำให้กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางกล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่นดีทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีและการทำงานก็ทำได้ดี สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มภูมิต้านทานได้ดีมาก

ถ้าได้ธรรมะที่ถูกตรงถึงขั้น ใจไร้กังวลไปเป็นลำดับ ๆ ใจดีงาม อาหารที่สมดุลกับชีวิต การกายบริหารที่สมดุลกับชีวิต อันนี้จะมีภูมิต้านทาน 90 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

2 วิธีเสริมใดๆ ที่เหมาะกัน

วิธีเสริมใด ๆ ก็ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านๆ วิธีอื่นก็จะเป็นวิธีเสริมเติมเต็มเข้ามา ทั้งยาเม็ดเสริมของแพทย์วิถีธรรม หรือวิธีการต่างๆ ของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆ อะไรที่ใช้แล้วถูกกันใช้แล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เราก็ใช้สิ่งนั้น อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้ นี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ เป็นหลักการพยาบาลว่าด้วย คนจะมีความผาสุกจะแข็งแรงได้ก็ต้องให้ผู้ป่วยสุขสบาย ทำความสุขสบายให้แก่ตน และพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในอนายสสูตร ในอุปฐากสูตร ในคิลานสูตร ท่านตรัสว่าอะไรที่ใช้แล้วสบาย เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนอะไรที่ใช้แล้วสบายโรคภัยไข้เจ็บจะลดลง อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บจะเพิ่มขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ เพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้วิธีการต่างๆที่ทำให้ชีวิตเรานั้นเกิดความสบายขึ้นนะครับนี่คือจุดที่สำคัญ

วิธีเสริมของแพทย์วิถีธรรม มีดังนี้

  1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
  2. 2. การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลมเพื่อระบายพิษทางผิวหนัง
  3. 3. การสวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์)
  4. 4. การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพร
  5. 5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย

 

 

630320 แนะนำรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ทุกวัน 20:00น

พบกับรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ โดยดร.ใจเพชร กล้าจน ทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 20:00 – 21:00 น บางทีก็ประมาณ 19:45 น หรือถึงประมาณ 21:00 น
การฟังธรรมะแท้ๆ ทำให้เราปฏิบัติตัวได้ถูกตรง มีกำลังใจกำลังปัญญาในการปฏิบัติตัวให้ถูกตรง ให้ชีวิตพ้นทุกข์เป็นลำดับๆ มีการปฏิบัติบุญที่ชำระกิเลส เครื่องยึดมั่นถือมั่น เครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียน เครื่องเศร้าหมอง เครื่องกลัวกังวลหวั่นไหว่ในชีวิตของเรา กำจัดออกไป แล้วก็จะได้พลังผาสุกไร้กังวล และจะไม่ทำชั่ว ชีวิตจึงทำแต่กุศล ทำแต่สิ่งที่ดีซึ่งจะเป็นการทำกุศลอย่างรู้จักประมาณให้พอเหมาะ กลายเป็นวิบากดีมาดันสิ่งร้ายออกไป บุญกับกุศลจึงทำงานคู่กันอย่างอัศจรรย์ ชีวิตนี่เขาจะมีเหลี่ยมมุมต่างๆที่ซึ่งลึกซึ้งเป็นลำดับๆ กิเลสหลอกล่อเราให้หลงแง่นั้นเชิงนี้ เวลากิเลสมามันจะโง่ฉับพลัน จะหลงฉับพลัน ขนาดว่าฟังธรรมะดีๆ พอกิเลสเข้า วิบากเข้า ผัสสะเข้า ธรรมะดีๆ มันหายไปเลย แต่พอได้ฟังธรรมะแท้เข้าไปจากสัตตบุรุษ จากหมู่มิตรดีก็จะคิดได้ คิดได้เข้าใจได้ปฎิบัติได้ชีวิตก็จะพ้นทุกข์
ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมที่