ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563 ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563
Select Page

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท

ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553

วิทยานิพนธ์ไฟล์ที่ 1 (ขนาด 324 kb) ปก , ใบรับรองวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ไฟล์ที่ 2 (ขนาด 99 kb) กิตติกรรมประกาศ , บทคัดย่อ , สารบัญ
วิทยานิพนธ์ไฟล์ที่ 3 (ขนาด 434 kb) บทที่ 1 – 5 , เอกสารอ้างอิง
วิทยานิพนธ์ไฟล์ที่ 4 (ขนาด 2.13 MB) ภาคผนวก ก – ช , ประวัติผู้วิจัย

 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2558

Share This