แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่น

เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)
เม็ดที่ 8,9 (เม็ดเลิศ)
เม็ดที่ 7,6 (เม็ดหลัก)
เม็ดที่ 1-5 (เม็ดเสริม)

เม็ดเลิศ (แต่ละชีวิตควรพากเพียรทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเป็นการดูแลสุขภาพด้านนามธรรมมีฤทธิ์เลิศยอดที่สุดกว่าทุกวิธีในโลก ซึ่งด้านนามธรรมของพุทธะนั้น มีฤทธิ์ประมาณ 70 % + เกิน 100 % ส่วนด้านรูปธรรมหรือด้านวัตถุ มีฤทธิ์ประมาณ 30 %)

เม็ดที่ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส
คบมิตรดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส และช่วยเหลือผู้อื่น

เม็ดที่ 9 คือรู้เพียรรู้พักให้พอดี

เม็ดหลัก (แต่ละชีวิตควรทำเป็นหลัก ทำเป็นประจำ ให้สม่ำเสมอ จนเป็นปกติของชีวิต เพราะเป็นการดูแลสุขภาพที่มีฤทธิ์สูงที่สุดด้านรูปธรรมหรือด้านวัตถุ ซึ่งต้องทำเป็นหลักควบคู่กับด้านนามธรรม)

เม็ดที่ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย

เม็ดที่ 6 การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง

เม็ดเสริม (ใช้เสริมในการปรับสมดุลร้อนเย็น เมื่อเกิดโรคหรืออาการไม่สบาย โดยเลือกใช้เฉพาะวิธีที่ใช้แล้ว สบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก ต่อผู้นั้น ณ เวลานั้น ซึ่งก่อนหน้านี้อาจเคยใช้แล้วถูกกันหรือไม่ถูกกันก็ได้ แต่ ณ ปัจจุบันใช้แล้วถูกกัน โดยใช้ในปริมาณที่พอดีสบาย ไม่ใช้มากไปหรือน้อยไป ถ้าใช้วิธีการใดแล้ว รู้สึกเท่ากันกับไม่ใช้หรือแย่กว่าไม่ใช้ ควรหยุดใช้วิธีนั้น เพราะเป็นอาการแสดงที่บ่งบอกว่า วิธีนั้นไม่สมดุล ไม่ถูกกันกับผู้นั้น ณ เวลานั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอาจเคยถูกกันหรือไม่ถูกกันก็ได้ แต่ ณ ปัจจุบันนั้น ไม่ถูกกัน ต้องพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนไปสู่สภาพที่รู้สึกสบาย )

เม็ดที่ 1 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น

เม็ดที่ 2 การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง)

เม็ดที่ 3 การสวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์)

เม็ดที่ 4 การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย

เม็ดที่ 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย

การปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมหรือการดูแลสุขภาพแผนใดๆ จะมีฤทธิ์มาก

ถ้าสานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส (บุญ) ช่วยเหลือผู้อื่น (กุศล) ปรับอาหาร กายบริหารให้สมดุล

จะทำให้ยาเม็ดอื่น ๆ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ใช้แล้วถูกกัน แม้ใช้เพียงนิดเดียวหรือวิธีเดียวหรือไม่กี่วิธี (ใช้น้อยวิธี) ก็มีฤทธิ์มากขึ้นและมีความยั่งยืน

แต่ถ้าไม่สานพลังกับหมู่มิตรดี ไม่ลดกิเลส ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ปรับอาหาร ไม่กายบริหารให้สมดุล

ไม่ว่าจะใช้ยาเม็ดไหน ๆ หรือวิธีการใดๆ แผนใดๆ จะไม่มีฤทธิ์คือไม่ได้ผล หรือมีฤทธิ์น้อย หรือได้ผลชั่วคราว จากนั้นก็จะได้ผลน้อยลง จะเสื่อมฤทธิ์ไปเรื่อย ๆ จนไม่ได้ผล หรือมีโรคหรืออาการแทรกซ้อนในที่สุด

วัตถุมีฤทธิ์แค่ 30%
ส่วนใจมีฤทธิ์ 70% + เกิน 100% (ยาเม็ดที่ 8-9)

ใจที่ไร้ทุกข์และดีงาม จึงเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุดที่ทำให้หายหรือทุเลาจากโรค

ใจที่เป็นทุกข์ เป็นกิเลส ทำให้เสียพลังไป กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว
อยากให้หายตามที่อยาก กลัวจะไม่หายตามที่อยาก ทำให้ไม่หายโรค หรือโรคทุเลาได้น้อย

ทุกอย่างไม่เที่ยง ณ เวลานั้น

วิธีใดถูกกัน คือ ใช้แล้วสบาย ก็ควรใช้ในปริมาณที่สบาย ไม่มากไป ไม่น้อยไป

ถ้าใช้วิธีใดแล้วไม่สบายก็ควรหยุด ควรพร้อมปรับเปลี่ยนหาวิธีที่สบาย (อุปปัฏฐากสูตร อนายุสสสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตร กกจูปมสูตร อาพาธสูตร)

จะเป็นแผนแพทย์วิถีธรรมหรือแผนอื่นก็ได้ ถ้าถูกกัน คือใช้แล้วสบาย

คนลดกิเลส (เข้าถึงธรรม) จะทำให้วิธีการต่างๆที่ถูกกัน มีฤทธิ์มากขึ้น

คนไม่ลดกิเลส (ไม่ได้เข้าถึงธรรม) จะลดฤทธิ์ของวิธีต่างๆ และพลิกกลับเป็นโทษในที่สุด

ก็จะไม่ศรัทธา ถือสา เพ่งโทษ

อย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ศรัทธา

เพราะคนไม่ศรัทธาจะหาเรื่องค้านแย้งได้ทุกเรื่อง

แพทย์วิถีธรรมจึง ไม่กดดัน ไม่บังคับ ไม่หว่านล้อม ไม่โน้มน้าว

แพทย์วิถีธรรม จะให้ปัญญาว่า

อะไรเป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ แล้วให้แต่ละชีวิตเลือกเอาตามวิจารณญาณของตน ให้เป็นไปตามธรรม คือ ศรัทธา ปัญญา และวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต

ตรงตามที่พระพุทธเจ้า ตรัสว่า

ธรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูล

เราเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้น ส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่าน

ตรงตามที่ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ กล่าวว่า
ดอกไม้จะบานก็ให้เขาบานของเขาเอง

ตรงตามที่ อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า
ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา

จึงจะถูกต้องตามธรรม
เอาตามความสมัครใจของแต่ละชีวิต เพราะ

1) แต่ละคนมีวิบากเข้าแทรกได้ตลอดเวลา ให้แต่ละคนตัดสินชีวิตของแต่ละชีวิต
อย่าไปแบกรับชีวิตคนอื่น หากเขาไม่ได้รับสิ่งที่หวังไว้ เขาจะโทษเราได้

2) คนไม่เต็มใจ ไม่ศรัทธา จะหาเรื่องแย้งได้ทุกเรื่อง

อย่างไรก็ตาม เวลาวิบากเข้า แม้ลดกิเลส แม้ทำความดี จะใช้วิธีการใด ๆ ก็ไม่ดีขึ้นก็มี

จนกว่าวิบากชุดนั้นจะเบาบางลง

ต้องอดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
คนไข้มี 3 กลุ่ม

1) รักษาก็ไม่หาย ไม่รักษาก็ไม่หาย

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มมีเวรมีกรรมออกฤทธิ์แรงมาก

ไปหาหมอไหน รักษาหรือไม่รักษาแบบไหนก็ไม่หาย
จึงไม่มีการแพทย์แผนใดที่จะทำให้คนไข้หายหมดทุกคน

2) รักษาก็หาย ไม่รักษาก็หาย

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหมดเวรหมดกรรม

ไม่ว่าจะไม่ไปหาหมอไหน ไม่รักษาแบบไหน หรือไปเจอหมอไหน รักษาแบบไหน ก็หาย

เพราะหมดเวรหมดกรรม วิบากหมดแล้ว

3) รักษาจึงหาย ไม่รักษาไม่หาย

กลุ่มนี้ไปหาหมอหรือรักษาด้วยวิธีที่ถูกกันจึงหาย

ไม่ไปหาหมอหรือไม่รักษาด้วยวิธีที่ถูกกันก็ไม่หาย
(พระไตรปิฎก เล่ม 20 ข้อ 461)

การจัดอบรมค่ายสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรมและค่ายพระไตรปิฎกทั่วประเทศ
ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

ในวันแรก ๆ ให้เน้นไปที่ยาเม็ดที่ 8,9 เป็นเม็ดเลิศ
โดยใช้บททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก
เพื่อให้ผู้เข้าค่ายได้รับยาเม็ดเลิศคือธรรมะ เป็นยาที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในการรักษาโรคทุกโรค
ให้ข้อมูลและพาปฏิบัติ ยาเม็ดที่ 7 (อาหาร) และ 6 (กายบริหาร) เป็นเม็ดหลัก
ส่วนเม็ดอื่น ๆ เป็นเม็ดเสริม ทยอยสอนไปเรื่อยๆในวันถัด ๆ ไป

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
14 ธันวาคม 2562
ณ ดอยรายปลายฟ้า เชียงราย

บททบทวนธรรม

เพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก

เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะทำให้ชีวิตพ้นทุกข์

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

 1. เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น

เราต้องระลึกรู้ว่า

มันคือวิบากกรรมเขา วิบากกรรมเรา

แก้ไขได้ด้วยการทำดีไม่มีถือสาไปเรื่อย

แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้า ในชาตินี้ หรือชาติหน้า หรือชาติอื่นๆ สืบไป

ความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเอง

 1. เราต้องรู้ว่า

แต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน

เราจึงควรประมาณการกระทำให้เหมาะสมกับฐานจิตของเราและฐานจิตของผู้อื่น

คิดดี พูดดี ทำดีไว้ก่อนดีที่สุด

 1. การกระทำเดียวกัน

มีเหตุผลในการกระทำกว่าล้านเหตุผล

ต้องระวังอคติ หรือ ความเข้าใจผิด จากการคาดเดาที่ผิดของเรา

 1. สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา

ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา

 1. ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่น

แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเอง

 1. เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา

ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ

เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น

เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น

 1. เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

เท่าที่จะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย

ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

 1. เราทำดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอื่นทำผิดได้ก็ช่วย

แล้ววางให้เป็นไปตามวิบากดีของเขา

ช่วยไม่ได้ก็วางให้เป็นไปตามวิบากร้ายของเขา

เมื่อเขาเห็นทุกข์จนเกินทน จึงจะเห็นธรรม

แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์

 1. สิ่งที่มองไม่เห็น

ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิตของคน

คือ พลังวิบากดีร้ายที่เกิดจากการกระทำทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้นั้น

ในอดีตชาติและชาตินี้ สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน

 1. เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา

โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา

คนอื่นที่ทำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น

และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง

เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง

ถ้าเรายังเห็นว่าคนที่ทำไม่ดีกับเราเป็นคนผิดต่อเรา

แสดงว่า เรานั่นแหละผิด

อย่าโทษใครในโลกใบนี้

ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเราจะไม่มีทางบรรลุธรรม

นี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริง

เพราะไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับล้วนเกิดจากการกระทำของตนเองเท่านั้น

เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระทำแล้ว ผลนั้นก็จบดับไป

และสุดท้ายเมื่อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป

ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป

จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร

 1. การได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจเรา

เป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล้ำค่า ที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลส

คือ ความหลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา

และ ทำให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา

 1. ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต

ให้ทำความดี 4 อย่างนี้

ด้วยความยินดี จริงใจ

จะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว

 • สำนึกผิด หรือยอมรับผิด
 • ขอรับโทษ เต็มใจรับโทษ หรือขออโหสิกรรม
 • ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น
 • ตั้งจิตทำความดีให้มาก

คือ ลดกิเลสให้มาก

เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก

 1. การพิจารณาเพื่อปราบมาร

คือ ความกลัว เวลาเจ็บป่วย

หรือ พบเรื่องร้าย

จะทำให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้าย ได้ดีที่สุด คือทำใจว่า

รับเต็ม หมดเต็ม

เจ็บก็ให้มันเจ็บ

ปวดก็ให้มันปวด

ทรมานก็ให้มันทรมาน

ตายก็ให้มันตาย

เป็นไงเป็นกัน

รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น

เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป

ไม่มีอะไรเป็นของใคร

จะทุกข์ใจไปทำไม ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ

เบิกบาน แจ่มใส ดีกว่า

 1. เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว คือ

อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น

อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค

อย่าเร่งผล อย่ากังวล

 1. วิธีการ 5 ข้อ

ในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก คือ

1) คบและเคารพมิตรดี

2) มีอริยศีล

3) ทำสมดุลร้อนเย็น

4) พึ่งตน

5) แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

 1. ตัวชี้วัดว่า

วิธีนั้นถูกกันกับผู้นั้น ทำให้สุขภาพดี

คือ สบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก

ตัวชี้วัดว่า

วิธีนั้นไม่ถูกกันกับผู้นั้น ทำให้เสียสุขภาพ

คือ ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง

ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน

 1. ตัวชี้วัดว่า

อาหารที่สมดุลร้อนเย็น เป็นประโยชน์

จะทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย คือ

เบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน

ตัวชี้วัดว่า

อาหารที่ไม่สมดุลร้อนเย็น เป็นโทษ

จะทำให้มีโรคมาก มีทุกข์มาก คือ

หนักท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย

ไม่มีกำลัง หิวเร็ว

 1. หลักการทำดีอย่างมีสุข 6 ข้อ

1) รู้ว่าอะไรดีที่สุด

2) ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด

3) ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น

แล้วลงมือทำให้ดีที่สุด

4) ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว

5) ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด

6) นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด

 1. ทำดีให้มาก

เพื่อจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย

ที่เราเคยพลาดทำมาในชาตินี้หรือชาติก่อน

จะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต

ในชาตินี้และชาติอื่น สืบไป

 1. ยึดอาศัยดี

ที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง” “นั้นดี

แต่ยึดมั่นถือมั่นว่า

ต้องเกิดดีดั่งใจหมาย

ทั้ง ที่องค์ประกอบเหตุปัจจัย เวลานั้น

ไม่สามารถทำให้ดีนั้นเกิดขึ้นได้จริง

นั้นไม่ดี

 1. จงทำดีเต็มที่

เหนื่อยเต็มที่ สุขเต็มที่

ไม่มีอะไรคาใจ

ไม่เอาอะไร

คือสุดยอดแห่ง

ความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส

สาธุ….

บทความและวีดีโอ

บทความและวีดีโอ

โรคเบาหวาน ความดัน ไทรอยด์

คุณ กรองแก้ว อายุ 45 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน ไทรอยด์ เป็นมานาน รื้อรัง แผลเปื่อย ใช้น้ำปัสสาวะ ทาแผลที่นิ้ว หายด้วยน้ำปัสสาวะบำบัด ใช้มา 2 ปี แรงจูงใจใช้น้ำปัสสาวะ ใช้มาทุกอย่างก็ไม่หาย ใช้น้ำปัสสาวะหาย หายทันที...

กระดูกร้าว โรคสะเก็ดเงิน

เคยป่วย อุบัติเหตุกระดูกสันหลัง ร้าว จากการเล่นฟุตบอล อยู่โรงพยาบาล 1 เดือน เดินไม่ได้ต้องกินยาแผนปัจจุบันมาตลอด ได้ศึกษาแพทย์วิถีธรรม ของอาจารย์หมอเขียวจาก ทีวี การใช้น้ำปัสสาวะในการรักษา จากการรักษาแผล และดื่มน้ำปัสสาวะ และทา ผิวดีขึ้น แนะนำเพื่อนใช้รักษา...

โรค มีอาการร้อนเกิน และ โลหิตจาง ใช้น้ำปัสสาวะรักษา

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อายุ 57 ปี ปัญหาสุขภาพ คือ มีอาการร้อนเกิน โลหิตจาง ฝึกการดื่มน้ำปัสสาวะ ล้างหน้า หยอดตา ล้างตา...

โรคหูดับ

สำรวม แก้วแกมจันทร์ ข้าราชการบำนาญที่ผันตัวมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เป็นโรคภูมิแพ้ แพ้ทั้งอากาศ แพ้ฝุ่น แพ้กลิ่น แรกๆ รับไม่ได้กับการใช้น้ำปัสสาวะ แต่เพราะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ จึงตัดสินใจใช้ในที่สุดปัจจุบัน ใช้ทุกวันในชีวิตประจำวัน ใช้หยอดตา หยอดหู...

แพทย์ทางเลือก ธรรมชาติบำบัด น้ำปัสสาวะ

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ศรัทธา เชื่อ นำมาใช้ ได้ข้อมูลมาแล้วศึกษาดู จาก อาจารย์ หมอเขียว ศุนย์แพทย์วิถีธรรม แล้วก็เชื่อ เชื่อแล้ว ก็เลยใช้ ปัญหาสุขภาพทั่วไป เจ็บคอไอ แสบตา ใช้น้ำปัสสาวะในการ ดื่ม หยอด ทา ดีทอกซ์ สระผม 0 บาท...

รักษาแผล ด้วยน้ำปัสสาวะ

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ไม่ป่วย อยากมีความรู้ ก็เลยศึกษาดูการใช้ปัสสาวะบำบัด เป็นอะไรที่มีคุณค่ามากกว่าที่เรารู้ ได้ฟังประสบการณ์จากคนป่วย จึงตัดสินใจใช้น้ำปัสสาวะ ก็เลยใช้ ปัญหาสุขภาพทั่วไป เจ็บคอไอ แสบตา ใช้น้ำปัสสาวะในการ ดื่ม หยอด ทา ดีทอกซ์ สระผม 0 บาท...

ต้อลม เหล็กทิ่มเท้า เลือดออกในลำไส้

หมายขวัญพุทธ สุขโสด จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ต้อลม เหล็ก ทิ่มเท้า เลือดออกในลำไส้อดีตเป็นไกด์รัสเซีย รู้จักแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่ปี 2554 และตัดสินใจมาเข้าค่ายสุขภาพที่ จ.กาญจนบุรี ไม่เคยรู้จักน้ำปัสสาวะมาก่อน แต่เชื่อมั่นในแนวพุทธศาสนา เชื่อมั่นในหมอเขียวและพระพุทธเจ้า...

โกนหนวด สระผม ทา หยอด ด้วยน้ำปัสสาวะ

คุณ วิชัย อายุ 50 ปี มีประสบการณ์ใช้น้ำปัสสาวะด้วยตนเอง ดื่ม ใช้น้ำปัสสาวะ โกนหนวด ทาทิ้งไว้ให้แห้งแล้วโกนหนวด ทำให้ไม่เจ็บสระผม และ ชะโรม ผม ทำให้ผมนิ่ม หยอดตา เวลาเป็นบาดแผล หรือโดนกระแทก ใช้น้ำปัสสาวะรักษาหาย อย่างรวดเร็ว ปัสสาวะเป็นยา ใช้รักษาโรคได้ทุกโรค ดื่มเป็น...

ชะลอความแก่ ด้วยน้ำปัสสาวะ

การใช้ชีวิตประจำวัน แบ่งปันการใช้น้ำปัสสาวะ ดื่ม เช้า เที่ยง เย็น ตามสะดวก ไม่จำกัด ต้น-ปลาย ของน้ำปัสสาวะ ทำอยู่เป็นประจำ ลดความชราลงได้ ทำให้ผมหงอกช้าลง ใช้ทาผิว กันแดด ใช้กับแผลสด ทำให้ขับถ่ายง่าย แรงจูงใจ ฟังจาก อาจารย์หมอเขียว บอกว่าเป็นของดี...

โรค วุ้น ตา เสื่อม

ประสบการณ์ใช้น้ำปัสสาวะ สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด โรควุ้นสายตาเสื่อม ตาบอดเฉียบพลัน ใช้น้ำปัสสาวะแช่ตา ลืมตาในน้ำปัสสาวะ เช้า เที่ยง เย็น และใช้ ดินสอพองผสมน้ำปัสสาวะ ทาหน้า...

โรคลมพิษ-ไทรอยด์เป็นพิษ-ความดัน-ไมเกรน-เครียด-ภูมิแพ้

คุณดวงพร ช่วยคงมา อายุ 48 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ก่อนจะรู้จักแพทย์วิถีธรรม ป่วยมาแล้ว 5 โรค เป็นไทรอยด์เป็นพิษ ความดัน ไมเกรน เครียด ภูมิแพ้ เป็นมาประมาณ 10 กว่าปี ปี2555 ได้รู้จักแพทย์วิถีธรรมทางยูทูป ตั้งใจปฏิบัติ ทำอย่างจริงจังใช้เวลาประมาณครึ่งปี...

รถล้มเลือดไหล ใช้น้ำปัสสาวะแช่

รถล้มเลือดไหล ใช้น้ำปัสสาวะแช่ แช่แล้วแห้งหยุดเลือดไหล ตื่นเช้ามา ดีขึ้นเลย แช่ 2 วัน หายเลย ไอ้ลูก เอ๋ย เอา อะไรให้แม่แช่ แม่จะไปหาหมอ มันไม่ใช้แบบนี้ ดื่มทุกวันตอนเช้า ใช้ล้างหน้า ดื่มแล้ว ดี สบาย...

โรคมะเร็ง

คุณ จินปวดมาก “อยู่ที่นิวยอร์คค่ะ ป่วยมากเลยนะคะ ตั้งแต่ก่อนท้องน่ะค่ะ จนกระทั่งไปตรวจว่าตั้งท้องหมอก็แนะนำให้ทำแท้ง เพราะว่ามีทูเมอร์ (tumor) อยู่ในมดลูกใหญ่มากประมาณ 16.5 เซ็นติเมตรแล้วก็ที่อื่นที่เจ็บปวดมามาก ๆ ก็จะมีที่กระดูกเต้านม เต้านมจะมีซีสต์ 22-23 เม็ด...

ไทรอยด์ กับน้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

ไทรอยด์ คือเป็นโรคที่ผลิตฮอรโม ออกมามากกว่าปกติ ทำให้เผาผลาญ เร็วและถ่ายไว 1 วัน 7-8 รอบ ยาไทรอยด์ จะกดภูมิ ทำให้มีอาการแทรกซ้อน ให้ยามากินแล้วหมดฤทธิ์ยาก็กับมาเป็นอีก ก่อนจะได้มาพบกับแพทย์วิถีธรรม เทคนิค 9 ข้อ ยา 9...

แผลติดเชื้อเเบททีเรีย ชนิดกินเนื้อคน ที่ทำให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลของเนื้อเยื้อแบบฉับพลัน

คุณตู่ แผลติดเชื้อเเบททีเรีย ชนิดกินเนื้อคน ที่ทำให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลของเนื้อเยื้อแบบฉับพลัน ป่วยปวดเข่า ขาบวม และสนใจใช้ธรรมชาติบำบัด รู้จรักกับอาจารย์หมอเขียว รายการคนค้นคน มาเข้าค่ายกับ แพทย์วิถีธรรม และได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะตั้งแต่ หัว จด เท้า ด้วยการ ดื่ม หยอด...

ปวด ไหล่ สะบัก คอ หายด้วยปัสสาวะบำบัด

กินฟรี อยู่ ฟรี สอนให้เป็นหมอดูแลตัวเองกับแพทย์วิถีธรรม มีอาการปวด ไหล่ สะบัก คอ เข้าโรงพยาบาล ก็แค่ชั่วคราวก็กับมาเป็นอีก ได้ฟัง youtube ของอาจารย์หมอเขียว และได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะ ในการรักษามาตลอด ทำให้อาการปวดลดลง ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้ยา ใช้...

แพทย์ทางเลือก ธรรมชาติบำบัด น้ำปัสสาวะยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

ได้รับ ข่าวสารว่า ค่ายหมอเขียว เป็นหมอดูแลตัวเอง เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด และสนใจที่จะมาเข้าค่าย กับแพทยืวิถีธรรม และทดลองใช้น้ำปัสสาวะ ดื่มแล้ว ร่างกายแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วย...

โรค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รักษาด้วย ยา 9 เม็ด

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และผ่าตัดกระเพาะ ม้ามทิ้งหมด มีปัญหาเรื่อง การกินอาหาร กินไม่ค่อยได้ ทรมารมา 30 ปีมีอาการแทรกซ้อนและการอยู่ลำบากมากเสี่ยงทุกอย่าง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ดีขึ้นเพราะใช้สิ่งนี้ แพทย์วิถีธรรม เทคนิค 9 ข้อ ยา 9...

ความดัน เบาหวาน ไต หายด้วยสิ่งนี้

ความดัน เบาหวาน ไต มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม กับ อาจารย์ หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ทำให้ อาการเจ็บป่วยลดลง หมอบอกต้องกินยาตลอดชีวิต ตั้งแต่มาเข้าค่าย กับแพทย์วิถีธรรม ทิ้งยาไม่ต้องกินยาเลย แค่ ความดัน เบาหวาน ไต เองกับเทคนิค 9 ข้อ ยา 9...

ไวรัสตับอักเสบ กับการใช้น้ำปัสสาวะและยา9 เม็ด

คุณ ออน จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม การทำงานชีวิตพยาบาล ชีวิตเร่งรีบ โดยไม่รู้จรัก เหน็ดเหนื่อย บั่นปลายชีวิต ป่วยเป็น ไวรัสตับ c ตัวเหลือง ตาเหลือง ทานอาหารปรับสมดุล กับเทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม้ด ปัจจุบัน...

ล้างแผลด้วย น้ำปัสสาวะบำบัด

คุณจันดา ศาสตราชัย เกษตรกร ที่ทำเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รู้จักแพทย์วิถีธรรมจากการพาพ่อซึ่งป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ ไปเข้าค่ายสุขภาพฯตามคำแนะนำของหมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เมื่อปี 2550 ทำให้ได้รู้จักการใช้น้ำปัสสาวะจากค่ายสุขภาพครั้งนี้...

โรคกระดูก คอ งอ ทับเส้นประสาท

โรคกระดูกคองอก โรคกระดูกหลังคด โรคกระดูกทับเส้น ไหล่ติด 2 ข้าง มีอาการ อาเจียน ตลอดเวลา ปวดที่หลัง ที่ สะบัก กินข้าวไม่ค่อยได้ ผอมมาก ได้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม และได้ใช้ เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ทำให้อาการดีขึ้น และหาย และได้มาเป็นจิตอาสากับแพทย์วิถีธรรม...

โรคภูมิแพ้ โรคความดัน หายโดยไม่ต้องกินยา

คุณ ณภัทร อายุ40ปี โรคภูมิแพ้ ความดัน เนื่องจาก ทำงานต่างจังหวัด หลายที่ พักผ่อนน้อย ดื่มกาแฟ ไปหาหมอแล้วเอายามากิน แม่บอกว่ากินยาแล้วไม่หายทำลายตับก็เลยไม่กินและได้มาเข้าค่ายกับแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) ใช้น้ำปัสสาวะ ในการรักษา ดื่มน้ำปัสสาวะ ดีท็อกซ์ ฉีดหน้า ฉีด ผิว...

คันตามตัว บวด ตึง แดง หายด้วยน้ำปัสสาวะ

คุณ สำรวย อายุ 60 ปี อาชีพ ช่างเสริมสวย ปัจจุบันเป็นจิตอาสา แพทย์วิถีธรรม ไม่ได้ป่วยและได้มาเข้าค่าย และได้ฟังธรรมและได้เรียนรู้การรักษาสุขภาพของตัวเอง กับเทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ใช้น้ำปัสสาวะในการ รักษา 1.อาการคัน บวม ตึง 2.ตามัว 3.แผล ใช้แล้วหายป่วยโดยไม่ต้องใช้ยา...

โรคเบาหวาน หายด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องกินยา

คุณเล็ก อายุ 58 ปี โรคเบาหวาน รักษาแผนปัจจุบัน 6 เดือนไม่หาย หมอให้เพิ่มยา จาก 1 เม็ดเป็น 2 เม็ด วัดน้ำตาล ขึ้นๆ ลงๆ แล้วไม่หายสักทีเราก็คิดว่ามันคงไม่ใช้แนวทางของเราแล้ว ดูจากคนที่เป็น โรคเบาหวาน แล้ว ไม่เห็นมีใครหาย มีแต่ได้โรคเพิ่มมา ความดัน หัวใจ ไต...

หมักผม นุ่ม สวย โดยไม่ต้องเสียเงิน

ณฐมน ปันฮิ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ ในอดีตกินอาหารแบบไม่สมดุล ไม่รู้ว่าสมุนไพรอันไหนมีฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็น กินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจ็บป่วย มีอาการเจ็บป่วยทุกเดือนโดยไม่รู้สาเหตุ พอไปหาหมอ หมอก็จะให้ยามากิน ปี 2553 มีเพื่อนแนะนำให้ใช้น้ำปัสสาวะในการเช็ดผิว เช็ดหน้า...

9 โรค 11 ผ่าตัด หายด้วยยา 9 เม็ด

ป้า ปาน อายุ 80 ปี 9 โรค 11 ผ่าตัด ป่วย ขนาด ทำงานอยู่ตลอดเวลา 9 โรค 11 ผ่าตัด หมอถามว่าแผนปัจจุบันดูแลเราดีไหม ดูแลดี แต่ร่างกายเราไม่ดีตาม เมื่อบุญพาวาสนาส่ง และได้มาพบแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรม เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด...

0 บาท รักษาทุกโรค หมอที่ดีที่สุดคือตัวคนเอง

คุณ สุวรรณา จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ทำไงดีถึงไม่ต้องทำงาน เงินที่เก็บมา ระวังจะถูกปล้นจาก โรงพยาบาล 0 บาท รักษาทุกโรค หมอที่ดีที่สุดคือตัวคนเอง มาพบกับแพทย์วิถีธรรม เรียนรู้การดูแลสุขภาพ กับเทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด และการใช้น้ำปัสสาวะในการรักษาโรค คำตรัสของพระพุทธเจ้า...

โรคภูมิแพ้ แพ้ทุกอย่าง หายด้วยสิ่งนี้

คูณกุศล กล้าจน (จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม) โรคภูมิแพ้ 3วันดี 4 วันไข้ แพ้อาหาร แพ้อากาศ แพ้ยา แพ้สารเคมี ไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันรักษา แย่สุดแพ้ยาที่หมอให้คือยา โรคภูมิแพ้ หมอบอกต้องกินยาตลอดชีวิต โรคตาแห้ง ผื่นคัน ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ...

โลหิตจาง ธาลัสซีเมียแผง รักษาด้วย น้ำปัสสาวะ

คุณ จิ๊ด อายุ 42 ปี จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม กิน เที่ยว ดื่ม เสพ เบื่อและไร้สาระ จึง มองหาที่ๆมีสาระและได้มาพบกับแพทย์วิถีธรรม มีภาวะโลหิตจาง มีธาลัสซีเมียแผง และได้มาเรียนรู้กับแพทย์วิถีธรรมได้มารู้จรัก กับอาหารไร้สารพิษ และมีโอกาสได้ไปเข้าค่ายของอาจารย์หมอเขียว...

การวิเคราะห์โรคภัยตามวิถีสุขภาพทางเลือกแนวบุญนิยม

บทนำ

ภัยอันน่าสะพรึงกลัวของการปล่อยให้โรคฝังตัว และมัีวแต่หลงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาควบคู่ไปด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและโชคร้ายที่สุดของการมีชีวิต แล้วไม่รู้สาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บอันเป็นความทุกข์ทรมานของชีวิต ทำให้หลงสะสมต้นเหตุฝัีงไว้ในเนื้อเยื่อ ของร่างกายวันแล้ววันเล่า จนฝังลึกเข้าไปทุกวัน ๆ แล้วส่วนใหญ่ก็พยายามใช้วิธีแก้ที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียว โดยไม่เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุควบคู่ไปด้วย

เวลาเจ็บป่วยก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการกินยากดระงับประสาทไม่ให้รู้สึกทุกข์ทรมาน ซึ่งยาก็จะไปกดประสาทไม่ให้ปวด ได้ในขีดจำกัด เมื่อพิษมีประมาณหนึ่งเท่านั้น ถ้าพิษมากกว่านั้นหรือยาหมดฤทธิ์ก็จะเิกิดทุกข์ทรมามอีก หรือการพยายาม ที่จะใช้ยาขับเอาโรคภัยไข้เจ็บออกจากร่างกาย ในระยะแรกที่โรคสะสมไม่แน่น ไม่ลึกมาก ใช้ยาไม่แรงนักก็มักจะได้ผล เปรียบเสมือนสนิมพึ่งเกาะที่ผิวเหล็ก เราเอาผ้าเช็ดออกก็ได้ แต่เมื่อโรคฝังแน่นลึกลงไปทุกวัน ๆ ยาตัวเดิมเริ่มใช้ไม่ได้ผล ทำให้ต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่ที่มีฤทธิ์กระแทกกระทุ้งพิษแรงมากขึ้น เปรียบเสมือนสนิทที่ฝังแน่น กินลึกลงไปถึงเนื้อเหล็ก ใช้ผ่าเช็ดสนิมเหล็กออกไม่ได้แล้ว ต้องใช้ค้อนทุบอย่างแรง จนเหล็กบุบบู้บี้แตกสลาย จึงจะเอาสนิมเหล็กออกมาได้

การใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงกระทุ้งโรคก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีผลทำให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายบอบช้ำ บาดเจ็บ ผุพัง ทรุดโทรม มากยิ่งขึ้น ๆ ซึ่งมักจะแสดงผลออกมาเป็นอาการข้างเคียงของยาที่รุนแรงมากขึ้น ๆ ผู้ป่วยจะได้โรคใหม่ แทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ๆ ได้ยาใหม่เพิ่มขึ้นปริมาณยาก็มากขึ้น ๆ จนบางครั้งถึงขั้นช็อคตายจากการแพ้อย่างรุนแรงของฤทธิ์ยาก็มี หรือสุดท้ายรักษาอย่างไรก็ไม่หาย ต้องปล่อยให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานไปตามเวรตามกรรม เหตุการณ์เหล่านี้มีให้พบเห็นอยู่บ่อย ๆ และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ แสดงถึงความล้มเหลวของระบบสุขภาพที่มุ่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียว โดยไม่มุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ การปรับพฤติกรรมสุขภาพควบคู่ไปด้วย

ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้การสร้างพฤติกรรมสุขภาพ จะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าการรักษา แต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างยั่งยืน แต่ถ้ายังเป็นเช่นเดิมนี้อยู่ ก็ไม่มีวันที่ประชาชนจะมีความผาสุก ปลอดภัย หรือเบาบางจากความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานไปได้ ซึ่งชีวิตก็จะวนเวียนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ เหมือนการรบที่รอวันพ่ายแพ้แต่เพียงอย่างเดียว จะมีสักกี่คนที่คิดตั้งใจเข้าไปเรียนรู้และพากเพียร แก้ไขปัจจัยหรือพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุุ อันเป็นการรบที่นับวันสะสมชัยชนะอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้ไม่ต้องวนเวียนทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บเหมือนคนทั่ว ๆ ไปที่ไม่รู้ หรือแม้รู้ แต่ก็ไม่ใส่ใจในการแก้ปัญหาด้วยการพึ่งตนเองเป็นหลัก อาศัยผู้อื่นเป็นรอง
ผู้เขียนมีความเห็นว่า สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(เศรษฐกิจพอเพียง สู่สุขภาพพอเพียง) จะเป็นคำตอบหนึ่งของสุขภาพที่ดี

สุขภาพพึ่งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีสุขภาพทางเลือกบุญนิยม
เน้นการใช้ธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเพือปรับสมดุลร่างกาย

แทนการใช้สารเคมี หรือยาเคมี เพราะสารเคมีหรือยาเคมีเป็นสารหรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ธรรมชาติ เหมือนอะไหล่ปลอม เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะประกอบเข้าเป็นรูปร่างเดิมไม่สนิท และไม่สามารถทดแทนคุณสมบัติของเนื้อเื่ยื่อปกติเดิมได้ จึงมักระคายเคืองและมีผลข้างเึคียงที่ไม่ดีต่อร่างกายตามมาอยู่เสมอ ยิ่งไม่มุ่งแก้ที่ต้นเหตุด้วยแล้ว ร่างกายก็ยิ่งจะบอบช้ำ ทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว มีโรคแทรกซ้อนและทุกข์ทรมาน

มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เริ่มเห็นโทษภัยของการกินยา หรือการรักษาโรคที่ปลายเหตุแต่เ่พียงอย่างเดียว โดยไม่มุ่งแก้ไขที่ต้นเหตุ ผู้ป่วยเหล่านี้มัีกจะถามผู้เขียนเสมอว่า จะต้องหยุดยาหรือวิธีการรักษาที่เขาใช้อยู่ ณ ปัจจุบันเลยไหม

สำหรับคำถามดังกล่าวนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า ถ้าการักษาที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้นยังมีผลในการบำบัด บรรเทาความทุกขฺ์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บได้ดีอยู่ โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย หรือไม่ทำให้ต้องทุกข์ทรมานมาก ผู้ป่วยก็ควรจะใช้การรักษาที่เคยใช้อยู่นั้นไปพร้อม ๆ กับการฝึกปรับความสมดุล หรือการฝึกสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องจนรู้สึกว่าสภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และตนเองก็มีทักษะในการปรับสมดุลสุขภาพ หรือทักษะการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้่อง จึงค่อย ๆ ลด หรืองดการรักษาที่เคยใช้อยู่ ที่มุ่งแต่การแก้ที่ปลายเหตุนั้นเสีย

แต่เมื่อลดหรืองดวิธีการดังกล่าวแล้ว ก็ต้องตรวจสอบดูว่า เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดก็คือ เรารู้สึกเบากายมีกำลัง ความเจ็บป่วยในร่างกายที่เคยมีอยู่ลดน้อยลง หรือไม่กำเริบมากขึ้น ถ้ามีสภาพดังกล่าว ให้ทำการปรับสมดุลสุขภาพนั้นต่อไป เพราะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเรา แต่้ถ้าไม่ได้สภาพดังกล่าว อาจจะต้องใช้วิธีการรักษาที่เคยใช้อยู่เดิมแล้วได้ผลควบคู่ไปก่อน จนกว่าเราจะค้นหาวิธีปรับสมดุลสุขภาพของตัวเองได้ดีกว่าเดิม จึงค่อยปรับเปลี่ยน ลดหรืองดการรักษาที่เคยใช้อยู่เดิม แต่ถ้าร่างกายมีสภาพเท่าเทียมกันระหว่างการรักษาแบบเดิมกับการลดหรืองดการรักษา ผู้เขียนเลือกการลดหรืองดการรักษาที่เคยใช้อยู่เดิมดีกว่า เพราะจะได้ไม่ต้องรับผลข้างเึคียงจากการรักษา ไม่ต้องเสียเงินทองหรือเสียเวลากับการรักษาแบบเดิมนั้น

โรคที่เกิดจากความไม่สมดุล

โรคมะเร็งหรือเนื้องอก

มักมีต้นเหตุจากภาวะร้อนเกิน ซึ่งมีกลไกการเกิดโรคดังต่อไปนี้ เมื่อมีภาวะร้อนเกินมาก ๆ พลังงานความร้อนจะกระจายไปสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหมือนไฟสุมขอน สุมถ่านหรือชาร์จไฟแบตเตอรี่ อวัยวะส่วนใดของร่างกายที่อ่อนแอที่สุด หรือมีไฟ มีพลังงานความร้อนไปสะสมมากที่สุด ก็จะถูกเผาจนน้ำแห้ง
เนื้อเยื่อจะเริ่มร้อนแข็งเกรียมไหม้ เหมือนเนื้อที่ต้มหรือย่างไฟ น้ำจะเริ่มระเหยออกจากเนื้อ เนื้อจะเริ่มร้่อน แข็งตัว เนื้อเยื่อบริเวณนั้นก็จะเริ่มสูญเสียสภาพที่ปกติเริ่มเสียหน้าที่ เป็นอัมพาตหรือตายไป

โรคความดันโลหิตสูง

เกิดจากภาวะร้อนเกิน โดยมีกลไกดังต่อไปนี้ เมื่อร่างกายได้รับต้นเหตุที่ร้อนเกิน ร่างกายก็จะผลิตความร้อนขึ้น ดันเส้นเลือดให้ขยาย เช่นเดียวกับกาต้มน้ำหรือหม้อต้มน้ำ ที่ได้รับความร้อนจนเดือด ก็จะดันจนฝากระเพื่อมได้หรือดันไอน้ำออกมาตามช่องว่างได้ สภาพร่างกายก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีความร้่อนดันมาก ๆ ความดันโลหิตก็จะสูง ความดันก็ผลักดันความร้อนไปทำลายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้ร่างกายเสื่อม ทรุดโทรม ถ้าดันแรงมาก ๆ ก็จะทำให้เลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หรือเสียชีวิตได้

โรคเบาหวาน

มีสาเหตุและกลไกเช่นเดียวกับความดันโลหิตสูง จะแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่ว่า โรคความดันโลหิตสูง ร่างกายผลิตพลังงานความร้อนเต็มที่ ส่วนเบาหวานนั้น ร่างกายเผาผลาญอาหารให้เป็นพลัังงานความร้อนได้ระดับหนึ่ง แล้วไม่ยอมเผาผลาญอาหาร (โดยเฉพาะน้ำตาล) เพื่อสร้างพลัีงงานต่อ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถทนต่อพลังงานความร้อนที่ผลิตจขึ้นมาเผาตัวเอง ทำให้น้ำตาลตกค้างตามเส้นเลือด ส่งผลให้เลือดหนืดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่สะดวก ทำให้อวัยวะในร่างกายเสื่อม

โรคไขมันเกิน

ก็เช่นเดียวกับน้ำตาลเกิน ถ้าเราเติมหม้อน้ำ (ความเย็น) และลดพลังงานความร้อนที่มากเกินไปให้ลงมาในปริมาณที่พอดี ร่างกายก็จะเผาผลาญไขมันได้โดยปลอดภัย เพราะมีหม้อน้ำคุ้มครอง (คอยซับความร้อนออก) ไขมันก็จะลดลงโดยที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากการกินยาลดไขมัน ร่างกายจะถูกบังคับให้เผาผลาญไขมัน โดยไม่มีหม้อน้ำคอยซับความร้อนออก จึงมักจะมีอาการข้างเคียงที่เป็นผลเสียต่อร่างกายตามมาด้วยเสมอ

โรคตับอักเสบ ตับแข็ง ตับวาย ไตอักเสบ ไตวาย กระเพาะอาหารและลำไส้เป็นแผลอักเสบ
หรือการอักเสบตามอวัยวะต่าง ๆ

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกินมากองรวมกันที่อวัยวะ ดังกล่าวและเผาทำร้ายอวัยวะนั้น ถ้าเราลดการเติมพลังงานความร้อนที่มากเกิน แล้วเติมความเย็นเข้าไปถอนพิษร้อน โรคดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป

โรคปวด มึนชา ตามร่างกาย

ถ้าอาการดังกล่าวเกิดเมื่อประมาณ 30 – 50 ปีที่แล้ว ย้อนหลังไป ส่วนใหญ่มัีกเกิดจากภาวะเย็นเกิน ทำให้เส้นเลือดหดตัว เลือดลมไปเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่สะดวก จึงเกิดภาวะปวด มึน ชาตามร่างกาย ซึ่งการแก้ที่ได้ผลก็คือ การให้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไป เช่น อาหารฤทธิ์ร้อน สมุนไพรเผ็ดร้อน วิตามิน แร่ธาตุและเกลือแร่ต่าง ๆ เช่น วิตามินบีหนึ่ง บีรวม วิตามินซี ธาตุเหล็ก แคลเซียม เป็นต้น เส้นเลือดก็จะขยาย เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น ร่างกายอุ่นขึ้น อาการดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป

แต่อาการที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะร้อนเกิน อันเกิดจากกลไกพลังงานความร้อนที่มากเกินเผากล้ามเนื้อจนเกร็งแข็งค้าง เกิดอาการปวดทรมานแล้วกล้ามเนื้อที่เกร็งแข็งค้างก็หดรัดเส้นเลือด จนเลือดลมวิ่งผ่านส่วนนั้นไปไม่ได้ จึงเกิดอาการปวดมึนชา

แนวสุขภาพทางเลือกหรือธรรมชาติบำบัด ใช้วิธีแก้ไขด้วยการลดการเติมพลังงานความร้อนที่มากเกิน แล้วเติมความเย็น เข้่าไปถอนพิษร้อน เกิดกลไกการปรับสมดุลก็คือ ฤทธิ์เย็นที่ใส่เข้าไปจะทำให้กล้ามเนื้อที่ปวดร้อนแข็งเกร็งค้างนั้นเริ่มเย็นลง คลายปวด คลายตัวอ่อนนิ่มลง คลายการกดรัดเส้นเลือด เลือดก็จะวิ่งผ่านได้ โรดดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป

โรคไข้ร้อน ๆ หนาว ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว

เกิดจากพลังงานความร้อนเผาเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อจนเกร็งแข็งค้างรัดเส้นเลือด ในส่วนที่ถูกเผาก็จะร้อน ในส่วนที่เลือดลมวิ่งผ่านไปไม่ได้ก็จะหนาวเย็น (เป็นลักษณะร้อนที่สุด แล้วตีกลับเป็นเย็นอีกแบบหนึ่ง) วิธีการแก้หลัก ๆ ก็คือ ถอนพิษร้อน แต่มีเทคนิคที่แตกต่างจากการแก้ร้อนแต่อย่างเดียว ก็คือ ในขณะที่ผู้ป่วยมีไข้ แล้วมีอาการเย็นเกินหรือหนาวเกินแทรก เราต้องแก้ทั้งร้อนทั้งหนาวไปพร้อมกัน เ่ช่น การเอาสมุนไพรฤทธ์เย็นมาต้มให้ดื่ม สมุนไพรฤทธฺ์เย็นก็จะช่วยถอนพิษร้อน ส่วนความร้อนที่ได้จากการต้มก็จะถอนพิษเย็น หรือถ้าจะเช็ดตัวลดไข้ ก็ต้องเอาสมุนไพรฤทธิ์เย็นต้มแล้วผสมน้ำธรรมดาให้อุ่น ใช้เช็คตัวลดไข้ ทั้งนี้ให้เอาความรู้สึกสบายตัวของผู้ป่วยเป็นหลัก

โรคฝี หนอง น้ำเหลืองเสีย สิวและการอักเสบติดเชื้อต่าง ๆ

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกินไป กองรวมอยู่บริเวณที่มีอาการดังกล่าว แล้วลวกเผาไหม้เซลล์เนื้อเยื่อ ทำให้เกิดการปวด บวมแดง ร้อน ไหม้ พุพอง หรือมีตุ่มหนองขึ้น การอักเสบมี 2 ลักษณะ

1. มีอาการปวดแดงร้อนและมีอาการบวมหรือพุพองร่วมด้วย เนื่องจากร่างกายส่งน้ำและเม็ดเลือดขาวมาถอนพิษร้อน ถ้าเราถอนพิษร้อนได้ อาการบวมหรือพุพองก็จะหายไป เนื่องจากร่างกายไม่จำเป็นต้องส่งน้ำและเม็ดเลือดขาวมาดับไฟร้อน และภารกิจดับไปร้อนเสร็จสิ้น น้ำจึงกระจายออกจากบริเวณที่เคยอักเสบนั้น

2. ปวดแดงร้อน และมีอาการแห้งเกรียมไหม้่ร่วมด้วย เนื่องจากไฟร้อนเผาน้ำในร่างกายจนแห้ง แต่ร่างกายก็ำไม่สามารถส่งน้ำและเม็ดเลือดขาวมาดับไปร้อนได้ โดยมักติดขัดจากเซลล์เนื้อเยื่อที่เกร็งแข็งค้าง กดรัดเส้นทางของหลอดเลือดและท่อน้ำเหลืองไว้ ถ้าถอนพิษร้อนได้อาการดังกล่าวก็จะหายไป

โรคผื่นคัน

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกิน เคลื่อนเสียดสี ทำให้ระคายเคืองเซลล์เนื้อเยื่อ จึงเกิดผื่นหรือรู้สึกคัน วิธีการแก้ไขก็คือ ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นทีุ่ถูกกัน พอกทา กิน สิ่งที่มีฤทธิ์เย็น ลดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน และระบายความร้่อนออกจากร่างกาย ตามวิธีการต่าง ๆ ที่เรารู้จัก อาการก็จะทุเลาลงหรือหายไป

โรคหอบหืด / นอนกรน

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกิน เผาเซลล์เนื้อเยื่อปอดและหลอดลม ทำให้เกร็งแข็งค้างหรือเสียหน้าที่ทำใ้้ห้การไหลเวียนเลือดลมที่ปอดและหลอดลมไม่สะดวก จึงเกิดการหอบหืดและนอนกรนขึ้น เป็นกลไกของร่างกายเพื่อระบายอากาศทางปากช่วยอีกทางหนึ่ง เมื่อลดความร้อน เพิ่มความเย็นในปริมาณที่พอเหมาะ เช่น
ทำใจให้สบายไม่ตกใจ กินอาหารฤทธิ์เย็น กินสมุนไพรฤทธิ์เย็น ขูดซาที่หลังและแขน กดจุดลมปราณ ทำดีทอกซ์ (สวนล้างลำไส้ใหญ่) ด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ถูกัน เป็นต้น กล้ามเนื้อปอดและหลอดลมก็จะผ่อนคลายยืดหยุ่น ทำหน้าที่ได้ตามปกติ การแลกเปลี่ยนอากาศ และการไหลเวียนของเลือดลมก็เป็นไปตามปกติ
อาการหอบหืดและนอนกรนก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป

โรคหวัด / ไซนัส

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกิน แล้วร่างกายระบายออกทางรูและโพรงจมูก เมื่อพลังงานความร้อนที่มากเกินเคลื่อนเสียดสีบริเวณดังกล่าวก็จะเกิดการะคายเคือง ร่างกายจึงส่งน้ำไปดับพิษร้อนและลดการระคายเคือง เกิดเป็นน้ำมูกขับออกทางจมูก กลไกเดียวกับการที่เราได้กลิ่นพริกคั่วหรือข้าวคั่ว ซึ่งมีฤทธิ์รอนระคายเคืองจมูก หรือเรากินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนมาก ๆ ร่างกาย จะระบายความร้อนออกทางจมูก เกิดการระคายเคือง ร่างกายจึงส่งน้ำมาดับพิษร้อนและความระคายเคือง ทำให้เราไอจามเป็นหวัด น้ำมูกใสไหลขัีบออกทางจมูก จะเห็นได้ว่าคนโบราณให้ดื่มน้ำแก้ พอเราดื่มน้ำ อาการก็จะทุเลาลง เพราะน้ำมีฤทธิ์เย็น ถอนพิษร้อน ลดการระคายเคือง

ผู้เขียนเองได้เก็บข้อมูลกับตัวเองและผู้ป่วยหลายคนพบว่า ถ้ากินสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนมากเกิน เช่น กินอาหารหรือเมล็ดธัญพืชที่มีน้ำมันในปริมาณที่มากเกินไป ตื่นเช้ามาก็จะเป็นหวัด ไอจาม น้ำมูกใส ซึ่งเกิดจากพลังงานความร้อนที่มีมากเกินในร่างกาย เคลื่อนสวนทางกับความเย็นของอากาศภายนอกที่อุณหภูมิแตกต่างกันมาก จึงเกิดการระคายเคืองมาก ร่างกายจึงต้องส่งน้ำมาลดการระคายเคืองและขับพิษร้อนนั้นออก กลไกดังกล่าวทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่า เกิดจากภาวะร่างกายเย็นเกิน เพราะเกิดตอนเช้าที่มีอากาศเย็น แล้วแก้ไขผิดด้วยการกินสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน อาการดังกล่าวจึงไม่หายขาดสักที พอหยุดกินอาการฤทธิ์ร้อนดังกล่าวและกินอาหารฤทธิ์เย็น อาการก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป ถ้ากินอาหารฤทธิ์ร้อนใหม่ มันก็จะเป็นใหม่อีก พอเราหยุดกินฤทธิ์ร้อน หันมากินอาหารฤทธิ์เย็น มัีนก็จะหายไป

โรคนิ่วในไต / นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ / นิ่วในถุงน้ำดี

ไม่ว่านิ่วจะเกิดที่ใดในร่างกาย ก็มีกลไกเดียวกันคือ เมื่อมีภาวะร้อนเกินมาก ๆ ก็จะเผาน้ำในไต กระเพาะปัสสาวะหรือถุงน้ำดีให้แห้ง ตะกอนสสารจึงเกาะกลุ่มรวมกันเป็นก้อน เรียกว่า “นิ่ว” ถ้าเราถอนพิษร้อน น้ำก็จะไม่ถูกเผาให้แห้ง และเคลื่อนออกจากอวัยวะดังกล่าวกระทบเสียดสีกับก้อนนิ่ว ก้อนนิ่วก็จะค่อย ๆ สึกกร่อนเล็กลงเรื่อย ๆ และหลุดออกในที่สุด นิ่วก็จะหายไป เพราะเราไม่ได้ทำต้นเหตุของนิ่วเพิ่ม แต่ถ้าเราไปผ่าตัดหรือใช้เครื่องมือสลายนิ่ว โดยที่ไม่แก้พฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุ นิ่วก็จะกลับมาเป็นใหม่อีก

ผู้เขียนเห็นว่าควรใช้วิธีผ่าตัดหรือใช้เครื่องมือสลายนิ่ว ก็ต่อเมื่อเกิดกรณีนิ่วอุดตันท่อทางเดินของอวัยวะนั้น ๆ จนเกิดอาการที่ไม่สบายรุนแรง โดยที่ไม่สามารถแก้ไขอาการดังกล่าวด้วยวิธีอื่นได้ แต่หลังจากที่ผ่าตัดหรือใช้เครื่องมือสลายนิ่วแล้ว ก็ควรแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุด้วย จะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นนิ่วอีก

โรคหัวใจ

เมื่อมีภาวะร้่อนเกิน พลังงานความร้อนที่มากเกินจะเผาหลอดเลือดให้แข็ง เสียความยืดหยุ่น เผาน้ำในหัวใจให้แห้ง ทำให้เลือดข้นขึ้น ไหลเวียนไม่สะดวก เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด เจ็บแปล๊บที่หน้าอกซ้าย ถ้าเป็นหนักมากขึนก็ปวดจะร้าวมาแขนซ้าย ถ้าพลังงานความร้อนมีมากจนดันเผาทำลายลิ้นหัวใจ จนเกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่ว ถ้ามีแรงดันที่มากเกิน ก็จะดันเซลล์เนื้อเยื่อหัวใจให้ขยายใหญ่ เกิดภาวะหัวใจโตผิดปกติ

ถ้าเราไม่ปล่อยให้เป็นหนักเกิน คือเซลล์เนื้่อเยื่อหัวใจยังมีพลังชีวิตที่จะฟื้นสภาพได้อยู่ การปรับสมดุลด้วยการถอนพิษร้อน ก็จะทำให้น้ำในหัวใจไม่ถูกเผา เส้นเลือดจะกลับมามีสภาพยืดหยุ่นดี เลือดก็จะไหลเวียนสะดวก อาการหัวใจขาดเลือดก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป ความร้อนและความดันที่หัวใจลดน้อยลง ทำให้ลิ้นหัวใจกลับมาทำงานเป็นปกติ หัวใจหดตัวมาอยู่ในขนาดที่ปกติ

โรคริดสีดวงทวาร

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกิน ดันเส้นเลือดที่ลำไส้ใหญ่ให้ปูดออกมาแล้วเผาให้แข็ง เกิดเป็นริดสีดวงทวาร ถ้าเราปรับสมดุลด้วยการถอนพิษร้อน เส้นเลือดดังกล่าวก็จะอ่อนและหดตัวกลับสู่สภาพปกติ แต่ถ้าแ้ก้ไขด้วยการผ่าัตัด ก็จะเสี่ยงต่อการที่หัวริดสีดวงจะขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะมีบาดแผล ที่ใดที่มีบาดแผลเลือดก็จะเคลื่อนไปรวมที่ตรงนั้นมาก ซึ่งเป็นเลือดที่ยังไม่ได้ปรับสมดุล เป็นเลือดที่มีพิษร้อนอยู่แล้ว พิษร้อนจำนวนมากจึงเคลื่อนไปรวมที่บาดแผลดังกล่าว ดันให้เกิดริดสีดวงมากกว่าเดิมอีก หรือแม้ไม่เกิดริดสีดวงตอนนี้ อีกสักพักหนึ่งก็มักจะเกิดสีดวงกลับมาอีก เพราะพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุไม่ถูกแก้ไขปรับเปลี่ยน

โรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบ

ถ้าเป็นสมัยก่อน ประมาณ 30 -50 ปี ย้อนหลังไปมักเกิดจากภาวะเย็นเกิน จนทำให้เ้ส้นเลือดหดตัว หลั่งน้ำย่อยออกมาไม่ดี เกิดสภาพอาหารไม่ย่อยไม่ดูดซึม แบคทีเรียจะกินอาหารที่คั่งค้าง เกิดแก๊ส เกิดการบูดเน่าในกระเพาะอาหารลำไส้ เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุดเสียดแน่นขึ้น การกินสมุนไพรฤทธิ์ร้อน เช่น ขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ หรือยาขับลม พลังงานความร้อนจากสมุนไพรดังกล่าวก็จะขับลมออก และทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้น ระบบย่อยก็จะทำงานเป็นปกติ ปัญหาดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป

แต่ยุคปัจจุบัน สภาพดังกล่าวมักจะเกิดจากภาวะร้อนเกิน จนเผาไหม้ทำลายกระเพาะอาหารและลำไส้ให้บาดเจ็บอักเสบ ประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมไม่ดี อาหารไม่ย่อยไม่ดูดซึม แบ็คทีเรียก็จะกินอาหารที่คั่งค้างดังกล่าว เกิดแก๊ส เกิดการบูดเน่าในกระเพาะอาหารลำไส้ หรือ ยาขับลม พลังงานความร้อนจากสมุนไพรดังกล่าว ก็จะยิ่งทำลายกระเพาะอาหารและลำไส้มากยิ่งขึ้น ทำให้อาการกำเริบหนักยิ่งขึ้น

วิธีแก้ที่ถูกต้องก็คือ กินผักผลไม้สมุนไพรฤทธิ์เย็น เ่ช่น น้ำต้นกล้วย กล้่วยดิบ น้ำย่านาง เป็นต้น ก็จะช่วยสมานแผล แก้อักเสบ ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้กลับมามีสภาพทำงานได้ตามปกติ

โรคแผลในช่องปาก ปวดฟัน ฟันผุและเหงือกอักเสบ

เกิดจากร่างกายระบายความร้อนที่มากเกินออกทางช่องปาก แล้วเผาไหม้อวัยวะในช่องปาก ผู้เขียนเก็บข้อมูลทั้งจากตัวเองและผู้ป่วยหลายคน พบว่า เวลาที่กินอาหารฤทธิ์ร้อนต่อเนื่องกัีนมากเกินไป ก็จะเกิดอาการดังกล่าวขึ้น พอหยุดหรือลดอาหารฤทธิ์ร้อน แล้วกินอาหารฤทธิ์เย็น อาการดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป สังเกตและทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็ปรากฏผลออกมาเช่นเดิมตลอด จึงเขัาใจต้นเหตุของอาการดังกล่าว

รักษาโรควิถีธรรมชาติบำบัดแบบหมอเขียว

1).  บทนำ

เวลาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ไปหาหมอแผนปัจจุบัน หากเกิดจากเชื้อโรค  บาดเจ็บ  อย่างนี้หมอแผนปัจจุบันถนัด แต่หากเป็นโรคที่เกิดจากตัวเอง  เรื้อรัง เหตุมักมาจากการกินอาหาร  สังคมแย่อยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี อารมณ์ตัวเองเครียด  ปรับสมดุลตัวเองกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ เช่น  เนื้องอก  มะเร็ง  ปวดหัวไร้สาเหตุ  เบาหวาน  โรควัยทอง อย่างนี้ไปหาหมอเขียว  บำบัดโรคด้วยอาหาร  อากาศ  และอารมณ์จะดีกว่า

พูดสั้นๆ  ก็คือ  หากรักษาโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อกับหมอแผนปัจจุบันไม่หาย   เรื้อรัง  ก็ให้แนะนำมา ที่หมอเขียวเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  ซึ่งแนวธรรมชาติบำบัดก็มีหลายค่าย แบบระดับคนจน จนถึงระดับมีอันจะกินก็มีแต่แนวที่แนะนำคือ  แนวหมอเขียวเพราะราคาถูกแบบชาวบ้านๆ (ศูนย์บาท) ก็ไปรักษาได้อยู่ที่บ้านสานฝัน  จ.อำนาจเจริญ

 หลัก  8  อ.  เพื่อสุขภาพ

8  อ.  เพื่อสุขภาพ นำมาใช้ในการเสริมสร้างให้สุขภาพดี แต่ก็มีบางข้อก็เอามาใช้เพื่อทำให้อายุยืน และสุดท้ายนำเอามาใช้รักษาโรคตามแนวธรรมชาติบำบัด  มีดังนี้

1)  อิทธิบาท  4  (ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา)
2)  อารมณ์  (ทำให้จิตสงบ  ไม่วิตก ไม่อารมณ์เสีย)
3)  อาหาร  (กินอาหารที่สมดุล  เน้นพืชผักฤทธิร้อน-เย็น  ทำสมดุลกับร่างกาย)
4)  ออกกำลังกาย  (ตามวัย  ตามภาวะ  อยู่ในชีวิตประจำวัน มีตักน้ำ  ซักผ้า)
5)  อากาศ  (อากาศดีๆ  บริสุทธ์  แบบชนบท  ต้นไม้ดอกไม้แบบปลูกลงทุนต่ำๆ)
6)  เอนกาย  (ที่นอนแบบง่ายๆ  นอนเพียงพอ)
7)  เอาพิษออก  (ไล่พิษแบบต่างๆ ให้ออกจากร่างกาย)
8)  อาชีวะ  (จงทำงาน  อย่าทำเป็นคนว่างงาน จะเฉาตาย)

พิษภัยจากอาหารรสจัด

จงหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและกินกันเป็นประจำ เพราะจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพ มีดังนี้

รสฝาดจัด           เกิดนิ่วได้ง่าย
รสขมจัด             มีอัคคาลอยมาก  มีผลต่อหัวใจ
รสหวานจัด          ตับอ่อนทำงานหนัก ทำให้ตับอ่อน เสื่อมง่าย  เกิดเบาหวาน
รสเผ็ดจัด            เกิดระคายเคืองต่ออวัยวะ มีกระเพาะลำไส้  ทวาร
รสมันจัด             มีไลเปรส  มีผลต่อตับ
รสเค็มจัด            มีผลต่อ  ไต
รสเปรี้ยวจัด         กัดทำลายผิวตามผนังเนื้อเยื้อ  คอฟัน

               หลักสุขภาพของหมอเขียว  (ใจเพชร  มีทรัพย์)

“กินเนื้อไม่ติดมัน  กินผักมากขึ้น  ลดอาหารรสจัด”
“กินอาหารเสริม  วิตามิน  อาจไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ”
“อาหารรสจัดเป็นภัยต่อสุขภาพ  (ร่างกาย)”

หากเรามีบาดแผล  ลองเอาผักรสจืดตำมาโป๊ะแผลเราจะรู้สึกเฉยๆ
แต่หากเอาผักรสเผ็ดร้อน  มาโป๊ะ เราก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อน

ผู้ป่วยมะเร็ง  ร่างกายอยู่ในสภาพร้อนเป็นแผลเนื้อร้าย
หากกินอาหาร  พริกไท  ข่าแก่ ที่มีฤทธิ์ร้อนหรือสาหร่ายฤทธิ์เค็ม
ร่างกายจะทรุดทันทีอย่างเห็นได้ชัด
แต่หากเรากินจืดก็ไม่เป็นไร  กินพวกรสร้อนจะไม่ดี
หากกินรสจืดติดต่อกันหลายวันร่างกายก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
อาหารจืดๆ  แต่กินมากเกินไปก็ไม่ดีจะไม่สบาย  อึดอัด
หากกินรสจัดเต็มที่มีน้ำตาล  (หวานไป)
น้ำส้ม  (เปรี้ยวไป)  ก็ไม่ดี จะไม่สบาย  อึดอัด
หากกินรสจัดเต็มที่มีน้ำตาล  (หวานไป)
น้ำเสีย  (เปรี้ยวไป)  ก็ไม่ดี
กินวิตามินและอาหารเสริม ไม่ได้เอาแบบธรรมชาติต้องมาสกัดให้เข็มข้นเต็มที่
เพื่อให้ได้ดูดซึมได้ดีได้มากๆ  ให้พลังงานสูงมาก  อย่างนี้ก็ไม่ดีเข้มข้นไป จัดไป ไม่ดี

4).  แนวทางรักษาโรค

โรคที่รักษา ต้องไม่เป็นโรคจากเชื้อโรคติดต่อ แต่เป็นเรื้อรัง มีมะเร็ง  เนื้องอกในสมอง  ปวดหัว  เครียด ความดันโลหิตสูง  โรคอารมณ์  (ทางใจ)
โรควัยทอง  (ร้อนวูบาบ)  โรคสะเก็ดเงิน

แนวทางรักษาโรค

–  ใช้สถานที่อากาศดี  อยู่ในชนบท
–  ใช้อาหารผักรสจืดตลอด
–  ออกกำลังกายตามวิถีชีวิต  เช่น ตักน้ำ  ซักผ้า  หุงข้าว
–  รักษาอารมณ์จิตใจ  โดยการต้อนรับดีและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ดอกไม้ใบไม้ใบหญ้า

การรักษา 3  วัน  ก็เริ่มเห็นผลความแตกต่าง ดีขึ้น สบายโล่ง  เบา

5).  เป็นเนื้องอกในสมอง

–  จัดสถานที่นอนแบบเรียบง่าย  อยู่ในสวน นอนเห็นต้นไม้
–  สังคมดีต้อนรับให้ผักผ่อนตามสบายประทับใจ
–  อบรมให้ทราบวิธีการรักษาก่อนการรักษา
–  ใช้อาหารล้วนๆ  ไม่มีการใช้ยาใดๆ
–  ใช้วิธีปรับสมดุลอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น เหมือนเครื่องยนต์  (ร้อน)
ต่อโยงกับ หม้อน้ำ  (เย็น)
–  กินอาหารรสจืด  ใส่เกลือได้เล็กน้อยใ ห้ได้รับรสธรรมชาติจากอาหารแท้ๆ
–  คั่นน้ำโคโลฟิลดื่ม  มีใบหญ้านาง  ใบเตย  หญ้าปักกิ่ง
–  ทานผลไม้สด
–  ทานผักมี ส้มตำ  มะละกอ  มะเขือเทศ
–  ผักสดรสจืด  ฤทธิ์เย็นดับร้อนในร่างกาย
–  ข้าวซ้อมมือ  สีเหลือง  ฤทธิ์เย็น
–  ผักต้ม  ฤทธิ์เย็น
–  หากไปทดลองกินยาสมุนไพรรักษาโรคไม่หายก็มาลองทานอาหารรสจืดได้
–  โรคสะเกิดเงินก็หาย  (ภูมิแพ้ของตัวเอง)  หลังจากกินอาหารผัก
ภายใน 5  วัน  ก็หาย
–  จัดบ้านที่อยู่ให้มีต้นไม้  ดอกไม้  แบบโปรยๆ  ตามธรรมชาติ
–  คอเคล็ด  หงุดหงิด  เจ็บทรมาน  ใช้ช้อนขูดที่คอจะหายเป็นวิธีกัวซา
–  วิชากัวซา  เป็นวิธีเอาพิษออกจากร่างกายทางผิวหนัง
ใช้ขี้ผึ้งฤทธิ์เย็น  (ยาหม่องเสลดพังพอน)
ใช้ช้อนหรือเหรียญสิบบาทขูดตามบริเวณที่เคล็ด
เจ็บตรงไหนก็ขูดตรงนั้นจนผิวหนังแดง

–  ความดันโลหิตสูง  มะเร็ง  เบาหวาน  เนื้องอก  มะเร็งระยะสุดท้าย
ตับแข็ง  ไขมันตันเส้นเลือดแค่ทาน  3  วัน  รู้สึกดีขึ้นก็แสดงว่ามาถูกทาง
x-ray  ดูเนื้องอกจะเล็กลง ร่างกายกระฉับกระเฉงลงแปลงผักได้
พูดจาดีขึ้น สมองโปร่งโล่งขึ้น
–  หลังจากหายแล้วก็ไม่ควรหวนกลับไปกินอาหารรสอร่อยๆ  รสจัดๆ  อีก
–  โรคไขมันพอกในตับลองดื่มน้ำใบหญ้านางคั้น
–  กินอาหารปลอดสารพิษ อย่าใช้เทคโนโลยีมาก ให้กลับมาพึ่งวิถีธรรมชาติ
–  วิธีการรักษาแบบนี้ราคาถูกมาก
หากเป็นหมอโรงพยาบาลครั้งละ  3-5  หมื่นบาท
–  การรักษาโรคแบบวิถีธรรมชาติหรือโภชนาบำบัดนี้มีหมอหลายค่าย
แพงๆ  ทั้งนั้น  คนจนก็เลยหมดโอกาส
–  อย่าคิดว่าโรคนี้รักษาไม่หาย  จงมาหาโอกาสอยู่บ้านดิน
ท่ามกลางดอกไม้ ไม่ต้องกินยากินแต่อาหารบำบัด

6).  เป็นมะเร็งที่คอ

–  ไปศึกษาจากหนังสือถอดรหัสอาหาร ไปศึกษาดู
–  เป็นมะเร็งที่คอระยะ  2  บวมเท่าลูกปิงปองมีอาการเจ็บคอเหมือนเป็นหวัด
–  หมอเขียวติดดินโทรมาหาคนไข้ชวนให้มารักษาที่บ้านสานฝัน
–  หาหมอแผนปัจจุบันมีแต่ฉายแสงรังสี
–  อยู่แบบธรรมชาติ

ใช้วิตามินซี  มีฝรั่งปั่น  ข้าวกล้อง  ผักหลายชนิดมาต้มรวมกัน   เอาน้ำผักมาทำอาหารต่อแต่อาการไม่ดีขึ้น
เพราะเหตุใด  แม้เป็นผักก็ผิดทางเพราะเป็นฤทธิ์ร้อนหมด ต้องหาผักฤทธิ์เย็นจึงจะถูกต้อง
–  มะเร็งเป็นฤทธิ์ร้อนต้องเอาผักฤทธิ์เย็นมาปราบ
–  กินอาหารผัก  5  วัน  อยู่กับหมอเขียว
คอบวมเท้าลูกปิงปองเหลือเท้าลูกแก้ว
–  อาหารเสริมมีว่านหางจระเข้  ขวดละพันบาท
มักถูกอ้างว่าเป็นยาขับออกฤทธิ์จะบวมมากขึ้น

7).  ปวดหัวบ่อย

–  หากกินขนมจะไม่หาย
–  ปวดหัว  ปวดท้อง  น้อยลง  กินอาหารรสจืดจะดี
–  ทำ  detox  ด้วย
–  ตื่นเช้าตี  4  ทำวัตร  กายบริหารกดจุดลมปราณ
จากนั้นทำเกษตรเช้า  2  ซม.  เย็น  1  ซม.
–  ปกติเหงื่อไม่ออก หลังปรับสมดุลแล้วเหงื่อออกดี
–  อาหารมีรสเดียวแต่อร่อย  เคยกินรสจัดมาสุขภาพแย่
เพราะชอบทางรสเผ็ดมาก
–  ปกติมักสั่งผักสิ้นคิด  (ผักกระเพรา)
กินพริก  เม็ดข้าวดำ  เดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้ว
–  มาสุขกับอาหารจืดดีกว่าเพราะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงเพิ่มขึ้น
–  อาหารรสจัดทำให้เกิดโรคมีเผ็ดจัด  เค็มจัด  หวานจัด
–  มากินอาหารจืดแค่  3  วัน  จะโล่ง  สบาย
–  ทางเลือกรักษาโลกมีแบบแพงและแบบถูก
แบบถูกๆ  นั้น เน้นธรรมชาติมีใช้อาหารบำบัดพึ่งพาตัวเอง
หาง่าย  ประโยชน์สูงประหยัดสุด

8).  เป็นเบาหวาน

–  เป็นเบาหวานทั้งที่กินมังสะวิรัด  เพราะกินข้าวเหนียวมากไป
–  อดของหวาน  รักษาเบาหวาน
–  เป็นเบาหวานให้หาหมอปัจจุบันได้แค่ยาปัจจุบันห่อใหญ่
กินแล้วบีบหัวใจ ให้ทิ้งไปเลย  มากินอาหารจืดดีกว่า

9).  บทส่งท้าย

อาหารดี  วิตามินดีๆ  อาหารเสริมดีๆ  เข้มข้นสูงกินเข้าไปก็อันตราย
อาหารเสริมดีๆ  ดังๆ สกัดมากินมากๆ  พวกชงๆ  ทั้งหลาย
ทรุดเลย  เพราะแรงไป
ร่างกายก็ร้อนมากอยู่แล้วมากินก็เลยทรุดลงอีก
รักษามะเร็งกับวิธีกินรสจืด  ฟื้นดี  ไปหาหมอ  ฉีดวิตามิน
ปวดแสบปวดร้อน  ต้องรีบถอนพิษ  โดยการกินผักใบเขียว
วิตามินกินไปไม่รู้ว่าตัวเราขาดหรือมีมากไป
กินเข้าไปก็เกินไป ไม่พอดี  จะดูจากอะไร

ความลับจากฟ้ามีพึ่งพาตนเองเป็นตัวชี้วัดสุขภาพดี  มี…
1)  เจ็บไข้ป่วยน้อยลง
2)  ลำบากกายน้อยลง
3)  กระปรี้กระเป่า  เบากายใจ
4)  อยู่ผาสุข
5)  มีกำลังสดชื่น

มีอาหารกิน  ครบหรือเปล่าไม่สบายลดลงเขากายมีกำลัง
กินตอนนี้อีก  1-4  ชั่วโมง  ออกฤทธิ์
แสดงว่าอาหารครบในวันนั้นแล้วตรวจสอบต่ออีก  3  วัน  ข้างหน้า
ใครไม่สบายตรวจสอบ  4  ชั่วโมง ถึง  3  วัน
ย้อนหลังว่า กินอะไรมา  ให้เจาะเลือดตรวจได้
–  อาการไม่สบายจากอาหารที่กิน
–  หน่อไม้ดอกกินแล้วร้อนไม่ดี
–  หัดเป็นหมอ  เรียนรู้จากตัวเอง พึ่งพาตนเองได้  อย่าไปกินยาอย่างเดียวไม่ดี
–  ต้นเหตุโรค  อาหารรสจัด  กินมากๆ  ไปฝังในเนื้อเยื่อ
–  พอกินยา  ยากดโรคขับโรคกินเสร็จก็ขับออกได้
เราใส่ต้นเหตุลงในเนื้อเยื่อจากกระแสบริโภคนิยม
ในเนื้อเยื่อฝังลึกขับไม่ออก ก็ต้องเพิ่มความแรง
เพื่อเอาพิษออก ต้องหายาแรงขึ้นเรื่อยๆ  เพื่อไปงัดออกมา

พากินยาอย่างเดียวก็พายาอื่นๆ  มาด้วยก็เกิดโรคอื่นๆ  ตามมาอีก
–  การไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมีแต่เอายาใส่เข้าไป
ภาวะร้อนเกินมีเหมือนมีไฟเผา  ปวดหัวตัวร้อนมีฝีหนองผื่นคัน
เม็ดแผลในปาก  อักเสบ  มีจุดดำ  เจ็บคอ  บวมร้อน
ภาวะเย็นเกินมีโลหิตไหลเวียน  มึนชา  เย็น  หัวตื้อ  บวมไม่ออกร้อน
อาหารเย็นทำให้ร้อนลด  ชุ่มคอ
อาหารร้อนทำให้ปากคอแห้ง  (ของแสลง)

การกินมังสาวิรัติ

การกินมังสาวิรัติ

การกินมังสาวิรัติ

สัพเพสัตตา
เสียงร้องขอชีวิตจิตหวาดหวั่น

เสียงห้ำหั่นเข่นฆ่าน่าสยอง

เสียงซวบซาบดาบคมเชือดเลือดไหลนอง เสียงกรีดร้องสะท้อนจิตสะกิดใจ
เสียงสัพเพสัตตาพาให้คิด ว่าชีวิตนี้มีค่ากว่าสิ่งไหน
อเวราอย่ามีเวรอย่ามีภัย ชีวิตใครใครก็หวงอย่าล่วงเกิน
ท่องสัพเพสัตตามาแต่ไหน ยังเข้าใจในเนื้อแท้แค่ผิวเผิน
ยังฆ่าบ้างกินบ้างอย่างเพลิดเพลิน ยังใช้เงินซื้อชีวิตอนิจจา
สัตว์เกิดกายมาใช้กรรมที่ทำไว้ เป็นเป็ดไก่กุ้งปลาปูและหมูหมา
ตามเหตุต้นผลกรรมที่ทำมา มิใช่ฟ้าประทานมาให้คนกิน
มีปัญญาแต่ไฉนจึงไม่คิด มองชีวิตกลับเห็นเป็นทรัพย์สิน
เสียงกรีดร้องก่อนตายใครได้ยิน น้ำตารินเมื่อถูกเชือดเลือดกระเซ็น
พูดว่าเขาเกิดมาเป็นอาหาร เขาลนลานหนีตายใครมองเห็น
เขาจนใจพูดไม่ได้เถียงไม่เป็น ช่างเลือดเย็นเข่นฆ่าไม่ปราณี
มีพืชผักมากมายนับไม่หมด ทุกกลิ่นรสสดใสหลากหลายสี
ธรรมชาติวางไว้อย่างดิบดี สัตว์วิ่งหนีพืชเต็มใจให้กินมัน
เพราะเรากินเขาจึงฆ่าเอามาขาย เราสบายแต่สัตว์โลกต้องโศกศัลย์
ท่องสัพเพสัตตามาทุกวัน เมตตากันโปรดอย่าฆ่าและอย่ากิน

 

ลองเข้าไปชมชีวิตร่ำไห้ อีกแง่มุมหนี่งของเพื่อนเราซิค่ะ

 http://www.youtube.com/watch?v=kk8yVlBhSE8

มนุษย์เรียกว่าสัตว์ประเสริฐ เพราะว่ารู้ผิดชอบชั่วดี เป็นผู้ซื่งมีปัญญา จึงเรียกว่ามนุษย์

สัตว์เรียกว่าสัตว์เดรัจฉาน เพราะว่าไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้

กินกันฆ่ากันเพราะสัญชาตญาณที่ธรรมชาติให้มา

คนฉลาด ฉลาดที่จะคิดเข้าข้างตัวเอง หาข้ออ้างให้กับตัวเองให้ตัวเองรู้สึกดี

รู้สึกว่าทำไปแล้วไม่เป็นอะไร ไม่บาป กินชีวิตสัตว์ไม่บาป กินเพื่ออยู่รอด ก็เลยต้องกิน

แล้วทำไมไม่ใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ ลองไม่กินเนื้อสัตว์ดูสักอาทิตย์นะ

แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย อย่างแรกท้องไม่อืด

กัมมุนา วัตตติ โลโก” สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรม
อุทฺเทส กมฺมปจฺจโย เพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นปัจจัย
ประกอบอกุศลกรรมทำให้ต้องเกิดในอัตภาพแบบนี้
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทรับกรรม
มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศัย
กรรมย่อมจำแนกสัตว์เพื่อให้เป็นผู้เลวและประณี
เราไม่สามารถหยุดการฆ่าได้
เราควรแผ่เมตตาขอบคุณสัตว์เหล่านั้นอย่างน้อยๆ
ผลบุญจะได้ตกถึงเขา ทำให้ไม่ต้องมาเกิดในอัตภาพแบบนี้อีก

อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ-ประโยชน์ของการทานมังสวิรัติ

การไม่ฆ่า หรือไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นั้น เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอย่างเห็นได้ชัด ประโยชน์ที่เห็นได้ไม่ชัดเท่าก็คือความจริงที่ว่า การเว้นจากการทำอันตรายผู้อื่นก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเท่าๆกัน ทำไมหรือ? ก็เพราะกฎแห่งกรรมนั่นเอง “หว่านพืชอย่างไร ก็ได้ผลอย่างนั้น” ถ้าเราฆ่าหรือเป็นต้นเหตุให้คนอื่นฆ่าเพื่อตัวเราเพื่อสนองความอยากกินเนื้อของเรา เราก็จะก่อหนี้กรรมขึ้นมา และเราจะต้องชดใช้หนี้นี้ในที่สุด

สำหรับเรื่องนี้มีเหตุผลอยู่หลายอย่าง แต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดมาจากศีลข้อที่หนึ่ง ซึ่งบอกให้เราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือ “เจ้าต้องไม่ฆ่า” (ในคัมภีร์ไบเบิล)

ยุคมังสวิรัติ

อาหารมังสวิรัติกำลังจะกลายเป็นแฟชั่นจริงหรือ? พบกับหลากหลายเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ศิลปิน นักเขียน นักปรัชญา และบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกที่เป็นผู้ทานมังสวิรัติ

ดังนั้น การกินมังสวิรัติจึงเป็นของขวัญที่เรามอบให้แก่ตัวเราเองอย่างแท้จริง เราจะรู้สึกดีขึ้น และคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้น เนื่องจากหนี้กรรมที่หนักหน่วงของเราได้บรรเทาเบาบางลงไปแล้ว และเราจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ดินแดนสวรรค์อันลี้ลับแห่งใหม่ของประสบการณ์ภายในของเรา ซึ่งมันคุ้มค่ามากกับราคาเพียงเล็กน้อยที่เราต้องจ่ายไป!

สำหรับคนบางคนก็เชื่อในเหตุผลทางศาสนาที่คัดค้านการกินเนื้อ แต่ก็ยังมีเหตุผลจูงใจอื่นๆ อีกมากมายในการที่ควรจะกินมังสวิรัติ ซึ่งทุกเรื่องล้วนมีรากฐานจากสามัญสำนึกทั้งสิ้น เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและโภชนาการของบุคคล เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาและความทุกข์ทรมานของสัตว์ และเกี่ยวกับความอดอยากหิวโหยของคนในโลก

สุขภาพและโภชนาการ

การศึกษาทางด้านวิวัฒนาการของมนุษย์ได้แสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษของเราเป็นมังสวิรัติกันโดยธรรมชาติ และโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ไม่เหมาะกับการกินเนื้อ เรื่องนี้ได้รับการอธิบายในข้อเขียนเกี่ยวกับกายวิภาคเปรียบเทียบที่เขียนโดย ดร. จี.เอส. ฮันติงเจน แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของอเมริกา เขาอธิบายว่า สัตว์ที่กินเนื้อจะมีลำไส้สั้นมาก และลำไส้ของมันจะตรงและเรียบลื่น ส่วนพวกสัตว์กินพืชกินหญ้ามีลำไส้ที่ยาว ทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากอาหารประเภทเนื้อมีเส้นใยน้อยและมีโปรตีนมาก ลำไส้จึงไม่ต้องใช้เวลานานในการดูดซึมสารอาหาร ดังนั้นลำไส้ของสัตว์กินเนื้อจึงสั้นกว่าลำไส้ของสัตว์กินพืช เนื่องจากเส้นใยของพืชผักค่อนข้างย่อยยาก

มนุษย์เป็นเหมือนพวกสัตว์กินพืชทั่วๆไป คือมีลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ที่ยาว รวมความยาวประมาณยี่สิบแปดฟุต (แปดเมตรครึ่ง) ส่วนลำไส้เล็กขดพับไปมาหลายซับหลายซ้อน และผนังของมันก็เป็นรอยยับย่นไม่เรียบลื่น เนื่องจากลำไส้ของมนุษย์ยาวกว่าลำไส้ของสัตว์กินเนื้อ ดังนั้นเนื้อที่เรากินเข้าไปจึงตกค้างอยู่ในลำไส้ของเราเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการบูดเน่าเหม็นและสร้างสารพิษออกมา สารพิษเหล่านี้เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งที่ส่วนปลายลำไส้ใหญ่ และยังเพิ่มภาระให้กับตับซึ่งมีหน้าที่ขจัดสารพิษ ทำให้เกิดโรคตับแข็งและโรคมะเร็งในตับด้วย

เนื้อสัตว์มีโปรตีนยูโรไคเนสและยูเรียมาก ซึ่งเพิ่มภาระแก่ไตและสามารถทำลายการทำงานของไตด้วย ในเนื้อสเต็คหนึ่งปอนด์มีโปรตีนยูโรไคเนสถึงสิบสี่กรัม ถ้าเอาเซลล์ที่ยังมีชีวิตไปแช่ในน้ำโปรตีนยูโรไคเนสนี้ ความสามารถในการเสริมสร้างและเผาผลาญอาหารของมันจะเสื่อมลงทันที นอกจากนี้เนื้อสัตว์ยังขาดเส้นใยหรือเซลลูโลส ทำให้เกิดการท้องผูกได้ง่าย เป็นที่ทราบกันว่าการท้องผูกสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งบริเวณก่อนถึงทวารหนักและโรคริดสีดวงทวารได้

คอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวในเนื้อสัตว์ยังทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งขณะนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับแรกในสหรัฐอเมริกาและฟอร์โมซา

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่สอง การทดลองต่างๆชี้ให้เห็นว่าการย่างเนื้อจะทำให้เกิดสารเคมีชนิดหนึ่งคือเมธิลคอแลน ทรีน (Methylcholanthrene) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงมาก หนูทดลองที่ได้รับสารเคมีชนิดนี้เข้าไปจะเกิดอาการของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งกระดูก มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น

การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าลูกหนูที่กินนมแม่หนูที่เป็นมะเร็งเต้านมก็จะเป็นมะเร็งเช่นดียวกัน และเมื่อฉีดเซลล์มะเร็งของมนุษย์เข้าไปในสัตว์ทดลอง สัตว์เหล่านั้นก็จะเป็นมะเร็งไปด้วย ถ้าเนื้อสัตว์ที่เรากินกันอยู่ทุกวัน มาจากสัตว์ที่เดิมเป็นโรคต่างๆเหล่านี้อยู่ และเราก็รับมันเข้ามาในร่างกายของเรา เราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้มาก

คนส่วนมากคิดกันเอาเองว่าเนื้อสัตว์พวกนั้นสะอาดและปลอดภัย และมีการตรวจสอบแล้วที่โรงฆ่าสัตว์ แต่ว่าตามความจริงแล้ว มีโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ถูกฆ่ามาขายในแต่ละวันเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะตรวจสอบได้ครบหมดทุกคัว และก็เป็นการยากมากที่จะตรวจว่าสัตว์ตัวนั้นหรือเนื้อชิ้นนั้นเป็นมะเร็งหรือมีเซลล์มะเร็งหรือไม่ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการตรวจสัตว์ทุกตัวก็ได้ ปัจจุบันนี้แม้แต่ในยุโรปและอเมริกา ทางแหล่งผลิตเนื้อสัตว์ก็เพียงแต่ตัดหัวสัตว์ทิ้งไป หากมีปัญหาที่ส่วนหัว หรือว่าตัดขาที่เป็นโรคทิ้ง เอาส่วนที่เสียๆออกไปเท่านั้น แล้วก็จำหน่ายส่วนที่เหลือต่อไปในท้องตลาด

ดร. เจ.เอ็ช. เค็ลล็อก กล่าวว่า “เวลาเรากินอาหารมังสวิรัติ เราก็ไม่ต้องห่วงกังวลว่าอาหารที่เรากินนั้นตายด้วยโรคอะไร กินได้อย่างสบายใจดีจริงๆ!”

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์มียาปฏิชีวนะ รวมทั้งยาอื่นๆ เช่น สเตียรอยด์ และฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตผสมอยู่ในนั้นด้วย หรือไม่ก็มีการฉีดยาเหล่านี้เข้าไปในตัวสัตว์เลย มีรายงานมาแล้วว่า คนที่กินเนื้อสัตว์เหล่านี้ก็จะได้รับยาเหล่านี้เข้าไปในร่างกายด้วย และมีโอกาสที่ยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์จะไปลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่มนุษย์เราใช้ในเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบาย

บางคนคิดว่าอาหารมังสวิรัติจะขาดธาตุบำรุง แต่ ดร. มิลเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมชาวอเมริกัน ซึ่งรักษาคนไข้ในฟอร์โมซามาสี่สิบกว่าปีแล้ว เขาตั้งโรงพยาบาลซึ่งมีแต่อาหารมังสวิรัติสำหรับให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลและคนป่วยทุกคน เขากล่าวว่า “หนูเป็นสัตว์ประเภทที่กินได้ทั้งเนื้อและพืชผัก แต่ถ้าแยกหนูสองตัวมาเลี้ยงคนละแบบ ตัวหนึ่งให้กินเนื้อ ส่วนอีกตัวให้กินพืชผัก เราพบว่าการเจริญเติบโตของหนูสองตัวนี้จะเหมือนกัน แต่ว่าหนูตัวที่กินพืชผักจะมีอายุยืนกว่า และมีความต้านทานต่อโรคมากกว่า นอกจากนี้ เมื่อหนูทั้งสองตัวเจ็บป่วย หนูตัวที่กินพืชผักก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่า เขายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า“ยารักษาโรคที่เราได้จากวิทยาการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีความก้าวหน้าไปมาก แต่มันก็ได้แต่รักษาโรคเท่านั้น แต่อาหารสามารถรักษาสุขภาพของเราได้” เขาอธิบายว่า “อาหารจากพืชเป็นแหล่งของสารอาหารโดยตรงมากกว่าเนื้อสัตว์ คนกินเนื้อสัตว์ แต่ว่าแหล่งของสารอาหารสำหรับสัตว์ที่เรากินนั้น ก็คือพืช สัตว์ส่วนใหญ่จะอายุไม่ยืน และก็มีโรคเกือบจะทุกชนิดที่มนุษย์เรามี เป็นไปได้มากว่า โรคของมนุษย์เรามาจากการกินเนื้อสัตว์ที่เป็นโรค เพราะฉะนั้น ทำไมคนเราจึงไม่รับเอาสารอาหารจากพืชโดยตรงเล่า?” ดร.มิลเลอร์แนะว่า เพียงแต่เรากินข้าว ถั่ว ผักผลไม้ เราก็จะได้รับธาตุบำรุงที่จำเป็นในการบำรุงรักษาสุขภาพของเราให้ดีแล้ว

หลายคนมีความคิดว่า โปรตีนจากเนื้อสัตว์ดีกว่า เหนือกว่าโปรตีนจากพืช เพราะว่าอย่างแรกถือเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ครบถ้วน และอย่างหลังเป็นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ แต่ความจริงก็คือ โปรตีนของพืชบางชนิดก็สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นกัน และการกินอาหารหลายอย่างที่มีโปรตีนไม่ครบถ้วนร่วมกัน ก็สามารถได้รับโปรตีนที่สมบูรณ์ครบถ้วนได้

เมื่อเดือนมีนาคม 1988 สมาคมโภชนาการของอเมริกาประกาศว่า “ทางสมาคมขอยืนยันว่าอาหารมังสวิรัติดีต่อสุขภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ หากได้รับการจัดวางแผนอย่างถูกต้องและเหมาะสม”

มักจะมีการเชื่อกันผิดๆว่า คนที่กินเนื้อจะแข็งแรงกว่าคนกินมังสวิรัติ แต่ในการทดลองที่ทำโดยศาสตราจารย์เออร์วิง ฟิชเชอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล กับคนที่กินมังสวิรัติ 32 คน และคนที่กินเนื้อ 15 คน แสดงให้เห็นว่าคนที่กินมังสวิรัติแข็งแรงทนทานมากกว่าคนที่กินเนื้อ โดยเขาให้คนเหล่านี้ยกแขนขึ้นทั้งสองแขนให้นานเท่าที่จะทำได้ ผลของการทดลองปรากฏให้เห็นชัดเจนมากคือ ในระหว่างคนกินเนื้อทั้ง 15 คน มีเพียง 2 คนเท่านั้นที่สามารถยกแขนได้นานสิบห้าถึงสามสิบนาที แต่ในคนที่กินมังสวิรัติ 32 คนนั้น มีถึง 22 คนที่สามารถยกแขนอยู่นานสิบห้าถึงสามสิบนาทีและมีถึง 15 คน ที่ยกได้นานกว่าสามสิบนาที, 9 คนยกได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมง, 4 คน ยกได้นานกว่าสองชั่วโมง และมีคนที่กินมังสวิรัติ คนหนึ่งสามารถยกแขนอยู่ได้นานกว่าสามชั่วโมง

นักวิ่งมาราธอนหลายคนก่อนจะลงแข่งขันจะกินอาหารมังสวิรัติเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอควรระยะหนึ่ง ดร. บาร์บารา มอร์ ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคด้วยอาหารมังสวิรัติ สามารถวิ่งแข่งมาราธอนระยะทางหนึ่งร้อยสิบไมล์ โดยใช้เวลายี่สิบเจ็ดชั่วโมง สามสิบนาที เธอเป็นผู้หญิงอายุถึงห้าสิบหกปีแล้ว ที่สามารถทำลายสถิติที่ผู้ชายหนุ่มๆทั้งหลายเคยทำไว้ เธอกล่าวว่า “ฉันอยากจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่า ผู้ที่กินมังสวิรัติทุกมื้อจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใสและมีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์”

คนที่กินมังสวิรัติจะได้รับโปรตีนมากพอหรือในอาหารที่กินเข้าไป? สำหรับเรื่องนี้ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำไว้แล้วว่า 4.5% ของจำนวนแคลอรี่ในแต่ละวันควรจะได้มาจากโปรตีน แต่ข้าวสาลีมีจำนวนแคลอรี่จากโปรตีนถึง 17% บร็อคโคลีมี 45% และข้าวมี 8% จึงเป็นการง่ายมากเลยที่จะได้อาหารที่อุดมด้วยโปรตีนโดยไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ ทั้งยังได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีสาเหตุมาจากอาหารที่มีไขมันสูง เช่นโรคหัวใจ และโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ดังนั้น การกินมังสวิรัติจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด

มีการพิสูจน์แล้วว่า โรคหัวใจ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และการหมดสติกะทันหันจากโรคหัวใจ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการบริโภคเนื้อสัตว์ และอาหารจากสัตว์ที่มีไขมันอิ่มตัวอยู่มาก และยังมีโรคอื่นๆซึ่งมักจะป้องกันและบางครั้งก็รักษาได้โดยการกินอาหารมังสวิรัติที่มีไขมันต่ำ ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคเบาหวาน โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคลำไส้ โรคข้ออักเสบ โรคเหงือก สิว โรคมะเร็งตับอ่อน โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร โรคน้ำตาลในเลือดต่ำ โรคท้องผูก โรคไดเวอร์ติคูโลสิส โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็งรังไข่ โรคริดสีดวง โรคอ้วน และโรคหืด

นอกจากการสูบบุหรี่แล้ว ไม่มีอะไรที่เป็นการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของคนเรามากกว่าการกินเนื้อ

นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

การเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาเนื้อทำให้เกิดผลตามมาได้แก่ การที่ป่าดงดิบจะถูกทำลาย เกิดความร้อนบนโลกสูงขึ้น น้ำเสีย ขาดแคลนน้ำ เกิดภาวะแห้งแล้งเป็นทะเลทราย มีการใช้แหล่งพลังงานไปอย่างผิดๆ และเกิดความอดอยากบนโลก การใช้ผืนดิน น้ำ พลังงาน และกำลังคน เพื่อผลิตเนื้อออกมา ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกเลย

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มาแล้ว ป่าดงดิบของอเมริกากลางถูกเผาและหักร้างถางพงไปมากกว่า 25% แล้ว เพื่อทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว ประมาณกันว่า แฮมเบอร์เกอร์ทุกๆสี่ออนซ์ได้มาจากการทำลายป่าดงดิบในเขตร้อนไปเป็นเนื้อที่ถึง 55 ตารางฟุต นอกจากนี้การเลี้ยงปศุสัตว์ ยังทำให้เกิดก๊าซสามชนิดที่ทำให้โลกร้อนขึ้น และทำให้เกิดภาวะน้ำเสีย การผลิตเนื้อหนึ่งปอนด์ต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากอย่างน่าตกใจ คือใช้น้ำถึง 2464 แกลลอน ในขณะที่การผลิตมะเขือเทศหนึ่งปอนด์จะใช้น้ำเพียง 29 แกลลอนเท่านั้น การผลิตขนมปังโฮลวีทน้ำหนักหนึ่งปอนด์แถวหนึ่งจะใช้น้ำ 139 แกลลอน ปริมาณน้ำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาเกือบครึ่งหนึ่งเอาไปใช้ในการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงวัวควายและปศุสัตว์อื่นๆ

จะมีคนมากมายกว่านี้ที่สามารถมีอาหารกิน ถ้าทรัพยากรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์จะถูกใช้ในการผลิตข้าว เพื่อเลี้ยงประชากรของโลก ผืนดินหนึ่งเอเคอร์ที่ปลูกข้าวโอ๊ตจะทำให้ได้โปรตีนปริมาณ 8 เท่า และได้ปริมาณแคลอรี่ 25 เท่า ถ้าหากว่านำข้าวโอ๊ตนั้นมาเลี้ยงคนแทนที่จะเอาไปเลี้ยงสัตว์ พื้นที่หนึ่งเอเคอร์ที่ใช้ปลูกบร็อคโคลี จะให้ปริมาณโปรตีน, แคลอรี่ และไนอาซิน เป็น 10 เท่า ของการที่จะใช้พื้นที่นั้นมาผลิตเนื้อ สถิติต่างๆทำนองนี้มีอยู่มากมาย ทรัพยากรของโลกจะถูกใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ถ้าพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตปศุสัตว์จะถูกเปลี่ยนมาใช้ปลูกพืชผลมาเลี้ยงคนแทน

การกินมังสวิรัติจะทำให้เรา “เหยียบย่ำไปบนแผ่นดินโลกแบบเบาๆมากขึ้น” นอกจากนั้น การที่เราเอาสิ่งใดมาเพียงเท่าที่เราจำเป็นเท่านั้น และลดส่วนที่เกินต้องการลง เราก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วยที่รู้ว่า สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งไม่ต้องตายไป ทุกครั้งที่เรากินอาหารมื้อหนึ่ง

ความหิวโหยในโลก

คนเกือบหนึ่งพันล้านคนต้องทุกข์ทรมานจากความหิวโหยและการขาดอาหารในโลกนี้ ทุกๆปีจะมีผู้ที่ตายเพราะความอดอยากเป็นจำนวนมากกว่า 40 ล้านคน ส่วนมากเป็นพวกเด็กๆ ทั้งๆที่เป็นอย่างนี้ แต่ผลการเก็บเกี่ยวข้าวของโลกมากกว่าหนึ่งในสามกลับเอาไปใช้เลี้ยงปศุสัตว์ แทนที่จะเอามาใช้เลี้ยงคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปศุสัตว์บริโภคผลผลิตข้าวถึง 70% ของผลิตผลทั้งหมด ถ้าเราเอามาเลี้ยงคนแทนที่จะเลี้ยงสัตว์ ก็จะไม่มีใครหิวโหยเลย

ความทุกข์ทรมานของสัตว์

ทราบไหมว่า วัวมากกว่า 100,000 ตัว ถูกฆ่าทุกวันในสหรัฐอเมริกา?

สัตว์ส่วนมากในประเทศทางตะวันตก ถูกเลี้ยงใน “ฟาร์มแบบโรงงาน” สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อผลิตสัตว์ออกมาสำหรับฆ่าให้ได้จำนวนมากที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด สัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเลี้ยงอยู่ด้วยกันอย่างแออัด ทำให้รูปร่างพิกลพิการ และได้รับการปฏิบัติเหมือนกับมันเป็นเครื่องจักร สำหรับเปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปให้กลายเป็นเนื้อ เรื่องนี้เป็นความจริงที่พวกเราส่วนใหญ่จะไม่เคยได้เห็นด้วยตาของเราเอง กล่าวกันว่า “การเข้าไปดูในโรงฆ่าสัตว์หนึ่งครั้ง จะทำให้คุณเป็นมังสวิรัติไปตลอดชีวิต”

ลีโอ ตอลสตอย กล่าวว่า “ตราบใดที่ยังมีโรงฆ่าสัตว์ ตราบนั้นก็จะยังมีสงคราม อาหารมังสวิรัติเป็นบททดสอบอันเข้มงวดสำหรับความมีมนุษยธรรมของมนุษย์” ถึงแม้ว่าพวกเราส่วนมากจะไม่ยินยอมหรือให้อภัยต่อการฆ่าเท่าใดนัก แต่เราก็ค่อยๆพัฒนานิสัยในการกินเนื้อกันจนเป็นปกติวิสัย ด้วยการสนับสนุนจากสังคมรอบข้าง โดยไม่ได้รู้หรือไม่ได้สนใจจริงๆเลยว่า สัตว์ที่เรากินกันเข้าไปนั้นถูกกระทำอะไรมาบ้าง และกำลังถูกทำอะไรอยู่

กลุ่มเพื่อนนักบุญ

ตั้งแต่แรกเริ่มของประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ เราจะเห็นได้ว่าพืชเป็นอาหารธรรมชาติของมนุษย์ตลอดมา ในตำนานของกรีกและฮีบรูล้วนเขียนบรรยายว่ามนุษย์เราแต่เดิมนั้นกินผลไม้ พระสงฆ์ของอียิปต์ในสมัยโบราณไม่เคยกินเนื้อสัตว์ นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ของกรีกหลายคน เช่น เพลโต ไดโอเจนิส และโสเครติส ล้วนส่งเสริมให้กินมังสวิรัติ

ในประเทศอินเดีย พระศากยมุนีพุทธเจ้าเน้นความสำคัญของอหิงสา (Ahimsa) คือกฎของการไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิต ท่านเตือนไม่ให้ศิษย์ทั้งหลายของพระองค์กินเนื้อสัตว์ โดยเกรงว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆจะพากันหวาดกลัวพวกเขา ท่านตรัสไว้ดังนี้ “การกินเนื้อเป็นเพียงนิสัยที่สะสมมาอย่างหนึ่งเท่านั้น ในตอนแรกเริ่มนั้น เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความอยากที่จะกินเนื้อสัตว์” “คนที่กินเนื้อสัตว์จะทำลายเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาธรรมของพวกเขา” “คนกินเนื้อสัตว์จะฆ่ากันไปฆ่ากันมา และกินกันไปกินกันมา….. ชาตินี้ฉันกินเธอ ชาติหน้าเธอกินฉัน…… เป็นอย่างนี้ตลอดไปเสมอ แล้วพวกเขาจะออกจากไตรภูมิ(แห่งมายา) นี้ได้อย่างไรกัน?”

ผู้ที่นับถือเต๋าในยุคแรกๆ และผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนายิวในยุคแรกๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นมังสวิรัติ เกี่ยวกับเรื่องนี้มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่า “และพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า ฉันให้เมล็ดพืชและผลไม้นานาชนิด เพื่อให้เธอกิน แต่สำหรับสัตว์ป่าและนกทั้งหลาย ฉันให้หญ้าและใบพืชทั้งหลายเป็นอาหาร” (เจเนซิส 1: 29) ตัวอย่างอื่นๆที่ห้ามการกินเนื้อในคัมภีร์ไบเบิลก็มีอีกเช่น “เธอต้องไม่กินเนื้อและเลือด เพราะว่าชีวิตอยู่ในเลือดนั้น” (เจเนซีส 9:4) “พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า ใครบอกให้เธอฆ่าวัวตัวผู้และแพะตัวเมียมาบูชาฉัน? จงล้างตนเองออกจากเลือดของผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ เพื่อที่ฉันอาจจะฟังคำอธิษฐานของเธอ มิฉะนั้น ฉันจะหันหน้าหนี เพราะว่ามือของเธอเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด จงสำนึกผิดและสารภาพบาปเสีย เพื่อที่ฉันจะได้ให้อภัยแก่เธอ” และนักบุญปอล, ศิษย์ของพระเยซูคนหนึ่ง, ก็ได้กล่าวไว้ในจดหมายที่เขียนถึงชาวโรมันว่า “ทางที่ดีที่สุดก็คือ อย่ากินเนื้อ หรือดื่มไวน์” (โรมัน 14:21)

เมื่อเร็วๆนี้ นักประวัติศาสตร์ได้พบหนังสือโบราณที่เขียนบรรยายชีวิตความเป็นอยู่และคำสอนของพระเยซู พระเยซูกล่าวไว้ว่า “คนที่กินเนื้อสัตว์ จะกลายเป็นหลุมฝังศพของตัวเอง ฉันขอบอกพวกเธอตามความจริงว่า คนที่ฆ่าผู้อื่นก็จะถูกฆ่าด้วย คนที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตและกินเนื้อของมัน ผู้นั้นกำลังกินเนื้อของคนตาย”

ศาสนาต่างๆของอินเดียก็หลีกเลี่ยงการกินเนื้อเช่นกัน มีกล่าวไว้ว่า “มนุษย์เราไม่มีทางกินเนื้อสัตว์ได้ โดยที่ไม่มีการฆ่ามัน ผู้ที่ทำร้ายสรรพสัตว์ทั้งหลายจะไม่มีวันได้รับพรจากพระเจ้า เพราะฉะนั้นจงหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์!” (กฎศาสนาฮินดู)

คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม คือคัมภีร์กุรอ่าน ก็ห้าม “การกินสัตว์ที่ตายแล้ว ทั้งเลือดและเนื้อ”

อาจารย์เซ็นผู้ยิ่งใหญ่ชาวจีนผู้หนึ่งคือท่าน ฮั่น ชัน จื๊อ เขียนบทกวีที่ต่อต้านการกินเนื้ออย่างแข็งขันว่า “รีบไปตลาดหาซื้อเนื้อซื้อปลามาให้ภรรยาและลูกๆของเธอกิน แต่ทำไมชีวิตของมันจึงจำต้องถูกคร่าไป เพื่อบำรุงรักษาชีวิตของเธอด้วยเล่า? มันไม่มีเหตุผลเลย มันจะไม่ทำให้เธอมีบุญสัมพันธ์กับสวรรค์ แต่กลับจะทำให้เธอกลายเป็นกากตะกอนในนรก!”

นักเขียน ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา และบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกมากมายหลายคนก็เป็นผู้กินมังสวิรัติ บุคคลต่างๆต่อไปนี้ล้วนยอมรับการกินมังสวิรัติอย่างมากทั้งสิ้น ได้แก่ พระศากยมุนีพุทธเจ้า, พระเยซู, เวอร์จิล, ฮอเรซ, เพลโต, โอวิด, เพแทรค, ปิธาโกรัส, โสเครติส, วิลเลียม เช็คสเปียร์, วอลแตร์, เซอร์ไอแซค นิวตัน, ลีโอนาโด ดาวินชี, ชารลส์ ดาร์วิน, เบนจามิน แฟรงคลิน, ราลฟ์ วอลโด อีเมอร์สัน, เฮนรี่ เดวิด ธอโร, เอมิล โซลา, เบอร์ตรานด์ รัสเซล, ริชาร์ด วากเนอร์, เปอรซี่ บิสเช เชลลี่, เอช.จี. เวลส์, อัลเบิร์ต ไอนสไตน์, ระพินทรนาถ ตากอร์, ลีโอ ตอลสตอย, จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์, มหาตมะ คานธี, อัลเบิร์ต ชวิตเซอร์ และในสมัยนี้ก็มี พอล นิวแมน, มาดอนนา, เจ้าหญิงไดอานา, ลินด์เซย์ วากเนอร์, พอล แมคคาร์ทนี และแคนดิซ เบอร์เกน

อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ กล่าวว่า “ฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงและผลของอาหารมังสวิรัติที่ทำให้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์มีความบริสุทธิ์ขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากทีเดียว ดังนั้นมันจึงเป็นสิริมงคลและมีสันติสุขสำหรับคนเราที่จะเลือกการกินมังสวิรัติ” คำกล่าวเหล่านี้เป็นคำแนะนำร่วมกันของนักปราชญ์และบุคคลสำคัญหลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน!

อาจารย์ตอบคำถาม

ถ : การกินเนื้อสัตว์เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่แล้ว แต่ว่า การกินพืชไม่ได้เป็นการฆ่าด้วยหรอกหรือ?

อ : การกินพืชก็เป็นการฆ่าเช่นกัน และทำให้เกิดกรรมกีดขวางบ้างเหมือนกัน แต่ว่าผลกรรมนี้จะน้อยมาก ถ้าเราบำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิม เป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่งทุกๆวัน ก็จะสามารถขจัดผลกรรมนี้ได้ เพราะว่า เราต้องกินเพื่อจะมีชีวิตอยู่ได้ เราจึงเลือกกินแต่สิ่งที่มีจิตสำนึกน้อยที่สุด และเจ็บปวดทรมานน้อยที่สุด พืชประกอบด้วยน้ำ 90% ดังนั้นระดับของจิตสำนึกของมันจึงต่ำมาก จนมันแทบจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใดๆเลย นอกจากนี้ เวลาที่เรากินผัก หลายๆอย่างเราไม่ได้ตัดรากของมันด้วย แต่กลับช่วยให้มันแพร่พันธุ์แบบไม่ใช้เพศด้วยการตัดกิ่งและใบของมัน ผลสุดท้ายก็เป็นประโยชน์ต่อพืชนั้นจริงๆ ดังนั้น นักตกแต่งสวนจึงบอกว่า การตัดเล็มต้นไม้จะช่วยให้มันเจริญเติบโตและสวยงามมากขึ้น

สำหรับผลไม้ ก็ยิ่งเห็นได้ชัด เวลามันสุกงอม มันก็จะดึงดูดให้คนมากินมัน โดยส่งกลิ่นหอมเย้ายวน ใช้สีสันอันสวยงามและรสชาติอันหวานอร่อยของมันมาล่อ ทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ในการแพร่เมล็ดพันธุ์ของมันไปไกลๆ ถ้าเราไม่เด็ดมันมากิน ผลของมันก็จะสุกงอมเกินไป แล้วก็ร่วงหล่นลงมาเน่าอยู่บนพื้น เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะถูกกิ่งใบของต้นไม้นี้บดบังแสงแดด มันก็ต้องตายไปในที่สุด เพราะฉะนั้น การกินพืชผักและผลไม้จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้ทำให้มันเจ็บปวดทุกข์ทรมานเลย

ถ : คนส่วนมากมีความคิดว่า คนกินมังสวิรัติจะมีร่างกายเล็กและผอม ส่วนคนที่กินเนื้อจะสูงใหญ่กว่า เป็นความจริงหรือไม่?

อ : คนกินมังสวิรัติไม่จำเป็นจะต้องตัวเล็กและผอมกว่าเสมอไป ถ้าอาหารที่กินเข้าไปมีความสมดุล พวกเขาก็เติบโตขึ้นสูงใหญ่ได้เช่นกัน เธอเห็นสัตว์ตัวใหญ่ทั้งหลายไหม เช่น ช้าง วัว ควาย ยีราฟ ฮิปโปโปเตมัส ม้า เป็นต้น พวกมันกินแต่พืชผักและผลไม้ แต่พวกมันกลับแข็งแรงกว่าสัตว์กินเนื้อ และยังเชื่องไม่ดุร้าย ทั้งมีประโยชน์ต่อมนุษย์อีกด้วย ส่วนสัตว์กินเนื้อทั้งหลาย จะทั้งดุร้ายมากและก็ไม่มีประโยชน์ ถ้ามนุษย์เรากินเนื้อสัตว์มากๆ ก็จะได้รับผล กระทบจากสัญชาตญาณและลักษณะของสัตว์ คนที่กินเนื้อสัตว์ไม่จำเป็นจะต้องตัวสูงและแข็งแรงเสมอไป แต่ว่าอายุของพวกเขาโดยเฉลี่ยจะสั้นมาก ชาวเอสกิโมแทบจะกินเนื้อสัตว์อย่างเดียว แต่พวกเขาสูงใหญ่ และแข็งแรงหรือเปล่า ? อายุยืนหรือเปล่า? เรื่องนี้ฉันคิดว่าเธอน่าจะเข้าใจได้ดี

ถ : คนกินมังสวิรัติจะกินไข่ได้ไหม?

อ : ไม่ได้ เวลาเรากินไข่ เราจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วย บางคนกล่าวว่าไข่ที่ขายอยู่ในท้องตลาดเวลานี้เป็นไข่ที่ไม่ได้รับเชื้อ ฉะนั้นการกินไข่จึงไม่ใช่การฆ่าสัตว์ นี่เป็นเรื่องที่ฟังดูคล้ายกับจะถูกต้อง ไข่ที่ยังไม่ได้รับเชื้อนั้น เป็นเพราะมันไม่มีโอกาส ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้มันถูกผสม ดังนั้นมันจึงไม่สามารถพัฒนาไปเป็นไก่ตัวหนึ่งได้ตามวัตถุประสงค์ตามธรรมชาติของมัน แต่ถึงแม้ว่ายังไม่มีการพัฒนาแบบนี้ มันก็ยังคงมีพลังชีวิตที่มีอยู่แต่กำเนิดสำหรับการพัฒนานี้อยู่ เรารู้ว่าไข่มีพลังชีวิตแต่กำเนิด ถ้าไม่ใช่อย่างนั้น ทำไมไข่จึงเป็นเซลล์ชนิดเดียวที่สามารถปฏิสนธิได้ล่ะ? บางคนบอกว่า ไข่มีสารอาหารที่จำเป็น มีโปรตีน ฟอสฟอรัส ที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ แต่เต้าหู้ก็มีโปรตีนเหมือนกัน และฟอสฟอรัสก็มีในพืชผักหลายอย่างเช่นมันฝรั่ง

เราทราบว่าตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทั่งทุกวันนี้ มีพระสงฆ์สำคัญๆหลายท่านที่ไม่กินเนื้อหรือไข่ ซึ่งมีอายุยืนมาก ตัวอย่างเช่น พระอาจารย์อิ้งกวง แต่ละมื้อท่านจะมีผักหนึ่งถ้วยกับข้าวเท่านั้น แต่ท่านก็มีอายุยืนถึงแปดสิบกว่าปี นอกจากนี้ ไข่แดงยังมีคอเลสเตอรอลสูงมาก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคที่คร่าชีวิตคนเป็นอันดับหนึ่งของฟอร์โมซาและอเมริกา จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กินไข่!

ถ : คนเราเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น หมู วัว ควาย เป็ด ไก่ เป็นต้น ทำไมเราจึงกินมันไม่ได้ล่ะ?

อ : แล้วยังไงล่ะ? พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาเหมือนกันนี่ แล้วพ่อแม่มีสิทธิที่จะกินลูกของตัวเองหรือเปล่า? สิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีสิทธิที่จะมีชีวิต ไม่มีใครควรจะไปลิดรอนสิทธินี้ของมัน ถ้าเธอดูในกฎหมายของฮ่องกง มีบัญญัติไว้ แม้แต่การฆ่าตัวตายก็ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น การฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นจะยิ่งผิดกฎหมายมากกว่านี้สักแค่ไหน?

ถ : สัตว์เกิดมาเพื่อให้คนกิน ถ้าเราไม่กินมัน มันจะไม่ล้นโลกหรอกหรือ ใช่ไหม?

อ : นี่เป็นความคิดที่เหลวไหลไร้สาระสิ้นดี ก่อนที่เธอจะฆ่าสัตว์ เธอเคยถามมันไหมว่า มันอยากให้เราฆ่าและกินมันหรือไม่? สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนอยากมีชีวิต และรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้น เราไม่อยากให้เสือกินเรา แล้วทำไมสัตว์อื่นๆจึงสมควรจะให้มนุษย์กินมันล่ะ? โลกนี้เพิ่งจะมีมนุษย์เกิดขึ้นเพียงเมื่อไม่กี่หมื่นปีมานี้ ก่อนหน้าที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้น ก็มีสัตว์หลายชนิดดำรงอยู่ก่อนแล้ว แล้วมันล้นโลกหรือเปล่าล่ะ? สิ่งมีชีวิตจะรักษาสมดุลทางด้านนิเวศวิทยาตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เมื่อใดที่มีอาหารน้อยมีเนื้อที่จำกัด ก็จะเป็นสาเหตุให้มีการลดจำนวนประชากรลงอย่างมาก จึงเป็นวิธีการรักษาปริมาณประชากรให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ถ : ทำไมฉันจึงควรจะเป็นมังสวิรัติ?

อ : ฉันเองเป็นมังสวิรัติก็เพราะพระเจ้าภายในต้องการให้ฉันเป็นเช่นนั้น เข้าใจไหม? การกินเนื้อเป็นการขัดกับกฎแห่งจักรวาลของการไม่อยากถูกฆ่า เราเองก็ไม่อยากจะถูกฆ่า และเราเองก็ไม่อยากจะถูกขโมย ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติเช่นนั้นต่อผู้อื่น เราก็กระทำสิ่งที่ขัดแย้งกับตัวของเราเอง ซึ่งจะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอกระทำไปโดยฝ่าฝืนความรู้สึกของผู้อื่น จะทำให้เธอเกิดความทุกข์ เธอไม่สามารถจะกัดตัวเธอเอง ไม่ควรจะทิ่มแทงตนเอง ในทำนองเดียวกัน เธอก็ไม่ควรจะฆ่า เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎแห่งชีวิต เข้าใจไหม? มันจะทำให้เราทุกข์ทรมาน ดังนั้นเราจึงไม่ทำ ไม่ได้หมายความว่าเราพยายามจำกัดตนเองไม่ให้ทำโน่นทำนี่ แต่หมายความว่า เราแผ่ขยายชีวิตของเราออกไปสู่ชีวิตอื่นๆทุกชนิด ชีวิตของเราจะไม่ถูกจำกัดอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้น แต่จะแผ่ออกไปยังชีวิตของสัตว์ต่างๆ รวมทั้งสิ่งอื่นๆทั้งหมด ทำให้ตัวเราขยายใหญ่ขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้น มีความสุขมากขึ้น และไม่มีความจำกัด โอเค?

ถ : ขอให้ท่านช่วยพูดถึงการกินมังสวิรัติ และมันจะมีส่วนช่วยให้เกิดสันติภาพในโลกได้อย่างไร?

อ : ได้ เธอคงทราบแล้วว่า สงครามส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีสาเหตุมาจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ เราควรจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงนี้ ความยุ่งยากทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนทันที ถ้าเกิดความหิวโหย เกิดการขาดแคลนอาหาร หรือไม่ได้มีการกระจายอาหารไปอย่างเท่าเทียมกันในระหว่างประเทศต่างๆ ถ้าเธอยอมเสียเวลาอ่านหนังสือนิตยสาร และลองศึกษาความเป็นจริงต่างๆเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ เธอก็จะรู้เรื่องพวกนี้อย่างดี การทำปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาเนื้อมาเป็นอาหารนั้น เป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจของเราล้มละลายในทุกๆด้าน ทำให้เกิดความหิวโหยไปทั่วโลก อย่างน้อยก็ในกลุ่มประเทศโลกที่สาม ฉันไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเองนะ

มีชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขียนไว้ในหนังสือของเขา เธออาจจะไปดูตามร้านหนังสือและลองอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติรวมทั้งกระบวนการผลิตอาหารดูก็ได้ หรือจะอ่านหนังสือเรื่อง “อาหารสำหรับอเมริกายุคใหม่” เขียนโดย จอห์น ร็อบบินส์ ก็ได้ เขาเป็นมหาเศรษฐีจากกิจการไอศกรีมผู้มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง เขาเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะหันมากินมังสวิรัติ และเขียนหนังสือเกี่ยวกับมังสวิรัติ ทั้งๆที่เป็นการขัดแย้งกับประเพณีของครอบครัวและกิจการของเขา เขาต้องสูญเสียเงินจำนวนมากรวมทั้งชื่อเสียงและกิจการของเขา แต่เขาก็ทำไปเพื่อเห็นแก่สัจธรรม หนังสือเล่มนั้นดีมาก ยังมีหนังสือและนิตยสารอื่นๆอีกหลายเล่มซึ่งสามารถให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงมากมายที่เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ รวมทั้งวิธีการซึ่งอาหารมังสวิรัติสามารถมีส่วนช่วยให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก

เธอคงรู้ว่า เราเอาอาหารของเราเกือบทั้งหมดมาเลี้ยงปศุสัตว์ เธอรู้ไหมว่า เราต้องสูญเสียโปรตีน, ยา, น้ำที่ใช้บริโภค, กำลังคน, รถยนต์, รถบรรทุก, การสร้างถนน ไปจำนวนเท่าไร และต้องใช้เนื้อที่กี่แสนเอเคอร์ไปโดยเปล่าประโยชน์ เพียงเพื่อให้วัวหนึ่งตัวเจริญขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นอาหารของเราเพียงหนึ่งมื้อ เข้าใจไหม? สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถนำไปใช้แจกจ่ายให้แก่ผู้คนในประเทศด้อยพัฒนา และจะช่วยให้เราแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารได้ สำหรับตอนนี้ หากประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดการขาดแคลนอาหาร ก็อาจจะเข้าไปรุกรานอีกประเทศหนึ่งเพื่อช่วยประชาชนของตนเองให้รอด การใช้วิธีนี้เป็นการสร้างกรรมและทำให้เกิดการจองเวรแก้แค้นกันเป็นเวลานานแล้ว เข้าใจไหม? “หว่านพืชอย่างไร ก็จะได้ผลอย่างนั้น” ถ้าเราฆ่าใครเพื่อแย่งเอาอาหาร เราก็จะถูกฆ่าด้วยเหตุผลเรื่องอาหารในเวลาต่อมา อาจจะออกมาในรูปแบบอื่นในคราวหน้า หรือในลูกหลานรุ่นต่อไป เป็นเรื่องที่น่าสลดใจ พวกเราเฉลียวฉลาดขนาดนี้ มีอารยธรรมสูงส่งขนาดนี้ แต่พวกเราส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากำลังทุกข์ทรมานด้วยเหตุผลอะไร มันเนื่องมาจากปากของเรา ลิ้นของเรา กระเพาะของเรา

เพียงเพื่อที่จะเลี้ยงดูร่างกายร่างเดียว เราก็ฆ่าสิ่งต่างๆไปมากมาย ทำให้เพื่อนมนุษย์จำนวนมากต้องอดอยาก นี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยสัตว์นะ เข้าใจไหม? แล้วความผิดอันนี้ไม่ว่าเราจะทำไปโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ก็จะถมทับลงมาบนจิตสำนึกของเรา ทำให้เราต้องทรมานจากโรคมะเร็ง วัณโรค และโรคที่รักษาไม่หายโรคอื่นๆ รวมทั้งโรคเอดส์ด้วย ลองถามตัวเธอเองสิว่า ทำไมประเทศอเมริกาของเธอจึงได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่าใครเพื่อน? มีอัตราการเกิดมะเร็งสูงที่สุดในโลก ก็เพราะคนอเมริกันกินเนื้อกันมาก กินเนื้อมากกว่าประเทศอื่นๆทั้งหมด ลองถามตัวเธอเองสิว่า ทำไมประเทศจีนหรือประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆจึงไม่มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งที่สูงนัก ก็เพราะเขาไม่ได้กินเนื้อกันมาก เข้าใจไหม? เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ได้มาจากงานวิจัย ฉันไม่ได้เป็นคนพูดขึ้นมาเอง โอเค? อย่ามาตำหนิฉันล่ะ

ถ : การเป็นมังสวิรัติจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณอย่างไร?

อ : ฉันรู้สึกยินดีที่เธอถามคำถามแบบนี้ เพราะแสดงว่าเธอสนใจมุ่งมั่นอยู่กับผลประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณ คนส่วนใหญ่จะสนใจแต่เรื่องสุขภาพ, อาหาร, หรือรูปร่าง เวลาที่เขาถามคำถามเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ ในแง่ทางจิตวิญญาณนั้น อาหารมังสวิรัติเป็นอาหารที่สะอาดมากและไม่แฝงด้วยความรุนแรง “เจ้าต้องไม่ฆ่า” เมื่อพระเจ้ากล่าวกับเราเช่นนี้ ท่านไม่ได้บอกว่า อย่าฆ่าคน ท่านบอกว่าอย่าฆ่าสิ่งต่างๆ ท่านบอกเราไว้แล้วไม่ใช่หรือ ว่าท่านสร้างสัตว์ทั้งหลายให้เป็นเพื่อนของเรา เพื่อช่วยเหลือเรา? ท่านไม่ได้มอบสัตว์ต่างๆไว้ในความดูแลของเราหรอกหรือ? ท่านกล่าวไว้ว่า จงดูแลมัน จงปกครองมัน เวลาเธอปกครองประชาชนของเธอ เธอจะฆ่าคนของเธอ และกินคนของเธอไหม? ถ้าทำอย่างนั้นเธอก็จะกลายเป็นกษัตริย์ซึ่งไม่มีใครอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้เธอก็เข้าใจแล้วนะว่าพระเจ้าพูดไว้เช่นนั้น เราก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่จำเป็นต้องไปซักถามคำถามอะไร ท่านพูดไว้ชัดเจนดีมาก แต่ใครล่ะจะเข้าใจพระเจ้าได้เว้นแต่พระเจ้าเอง? ดังนั้นเธอจึงต้องเป็นพระเจ้าจะได้สามารถเข้าใจพระเจ้า ฉันขอเชื้อเชิญให้เธอกลับมาเป็นเหมือนพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เป็นตัวของเธอเอง ไม่ใช่เป็นอย่างอื่น

การทำสมาธิถึงพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเธอกราบไหว้บูชาพระเจ้า แต่หมายความว่าเธอกลายเป็นพระเจ้า เธอได้รู้ชัดว่าเธอและพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน “เราและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน” พระเยซูกล่าวไว้เช่นนั้นมิใช่หรือ? ถ้าท่านกล่าวว่า ท่านและพระบิดาของท่านเป็นหนึ่งเดียวกัน ตัวเราและพระบิดาองค์นั้นก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วย เพราะเราเป็นลูกๆของพระเจ้าเช่นกัน พระเยซูยังกล่าวไว้ด้วยว่า ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตาม เราก็สามารถทำได้ดีกว่าท่านด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้น เราอาจจะดีกว่าพระเจ้าก็ยังได้ ใครจะไปรู้? หากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลย แล้วเราไปกราบไหว้บูชาพระเจ้าทำไมกันล่ะ? ทำไมจึงใช้ความเชื่ออย่างตาบอดล่ะ? ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังกราบไหว้บูชาสิ่งใดอยู่ ก็เหมือนกับที่เราต้องรู้จักหญิงสาวที่เรากำลังจะแต่งงานด้วย ก่อนที่เราจะแต่งงานกับเธอจริงๆ ในปัจจุบันนี้ เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันทั่วไปแล้วว่า เราจะไม่แต่งงานก่อนที่เราจะออกเดททำความรู้จักกันก่อน แล้วทำไมเราถึงไปกราบไหว้บูชาพระเจ้าด้วยความเชื่ออันมืดบอดล่ะ? เรามีสิทธิที่จะเรียกร้องให้พระเจ้าปรากฏมาให้เราเห็น ให้เรารู้จักพระองค์ก่อน เรามีสิทธิที่จะเลือกว่าเราจะเชื่อพระเจ้าองค์ไหน ดังนั้นเธอก็คงจะเห็นชัดเจนจากคัมภีร์ไบเบิลแล้วว่าเราควรจะต้องเป็นมังสวิรัติ จากเหตุผลทางด้านสุขภาพทั้งหลาย เราก็ควรจะเป็นมังสวิรัติ จากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย เราก็ควรเป็นมังสวิรัติ จากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหลาย เราก็ควรเป็นมังสวิรัติ จากเหตุผลแห่งความเมตตาทั้งหลาย เราก็ควรเป็นมังสวิรัติ รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือโลกให้รอด เราก็ควรเป็นมังสวิรัติเช่นกัน มีกล่าวไว้ในงานวิจัยว่า ถ้าคนทางแถบตะวันตก, ในอเมริกา, กินมังสวิรัติเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เราก็สามารถจะช่วยคนที่อดอยากได้ถึงสิบหกล้านคนทุกๆปี เพราะฉะนั้นจงเป็นวีรบุรุษเถอะ เป็นมังสวิรัติกันเถอะ จากเหตุผลทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของฉัน ไม่ได้ปฏิบัติธรรมวิถีเดียวกับฉัน ก็ขอให้เป็นมังสวิรัติเพื่อเห็นแก่ตัวเธอเอง เห็นแก่โลกของเราด้วยเถิด

ถ : ถ้าทุกคนกินพืชกันหมด จะทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารหรือไม่?

อ : ไม่หรอก การใช้ที่ดินผืนหนึ่งปลูกพืชผักจะให้ผลิตผลที่เป็นอาหารมากถึงสิบสี่เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เนื้อที่เท่ากันปลูกหญ้าให้สัตว์กิน ในแต่ละเอเคอร์ พืชผักสามารถให้พลังงานได้ถึง 800,000 แคลอรี่ แต่ถ้าเรานำพืชเหล่านี้มาใช้เลี้ยงสัตว์และกินสัตว์นั้นเป็นอาหาร เนื้อจากสัตว์จำนวนนั้นจะสามารถให้พลังงานได้เพียง 200,000 แคลอรี่ เท่านั้น หมายความว่าในกระบวนการนี้มีการสูญเสียพลังงานไปเปล่าๆ ถึง 600,000 แคลอรี่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่า อาหารมังสวิรัติให้ประสิทธิภาพสูงกว่า และประหยัดกว่าอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์

ถ : ผู้ที่กินมังสวิรัติ จะกินปลาได้หรือไม่?

อ : มันก็ไม่เป็นไรหรอก ถ้าเธออยากจะกินปลา แต่ถ้าเธออยากจะกินมังสวิรัติแล้วละก็ ปลาไม่ได้จัดอยู่ในพวกพืชผักนะ

ถ : บางคนกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดี แต่การเป็นมังสวิรัติไม่ใช่เรื่องจำเป็น คำกล่าวนี้สมเหตุสมผลหรือไม่?

อ : ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีอย่างแท้จริง แล้วทำไมเขาจะต้องกินเนื้อของสรรพสัตว์อื่นด้วยล่ะ เมื่อได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเจ็บปวดทุกข์ทรมาน เขาก็ไม่ควรจะกินเนื้อมันเข้าไปได้ลง การกินเนื้อเป็นการขาดความเมตตากรุณา แล้วผู้ที่มีจิตใจดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร อาจารย์เหลียนฉือ เคยกล่าวไว้ว่า “การฆ่าตัวเขาแล้วเชือดเอาเนื้อมากินนั้น ในโลกนี้ไม่มีใครจะโหดเหี้ยม ใจอำมหิตร้ายกาจไปกว่าบุคคลนี้อีกแล้ว” แล้วเขายังจะบอกว่าตนเองเป็นผู้มีจิตใจดีได้อย่างไรกัน? เม่งจื๊อก็กล่าวไว้ว่า “เมื่อท่านได้เห็นมันมีชีวิตอยู่ ท่านก็ไม่อาจจะทนเห็นมันตายได้ และถ้าท่านได้ยินเสียงมันร้องคร่ำครวญ ท่านก็ไม่อาจจะกินเนื้อมันได้ลงคอ ดังนั้นสุภาพบุรุษที่แท้จริงจึงออกห่างจากโรงครัว” สติปัญญาของมนุษย์นั้นสูงกว่าสัตว์มาก เราสามารถใช้อาวุธเครื่องมือต่างๆทำให้สัตว์ไม่มีทางต่อสู้ต้านทานเราได้ ดังนั้นพวกมันจึงต้องตายไปด้วยความเกลียดชังคับแค้น ผู้ที่สามารถทำเช่นนี้ได้คือรังแกผู้ที่เล็กกว่าและอ่อนแอกว่า ย่อมไม่มีสิทธิที่จะได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษ เมื่อสัตว์กำลังถูกฆ่านั้น มันจะได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมาก มันจะมีความกลัว และโกรธแค้นอย่างรุนแรง สิ่งนี้จะทำให้เกิดการสร้างสารพิษซึ่งตกค้างอยู่ในเนื้อของมัน ใครบริโภคเข้าไปก็จะได้รับอันตราย และเนื่องจากความถี่ของแรงสั่นสะเทือนของสัตว์ต่ำกว่ามนุษย์ จึงมีผลกระทบต่อแรงสั่นสะเทือนของเราด้วย และมีผลต่อการพัฒนาปัญญาของเรา

ถ : การเป็นมังสวิรัติตามสะดวกจะใช้ได้หรือไม่? (มังสวิรัติตามสะดวก คือผู้ที่ไม่เคร่งครัดมาก จะกินผักในอาหารที่มีเนื้อสัตว์ปนอยู่)

อ : ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอาหารจุ่มอยู่ในยาพิษ แล้วนำอาหารนั้นออกมาจากยาพิษ เธอคิดว่าอาหารนั้นจะมีพิษหรือเปล่าล่ะ? ใน มหาปรินิพพานสูตร พระมหากัสสปถามพระพุทธเจ้าว่า “ถ้าออกบิณฑบาตได้อาหารซึ่งปะปนอยู่กับเนื้อสัตว์ เราจะสามารถฉันอาหารนั้นได้หรือไม่? เราจะทำให้อาหารนั้นสะอาดได้อย่างไร?” พระพุทธเจ้าตอบว่า “ให้ใช้น้ำล้าง แยกผักออกจากเนื้อก่อน จึงจะสามารถฉันได้” จากบทสนทนานี้เราจะเข้าใจได้เลยว่า ไม่ควรกินแม้แต่ผักที่ปนอยู่กับเนื้อ เว้นแต่จะนำมาล้างด้วยน้ำให้สะอาดเสียก่อน อย่าว่าแต่จะกินเนื้อเลย! ดังนั้นจึงเห็นได้ง่ายมากว่า พระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ล้วนแต่ฉันอาหารมังสวิรัติทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี บางคนถึงกับจาบจ้วงต่อพระพุทธเจ้าโดยกล่าวว่า ท่านเป็น ‘มังสวิรัติตามสะดวก’ ถ้ามีคนถวายเนื้อท่านก็ฉันเนื้อ นี่เป็นคำพูดที่เหลวไหลไร้สาระสิ้นดี คนที่กล่าวเช่นนั้น อ่านคัมภีร์พระสูตรน้อยมาก หรือมิฉะนั้นก็ไม่เข้าใจคัมภีร์พระสูตรที่เขาอ่านเลย ในประเทศอินเดีย คนมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมังสวิรัติ เมื่อผู้คนเห็นพระภิกษุห่มผ้าเหลือง พวกเขาก็รู้กันว่าจะต้องถวายแต่อาหารมังสวิรัติเท่านั้น ยังมิต้องคำนึงถึงว่า คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีเนื้อที่จะเอามาถวายด้วยซ้ำอีกนะ!

ถ : นานมาแล้ว ฉันเคยได้ยินพระธรรมาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “พระพุทธเจ้าฉันขาหมู จึงเกิดอาการท้องร่วงแล้วก็ตายไป” เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่?

อ : ไม่มีเรื่องเช่นนี้เด็ดขาด พระพุทธเจ้ามรณภาพเนื่องจากได้ฉันเห็ดชนิดหนึ่ง ถ้าเราแปลตรงตัวจากภาษาของพราหมณ์ เห็ดชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า “ขาหมู” แต่มิใช่เป็นขาหมูจริงๆ ก็เหมือนกับที่เราเรียกลำใยว่า หลงเอี่ยน (ตามอักษรจีนหมายถึง “ตามังกร”) ของหลายอย่างแม้ชื่อเรียกจะไม่ใช่พืชผัก แต่จริงๆแล้ว เป็นอาหารมังสวิรัติ เช่น “ตามังกร” เห็ดชนิดนี้ในภาษาพราหมณ์ เรียกว่า “ขาหมู” หรือ “หมูชอบ” ทั้งสองคำก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมูทั้งสิ้น เห็ดแบบนี้เป็นของที่หาได้ยากในอินเดียโบราณ เป็นอาหารอร่อยที่หาได้ยาก จึงมีคนนำมาถวายแก่พระพุทธเจ้า เป็นเห็ดที่ไม่สามารถพบได้เหนือพื้นดิน มันงอกลงไปใต้ดิน ถ้าใครต้องการก็ต้องค้นหาโดยใช้หมูแก่ๆมาช่วย เพราะหมูชอบกินเห็ดชนิดนี้มาก มันจะหาพบด้วยการสูดดมกลิ่น เมื่อพบก็จะเอาเท้าขุดลงไปในดินโคลนเพื่อเอาขึ้นมากิน จึงเป็นเหตุผลที่เรียกเห็ดชนิดนี้ว่า “หมูชอบ” หรือ “ขาหมู” ทั้งสองชื่อนี้หมายถึงเห็ดชนิดเดียวกัน เนื่องจากมีการแปลโดยไม่ระมัดระวัง คนรุ่นต่อๆมาจึงเข้าใจผิดและคิดว่า พระพุทธเจ้าเป็นพุทธะเถื่อนซึ่งบริโภคเนื้อ เป็นเรื่องที่น่าอนาถจริงๆ

ถ : คนที่ชอบกินเนื้อบางคนกล่าวว่า พวกเขาซื้อเนื้อมาจากคนขายเนื้อ เขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเอง ดังนั้น การกินเนื้อจึงไม่เป็นไร ท่านคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่?

อ : เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง เธอต้องรู้ว่าคนขายเนื้อเขาฆ่าสัตว์ก็เพราะมีคนต้องการกิน ในลังกาวตารสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าไม่มีคนกินเนื้อ ก็จะไม่มีการฆ่าเกิดขึ้น ดังนั้นการกินเนื้อและการฆ่าสัตว์จึงเป็นบาปอย่างเดียวกัน” เพราะมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจำนวนมากนี้เอง เราจึงมีภัยธรรมชาติและความหายนะต่างๆที่เกิดจากมือมนุษย์ สงครามก็มีสาเหตุมาจากการฆ่าที่มีมากเกินไปนั่นเอง

ถ : บางคนกล่าวว่า ถึงแม้พืชจะไม่ผลิตสารที่เป็นพิษ เช่นพวกยูเรีย หรือยูโรไคเนส แต่คนที่ปลูกผักและผลไม้ก็ใช้ยาฆ่าแมลงกันเป็นจำนวนมาก พืชเหล่านั้นจึงไม่ดีต่อสุขภาพของเรา เป็นเช่นนั้นหรือไม่?

อ : ถ้าคนปลูกผักใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่มีพิษสูง เช่น ดี.ดี.ที. ฉีดพ่นบนพืช ก็จะนำไปสู่โรคมะเร็ง การเป็นหมัน และโรคต่างๆของตับได้ สารพิษต่างๆเช่น ดี.ดี.ที. สามารถซึมแทรกเข้าไปอยู่ในไขมัน และปกติจะถูกเก็บสะสมอยู่ในไขมันของสัตว์ เมื่อเธอกินเนื้อก็หมายความว่า เธอก็กินยาฆ่าแมลงและสารพิษอื่นๆซึ่งสะสมอยู่ในไขมันสัตว์เป็นปริมาณความเข้มข้นที่สูงมาก สารเหล่านี้ค่อยๆสะสมมากขึ้นเมื่อสัตว์นั้นเจริญเติบโตขึ้นมา ปริมาณที่สะสมนี้อาจมีมากถึงสิบสามเท่าของที่พบในผลไม้, ผัก หรือเมล็ดพืช เราสามารถจะล้างเอายาฆ่าแมลงที่พ่นเคลือบอยู่บนผิวของผลไม้ออกไปได้ แต่เราไม่สามารถจะเอายาฆ่าแมลงที่สะสมอยู่ในไขมันสัตว์ออกได้ กระบวนการสะสมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากยาฆ่าแมลงเหล่านี้ค่อยๆสะสมเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นผู้ที่บริโภคตรงส่วนยอดสุดของสายโซ่อาหารจึงได้รับอันตรายมากที่สุด การทดลองจากมหาวิทยาลัยไอโอวา ได้แสดงว่ายาฆ่าแมลงที่พบในร่างกายของมนุษย์นั้น เกือบทั้งหมดมาจากการบริโภคเนื้อสัตว์ และยังพบว่าระดับของยาฆ่าแมลงในร่างกายของผู้ที่กินมังสวิรัติมีปริมาณน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของยาฆ่าแมลงที่พบในผู้กินเนื้อสัตว์ จริงๆแล้วยังมีสารพิษอื่นๆที่พบในเนื้อสัตว์อีกนอกเหนือจากยาฆ่าแมลง ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์นั้น อาหารสัตว์หลายอย่างมีสารเคมีซึ่งกระตุ้นให้สัตว์เจริญเติบโตเร็วขึ้น หรือเพื่อเปลี่ยนสีของเนื้อ รสชาติ และลักษณะของเนื้อ รวมทั้งมีสารกันไม่ให้เนื้อบูดเน่าเร็ว ฯลฯ ตัวอย่างเช่น สารกันบูดที่ผลิตจากไนเตรทเป็นสารที่มีพิษสงมาก หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส ฉบับวันที่ 18 กรกฏาคม 1971 รายงานไว้ว่า “อันตรายแฝงเร้นอันยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ก็คือมลพิษซึ่งมองไม่เห็นในเนื้อสัตว์นั้น เช่น แบคทีเรียในปลาแซลมอน, ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่, สารกันบูด, ฮอร์โมน, ยาปฏิชีวนะ และสารเคมีอื่นๆที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไป”

นอกจากนี้สัตว์ยังได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจตกค้างอยู่ในเนื้อของมันอีกด้วย จากความรู้เหล่านี้จะเห็นว่าโปรตีนในผลไม้, ลูกนัท, ถั่ว, ข้าวโพด และนม มีความบริสุทธิ์กว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์มาก เพราะในเนื้อสัตว์มีสารไม่บริสุทธิ์ซึ่งไม่สามารถละลายได้ในน้ำอยู่ถึง 56% งานวิจัยยังแสดงให้ทราบด้วยว่า สารที่มนุษย์ใส่เพิ่มเข้าไปนี้อาจนำไปสู่โรคมะเร็งและโรคอื่นๆ รวมทั้งความพิการของทารกในครรภ์ ดังนั้นหญิงมีครรภ์จึงยิ่งควรจะต้องกินอาหารมังสวิรัติแบบบริสุทธิ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทารกจะมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ถ้าเธอดื่มนมมากเธอก็จะได้แคลเซี่ยมเพียงพอ ส่วนอาหารประเภทถั่วจะให้โปรตีน และพวกผักและผลไม้จะให้วิตามินและเกลือแร่