ความผาสุกที่ได้รับจากการฟังคำสอนจากอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ( update 6/6/2020 ) page.morkeaw.net/result61  

ข้อมูลประจำปี 2561 | รายนามผู้ให้ข้อมูล | เนื้อหา (เรียงตามลำดับการบันทึกข้อมูล)

ที่มา...

เนื่องในโอกาสวันครบรอบการเกิดของอาจารย์หมอเขียว ดร. ใจเพชร กล้าจน 11 มิถุนายน 2561 ในค่ายพระไตรปิฎก ที่สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด เหล่าลูกศิษย์ได้มีกิจกรรมที่จะช่วยสะท้อนผลการเรียน จากการสอนของอาจารย์หมอเขียวที่ได้พากเพียรสั่งสอนศิษย์มายาวนาน ผ่านการเขียนข้อความลงบนกระดาษ และในหน้าเว็บนี้ก็จะนำมาเผยแพร่ย้อนหลังให้ได้อ่านกัน

*แนะนำสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถกด Ctrl+f เพื่อค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการได้

*สำหรับท่านใดที่ต้องการแก้ไขข้อความหรือขอสงวนการเผยแพร่ข้อมูลลงในหน้าเว็บนี้ สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ [email protected]

รายนามผู้ให้ข้อมูล (144 ท่าน)

1. นภัสชญา เทวินทรามุติ

4. รัตนาภรณ์ พูลภิญโญ

7. กิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา

10. นปภา รัตนวงค์

13. ปางน้อม กล้าจน

16. แก่นศีล กล้าจน

19. ภัคธร คุ้มกิตติพร (ป้อม สู่ร่มบุญ)

22. สร้างพร กล้าจน

25. ชัยภัทร ชุติลามี

28. ก้าน ไตรยสุทธิ์

31. วไลพร ขันติธีรธรรม

34. วรรณา พลรบ

37. กิ่งดอกดิน กล้าจน

40. ก้าวทางธรรม กล้าจน

43. บุญแพงค่า

46. สุรีพร กุลเมือง

49. อุบลวรรณา มะลิวัลย์ ติ๊ก ชื่นชมธรรม

52. เพชรแผ่นดิน

55. ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม ขวัญไพรเย็น

58. เยื้อน ศิริคุณ

61. น้อมแสงพุทธ(สา)

64. สมพร ฉาโยทัย

67. ผ่องไพรธรรม กล้าจน (ป้อม)

70. ทิวา เหง้าละคร กบ

73. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (โอ๋) พุทธพรฟ้า

76. สนิท กาญจนพันธุ์

79. ปรมัย ฉิมทับ (จิ๊บ)

82. ศุลีพร ชิณศิริ สุ พลังพุทธ

85. เจนจิรา ดิลกกุลเวช (เจน)

88. ฟอง รักทอง (แหนว)

91. จิราภรณ์ ทองคู่

94. ชยารัตน์ รัตนเสน (เยลลี่)

97. อรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ (หม่วย)

100. จริม ชัยประจง (ไพรพิมพ์ธรรม)

103. ณฐมน วงค์ภักดี

106. ประคอง เก็บนาค

109. พรนภา บุรณศิริ เพียรเพชรพร

112. ช่างเสน่ห์

115. อุไรวรรณ วัฒนพฤกษ์ (แป๋ม)

118. จิรนันท์ ทับเนียม พลิ้วลมบุญ ปุ๊

121. สมใจ สุวรรณ

124. พยอม ขวัญเชื้อ

127. อิ่มทรัพย์ ชัยอินทร์ (ป้อม)

130. แพรลายไม้ กล้าจน (จิ๊บ)

133. ชูศรี จำปา

136. เพียรไพรพุทธ

139. พนิดา อภินันทพร

142. นิด

144. เพียรแสงธรรม

2. สุภา แก้วเรืองฤทธิ์

5. น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย)

8. สุกัญญา มโนบาล

11. แก้วใจเพชร กล้าจน

14. จงกช สุทธิโอสถ (ป้าย่านาง)

17. อิทธิชัย จันทชาติ

20. ชุมพล ยอมสะเทิน (หนักแน่นธรรม)

23. สมัชชา พลเขต (ตื่นตรงธรรม)

26. ชนกนันท์ ฉัตรทอง

29. รวม เกตุกลม

32. ไม่ระบุนาม

35. ระวิ เพียรเจริญ

38. ษา

41. เนาวรัตน์ กระโจมทอง

44. ชุติวรรณแสงสำลี (ไหม)

47. นลินี

50. ลักขณา แซ่โซ้ว ผ่องใจพุทธ

53. บุญเรือน เรืองสีนุ่น / รัม

56. ภรนัท ถิระธรรมภณ เต้ย

59. วริศรา ทองอยู่ (นิ)

62. ธนวรรษ เตชะเดชวรพันธ์ โตโต้

65. ชวลิต เกิดเขาทะลุ แดงสวี

68. พิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ (หมู)

71. วาสนา เตชะวรพันธ์ เจี๊ยบ

74. รวิวรรณ ปุณณาภิรมย์ (ไก่)

77. สุลี ภักดีจาตุวันต์(กิม)

80. ยุพิน แซ่ซัม(ตา)

83. รมลทิพย์ บวรวิชญ์ (น้ำผึ้ง)

86. แสงอรุณ สังคมศิลป์ (ต้นหลิว)

89. ลำพึง ก๋งจิ๋ว พึง ดินนวลสิน

92. สิริรัตน์ ธนพรไพศาล หมอรัตน์

95. สมทรง นาคแสงทอง (ติ๋ม)

98. ไม่ระบุนาม (มาเป็นลายเซ็น)

101. ไม่ระบุนาม

104. สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล

107. นภาพร วงศ์วิวัฒน์ (นก)

110. จิตรา พรมโคตร (ตา)

113. เสน่ห์ รักษาเจริญ (น้อยนครศรี)

116. สุธีร์ จินดาวงศ์

119. บุญบากบั่น (ตา)

122. จิราวรรณ (หน่อง)

125. บุญเรือน เอี่ยมสำอาง

128. อัชฌา อัศวยิ่งเจริญสุข (หนูดี)

131. รัตติยา (เต้ย)

134. ชนิตา เลิศศิริรักษ์ (ป้าดา)

137. กรชนก บุญทอง

140. พัชรีย์ พรหมทอง

143. ชวนชม คำท้วม สู่ร่มศีล

 

3. แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

6. นงนุช พาสนาโสภณ

9. มนเฑียร อโนปัจย์

12. ภูเพียรธรรม กล้าจน

15. ทิวากร ชุมจีด

18. สมพงษ์ โขงรัมย์

21. จาริยา จันทร์ภักดี

24. ธานินทร์ มุ่งชมกลาง

27. พรรณทิวา เกตุกลม

30. ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์

33. ร้อยเรืองธรรม

36. ไม่ระบุนาม

39. วริษา สังคมศิลป์(แพน)

42. ศิริรัตน์ บุญเลื่อง

45. นฤมล ชอบดี

48. ดินแสงธรรม กล้าจน

51. ศิษย์ตัวน้อย ๆ อุบลราชธานี

54. รจรินทร์ อักขะโคตร กิ๊ฟ ขวัญชวนไพร

57. จิราภรณ์ โอหวาด(จิ) แก้วใจพุทธ

60. ภัทราพร จุ่นหัวโทน เก๋ ผ่องไพรศีล

63. บุญยาใจ

66. อ้อย เสาวณี

69. อมรา อ่อนทรัพย์

72. ไท่จู แซ่หลี (จู)

75. ประภัสสร วารี (กุ้ง)

78. ชมเพลิน พรมจินดา (กุ้ง)

81. จาริณี กวีวิวิธชัย (เอ๋)

84. สุวรรณา ลีสกุล (ต้อย)

87. ฟางฝน กุลมาตย์ (อ้อย)

90. จิตตรึงธรรม กล้าจน นึก

93. สำรวม แก้วแกมจันทร์

96. อาภรณ์ ดิษฐบุตร

99. ณัชจิตวัฒน์ เจริญวงศ์

102. สำรวย เดชดี(รักศีล-ศรีเรือน)

105. ประภารัตน์ (ง้อ)

108. นวลนภา ยุคันตพรพงษ์ เย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว)

111. พวงเพชร ช่างซอ (นาย เชียงดาว)

114. ทรงรัตนา ขันเงิน (ทรง)

117. สันทนา ประวงศ์ (โอ) ริมสวนฝัน

120. สุรางค์ สมวิวัฒนกุล

123. เรือนแก้ว สว่างวงษ์ (นก)

126. บุญเอี่ยม ชาติกุล (ปุ๊)

129. อาภรณ์ บัวทอง

132. สมเพียร สุวรรณรัตน์

135. ยลสุข ลุนลาด

138. ดุสิดา คำรพวงศ์

141. ชรินรัตน์ ชุมจืด (แทม) น้ำน้อมศีล

 

 

เนื้อหา

1.นางนภัสชญา เทวินทรามุติ
59 หมู่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์มีหลายอย่าง ทำให้เรามีจิตใจเมตตา เสียสละ ใจสงบขึ้น สุขภาพดีขึ้น มองโลกในแง่ดี มีความผาสุกขึ้น

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

2.นางสาวสุภา แก้วเรืองฤทธิ์
21/4 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลที่ดิฉันได้รับจากการอบรม และอาจารย์สอนมา ได้รู้วิธีช่วยเหลือตัวเองในเวลาเจ็บป่วย เป็นหมอตัวเอง วิธีสังเกตุว่าตอนนี้เป็นอะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไร ปรับสมดุลให้กับตัวเอง ว่าตอนนี้เป็นร้อนหรือเย็นพันกัน มีวิธีแก้ไขอย่างไร และได้ทำตามยา 9 เม็ด แล้วรู้ว่าตัวเองโปร่งโล่งสบาย แล้วจะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

3.นางสาวแก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม
อายุ 59 ปี
เริ่มปฏิบัติธรรมกับชาวอโศกมาประมาณ 20 ปี ก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรมประมาณ ปี 2548 ช่วงที่เป็นสมาชิกชุมชนชาวอโศก ได้ปฏิบัติอปัณกธรรม 3 คือ กิน อยู่ หลับนอน (สังวรศีล สำรวมอินทรีย์ โภชเนมัตตัญญุตา ชาครียานุโยคะ)

แต่ยังไม่ชัดเจนในมรรคผล ยังเมากับกาม โลกธรรม อัตตา ยังทุกข์มากมายจากการว่ายวนเสพกาม เสพโลกธรรม และเสพอัตตา ออกจาก “กามภพ” ไม่ได้
หลังจากการมาปฏิบัติต่อยอดกับแพทย์วิถีธรรมชีวิตการปฏิบัติธรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปที่เห็น เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด คือ สภาวะ สบาย เบากาย มีกำลัง และสุขภาพดี เบากาย เบาใจ อย่าเห็นได้ชัด ความทุกข์ ทางกาย ค่อย ๆ น้อยลง ๆ จนหมดไป ส่งผลถึงสภาวะภายในจิตใจ เบาสบาย มีพลัง มีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะ คือ การลดอัตตา การขัดใจตนเองทำได้อย่างง่ายดาย ไม่ทุกข์ ไม่ลำบายเหมือนดังแต่ก่อน จึงตระหนักชัดใน “อาหาร 4” อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ “กวฬิงกราหาร” ให้ผลต่อร่างกายอย่างชัดเจนที่สุด

นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นขึ้นจากเรื่อง “อาหารปรับสมดุล” และเป็นก้าวแรกของการต่อยอดจากการมาจากเส้นทางของชาวอโศกอย่งแท้จริง เป็นก้าวแห่งความมั่นคงของชีวิตการปฏิบัติธรรม เช่น
1. การฝึกรับประทานอาหารรสจืด และอาหารไม่ปรุงแต่งอย่างจริงจัง
2. การรับประทานอาหารวันละ 1 มื้อ ต่อเนื่องมั่นคง จนเกิดอานิสงส์ 5 ประการชัดเจน คือ
ไม่ป่วย ไม่ลำบากกาย  เบากาย เบาใจ มีพลัง เป็นอยู่ผาสุก
จนถึงปัจจุบัน สุขภาพกาย ใจ ดีมาก  ปัจจุบัน ยังพากเพียรลดกิเลส กาม ราคะ ตามกำลังที่ทำได้ ลด ละ เลิก กินขนมหวาน ต่อเนื่องมาตลอด 3 ปีและยังพากเพียรทำอยู่ ณ ปัจจุบันทุกข์ทางกาย มีตามธรรมดาโลก ทุกข์ทางใจ จากชอบ ชัง น้อยลง ๆ ประมาณ 70 % ที่เหลือ 30 % นั้นยังพากเพียร พยายามต่อค่ะ
ประทับใจกับ คำสอนที่คมชัด ตัดกิเลสได้ทันที กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ขอให้อาจารย์หมอเขียวได้รับพลังกุศลนี้ ขอให้ท่านเป็นสุขมาก ๆ มีพลังมาก ๆ ต่อไปค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

4.นางรัตนาภรณ์ พูลภิญโญ
เลขที่ 8 พระยาพิบูลย์ ต.สะเตง อ.เมือง 
เมื่อข้าพเจ้าเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมรู้ตนเอง
1. ปล่อยวางได้มากขึ้น
2.. มีสติระลึกรู้ได้รวดเร็ว
3. ลด ละ เลิกเนื้อสัตว์ได้มากขึ้น
4. ลดกิเลสได้มากขึ้น
5. มีจิตกุศลในการช่วยเหลือเพื่อนและสังคม อุทิศตามช่วยงานค่ายจนสุดความสามารถ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

5.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย)
น้อมกราบคาราวะอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่ง
ขอบพระคุณที่เกิดมาในชาตินี้
ขอบพระคุณที่นำพาให้พบธรรมะที่แท้จริง
ขอบพระคุณที่นำพาให้ได้ปฏิบัติสู่ความผาสุกที่แท้จริง
ขอบพระคุณที่เป็นตัวอย่าง “ชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก”
ขอบพระคุณที่เสียสละสร้างองค์ประกอบให้บรรดาศิษย์ก้าวไปสู่การบรรลุธรรมด้วยความขาญฉลาด
ศิษย์ได้มีจิตที่เกิดใหม่ตามการเกิดของครูอาจารย์ จิตดวงใหม่ ชีวิตใหม่ พบความผาสุกจากการรู้จักกิเลสและต่อสู้กิเลส จากชีวิตเดิมที่ไม่รู้จักกิเลส/ไม่รู้จักสุขลวง
มีเป้าหมายในชีวิตที่จะสร้างความผาสุกที่แท้จริงในชีวิตตนและแบ่งปันสู่ผู้อื่นอย่างเต็มกำลังตามเหตุปัจจัยที่ทำได้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

6.นงนุช พาสนาโสภณ (สวน 9)
เกิดอะไรในวันเกิด
ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ชีวิตในโลกโลกุตระ ได้ทั้งสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงตลอด 4 ปีกว่าที่รู้จักธรรมะของอาจารย์ ได้พากเพียรทำอยู่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ฟังอาจารย์วันละ 17 ชั่วโมง ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณใหม่ในร่างเดิม ชีวิตที่เปลี่ยนไปคือ
1. จิตที่สะอาด บริสุทธิ์ มากขึ้น รับรู้ตามความเป็นจริง สามารถทำให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับมากขึ้น ไม่โกรธ เกลียดใคร นาน ๆ ครั้งจะมีผัสสะที่ทำให้เกิดความขุ่นในใจบ้าง แต่เพียงแว๊บเดียวก็หายไป ด้วยเข้าใจเรื่องกรรมแล้ว
2. ตัดเลิกสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกได้อย่างไม่อาลัยอาวรณ์ เหลือเพียงปัจจัย 4 ที่จำเป็นและเพียงน้อยชิ้นเท่านั้น ถือศีล 8 ไปในตัว
3. จิตที่มีเมตตามากขึ้น ๆ ความเสียสละเอื้อเฟื้อแบ่งปันโดยไม่อยากได้อะไรตอบแทนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ลึกถึงจิตวิญญาณได้มากขึ้นเรื่อย
ทุกลมหายใจเข้าออกก พากเพียรล้างกิเลสให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ในชาตินี้และชาติต่อไป จนถึงปรินิพพาน และช่วยเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามไปด้วย

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

7.กิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา
อายุ 50 ปี
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์หมอเขียวศิษย์ขอนำเรียนความคืบหน้าในการเจริญทางด้านวิญญาณของศิษย์ เมได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย ได้ทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย ได้เหนือกว่าการงานและทำความดีที่ได้ทำคือ จิตวิญญาณที่เปลี่ยนไป ยิ่งนานวัน ยิ่งศรัทธา ยิ่งผาสุก พบสุขได้โดยพบครอบครัวพุทธะ พบสุขแท้ได้อปริหานิยธรรม ได้วางอัตตาเป็น ใช้มติหมู่เป็น ทำงานร่วมกับหมู่เป็น นั้นเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้ในชีวิตนี้ได้ร่วมเข็นกงล้อพระธรรมจักร ร่วมกับท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ครอบครัวพุทธะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

8.สุกัญญา มโนบาล
จิตอาสาอเมริกา
หนึ่งในโพธิสัตว์ที่สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจง่ายที่สุดในโลก

สิบเอ็ดมิถุนาสองห้าหนึ่งห้า สิบเอ็ดนาฬิกา ธาตุลมผสมน้ำนั้น
กำเนิดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าภูมิล้ำเลิศ ใจประเสริฐ “ใจเพชร”เกล็ด “กล้าจน”

ร้อยรวมธรรมทบทวนสอนเข้าใจง่าย ศิษย์ใกล้ไกลปฏิบัติธรรมรายงานผล
อริยศีลรักษ์ใจกายของทุกคน คือเบื้องต้นหนึ่งตอบแทนบุญคุณครู
ขอเป็นหนึ่งในสองแสนเข็นธรรมจักร รู้เพียรพักพึ่งตนเองอดทนสู้
ลดโกรธหลงชิชังชั่วกลัวไม่รู้ ยังสุขอยู่รู้อุเบกขาดังประมาณ
ไม่ประมาทสร้างทั้งบุญและกุศล ฟังธรรมดลบรรลุได้ตามฐาน
จิตผ่องใสอิ่มเอิบได้ทุกสถานการณ์ ขอกราบการนสุดใจลึกนึกพระคุณ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

9.มนเฑียร อโนปัจย์
อายุ 71 ปี
ดิฉันได้ลด ละ เนื้อสัตว์ ได้ตั้งแต่ค่ายที่ 3 ลด ละ กาแฟได้ ลด ละอาหารมื้อเย็นได้ โดยเด็ดขาด ทานอาหารตามอาจารย์หมอเขียวได้บ้างไม่ได้บ้าง ปานกลางค่ะ ได้สมาทานศีล 5 กุศลกรรมบท10 ค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

10.นางนปภา รัตนวงค์
เนื่องในวันเกิดอาจารย์
1 ปีกว่าที่ได้เจอ อาจารย์ได้พบโลกใหม่โลกที่ไม่เคยรู้จัก โลกโลกุตะระผ่านความทุกข์แสนสาหัสเจอโลกใหม่
ขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียว ที่เปลี่ยนโลก เปลี่ยนชีวิตให้ค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

11.แก้วใจเพชร  กล้าจน
อิ่มตัวกับชีวิตทางโลก มาพบธรรมะพ่อครู โพธิรักษ์ ได้ปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตโลกียะเป็นระหว่างนั้นได้พบอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร ได้เห็นความเสียสละของท่าน ก็เกิดความสำนึก ละอายใจบอว่าตัวเองเป็นดี ทำไมไม่มาช่วยกัน ทำไมปล่อยให้คนดีทำดีอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครมาช่วย จึงลาออกจากงานมาช่วยงานท่าน จิตอาสาทำงานฟรี ไม่ต้องมีใครจ้างมาอย่างมุ่งมั่น เสียสละแรงกาย แรงใจอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย ไม่กลัวอดตาย กับการมาเป็นคนจนโลกธรรม จนอัตตาและมีความเบิกบานสำราญใจตามพ่อครูบอกนี่แหละคนจน อาจารย์ดำริว่าปฏิบัติผ่านแล้วก็ทิ้งโลกเก่านำรูปนามให้ตรงกันเรามาเกิดโลกใหม่แล้วท่านจึงเมตตาให้ใช้นามสกุล กล้าจน และได้เปลี่ยนใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันสินโลก และได้หมดสิ้นการญาติปริวัตตัง การตัดความผูกพันทางญาติสายเลือด ครั้งสุดท้ายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ คือ การได้เรียนรู้ ความรัก ความเมตตา เสียสละ ความสุขส่วนตนมาทำเพื่อผองชนและมนุษยชาติ  การให้ของอาจารย์ทำให้ข้าพเจ้าสามารถลด กิเลสได้ตามลำดับ ๆ พ้นความทุกข์ และทำลายความยึดมั่นถือมั่นจากกิเลสได้ วันนี้และวันต่อๆ ไปก็จะขอพากเพียรทำสิ่งนี้ต่อตามกำลังของตนเท่าที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

12.ภูเพียรธรรม กล้าจน
กราบคาราวะธรรมอาจารย์หมอเขียว ที่เคารพยิ่ง
สิ่งที่ได้รับจากการพากเพียรฟังธรรมอาจารย์ คือ การให้เราได้เข้าใจและชัดเรื่องกรรมและวิบากดีวิบากร้ายอย่างแจ่มแจ้ง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดจากผลของการกระทำดี กระทำชั่วเท่านั้น
ชัดเจนในการมีหมู่มิตรดี การมีหมู่ฝูงที่ดี ให้รีบพลีชีพลุย เพราะเราช้ามาหลายชาติแล้ว ความผาสุก เกิดขึ้นได้จาก การยอมรับความจริงตามความเป็นจริง การได้เข้าใจเชื่อและชัดเจนในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง ในสิ่งที่เราได้กระทำมา ได้เข้าและเห็นว่าเราได้ทำทั้งวิบากดี วิบากร้ายตลอดเวลา เราได้ชัดเจนว่าเราได้ทำดีทำชั่วมามากมายหาที่ต้นที่สุดมิได้ชั่วกัปชั่วกัลป์ เราจึงยิ้มและยอมรับวิบากดีร้ายที่เราได้ทำมาด้วยใจที่ผาสุกได้
สุขที่ผาสุกได้จากความไม่ยึดมั่นถือมั่น “ยึดก็ได้ วางก็ได้ สบายใจจริง” / “ถูกก็ได้ ผิดก็ได้ สบายใจจริง
การพากเพียรปฏิบัติ ที่ทำให้เราผาสุกได้ด้วยการ “อดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ”
ความศรัทธา เป็นประตูเปิดสู่สิ่งที่ทำให้เราพากเพียรในการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเบิกบานผาสุกได้เพราะชัดเจนว่า อริยศีลหรือ อาริยทรัพย์เท่านั้น ที่จะทำให้เราผาสุกได้ข้ามภพข้ามชาติ เราใช้ศีล อาริยศีล อาริยทรัพย์ ในการขัดเกลาเราไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้น ๆ (ศรัทธา ศีล หิริ โอตัปปะ พหุสัจจะ จาคะ ปัญญา)
ได้ชัดเจนว่าวิบากดีร้ายที่เราได้รับเกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน
การได้มาทำความดีร่วมกับครูอาจารย์หมอเขียน และพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม การได้มาอยู่ในหมู่กลุ่มที่ดีนั้นคือ สิ่งที่เป็นความดีที่สูงที่สุดแล้ว เราจึงควรร่วมทำความดีด้วยใจที่ผาสุกเป็นสุขที่สุดให้ได้ตลอดเวลา (เท่าที่เราทำได้จริง ด้วยใจที่เบิกบานที่สุด คือ ชั่วไม่ทำ ทำแต่ความดี ที่เราจะมีจิตสำนึกได้ด้วยใจเจตนาที่บริสุทธิ์ของเราที่สุด
อาจารย์ได้ทำให้ลูกศิษย์ได้ รู้เท่าทันกิเลสที่มีในตนที่เป็นสักกายะอันยิ่งใหญ่ของงาน คือการติดมั่นยึดมั่นในกิเลสของตนอย่างมากในวิบากดีร้ายของตนเอง กรปรับสัมมาทิฏฐิ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งซึ่งสามารถเกิดได้ จากการมีหมู่มิตรดี ได้ฟังธรรมสนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 หมั่นทบทวนตรวจสอบผลการปฏิบัติของตนเอง ตรวจศีลอย่างสม่ำเสมอ
การได้เห็นความเป็นสัตว์ของตนเอง ทั้งจากความโลภ (เปรต) ความโกรธ (สัตว์นรก) ความหลง (เดรัจฉาน และความกลัว ( อสูรกาย) จากการหลงในชอบชัง ในอาหารและเหตุการณ์ต่าง ๆที่เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นไว้นั่นเอง เราจึงต้องปล่อยวางไปสู่ความผาสุก เพื่อปลดจิตวิญญาณของตนเองจากความทุกข์นั่นเอง
ความผาสุกที่เราจะได้รับ เกิดจากความสมบูรณ์ในศีลของเราที่พากเพียรปฏิบัติได้ด้วยใจที่ผาสุกเบิกบาน
ขอกราบคาราวะธรรมและกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวเป็นอย่างสูงยิ่ง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

13.ปางน้อม กล้าจน
ความผาสุกทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้น เมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อครู และอาจารย์หมอเขียว ดังนี้
ให้สละ วัตถุ ข้าวของ ส่วนเกิดความจำเป็นให้ผู้อื่นได้มากขึ้น (ให้ด้วยความยินดี เต็มใจ และไม่หวังสิ่งใด ๆ ตอบแทน)
รู้สึกละหน่าย จางคลายจากการเคยติดยึดในรสชาติของอาหารที่เคยอร่อยได้มากขึ้น พร้อม เสียสละ แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ง่าย (กินก็ได้ ไม่กินก็ได้ความเต็มใจ)
ลดความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตัวเองได้มากขึ้น
ลดการเพ่งโทษ ถือสา คิด พูด ทำดีมากขึ้น
เปลี่ยนตัวเองจากพรหม 3 หน้าเป็น พรหม 4 หน้าได้มากขึ้น

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

14.จงกช สุทธิโอสถ (ป้าย่านาง)
When you were born
My troubles was gone

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

15.นายทิวากร ชุมจีด
อายุ 32 ปี
ได้ตั้งจิตที่แน่วแน่มั่นคง เพื่อแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ เป็นการกตัญญูต่อศาสนา เมตตาต่อผองชน ฝึกฝนโลกวิทู การเกิดจิตใหม่ของความเสียสละยิ่งขึ้น ๆ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

16.นายแก่นศีล กล้าจน
ได้เรียนรู้ องค์ความรู้ ขุมทรัพย์ของพุทธะแท้ ๆจากสาวกแท้ ๆ
ได้ชีวิตใหม่ ได้ประโยชน์แท้จริง คือ เข้าใจ
ความจริงตามความเป็นจริงของชีวิตตนเอง
เข้าใจในความเป็นทุกข์ อันเกิดจากความเลวร้ายที่สะสมอยู่ในจิตวิญญาณของตนเอง ของผู้อื่น สังคม สิ่งแวดล้อม แล้วได้มีการฝึกฝน ทำจิตวิญญาณของตนเอง ให้กล้าแกร่ง ชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ ผุดผ่อง คือได้สบความผาสุก ที่เราสามารถสร้างขึ้นเองโดยตัวของเราเอง มั่นใจในตนเอง พึ่งตนเองได้ โดยไม่หวั่นไหว เกรงกลัวใด ๆ อีกต่อไป คือได้ชีวิตใหม่ อิสรภาพใหม่ทางจิตวิญญาณ ขึ้นตามลำดับ ๆ ครับ กราบขอบพระคุณ คุณงาม ความดีของอาจารย์หมอเขียวใจเพชร กล้าจน ด้วยจิตวิญญาณที่นอบน้อมเคารพอย่างสูงยิ่ง ๆ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

17.นายอิทธิชัย จันทชาติ
อายุ 45 ปี
ได้รับคำสอนที่เป็นพุทธแท้ ๆ ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านอาจารย์หมอ ท่านสั่งสอนและทำให้ดูอยู่ให้เห็นตัวเป็น ๆ ที่ท่านทำได้จริง ปฏิบัติได้จริง
เมื่อนำมาปฏิบัติตามก็พ้นทุกข์ เป็นลำดับ ๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ลดลงยั่งยืน
มีความผาสุกแท้ที่ยั่งยืนมากขึ้น ความทุกข์ลดน้อยลง ตามลำดับ ๆ ที่ทำได้จริง ตามกำลัง
ชีวิตที่เหลืออยู่ก็พากเพียร เต็มที่ ตามอินทรีพย์พละของตน เพื่อความพ้นทุกข์
หยุดชั่ว ทำดี ทำจิตใจผ่องใส ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

18.สมพงษ์ โขงรัมย์
อายุ 42 ปี
ผมได้โอกาศมีชีวิตที่รู้ว่ามีคุณค่าเป็นโอกาศที่ไม่ได้มาง่าย ถ้าไม่เจอ อาจารย์หมอเขียว ผมรอดตายมาได้ชีวิตใหม่แถมมีโอกาศได้ช่วยเหลือตนเอง ญาติสังคมทั้ง ๆที่ผมเป็นคนไร้ค่า (เดาเอา) กลับมาเป็นคนตัวเล็กและมีความภูมิใจมาก ๆ ที่ได้พบ อาจารย์หมอเขียวได้รู้จักการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการรวมทั้งผมด้วย ผมจะพยายามเพิ่มศีล อธิศีลเท่าที่จะทำได้ให้สมกับครูบาอาจารย์ เหน็ดเหนื่อย ให้สมกับการได้รู้คุณค่าของข้าวอาหารที่ทุกคนมีบุญคุณกับผมสังวรระวัตัวเองมากขึ้นเพื่ออาจารย์จะเหนื่อยน้อยลง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

19.นายภัคธร คุ้มกิตติพร (ป้อมสู่ร่มบุญ)
อายุ 48 ปี
ได้เห็นความเมตตาที่ท่านอาจารย์หมอเขียวมีต่อผมและพี่น้องและมวลมนุษยชาติ ความเมตตาอ่านหรือฟังเหมือนจะง่ายที่จะประพฤติและตั้งจิตตามเพราะความเมตตาของท่านอาจารย์หมอเขียวมีครบ ทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งต้องใช้ความอดทน ยอมทุกข์ ยอมรับวิบาก และเผชิญกับอุปสรรค วิบากกรรมโลก เพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ ผมก็ขอตั้งมั่น ตั้งจิต ศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝน พาตนเองและช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ ด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เต็มความสามารถเท่าที่ทำได้ ไปสู่สภาวะจิตให้เต็มบริสุทธิ์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

20.นายชุมพล ยอมสะเทิน (หนักแน่นธรรม)
อายุ 44 ปี
ในวันคล้ายวันเกิดอาจารย์หมอเขียวผมขอตั้งจิตปฏิบัติบูชาอาจารย์ด้วยการตั้งอธิศีลในเรื่องอาหารกินมื้อเดียวให้ได้ครบ 9 วัน ในค่ายพระไตรปิฏกที่สวนป่านาบุญ 2 ชะอวด และขอกินสูตร 1 ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

21.จาริยา จันทร์ภักดี
อายุ 46 ปี
มีความยินดีที่ได้มาบำเพ็ญในวันเกิดอาจารย์ ได้พบหมู่มิตรดีรวมกันพร้อมจะรับธรรมจากอาจารย์หมอเขียวที่ให้ธรรมที่ชัดตรงเข้าใจง่าย สาธุค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

22.นายสร้างพร กล้าจน
อายุ 59 ปี
สิ่งที่ได้รับในวันเกิดอาจารย์หมอเขียว ชัดเจนในกรรม ทางกาย วาจา ใจ
เห็นจริงในจริง สมมุติ ใน สมมุติ ทำถูกในแนวทางโลกุตระได้ให้มากที่สุดตามฐาน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

23.นายสมัชชา พลเขต (ตื่นตรงธรรม)
อายุ 45 ปี
สิ่งที่ได้จากการเกิดมาของอาจารย์
1. ทางรูปธรรมที่ชัดที่สุด ได้หายจากการป่วย
2. ได้เกิดได้รู้ว่าการเกิดของจิตวิญญาณใหม่ในร่างเดิม
3. ได้รู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบอก
4. ได้รู้จักพระพุทธเจ้าผานการบอกสอนของสัตบุรุษ
5. ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อน
6. ได้รู้ว่าสิ่งที่ทำมาก่อนมาเจออาจารย์หมอเขียว คือ สิ่งที่ผิดทั้งหมด
7. ได้ธรรมะ ได้สัมมาทิฐฐิ
8. ได้รู้จักการให้จากคำสอนของอาจารย์
9. ได้พบมิตรดีสหายดี
10. ได้ชีวิตที่มั่นคง จิตวิญญาณที่เข้มแข็งได้เห็นทางเอกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ได้รู้ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่นั้นเป็นการเรียนรู้และรอจนได้พบทางและคำตอบในชีวิตว่า “ผมเกิดมาเพื่ออะไร”
ขอติดตามช่วยอาจารย์หมอเขียวขับเคลื่อนศาสนาอย่างสุดบารมีตามฐานตลอดไปครับ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

24.นายธานินทร์ มุ่งชมกลาง (บอย: สเบียงบุญ)
อายุ 31 ปี
สิ่งที่ได้จากวันเกิดของอาจารย์หมอเขียว
เมื่อได้รับฟังความรู้ จากท่านอาจารย์ ผมก็ได้เข้าใจความจริงที่มีอยู่ในโลกมากขึ้น จากนั้นผมก็นำมาปฏิบัติตามกำลัง ตามฐานจิตของผมให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ซึ่งก็พยายามปฏิบัติตาม แต่ก็ยังไม่มีกำลังมากพอที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งหมด จึงเลือกบางสิ่งบางอย่างที่ท่านสอนมาปฏิบัติตามจนเห็นผลจริง ซึ่งผมก็มีความทุกข์ใจน้อยลงมีการเป็นอยู่ที่งานขึ้น กินน้อย ใช้น้อย ตามกำลังที่มี
ผมก็จะพยายามพากเพียรปฏิบัติตามคำสอนของท่านต่อไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้…

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

25.นายชัยภัทร ชุติลามี (เชย์)
อายุ 27 ปี
สิ่งที่ได้ประโยชน์จากการเกิดมาของท่านอาจารย์ “หมอเขียว”
ผมได้รู้คุณค่าแท้ของการได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความโง่ ความชั่วที่หลงเก็บมามีชีวิตที่มุ่งแสวงหาความสมชอบ สมชังง จนเกิดความเห็นแก่ตัว และเหนี่ยวนำการทำความชั่วทุกเรื่องขึ้นในโลก
บัดนี้ ผมมีโอกาสได้พบกับอาจารย์หมอเขียวผู้ที่รู้หนทางออกของความโง่  ความชั่วนี้มาเปิดเผยด้วยการชี้ทางให้ปฏิบัติตามคำสอนของ “พระพุทธเจ้า”
อาจารย์ได้ให้โอกาสที่จะแก้ไขตัวผมเองให้ดีขึ้น เพื่อชดใช้ในสิ่งที่เคยพลาดทำชั่วมาอย่างหาที่ต้นที่สุดไม่ได้
ถึงตอนนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งในชีวิตผมที่ผมจะน้อมนำเส้นทางนี้มาปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ผมเอง และผองชน และหมู่สัตว์ต่อไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

26.ชนกนันท์ ฉัตรทอง
กราบเคารพ อาจารย์หมอเขียว
สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หลังจากที่ได้เจอกับอาจารย์เมื่อปี 2559 ปลายปี
สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ได้เข้าใจศีล 5 ข้อ ได้อย่างละเอียดขึ้น
ได้เลิกกินเนื้อสัตว์อย่างถาวรไม่ตลอดชีวิต
ได้ ละ เลิก ในการเพ่งโทษผู้อื่นได้มากขึ้น
ได้ ละ ความโกรธที่มีอยู่ในใจที่มีกับผู้อื่นมากขึ้น
ได้ให้อภัยกับผู้คนในโลกใบนี้มากขึ้น
ได้ ลด ละ เลิกการใช้จ่ายมากขึ้น
มีความใจเย็นมากขึ้น
ได้รู้ถึงคุณค่าของการกิน เคี้ยวอาหารได้ละเอียดมากขึ้น

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

27.นางพรรณทิวา เกตุกลม
อายุ 55 ปี
ได้อะไรจากการเกิดของอาจารย์ คำตอบ ได้ชีวิตใหม่ที่เป็นสุขกว่าเดิม

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

28.นางก้าน ไตรยสุทธิ์
อายุ 59 ปี
เกิดผลจากแพทย์วิถีธรรมคือ สุขภาพที่แข็งแรง เบากายสบายมีกำลัง อาหารกายที่สดชื่น อิ่มเอิบเกิดพลังเบิกบานแจ่มใส จากยา 9 เม็ด ทำดีถึงได้มาพบสิ่งดี ๆ คนเรากลัวจะมาทำดี รวมกันได้ ไม่ใช่ธรรมดา สะสมไว้นาน กลัวหลายล้านชาติดีใจค่ะ ที่ได้มาพบอาจารย์และหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดี สังคงสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมด จากโลกียะ ถึงเกิดจิตวิญญาณ โลกุตระ เกิดใหม่ คือ ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษ และสาวกของท่านและบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ และตั้งตบะ หรืออธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ศีลคือแม่ ปัญญาคือพ่อ จึงเกิดโอปปาติกสัตว์ ทางจิตวิญญาณใหม่เพราะ พ่อครูและอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ประโยชน์มากมาย ลด ละ เลิก จากกิเลส คือไฟเผาคนให้ทุกข์ ถ้าไม่มีฌาณคงตกนรก จะพยายาม ทำเต็มที่ เหนื่อยเต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มีอะไร ไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่งความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส่ สาธุ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

29.นายรวม เกตุกลม
สิ่งที่ได้จากการเกิดของอาจารย์หมอเขียว
ได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้เห็นจริง สามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบัน ได้เรียนรู้จิตที่มีกิเลสเป็นตัวบงการ และได้เรียนรู้สมดุลร้อนเย็น ที่สามารถทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแร
เนื่องในวันครบรอบวันเกิดของอาจารย์ขอตั้งจิตอธิษฐาน
1. จะพยายามปฏิบัติในพรหมจรรย์
2. จะพยายามทานอาหารวันละ 1 มื้อ
3. เลิกกินไข่
4. เลิกกินนม

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

30.นายชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ (แม่นแก่นพุทธ)
อายุ 62 ปี
ประโยชน์ที่ได้จากการเกิดของ อาจารย์หมอเขียว
1. เข้าใจการฟังธรรมในการขยายธรรมให้เข้าใจง่ายขึ้น
2. ทำให้การปฏิบัติธรรมถูกตรงชัด แม่ประเด็น
3. เจริญในธรรมตามคำสั่งสอนของอาจารย์หมอเขียว

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

31.นางวไลพร ขันติธีรธรรม
ได้อะไรจากการเกิดมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอเขียว
หลีเชื่อฟังและพร้อมปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ไปตามลำดับตามฐานะ ของหลี ด้วยคำสอนของอาจารย์ทำให้หลีได้เห็นตัวตนที่ยังค้างคาเป็นตัวตนของตนเองค่ะ หลีได้นำคำสอนของอาจารย์มาค่อย ๆ ลอกความเป็นตัวตนออกทีละชั้น ๆ หลีจะก้าวตามรอยของอาจารย์ ฝึกฝนตนเองจนให้ไม่เหลือความเป็นตัวตนค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

32.ไม่ระบุนาม
สิ่งที่ได้รับจากการฟังธรรมะ แล้วเกิดสภาวะอะไร
1. ได้รับความกระจ่างในการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อ่านกิเลสตน ว่าติดภพ เพ่งโทษและยึดดี มีความตั้งใจจะลด กิเลส ด้วยการคบคุ้น หมู่กลุ่มผู้มีศีล เพื่อลดการติดภพสบาย และลดการเพ่งโทษด้วยการมองประโยชน์ลดการยึดดี ด้วยการดูความสบายของกายและจิตให้เบิกบานไม่ทำเกินจนเบิกบูด
2. ใช้ธรรมะในการรักษาโรค โดยการเพิ่มศีล เช่นทาน 1 มื้อ ลด ละ ของหวาน และน้ำตาล ลดความคิดทับถมตน ซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนซึ่งเป็นศีลข้อ 1

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

33.ร้อยเรือนธรรม
การเกิดทางจิตวิญญาณของ อร ร้อยเรือนธรรม ครั้งแรก เกิดมาได้จากการได้เข้าไปพบอโศกปี 2546 จากปฐมอโศกในอีกแนวหนึ่งจากอเทวนิยมมาเทวนิยม
การเกิดครั้งที่ 2 จากการเข้าค่ายสุขภาพที่สถาบันผู้นำ จ.กาญจนบุรี มิถุนายน 2555 จากท่านอาจารย์หมอเขียว ให้ทราบหลักการมาเป็นหมอดูแลตนเองได้ และแนะนำผู้อื่นได้
การเกิดครั้งที่ 3 การได้เข้าค่ายพระไตรปิฏกและฝึกการทานอาหารย่ำยีมาร ได้เรียนรู้หลักและพิจารณาอ่านกิเลส กราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ได้ฟังธรรม
เกิดสภาวะธรรมขึ้นหลายอย่างเมื่อก่อนศึกษาธรรมจากพ่อครูแต่เมื่อมาฝึกธรรมกับอาจารย์หมอเขียว รู้ว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไร เหมือนมีครูช่วยการจูงให้เดิน จะดีกว่าฟังจากพ่อครู แต่ยังเดินไม่ถูก พอเจออาจารย์หมอ รู้ว่าสภาวะที่ต้องรู้ต้องกำจัดกิเลสเป็นแบบไหน รู้สึกดีใจมากที่ได้พบพ่อครูและอาจารย์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

34.นางสาววรรณา พลรบ
อายุ 53 ปี
ได้อะไรจากการเกิดมาของอาจารย์หมอเขียว
ได้เปลี่ยนทิฐิความเห็นผิดเรื่องเนื้อสัตว์ ว่าสัตว์เป็นอาหารของเรา
ได้รู้จักการตั้งศีลเพื่อต่อสู้กับกิเลส การต่อสู้กับกิเลสเป็นขั้นเป็นตอน
ทิฐิเรื่องการเอาจากญาติ คือ การไม่เอานิสัยดี ๆ จากเขา แต่เราจะเป็นคนทำ
ทิฐิ เจอเรื่องร้าย ให้อดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
ทิฐิเรื่องเกิดอะไร โทษผู้อื่น เปลี่ยนเป็นเกิดอะไร จงท่องไว้ “กูทำมา”
การเชื่อเรื่องกรรม ทำให้เข้าไม่สร้างวิบากใหม่เพิ่ม แต่เป็นการให้วิบากลด เพราะการไม่โทษใครคือความดี ที่สามารถดันความชั่วออกไปได้
ทำให้รู้ว่าชีวิตพร่องก็ได้ สำเร็จก็ได้ ความยึดมั่น ถือมั่น ก็ได้ คลายตัวลง
รู้จักคำว่า ชอบ ชัง ชอบก็กลัวจะไม่เข้ามา เข้ามาแล้วกลัวจะหมดไป ชังก็กลัวจะเข้ามา เข้ามาก็กลัวจะไม่หมดไป คำพูดนี้ทำให้สามารถปล่อยวางความยึดมั่น จากที่ติดมายาวนั้น
ชอบมีทุกข์ซ้อน กล้วจะหมดไป จึงมีทุกข์ซ้อนกลัวจะเข้ามา
เจออะไรให้วางใจเป็นกลาง ๆ ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ สบายใจจริง
ความยึดมั่น ถือมั่น หลุดออกไปเรื่อย ๆ เมื่อได้ฟังธรรมจากอาจารย์ ทิฐิความเห็นเปลี่ยนจาก “มิจฉา” เป็น “สัมมา”
เจอทุกข์สามาถเอาบททบทวนธรรมมาใช้ในชีวิตได้เลย แม้บางครั้งจะหลุดไป กัลยาณมิตร ที่จะบอกเตือนให้
ชีวิตที่เคยคิดว่าเป็นคนดี แต่เพิ่งรู้ว่า เราเคยชั่วมา เบื้องต้น เบื้องปลาย ไม่ได้ เมื่อเจอผัสสะทำให้เราได้ล้างชั่วที่หาเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้ แทนที่เราจะโทษผู้อื่น เรากลับยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราเคยชั่วมาหาเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้ แทนที่เราจะไปโทษคนอื่น เราคงเพิ่มชั่วต่อไป ชนิดหาเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้ ซึ่งคงทุกข์กันชนิดหาเบื้องต้น เบื้องปลายอีก
การเข้ากันได้ด้วยธาตุ ธาตุคือการไหลรวมกัน แม้ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เราทำให้รู้ว่า เราไม่ได้เกิดมาเจออาจารย์เป็นชาติแรก แต่เราเคยเจอกันในอดีต เคยทำความดีร่วมกันมา จึงได้ พบกันในปัจจุบันและคงได้เจอกันอีกในอนาคตถ้ายังไม่ปรินิพพาน
สรุป การเกิดของอาจารย์มีคุณูปการกับโลกมาก คถาคตตรัสว่า “การมีธรรมของตถาคต คือความสุขของโลก” อาจารย์เป็นสาวกที่สามารถนำความสุขมาให้โลก ซึ่งเราพิสูจน์ได้จากใจของเราเอง ถ้าอาจารย์ไม่ลำบากจนเกินไป ขอนิมนต์ต่ออาจารย์ อยู่ช่วยโลกต่อนะคะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

35.ระวิ เพียรเจริญ
กราบคารวะ อาจารย์หมอเขียว ด้วยความเคารพอย่างสูง
ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ไปปฏิบัติรักาตัวเองและได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ จนสุขภาพดีขึ้นตามลำดับจึงอยากสานต่อด้วยการเผยแพร่ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปตามที่อาจารย์ต้องการ จึงได้เข้ามาเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี 2553 และจะช่วยต่อไปจนกว่าสังขารจะประท้วงมาไม่ได้ค่ะ ของให้อาจารย์มี อายยืน เจริญ รุ่งเรือง ยิ่ง ๆ ขึ้น ชั่วนิจนิรันทร์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

36.ไม่ระบุนาม
สิ่งที่ได้รับจากการฟังธรรม
1. ศรัทธาในคำสอน ในตัวอาจารย์
2. เชื่อว่านี่แหละธรรมที่เราคนหาและรอคอยมาตลอด

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

37.นางสาวกิ่งดอกดิน กล้าจน
อายุ 41 ปี
เคารพ ศรัทธาในมติหมู่กลุ่ม เชื่อมั่นในกระบวนการที่อาจารย์หมอเขียวพาทำว่าเป็นยุทธวิธีที่ถูกต้อง ถูกตรงที่สุด
เห็นความสำคัญของทุกจิตวิญญาณ หน้าที่ทุกหน้าที่สำคัญเสมอกัน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

38.ษา
ครบรอบ 3 ปีที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ วันนี้ครบรอบวันเกิดของอาจารย์ ลูกศิษย์ ขอลูกศิษย์ที่ดีได้เข้ามาบำเพ็ญบุญในฐานที่ถนัดตามฐานจิตของตัวเองและมีศีล 5 ได้มาลด ละ เลิก ในสิ่งที่เคยรวมเคยทำได้มากขึ้น ไม่ให้กิเลสนพาเหมือนแต่ก่อน เพื่อบูชาอาจารย์ในวันเกิดด้วยค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

39.วริษา สังคมศิลป์(แพน)
อายุ 32 ปี จ.กาฬสินธุ์ เขียนที่ สวนป่านาบุญ ๒ ชะอวดนครศรีธรรมราช
ความผาสุกที่ได้รับจากการฟังคำสอนของอ.หมอเขียว
ข้าพเจ้าได้รู้เท่าทันลมหายใจ อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของตัวเอง ตระหนักในการกระทำดีชั่ว รู้เท่าทันได้ไวกว่าแต่ก่อน มีสิ่งเตือนให้รู้ได้ไว บางครั้งก็เห็นตัวเองมี 2 คนอยู่ในหัว คนหนึ่งอยากดี คนหนึ่งอยากชั่ว พยายามปรามทั้งสองคนให้คิดดีเท่าที่ทำได้ ปรามคนชั่วในตัวเองให้ลดความชั่วลง ให้ทำความดีด้วยใจเบิกบาน มีรอยยิ้มให้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ แม้เวลาทะเลาะกับคนอื่นก็จะเห็นตัวเองซ้อนอยู่ในตัวเขา ก็ส่งพลังใจที่เมตตา ปรารถนาดี ให้เราและเขา ได้คิด รู้ และตื่น พบหนทางที่เหมาะควร
ด้วยความศรัทธาในคุณงามความดี ข้าพเจ้าได้เข้าใจการเกิด การมีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีความสุขที่จะให้โดยไม่หวังรอยยิ้มหรือคำขอบคุณใด ๆ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวที่กรุณาสอนสั่ง ศิษย์จะพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจ ลด ละ เลิก สิ่งเลวร้ายทั้งปวงเพื่อเป็นปัจจัยให้ได้พบหมู่มิตรดีและได้ฟังธรรมจากอาจารย์ในโอกาสต่อ ๆ ไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

40.นางสาวก้าวทางธรรม กล้าจน
อายุ 53 ปี
ได้อะไรจากการเกิดมาของอาจารย์หมอเขียว ได้ฟังธรรมะที่อาจารย์สอนจากพระไตรปิฏกได้เข้าใจง่ายและเมตตากรุณาขออาจารย์อย่างหาที่สุดมิได้ รู้ว่าศีลที่แท้จริง อริยศีล และความทุกข์ กังวล หวั่นไหว ไม่แช่มชื่น ทับถมตน เพ่งโทษ ถือสา ลดน้อยลงเป็นลำดับ ๆ ผาสุก

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

41.นางเนาวรัตน์ กระโจมทอง
การเปลี่ยนแปลงที่ข้าพเจ้าได้รับจากที่ได้มาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภายใน 3 ปี
การปฏิบัติธรรมด้วยการขัดเกลากิเลสอย่างจริงจังหลังจากเข้ามาได้ปีที่ 2 จากสนามหลวง ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ทำได้ แต่การทำตัวง่าย ๆ ลดการใช้จ่าย แต่งตัว กินอยู่ แต่เมื่อได้ มาที่สนามหลวง ช่วงหลังได้มีการอปริหานิยธรรมทุกวัน หลังจบงานเริ่มเรียนรู้การทำใจในใจให้ถึงตัวแก่นของกิเลสและเริ่มปฏิบัติได้จริงจังมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ข้าพเจ้าทราบได้จากการที่ไม่โกรธมากเท่าเมื่อก่อน ไม่ติพ่นคนอื่นมากกว่าการกลับมาดูตัวเอง มีจิตที่นิ่งสงบ มีความสุข รู้ทันกิเลสเร็วขึ้นกว่าเดิม และรู้สึกว่าอยากปฏิบัติให้จริงจังเข้มข้นยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ความเมตตาจากอาจารย์ ความร่มเย็น การเข้าใจเรื่องกรรม การปฏิบัติตัวที่เรียบง่ายให้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ามีกิเลสน้อยลงมีความสุขมากขึ้น จากการทำตัวให้เรียบง่าย ลด ละ กิเลส พอเพียง และเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ผู้อื่น และโลก ค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

42.ศิริรัตน์ บุญเลื่อง
ชีวิตที่เคยวุ่นวายทางโลกหาที่สุด หาต้นหาปลายไม่ได้ มุ่งทำงานหาเงิน หาความสุขสบายอย่างโลกียะ ด้วยอวิชชาเหล่านั้น ณ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชีวิตสู่อีกโลกอันเป็นโลกุตระ ด้วยคำสั่งสอนของอาจารย์หมอเขียวที่ได้เมตตาแนะนำชี้ทางเดินชีวิตที่เรียบง่าย พ้นอวิชชาด้วยธรรมะอันประเสริฐ แม้จะยังไม่ได้ในอีกหลายเหลี่ยมมุม จะพากเพียรปฏิบัติต่อไป อย่างสัมมา จะสำเร็จในชาติไหนก็จะตามฟังตามรู้จนกว่าจะมีมรรคผลด้วยการปฏิบัติตน ลด ละ เลิกทำลายกิเลส ในตน ดับทุกข์ ดับชั่ว ดับโง่ อย่างมีปัญญา ประมาณการกระทำในแต่ละเรื่องด้วยสติ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้ให้กำเนิด แพทย์วิถีธรรม เป็นการหล่อหลอมจิตวิญญาณของศิษย์พี่ศิษย์น้องด้วยกันอย่างสามัคคีเป็นคนดี มีจิตเสียสละในการช่วยคนในโลกนี้ พ้นทุกข์ภัยทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ
อดีตที่เคยฟุ่มเฟือย ไร้สาระ เป็นอดีตอย่างถาวร ชีวิตมีความผาสุกอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งหมดทั้งสินก็ด้วยบารมีของครูบาอาจารย์ที่เมตตาตลอดมา
ด้วยความเคารพศรัทธายิ่ง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

43.บุญแพงค่า
ได้ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นบาป เวร ภัย ทั้งหลาย ทำแต่สั่งสาระ มีคุณค่า ประโยชน์ ทำตน อยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย เมตตา เสียสละ แบ่งปันให้ผู้อื่น ไม่เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น ฝึกฝน พากเพียร เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้พบความผาสุกที่ยั่งยืนแท้จริง ค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

44.ชุติวรรณแสงสำลี (ไหม)
อายุ 48 สวนป่านาบุญ 9
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวที่บำเพ็ญสร้างเส้นทางพ้นทุกข์ เป็นผู้สอนให้รู้ศีล รู้วิบาก เป็นองค์สัตบุรุษดังพระพุทธเจ้ามาอยู่ด้วย
ข้าพเจ้าขอเคารพปัญญา คำสอน ความดี พฤติกรรมที่ดี ความเบิกบานมีความสุขของท่าน ทำให้ข้าพเจ้าได้รับลาภานุตริยะ องค์ประกอบที่ดีที่ให้ได้อาศัยบำเพ็ญบุญกุศล ร่วมประสานพลังในกลุ่มแพทย์วิถีธรรมได้อย่างสัปปายะ ค้นพบตนเอง ใจผ่องใส บริสุทธิ์ เบิกบานใจ เป็นสุขมากที่สุดค่ะ
ขอสำนึกผิด ชั่วไม่ทำ ทำแต่ดี ให้ได้มากที่สุดในชาตินี้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

45.นฤมล ชอบดี
ตั้งแต่เริ่มมาดูแลรักษาตัวเองมาเป็นเวลาปีครั้งได้ดูแลตัวเองด้วยยา 9 เม็ด สิ่งที่ได้มาไม่ใช่แค่สุขภาพแต่ได้เรื่องอาหารทำให้ได้รู้เรื่องอาหารร้อน-เย็น และได้ถือศีล 5 ได้ ถึงแม้จะไม่ได้อย่างละเอียดแต่จะพากเพียรทำให้ได้สำเร็จ
สิ่งที่ได้จากการได้เรียนรู้จากอาจารย์
เริ่มดูกิเลสตัวเองได้ คุย ว่า ด่า กิเลสของตัวเองใจเย็นมากขึ้น รับฟังคนอื่นมากขึ้น จะทำอะไรมีสติมากขึ้น ไม่ค่อยเพ่งโทษคนอื่น เริ่มรู้จักเห็นใจคนอื่น แบ่งปันให้คนอื่น ด้วยใจที่บริสุทธิ์มากขึ้น รู้จักผิดชอบชั่วดีมากขึ้น จิตใจเบิกบาน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 


46.สุรีพร กุลเมือง
อายุ 46 ปี
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวที่ให้โอกาส ข้าพเจ้ามาร่วมบำเพ็ญสร้างกุศลร่วมด้วย พร้อมหมู่มิตรดีตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึง วันนี้จะขอตั้งใจพากเพียร ปฏิบัติตามคำสอนของครูอาจารย์ตามฐานที่พึงกระทำให้ได้มากที่สุดค่ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวอย่างสูงสุดค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


47.ผอ. นลินี
วันเกิดคุณหมอเขียวปีนี้ ขอให้ธรรมะคุ้มครองคุณหมอให้มีความสุข ได้ทำในสิ่งที่ท่านต้องการ ตลอดไป
รักและเคารพเสมอค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


48.นางสาวดินแสงธรรม กล้าจน
อายุ 43 ปี
จิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ 1
กราบคาราวะอาจารย์หมอเขียว
ประโยชน์ตนที่ข้าพเจ้าได้รับจากการได้พบสัตบุรุษ คือ พ้นจากนรกโลกีย์ขึ้นไปตามลำดับ ก่อนมาพบอาจารย์
ตัวเองพบว่าอบายมุข 6 นั้นพ้นไปเกิน 80 % ค่ะ แต่ยังทุกข์กับกาม โลกธรรม และอัตตาอย่างมาก ได้ฟังคำสอนอาจารย์ปี 2553 ถึงวันนี้ ประมาณว่า กามลดได้เกิน 50 % โลกธรรมและอัตตาน่าจะเกิด 75% จะขอติดตาม เรียนรู้ ฝึกฝน จนดับฝั่งแห่งทุกข์ทั้งปวงค่ะ
ประโยชน์ท่าน เดิมมีจิตอาสาทำดีเพื่อผู้อื่นมาก่อน แต่เป็นคนดีที่ทุกข์ที่สุดในโลก คือ ถ้าดีไม่เกิดดั่งใจหมายจะทุกข์มาก เอาแต่ใจตัวเองมาก ช่วยคนได้น้อย เมื่อฟังอาจารย์สอน ลดการอยากได้ดั่งใจหมาย ฝึกให้แล้วคือ ที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้มากที่สุด ทำให้ช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ได้ตามได้มากขึ้น ใจเราก็เป็นสุขมากขึ้นค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

49.นางสาวอุบลวรรณา มะลิวัลย์
ชื่อเล่น ติ๊ก ชื่อทางธรรม ชื่นชมธรรม อายุ 50 ปี สวนป่านาบุญ ๒ ชะอวด
ความผาสุกที่ได้รับจากการฟังคำสอนของอ.หมอเขียว
• ได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง
• ได้ความเห็นในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
• ได้ล้างภพฤาษี(ภาวะติดสงบ)
• ได้ออกจากภพฤาษีไปทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นตามรอยบาทพระศาสดา และตามคำสอนของสัตบุรุษทั้ง 2 คือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และ อ.หมอเขียว
• ได้ขัดเกลาตนเองด้วยการมาอยู่ในหมู่มิตรดี
• ได้รับโอกาสให้ได้มาเป็นจิตอาสาประจำที่สวนป่านาบุญ ๒เพื่อทำประโยชน์ให้หมู่กลุ่มและเพียรล้างกิเลสไปด้วย
• เมื่อได้ฟังคำสอนจากอ.หมอเขียวก็ได้ตั้งจิตไว้ว่า ถ้าชาติหน้าได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะตั้งจิตให้
 ได้พบสัตบุรุษที่สอนธรรมะถูกต้อง ถูกตรง
 ไม่กินเนื้อสัตว์ตั้งแต่เกิด
 เป็นโสด
 พึ่งตนเป็น
 มีจิตเมตตา คิดช่วยเหลือผู้อื่น
• เชื่อเรื่อง “กรรม”
• ไม่กลัว ไม่กังวล ไม่หวั่นไหว อนาคตหรือเรื่องใด ๆ
• ได้ใช้ชีวิตเรียบง่าย พึ่งตน ขยัน ประหยัด แบ่งปัน
• ได้ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่เรียบง่าย พึ่งตน ประหยัด
• ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเพียรทำตนให้เป็นประโยชน์ และให้ได้เพียรล้างกิเลสในตน
• ได้มิตรดี สหายดี มากมาย

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

50.นางสาวลักขณา แซ่โซ้ว
ชื่อทางธรรม ผ่องใจพุทธ อายุ 37 ปี จิตอาสาจร สวนป่านาบุญ ๑
กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียว ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจากการที่ได้พบเห็น มาปฏิบัติตามท่านอาจารย์ คือ
ได้รู้เป้าหมายชีวิต จากชีวิตที่มืดมนไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดี ทำให้ขาดพลังในการดำรงชีวิตเหมือนอยู่ไปเรื่อย ๆ ไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไร ทางที่คนส่วนใหญ่เขาไปกัน เราก็ไม่อยากไป แล้วทางไหนที่เราอยากไป เราก็ตอบไม่ได้ เหมือนคนหลงทาง รี ๆ รอ ๆ ไปไหนไม่เป็น
จนวันหนึ่ง(วันนี้ที่รอคอย) ก็มีพ่อพระมาชี้ทางสว่าง เราก็เดินตามแสงนั้นมาจนได้พบหนทางที่สว่างไสว ออกจากความมืดมาได้ และเดินได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเรื่อย ๆ ชีวิตมีเป้าหมาย มีพลัง มีอิทธิบาทเต็มร้อย ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ไม่มีเลยสักวันที่ลูกจะไม่ตั้งใจปฏิบัติลดกิเลส ไม่มีเลยสักวันที่จะมีจิตวอกแวกออกนอกหนทางนี้ ถึงวันนี้ลูกมั่นใจและมั่นคงในเป้าหมายของชีวิต ลูกจะขอปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ปัญญา และความสามารถ เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อ พระผู้ชี้ทาง ผู้ชุบชีวิตใหม่ให้แก่ลูก
กราบขอบพระคุณค่ะ
ผ่องใจพุทธ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

51.ศิษย์ตัวน้อย ๆ อุบลราชธานี
กราบคารวะอาจารย์
ตั้งแต่ได้พบกับอาจารย์ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ จิตวิญญาณเปลี่ยนไปจากที่ใจร้อน ขี้โรค มีแต่ความทุกข์ทั้งกายและใจ หาทางออกไม่ได้
คงมีบุญ จึงได้มาพบกับอาจารย์และพี่ ๆ น้อง ๆ จิตอาสา เหมือนยกภูเขาออกจากอก สบายกาย สบายใจ โรคภัยหาย “ยึดก็ได้ วางก็ได้ สบายใจจริง”
ขอทำตามคำสั่งสอนของอาจารย์ และทำความดีตราบชีวิตจะหาไม่
กราบคารวะอาจารย์ด้วยความรักเคารพอย่างสูง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

52.เพชรแผ่นดิน
โพธิสัตว์มาเกิด ผู้ฝึกฝนมาเกิดตาม
ณ วันนี้ ผู้ฝึกฝนได้อะไร
ได้ค่อยๆ มอดลงแล้วไฟนรกที่เผาไหม้นานนัก
ได้ประจักษ์ว่ามีทางพ้นทุกข์แน่
ได้แค่ไม่กลัวโรคอีกต่อไป ก็สุขกว่าใครตั้งมากมาย
ได้อีกที่ประเมิณค่าไม่ได้ คือสุขจากกิเลสตาย และสุขสบายใจว่าตนได้พ้นภัย เดินไปสู่ความสุขอันไพบูลย์
กราบสำนึกในบุญคุณยิ่ง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

53.บุญเรือน เรืองสีนุ่น / รัม
อายุ 49 ปี
ตั้งแต่ได้รู้จักแพทย์วิถีธรรม อ.หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน รู้สึกว่าตนเองได้เปลี่ยนจิตวิญญาณไปในทางที่ดีขึ้น ใจเย็น ทำงานมากกว่าพูด งดกินเนื้อสัตว์ได้มากขึ้น กระทำกุศลกรรมดีเป็นส่วนมาก สาธุ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

54.นางสาวรจรินทร์ อักขะโคตร
ชื่อเล่น กิ๊ฟ ชื่อทางธรรม ขวัญชวนไพร อายุ 36 ปี
ก่อนพบอาจารย์หมอเขียว ชีวิตตกนรกตลอดเวลา ทุกข์ทรมานเหลือเกิน ไม่รู้ว่าจะออกจากนรกอย่างไร
พอพบอาจารย์หมอเขียว ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของท่าน จิตวิญญาณเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน ลด ละ เลิกกิเลส ความชั่วร้ายต่างๆ ความโหดร้ายต่างๆ ที่เคยทำมา ชีวิตพ้นทุกข์ หลุดพ้นจากนรกทั้งปวงตามลำดับ
กราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ขวัญชวนไพร

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

55.ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
ชื่อเล่น ขวัญ อายุ 42 ปี ชื่อทางธรรม ขวัญไพรเย็น
ถาม ได้อะไรตั้งแต่พบอาจารย์
ตอบ ได้เกิดใหม่ ได้ความผาสุกที่ยั่งยืน
ชีวิตไม่เคยคิดเลยว่า ใจไม่ทุกข์มีในโลก พอ มีเหตุการณ์ให้กายทุก แต่“ใจไม่ทุกข์”กิเลสตายทำได้จริง
กราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยความซาบซึ้งค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

56.ภรนัท ถิระธรรมภณ (เต้ย)
ครบรอบวันเกิดของอาจารย์ในวันนี้ เต้ยได้เข้ามาใกล้ชิดอาจารย์เป็นเวลาเกือบ 3 ปี แล้ว ความรู้สึกและความรู้ที่ได้มานั้นทำให้เต้ยมีสติ ใจเย็น อดทนมากขึ้น ลดกิเลสได้บ้าง เช่น งดกินเนื้อสัตว์มาได้ 1 ปีครึ่งแล้ว และจะงดกินเนื้อสัตว์ไปตลอดชีวิตนี้
เต้ยจะมุ่งมั่นทำความดี ทำงานฟรีไปตลอดเท่าที่มีโอกาสบำเพ็ญบุญ จะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

57.แก้วใจพุทธ : จิราภรณ์ โอหวาด(จิ)
อายุ 37 ปี
ได้เจออาจารย์ครั้งแรกในยูทูป ดูแล้วซาบซึ้ง ทำให้เรารู้ว่าชาตินี้เราจะต้องทำอะไร ทำให้เหมือนกับอาจารย์หมอเขียว
ทั้งชีวิตที่ผ่านมา มีโซ่พันธนาการจิตใจ จนมาเจอธรรมะอาจารย์ ฟังธรรมะอาจารย์ ห่วงโซ่จึงถูกปลดออก ทุกข์เบาบาง
สิ่งที่จะต้องทำให้ได้เพื่อดำเนินรอยตามอาจารย์คือ ลดกิเลสให้ได้มากขึ้น โดยถืออาจารย์เป็นแบบอย่าง สานพลังกับหมู่มิตรดีเพื่อให้เกิดแรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญา ปฏิบัติศีลจนเข้าไปถึงจิตโดยอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง และปฏิบัติตนให้ดี จนพ้นทุกข์ที่ตนและช่วยคนที่ศรัทธา

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

58.เยื้อน ศิริคุณ
ทำให้จิตใจดีขึ้น รู้ดี รู้ชั่ว

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

59.นางสาววริศรา ทองอยู่(นิ)
อายุ 49 ปี
ความประทับใจที่ได้พบกับ “ธรรม” ของอ.หมอเขียว
1. ได้ใช้ความพยายามมากขึ้นในการต่อสู้กับกิเลสในเรื่องต่างๆ
2. ลดความอาฆาตพยาบาทต่อผ็อื่นได้มากขึ้น
3. ลดอัตตา ตัวตนลงได้บ้างตามลำดับ
4. เชื่อเรื่องกรรมและวิบากดี ร้าย ไม่มีข้อสงสัยอีก
5. ได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะเข้าใจ แยกแยะ กิเลส ได้ทำลายกิเลสที่มีอยู่มากมายก่อนหน้านี้ที่เราไม่เคยรู้ เราคิดว่าเป็นตัวเรา จึงตกเป็นทาสกิเลสตลอดมา
นับจากนี้จะพากเพียร ลด ละ เลิก กิเลส ลดอัตตา และตั้งจิตทำความดีตลอดไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

60.นางสาวภัทราพร จุ่นหัวโทน
ชื่อเล่น เก๋ อายุ 43 ปี ชื่อทางธรรม ผ่องไพรศีล
ความหลง ความไม่รู้ ความโง่ วิบากร้าย ทำให้ตัวเองมืดมน ทำสิ่งผิด เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ แต่ด้วยจิตใจที่อยากพ้นทุกข์ก็แสวงหาหนทางที่จะดับทุกข์ จนได้มีโอกาสฟังธรรมะจากอาจารย์หมอใจเพชร ทำให้ได้ดวงตาแห่งธรรม มองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่จริง ได้รู้ถึงสาเหตุของความทุกข์ทั้งหลาย ได้เห็นถึงการทำงานของพระโพธิสัตว์ เวลาเก๋เกิดความทุกข์ใจ เพียงแค่ได้ฟังเสียงของอาจารย์หมอ ความทุกข์ก็หาย เวลาที่สับสนวุ่นวาย เพียงแค่นึกถึงอาจารย์หมอ ความทุกข์ก็ทลายทั้งแนว
2 ปีที่ได้มีโอกาสติดตามอาจารย์ ทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมจากอาจารย์ เก๋เหมือนได้เกิดใหม่ในโลกแห่งความสุขและความเป็นจริงของชีวิตที่แท้จริง ต้องกราบขอบพระคุณฟ้าที่เมตตาส่งอาจารย์มาเพื่อดับทุกข์ของเวไนย
การเกิดมาของอาจารย์หมอใจเพชรเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ อาจารย์เป็นตัวแทนของความเสียสละ เมตตา ความผาสุก เรียบง่าย ทำให้ได้เข้าถึงพลานุภาพ บารมีของพระพุทธองค์ ในหลวง พ่อครู อาจารย์เป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญู เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างงดงาม ประณีตอาจารย์เปรียบเหมือนต้นโพธิ์ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ความอบอุ่น เป็นแสงสว่างให้เวไนยได้พ้นทุกข์ ต่อชีวิตใหม่ให้เก๋ได้เกิดในทางธรรม เก๋รู้สึกซาบซึ้ง มีความสุขที่แท้จริง
ชาตินี้เกิดมาได้ติดตามอาจารย์ ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเก๋แล้ว ขอตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งมั่นอยู่ในอนุตตริยะต่อพระพุทธเจ้า ในหลวง พ่อครู อาจารย์หมอเขียวใจเพชรจะตั้งมั่นอยู่ในความรักความศรัทธา ความบริสุทธิ์ผ่องใส
กราบสำนึกพระคุณ ขอโทษขออโหสิกรรมอาจารย์ ถ้าได้ทำผิดพลาดทางกาย วาจา ใจ เก๋ขอรับผิดและจะแก้ไข
ขอเป็นกำลังแรงกาย แรงใจให้อาจารย์ทำงานเพื่อผลักดันพุทธศาสนา ถึงจะเป็นแค่ส่วนเล็ก แต่จะตั้งใจ เพิ่มอธิศีลเพื่ออาจารย์
กราบขอบพระคุณค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

61.น้อมแสงพุทธ(สา)
อายุ 48 ปี สวนป่านาบุญ 1
ดิฉันได้ชีวิตใหม่ตั้งแต่ได้ยินเสียง ปฏิบัติเรียนรู้ ฝึกฝน เดินตามอาจารย์หมอเขียวตั้งแต่ปี 2553 ได้เกิดใหม่ในทางโลกและทางธรรม มีชีวิตที่เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น รู้เป้าหมายชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและจะจากโลกนี้อย่างไร โดยการฝึกฝนตามคำสอนของอาจารย์อย่างเต็มกำลัง พากเพียรเต็มที่ตามความเข้าใจ อย่างผาสุก เบิกบาน แจ่มใส ตั้งศีลที่จะให้แล้วไม่คิดจะเอาอะไรจากใครให้ได้ จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตั้งจิตเดินตามคำสอนตลอดชีวิตและทุกๆ ภพชาติไป
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียว ขอพลังคุณงามความดีและพลังอธิศีลทั้งหมดจงเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์มีอายุยืนนาน มีสุขภาพกายที่แข็งแรงตลอดไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

62.ธนวรรษ เตชะเดชวรพันธ์
ชื่อเล่น โตโต้ อายุ 42 ปี
“มาร่วมปลูกต้นไม้แห่งความดีงาม ให้ดอกไม้แห่งความดีงามนั้นเติบโตเบิกบานในโลกใบนี้”
3 ปีแล้วครับ ต้นไม้ต้นนี้ได้เริ่มเติบโตขึ้นจากเมล็ดเป็นต้นอ่อน ต้นอ่อนต้นนี้ ผ่านลมมรสุม โลกียะซัดผ่านเข้ามา โอนเอนไปตามแรงลมบ้าง แรงของโลกียะนั้นหนักหน่วง แต่ด้วยธรรมะของอาจารย์เป็นเหมือนน้ำที่คอยให้ความชุ่มชื้น เป็นปุ๋ยที่ให้แร่ธาตุ เป็นแสงแดดอ่อน ๆ ที่มีพลังทำให้ต้นอ่อนต้นนี้ผลิใบ และเจริญเติบโตต่อไปในโลกใบนี้ ใช้ธรรมะของโลกุตระนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งธรรม
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวที่ทำให้ผมได้นำวิธีดูแลสุขภาพ นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้สร้างความดีต่อไป
ถ้ามีชาติหน้าและชาติต่อไป ขอได้เข้ามาพบและอยู่ในหมู่กลุ่มนี้สืบไปครับ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

63.บุญยาใจ
กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่ง
ขอคารวะกราบครูผู้ใจสูง ผู้ที่จูงจิตวิญญาณให้หาญกล้า ศิษย์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาอย่างมีค่าและเข้มข้นจนสามารถพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ สบายใจที่สุดในโลก ได้ทำดีเต็มที่ในสิ่งที่ทำ เป็นประโยชน์ เป็นบุญกุศลแท้ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่า ไม่เสียชาติเกิดที่ได้เจออาจารย์ค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

64.สมพร ฉาโยทัย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
11 มิถุนามาบรรจบ ให้เราพบสิ่งดีและสร้างสรรค์
ได้ประสบคุณความดีอเนกอนันต์ เพิ่มพลังให้เรามีกำลังใจ
ขอขอบคุณคุณหมอเขียวช่วยชี้แจง สว่างแล้วพวกเราดีใจหนอ
จะพากเพียรเพื่อก้าวหน้าพาใจรอ หลุดพ้นหนอจากการเป็นเหล่าเวไนย
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอที่ให้สิ่งดี ๆ มีคุณค่าต่อร่างกายและจิตใจ
ขอตั้งปณิธานจะทำความดี ฝึกฝนตนและช่วยเหลือมวลชนต่อไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


65.นายชวลิต เกิดเขาทะลุ
ชื่อเล่น แดงสวี อายุ 62 ปี 8/2 ม.6 ต. ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร
สิ่งที่ได้เมื่อพบอาจารย์ดร.ใจเพชร กล้าจน คือชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมากๆ จากคนเป็นโรค หายจากโรค มีความสุข ทั้งทางกาย จิตใจ ไม่ต้องหารายได้มาก
ขอตั้งศีล จะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ตลอดชีวิต (ยกเว้นวันไหว้ครู ตรุษจีน ปีละ 6 วัน) จะขอเป็นจิตอาสา บำเพ็ญบุญ ณ สวนป่านาบุญ 2 (จิตอาสาจร) และถ้ามีโอกาสยินดีรับใช้ทั่วประเทศไทย
จะรักษาดูแลชีวิตใหม่ตลอดไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

66.อ้อย เสาวณี
อายุ ๕๘ ปี สวนป่านาบุญ ๒
การเกิดใหม่ของจิตวิญญาณ จากการที่อาจารย์ทะลวงวิญญาณให้ คือ หลุดจากการห่วงลูก หลุดจากการ ยึดดี ติดดี ผลคือเบา โล่ง สมอง กาย ใจ มีพลังใหม่ในตัว เชื่อมพลังหมู่ได้เร็ว เรื่องที่ยึดติด จะสลายง่ายขึ้นเมื่ออยู่กับหมู่ที่มีอาจารย์อยู่ด้วย
หลักธรรมที่ใช้ตอนนี้ เน้นที่
๑. ลดการยึด
๒. ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากมายอีกแล้ว
๓. ให้ความสำคัญกับการฟังธรรมเป็นหลัก

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

67.ผ่องไพรธรรม กล้าจน (ป้อม)
อายุ 48 ปี
ได้พบกับอาจารย์หมอเขียวที่เป็นสตบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ได้รับความผาสุกทางจิตวิญญาณที่รู้ดี รู้ชั่ว รู้โทษ ประโยชน์ รู้คุณ รู้โทษ รู้ว่าความผาสุกที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คือ การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้ แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้
กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวที่เป็นพ่อทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ลูกขอแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการตั้งใจพากเพียร ลด ละ เลิก กิเลส ตามกำลังความสามารถเท่าที่จะทำได้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

68.นางพิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ (หมู)
อายุ 58 ปี จ.ยโสธร
กราบคารวะอาจารย์หมอที่เคารพอย่างสูง
ข้าพเจ้าได้มาอยู่ในค่ายแพทย์วิถีธรรม ตลอดระยะเวลา 6 ปีนี้ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ป่วยสะเก็ดเงิน โรคที่หมอแผนปัจจุบันบอกว่ารักษาไม่หาย แต่ได้มาพบอาจารย์หมอเขียว ได้รักษาด้วยยา 9 เม็ด ได้เรียนรู้ธรรมะ ได้พากเพียรปฏิบัติจนทุกวันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณใหม่ในการปฏิบัติตน ได้รู้จักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้รับใช้เพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน กลายเป็นคนใหม่ คนเก่าตายไปแล้วค่ะ
การได้เข้ามาอยู่กับอาจารย์หมอ มีความสุขทางจิตวิญญาณ ทางใจ ตั้งแต่ได้พบสัตบุรุษ สาธุค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


69.นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์
อายุ 62 ปี
ได้มาฟังธรรมะแล้วได้ปฏิบัติ ถือศีลเป็นหลัก ลดกิเลส ลดอาหารมื้อเย็น
ช่วยเหลือผู้อื่น เท่าที่ทำได้ ทำกุศลตามกำลัง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

70.ทิวา เหง้าละคร
ชื่อเล่น กบ อายุ 50 ปี
ตั้งแต่พบกับอาจารย์หมอเขียว ครั้งแรกในชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะศีลและจิตวิญญาณ เพราะพอได้ฟังอาจารย์ครั้งแรก ก็เลิกกินเนื้อสัตว์และลดการดื่มกาแฟลง หลังจากนั้นเมื่อยิ่งได้ฟังอาจารย์ก็ยิ่งรู้และเข้าใจตนเองมากขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ให้อภัยตนเองเป็น
คิดว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อของตัวเองจะเปลี่ยนเป็น บุญทิวา ซึ่งย่อมาจาก บุญของทิวาที่ได้มาพบอาจารย์ ได้ฟังคำสอนของอาจารย์และปฏิบัติธรรมตามที่อาจารย์สอน แม้จะทำได้บ้าง ยังไม่ได้บ้าง แต่ก็เรียนรู้ที่จะทำไปเรื่อยๆ คิดว่ายังกังวล หวั่นไหว กลัวการเข้ามาเป็นจิตอาสา เมื่อทบทวนแล้วไม่ได้กลัวการเป็นจิตอาสา แต่กลัวการเป็นคนดีขึ้น เพราะฆ่ากิเลสได้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

71.วาสนา เตชะวรพันธ์
อายุ 38 ปี ชื่อเล่น เจี๊ยบ
ตั้งแต่เกิดมา ข้าพเจ้าได้เข้าไปปฏิบัติธรรมมาหลายสำนัก แต่ก็ไม่เคยลด ละ เลิก กิเลส ได้เลย แต่พอมาเข้า พวธ. ได้เจอท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าเหมือนได้พบแสงสว่างในชีวิต เลิกรับประทานสัตว์บกมาได้ 3 ปี ก็เพราะบารมีของอาจารย์ ได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีความคิดที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็เพราะธรรมะของอาจารย์ที่สอนให้ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย อยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย
ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะรักและเคารพอาจารย์ตราบสิ้นลมหายใจ แม้ว่าจะเกิดชาติไหน ๆ ก็จะขอเกิดมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทุกชาติไป
ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์หมอเขียวทำงานด้านพุทธศาสนาควบคู่กับค่ายสุขภาพแบบนี้ตลอดไป ตราบนานเท่านานเจ้าค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

72.ไท่จู แซ่หลี (จู)
อายุ 40 ปี
หลังจากเข้าค่ายแล้วทำให้ใจเย็นขึ้น ไม่โมโหง่ายเหมือนเมื่อก่อน เข้าใจชีวิตมากขึ้น ทำให้เราปล่อยวางได้มากขึ้น ไม่ยึด ไม่ติด เหมือนก่อนเข้าค่าย รู้จักยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมา ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ ทำให้รู้ว่าต่อไปควรจะใช้ชีวิตยังไง ควรเดินทางไหน
ตอนนี้กำลังพยายามหาโอกาสให้ได้มาเข้าค่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้มาเข้ากับหมู่กลุ่มและให้มีโอกาสบำเพ็ญมากขึ้น อนาคต ถ้าจัดการได้ลงตัวก็จะมาเป็นจิตอาสาเต็มตัวค่ะ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมจักร

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

73.นางสาววรางคณา ไตรยสุทธิ์
(โอ๋) ชื่อทางธรรม พุทธพรฟ้า
ความผาสุกในจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อครูและ อ.หมอเขียวในขณะนี้
11 มิ.ย. 2561
ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อครูและ อ.หมอเขียวอย่างเต็มที่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พบความผาสุกในจิตวิญญาณปัจจุบันนี้ คือ ไม่ทุกข์ใจกับอะไร ทั้งเหตุการณ์ ผู้คน และสิ่งของ เมื่อรับรู้ถึงสภาวะนี้จึงได้พบว่านี่เป็นความว่างจากสุขทุกข์ ไม่มีอะไรดีมากไปกว่านี้แล้ว ไม่มีความสุขใดเทียบได้ และก็จะไม่ประมาทในการประมาณการบำเพ็ญช่วยเหลือผู้คนและตรวจกิเลสตนเอง
ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกท่าน พ่อครู อ.หมอเขียว ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ได้ถ่ายทอดพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณต่อทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลและพระธรรมคำสั่งสอนที่ถ่ายทอดมาสู่การละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส รวมถึงการปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการลด ล้างกิเลสของตนเอง และช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์สืบไป
ข้าพระพุทธเจ้าตั้งจิตอธิษฐานลดล้างกิเลสจนถึงการละชั่วทั่งปวง จะทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลา และสืบสาน บอกหนทางแห่งการพ้นทุกข์ร่วมกับทุกพลังความดีในมหาจักรวาลจนกว่าจิตวิญญาณนี้จะสูญสลายไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

74.รวิวรรณ ปุณณาภิรมย์ (ไก่)
อายุ 52 ปี
ได้พบอาจารย์หมอเขียวเมื่อกลางปี 2557 จิตวิญญาณเจริญขึ้น อาจารย์หมอเขียวเป็นผู้เปิดปัญญาให้กับชีวิต ทำให้ตัดสินใจทิ้งเงินทอง ความสุขสบาย ความสุขทางโลกียะจากประเทศอเมริกา กลับมาสู่มาตุภูมิ ประเทศไทย ด้วยใจที่ผาสุก โดยมีเป้าหมายชีวิตคือกลับมาดูแลพ่อ-แม่ ช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ สานพลังกับพี่น้องแพทย์วิถีธรรม ให้ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณตนเองได้ดียิ่งขึ้น
หลังจากกลับไทยในปี 2560 ก็พยายามพัฒนาจิตวิญญาณสู้กับกิเลส รักษาจิตให้ผาสุก สู้กับความไม่ได้ดั่งใจ แพ้กิเลสบ้าง ชนะบ้างก็สู้ต่อไป เกิดอะไรขึ้นก็ใช้บททบทวนธรรมมาเตือนสติ พยายามเป็นคนดีให้ดีที่สุด ให้สมกับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ ให้สมกับได้เกิดมาพบแพทย์วิถีธรรม

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


75.ประภัสสร วารี (กุ้ง)
อายุ 48 ปี 8 เดือน
เราได้อะไรจากการเกิดของอาจารย์
ตั้งแต่เกิดมา ข้าพเจ้าคิดว่าการถือศีล 5 นั้น เป็นคนดีแล้ว แต่เมื่อมาได้เรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์ จึงได้รู้ว่า คนดีอย่างเราสร้างทุกข์ให้คนอื่น แบกตัวตน เป็นพรหม 3 หน้ามาตลอดชีวิต ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ความชั่วนั้นมีทั้งกามและอัตตา โดยเฉพาะอัตตานี่แหละที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้เลยว่าเป็นความชั่วที่เราต้องตัดออก การยึดดีนั้นทำให้เราทุกข์ บททบทวนธรรม “เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น” ทำให้ข้าพเจ้าเหมือนเกิดใหม่ เพราะได้เจอ ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เคยทำในชาตินี้ เช่น เมื่อตอนที่ข้าพเจ้ายืนแจกอาหารที่สนามหลวงแล้วเขาไม่รับแจก เพราะข้าพเจ้าไปถามเขาว่า เคยได้รับหรือยัง การที่เขาไม่รับ มันกระแทกใจ เป็นเพราะข้าพเจ้าเคยทำอย่างนี้กับคนอื่นมาก่อน เหตุการณ์นี้ ทำให้ข้าพเจ้าเกรงกลัวบาป เพราะเราทำอะไรไว้ ก็จะเป็นพลังงานเหนี่ยวนำให้คนอื่นมาทำเช่นนั้นกับเรา ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขมากขึ้น เพราะรู้ว่า บุญ คือ ความสุข เมื่อไหร่ทุกข์ คือ โง่
กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ทางธรรมแก่ลูกศิษย์ทุกคน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


76.นางสนิท กาญจนพันธุ์
อายุ 60 ปี
สิ่งที่ได้จากการฟังธรรมะของ อ.หมอเขียว
ลด ละ การกินเนื้อสัตว์
กูทำมา ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ

ทำให้พ้นจากความทุกข์จริงๆ เหมือนได้ชีวิตใหม่(เกิดขึ้นใหม่)
ตกอยู่ในความทุกข์ยาวนานจนมาพบอาจารย์หมอเขียว
และทำตามที่อาจารย์หมอบอก ได้ชีวิตใหม่จริงๆ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

77.สุลี ภักดีจาตุวันต์(กิม)
อายุ 55 ปี
เมื่อก่อนเป็นคนที่ขี้ใจน้อย มีอะไรกระทบจิตใจเล็กน้อยก็จะดราม่า ร้องไห้ น้อยใจ เสียใจที่คนอื่นไม่เข้าใจเราเลยทั้งที่เราคิดดีแต่ไม่ค่อยพูดบอกความรู้สึกที่แท้จริงให้ใครฟัง จึงทำให้คนเข้าใจผิด เกิดปัญหาขึ้น
ตั้งแต่ที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมกับ อ.หมอเขียวก็รู้สึกจิตใจเย็นลง เลิกคิดในขณะนั้น ทุกอย่างเกิดเพราะเราเคยทำกับเขามาก่อน มันคลิกในใจทันที

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

78.ชมเพลิน พรมจินดา (กุ้ง)
อายุ 54 ปี โรงพยาบาลยะลา
ธรรมะของอาจารย์สามารถใช้ปฏิบัติได้เห็นผลจริง ธรรมะแรกที่นำไปใช้คือ พรหมวิหาร 4 โดยเฉพาะอุเบกขา ใช้เมื่อไร สุขทันที
เข้าใจเรื่องกรรม อุปกิเลส 16 ทำให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันที่พบกับผัสสะหรือหรือสิ่งที่กระทบทั้งวัน ทุกวัน เมื่อเราเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องกรรม ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะเบาบางทันที
เข้าใจเรื่องศีลตั้งแต่ศีล 5 อย่างละเอียด(จุลศีล) ตั้งศีลเป็น เจริญสติได้ ตอนนี้กำลังต่อสู้กับการละเนื้อ นม ไข่ ตอนนี้ประมาณการณ์ว่าละได้ 70 เปอร์เซ็นต์ เป้าหมายจะทำให้ได้ในชาตินี้คือ 100 เปอร์เซ็นต์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

79.นางสาวปรมัย ฉิมทับ (จิ๊บ)
อายุ 51 ปี
• มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ในงานบางอย่างที่เราทำไม่ได้ ก็จะมีคนที่ทำได้เข้ามาช่วยเหลือเองโดยไม่ต้องร้องขอ
• ความโกรธน้อยลง
• ความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคล ในสิ่งของ ลดลง
• อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

80.ยุพิน แซ่ซัม(ตา)
อายุ 54 ปี
เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในการฟังธรรมและนำมาปฏิบัติ
1. ทำให้เข้าใจเรื่องกรรมได้แจ่มแจ้ง รู้ชั่ว ดี ได้ยิ่งขึ้น
2. ไม่ประมาท เกรงกลัวบาปและผลกรรม ทำดีไม่ยึดติดในดี
3. ลด ละ เลิกกิเลสได้ตามฐานของตนเอง
4. เพิ่มศีลขึ้นเรื่อย ๆ แม้ยังปฏิบัติได้ไม่ดีนัก แต่ก็พยายามทำทุกวัน ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
5. ใจเปลี่ยนไปจากเป็นคนใจร้อน อัตตาสูงก็เปลี่ยนเป็นใจเย็นลง แม้ยังไม่สูงสุด และรู้จักลดอัตตาของตนเองลงตามฐาน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

81.นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัย (เอ๋)
ภาคกลาง
ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่ได้พาตัวเองเข้ามาร่วมในกิจกรรมหมู่กลุ่มของแพทย์วิถีธรรมโดย อ.หมอเขียวเป็นผู้นำ ดิฉันรับรู้ได้ว่ามีความร่มเย็นทางจิตวิญญาณ มีทิศทางที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ มีความเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งในโลกชัดเจนยิ่งขึ้น เข้าใจคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่ง ๆ เข้าใจผลแห่งกรรมดีกรรมชั่ว ที่ส่งผลแก่ทุกชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ชีวิตที่มีพัฒนาการจากสภาพด้อยไปสู่สภาพเด่นตามลำดับในแต่ละเรื่อง แต่เมื่อเผลอทำผิดก็จะกลับมาเป็นสภาพด้อยอีก หมุนเวียนไม่จบสิ้น โลกนี้คงสงบ มีสันติสุข ถ้ามนุษย์ได้เรียนรู้และเข้าใจสัจจะแห่งชีวิต
กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่ท่านไก้เกิดมาในโลกนี้และได้ถ่ายทอดธรรมะที่ถูกตรง ถูกต้อง ให้แก่มวลมนุษยชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีสัมมาตลอดไป
กราบคารวะอ.หมอเขียว ด้วยความเคารพ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

82.นางศุลีพร ชิณศิริ
ชื่อเล่น สุ ชื่อทางธรรม พลังพุทธ จิตอาสาประจำ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร

11 มิถุนายน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)ผู้ให้ชีวิตใหม่กับดิฉัน ไม่ว่าทางด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ ดังนี้
ด้านร่างกาย
1. ร่างกายแข็งแรงขึ้น ก่อนนี้ไม่เคยรู้ว่าอาหารเป็นยาช่วยรักษาโรค ได้มีโอกาสเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมปี 2556 มีอาการป่วยหลายโรค แต่ที่รุนแรงคือมะเร็งปากมดลูกและอีกหลาย ๆ โรคดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ
2. น้ำหนักส่วนเกินลดลง หายไป 10 กิโลกรัม ภายใน 4 เดือน ปลาบปลื้มใจทุกอย่าง
3. มีความสดชื่น เบิกบาน เบาตัว สงบ สบาย มีกำลังทำงานได้นานขึ้น เดินทางไปต่างจังหวัดไกล ๆ แล้วไม่เหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อน
ด้านจิตใจ
1. ท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างความสุขในการบำเพ็ญบุญคือการล้างกิเลสเพราะดิฉันเป็นคนติดดี อัตตาจัด
2. ท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะได้เข้าใจง่าย น่าฟัง น่าติดตาม ฟังง่าย ซึ่งไม่เคยฟังจากที่ไหน ทำให้ตัวดิฉันอยากทำตาม ได้พบความสุขที่แท้จริงจากการฟังธรรมะของสัตบุรุษ
3. เปลี่ยนจิตวิญญาณให้ดิฉันได้รู้ว่าโลกนี้มี โลกหน้ามี ฟังธรรมเป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจยิ่งขึ้นๆ
4. เข้าใจเรื่องเวรกรรม วิบากกรรมดี วิบากกรรมร้าย ชัดเจน ง่ายยิ่งขึ้นๆ
5. เวลาชีวิตมีความทุกข์ ความทุกข์จะลดลงได้อย่างเร็ว อย่างดี ทำให้จิตใจดิฉันมีความผาสุกได้อย่างดีเยี่ยม แม้เวลาไม่มีความทุกข์ ธรรมบรรยายของท่านอาจารย์หมอเขียวก็พัฒนาจิตวิญญาณของดิฉันให้ดีงามเสมอ เป็นการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก
ดิฉันขอน้อมจิตพากเพียร ตั้งศีล ปฏิบัติบูชาอาจารย์ คือ “ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้สงบ สบาย อิ่มเอิบ เบิกบาน แจ่มใส ไร้กังวล (ตามเหตุปัจจัยที่สามารถทำได้)” ขอร่วมบำเพ็ญบุญติดตามท่านอาจารย์หมอเขียวไปทุกภพทุกชาติ
ด้วยความเคารพยิ่ง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

83.นางสาวรมลทิพย์ บวรวิชญ์ (น้ำผึ้ง)
สวน 3
สิ่งที่ได้จากการฟังธรรมของอาจารย์หมอเขียว
1. จากที่เข้ากับผู้อื่นไม่ได้เพราะความไม่รู้จักตัวเอง ทำงานไม่เป็นและไม่เข้าใจผู้อื่น เพื่อนไม่ยอมรับ ปัจจุบันกลายเป็นคนรู้จักฟังผู้อื่น รู้จักยอม รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน สามารถทำงาน บำเพ็ญบุญช่วยเหลืองานที่ทำได้ ด้วยใจที่ผาสุก
2. ได้ลด ละ เลิก การรับประทานเนื้อสัตว์ เข้ามารักษาศีลได้บริสุทธิ์มากขึ้น ได้อยู่ในหมู่มิตรดี ได้เข้าใจธรรมะ และพยายามมีสติอยู่กับการกระทำทั้งทางกาย วาจา และใจ ถ้ามีกิเลส อัตตา ก็มีสติรับรู้ได้เร็ว
3. ทำงานเหนื่อยด้วยใจที่เป็นสุขและไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

84.นางสุวรรณา ลีสกุล (ต้อย)
อายุ 61 ปี
เมื่อก่อน ไม่รู้จักอาจารย์และไม่เคยฟังธรรมก็จะตระหนี่ ไม่ฟังอะไรแต่เมื่อรู้จักอาจารย์ก็เข้าใจว่าศีลเป็นอย่างไร ศีลหยาบ ศีลละเอียด เป็นอย่างไร
ขอขอบคุณอาจารย์ ที่เกิดมาให้รู้อะไรดีและไม่ดี ขอขมาในสิ่งต่าง ๆ ที่ทำมาทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจทุกอย่าง
สาธุ สาธุ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

85.เจนจิรา ดิลกกุลเวช (เจน)
14 หมู่ 2 บ้านห้วยอูน อ.งาว จ.ลำปาง
ตั้งแต่มาเริ่มรักษาศีลกับอาจารย์และหมู่มิตรดีก็ทำให้เราได้รู้ว่าศีลที่เราทำมามันยังไม่ละเอียดพอ เราต้องตั้งศีลที่ละเอียดในแต่ละวันให้มันละเอียดขึ้น พอเราทำ ทุกอย่างก็ปรากฏชัดเจนขึ้นว่าเรานิ่ง สงบ อารมณ์เย็นลง มองเห็นความผิด ความถูกต้อง ก็ศีลนั้นทำให้เราเลือกทำกรรมดีกรรมชั่ว รู้ว่าทำไปแล้วจะเกิดผลดี ผลร้าย
ศีลทำให้เรายับยั้งการทำความผิดได้ ใจสงบ เย็น ผาสุก ทุกอย่างอยู่ที่ใจทั้งนั้น ไม่มีอะไรทำร้ายเราได้ ทำให้เราเข้มแข็ง อดทนมากขึ้น บอกคนรอบข้างที่ทำผิด ให้เขาเข้าใจศีลธรรม

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

86.แสงอรุณ สังคมศิลป์ (ต้นหลิว)
อายุ 37 ปี จิตอาสาจร ช่วยงานประจำ
กราบคารวะอาจารย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ค่ะ
ขอขอบพระคุณที่อาจารย์ได้พากเพียรปฏิบัติจนเป็นพระโพธิสัตว์ให้ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติธรรมตาม จนสามารถให้กำลังใจผู้ที่เจ็บป่วยทั้งกายและใจ ให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติตาม
ธรรม เป็นของมีค่า ที่ผู้ปฏิบัติต้องฝึกจิตฝึกใจตนเองอย่างมาก จากนี้ต่อไป ศิษย์จะทำตามที่พ่อครู อาจารย์สอน ใช้วิริยะ จิตตะ ทุ่มโถมเข้าไปแล้วจะได้เนื้อวิมังสา
กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

87.ฟางฝน กุลมาตย์(อ้อย)
อายุ 57 ปี
กิเลส ความยึดมั่นถือมั่น ความต้องการเป็นใหญ่ เป็นตัวบงการที่ทำให้ทุกข์มาอย่างยาวนานในชีวิต เมื่อได้พบอาจารย์ ได้มาฝึกฝนตนเองตามคำพร่ำสอนของอาจารย์ เหมือนได้ออกจากกรอบกรงที่ขังเราไว้ในความมืดดำมาสู่แสงสว่างของชีวิตทีละน้อย ๆ
ทุกวันนี้มีความผาสุกสงบในจิตใจมากขึ้นไปตามลำดับเพราะได้วางความยึดมั่นถือมั่นลงได้มากขึ้น เป็นคนตัวเล็กลงได้มากขึ้นในทุกขณะจิต
ขอกราบคารวะอาจารย์ด้วยความซาบซึ้งในพระคุณอย่างสูง และขอตั้งจิตพากเพียรบำเพ็ญลดละตัวเองไปสู่ความเป็นศูนย์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

88.นางฟอง รักทอง (แหนว)
อายุ 65 ปี
ความรู้ที่ได้รับ ได้เอาไปปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรักษาตัวหายจากโรคต่างๆ ได้ปฏิบัติศีล ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่โกหก ช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้หายเจ็บไข้ ให้ผาสุก และขอให้อาจารย์อายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของชาวไทยทุกๆคนค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

89.น.ส.ลำพึง ก๋งจิ๋ว
ชื่อเล่น พึง ชื่อทางธรรม ดินนวลสิน อายุ 48 ปี เตรียมจิตอาสา สวนป่านาบุญ 1
รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาหลายปี ฟังธรรมคำสอนของอาจารย์เข้าใจง่ายโดยเฉพาะเรื่องละ เลิก กิเลส ฆ่ากิเลสในสิ่งที่ตัวเองยังติดอยู่ ทำให้ปี 2557 เลิกกินเนื้อสัตว์ทุกอย่างแม่แต่ นม น้ำผึ้ง ไข่ ในขนมหรือในอาหาร ฝึกกินอาหาร 1 มื้อ ทำได้ตามอินทรีย์พละของตนเอง( 4 เดือนตกมาหนึ่งที) เชื่อว่าพลังวิบากดี-ร้าย มีจริง ตามไล่ล่าทุกชีวิต รีบตั้งศีลมาปฏิบัติเลิกกามในอาหาร ในสิ่งที่ยังติดอยู่
ปัจจุบันเลิกกิเลสได้หลายตัว ไม่ติดอยู่ในกามคุณ 5 รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ใช้ความพอใจ ยินดี พิจารณาโทษหรือประโยชน์ในสิ่งนั้นด้วยการใช้อิทธิบาท 4 ว่ายังชอบ-ชังอยู่ไหม เตือนตนเอง จะขยันแบกทุกข์ไปถึงไหน อย่าเป็นภาระให้ครูอาจารย์ ก่อวิบากเอง ก็แก้เอง ขอตั้งจิตเฝ้าเพียรล้างกิเลสตามครูอาจารย์ เดินตามรอบพระศาสดา ไปทุกภพชาติ
ขอแสดงความนับถือ
ลำพึง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

90.นางจิตตรึงธรรม กล้าจน
ชื่อเล่น นึก จิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ 1

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์หมอเขียว
11 มิถุนายน 2561
ดิฉันจะเป็นลูกศิษย์ที่ดี หมั่นพากเพียร ฝึกฝน เพื่อก้าวข้ามพ้นโลกโลกียะ สู่โลกโลกุตระอย่างยั่งยืน ขออภัยที่บ้างครั้งมีแว้บว้าบบ้างแต่ทุกครั้งที่พลาดพลั้งแพ้กิเลสจะรีบดับไฟนั้นโดยเร็วด้วยความสำนึกผิด ขออโหสิกรรม หยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น ตั้งใจทำดีด้วยการเร่งลดกิเลสในตนและเร่งช่วยผู้อื่นให้มากที่สุดตามองค์ประกอบ เหตุปัจจัยตลอดไปตราบปรินิพพาน ตามอาจารย์ไปทุกๆ ชาติค่ะ ตามลอกจนกว่าจะได้แบบอาจารย์ กี่ชาติ ๆ ก็จะพยายามเพิ่มอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

91.นางจิราภรณ์ ทองคู่
อายุ 63 ปี จ.เชียงใหม่ สวนป่านาบุญ 8
เมื่อเข้าสู่โลกโลกุตระ ข้าพเจ้าเกิดสิ่งดีๆ ในชีวิต
1. สบายใจขึ้น
2. ใจเย็นขึ้น
3. สุขภาพกาย ใจ ดีขึ้นมาก ๆ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่
4. ทำให้มีชีวิตใหม่ ไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สุข สบาย เบิกบาน ทุก ๆ เมื่อ
5. เข้าใจว่าสัตว์ทุกชนิดเป็นญาติของเรา คือเราในชาติภพก่อนๆ เราจึงไม่ทำร้ายเขา ไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะเรา
6. จะพากเพียรทำคุณงามความดีตามรอยอาจารย์หมอเขียว
7. ได้เผยแพร่ความรู้ที่มีแก่คนที่ศรัทธา

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

92.น.ส.สิริรัตน์ ธนพรไพศาล
ชีวิตทุกวันนี้ตั้งใจทำดี ทำกุศล เพื่อให้วิบากเก่าห่างไกลลิบๆ ไม่มาส่งผลรุนแรงในชาตินี้
ได้เกิดใหม่ในโลกโลกุตระ ให้แล้วไม่คิดจะเอาอะไรจากใคร ไม่อยากได้ อยากมีอะไรอีกแล้ว เพราะสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ นอกจากจิตวิญญาณที่ผาสุก ไม่ชอบ ไม่ชังอะไรอีก

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

93.สำรวม แก้วแกมจันทร์
พระโพธิสัตว์เกิดแล้ว เมตตา แบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์
ข้าพเจ้าศรัทธาในธรรม นำมาปฏิบัติบูชา ตั้งศีล เพิ่มอธิศีลขึ้นได้ตามลำดับ ขัดเกลาอัตตา ลดกิเลสได้ตามลำดับ จึงเกิดชีวิตใหม่ สุขภาพกายใจเบิกบาน ผาสุก ทุกข์ลดลงได้ตามลำดับ เมตตา แบ่งปันต่อไป โดยไม่คิดที่จะเอาอะไรตอบแทนด้วยใจที่บริสุทธิ์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

94.ชยารัตน์ รัตนเสน (เยลลี่)
เตรียมจิตอาสา ภาคกลาง
1. เข้าใจคำว่า “บุญ” และ “กุศล” มากขึ้น เมื่อก่อนไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเลย พยายามอ่านแล้วหลับทุกครั้ง แต่เมื่อฟังธรรมะจากอาจารย์เข้าใจได้ง่าย รู้สึกสนุก เข้าใจและอยากจะปฏิบัติมากขึ้น
2.กลายเป็นคนใจเย็น รู้จักปล่อยวาง เห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจ ไม่ปรี๊ดเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ
3. อยากเข้าพบปะหมู่กลุ่มมากขึ้น รู้สึกว่าทุกท่านเป็นกัลยาณมิตร มีพลังเหนี่ยวนำให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. หยุดการเบียดเบียนสัตว์ ไม่ตบยุง ไม่ตีแมลงวัน ไม่เผามด โดยเฉพาะงดรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์
5. กิเลสความอยากได้ อยากมี ลดลง ไม่มีความต้องการ อยากได้เสื้อผ้าสวยๆ เหมือนเมื่อก่อน ไม่อยากได้อะไร
6. มีความสุขสบายใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้แนะนำผู้มาเข้าค่ายและสุขสุดๆ ที่เห็นเขามาค่ายในครั้งที่ 2 -3 เพราะเราแนะนำ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

95.นางสาวสมทรง นาคแสงทอง (ติ๋ม)
อายุ ๖๓ ปี กรุงเทพมหานคร
ได้เกิดแล้วด้วยศรัทธาอาจารย์หมอเขียว ได้ความรู้จากอาจารย์มากนักเชียว
หนทางเดียวที่เดินมานั้นถูกทาง
*****
ไม่เคยรู้เรื่องอาหารก็ได้รู้ เป็นหมวดหมู่ร้อนเย็นเป็นเหตุผล
พิสูจน์ได้ด้วยปฏิบัติที่เป็นคุณ พร้อมปรับสมดุลด้วยยา ๙ เม็ด วิเศษจริง
*****
กราบขอบพระคุณอาจารย์ท่านเมตตา เริ่มที่มามีศีลดับปัญหา
รู้จักตัวรู้จักตนเป็นคนขึ้นมา ด้วยศรัทธาของศิษย์นิจนิรันดร์
*****
ด้วยจิตคารวะบูชาอาจารย์หมอเขียวผู้เชี่ยวชาญด้วยปัญญาบารมีอันสูงสุด

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

96.อาภรณ์ ดิษฐบุตร
6 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาตนเองมากมาย
1. ใจเย็นขึ้น
2. ลดละเลิกเรื่องอาหารเนื้อสัตว์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
3. จะทำอะไรเริ่มมีสติรู้อยู่ตลอด
4. คิดทบทวนสิ่งที่ตนเองทำดีชั่วในแต่ละวันได้
5. มองดูตัวเองมากขึ้นและไม่เพ่งโทษคนอื่น

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

97.นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ (หม่วย)
อายุ 52 ปี
การได้รู้จักแพทย์วิถีธรรมทำให้ข้าพเจ้ารู้และเข้าใจว่าชีวิตเกิดมาได้อย่างไร เกิดมาทำไม ควรจะปฏิบัติตัว ดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้เข้าสู่กระแสธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ถูกตรง นำพาชีวิตสู่ความผาสุกที่แท้จริง
ชีวิตปัจจุบัน ข้าพเจ้าปฏิบัติโดยยึดวิธีการ 5 ข้อ คือ
1. คบมิตรดี ด้วยการพาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมบ่อยที่สุดเท่าที่จะจัดสรรเวลาได้ และเลิกกิจกรรมทางโลก เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริง ท่องเที่ยว ทำงานที่มุ่งหาแต่รายได้ การตุยสัพเพเหระ การกระทำที่ไร้สาระ เป็นต้น
2. มีศีล เรื่องกามในอาหารข้าพเจ้าตั้งศีล โดยการกินอาหารที่ปรุงแต่งแต่น้อย กินอาหารมื้อเดียว ส่วนเรื่องอัตตา ตั้งศีลพากเพียร ลด ละ เลิก นิสัยหงุดหงิด ใจร้อน
3. ทำสมดุลร้อนเย็น ใช้หลักนี้ในการดูแลสุขภาพตนเอง
4. พึ่งตน โดยการดำเนินชีวิตอย่างประหยัดเรียบง่าย ไม่ทำทุกข์ทับถมตนเอง แต่เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
5.แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่คิดที่จะต้องได้รับอะไรตอบแทน และจากประสบการณ์ที่ได้แบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีให้เพื่อนด้วยใจที่บริสุทธิ์นี้ รู้สึกได้ถึงความเบา สบาย มีความสุขผุดขึ้นในใจ ในกาย

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

98.(ลายเซ็นต์)
ข้อที่สามารถพัฒนาได้หลังพบพวธ.
๑. เลิกเนื้อสัตว์ได้ทั้งหมด
๒. เลิกดื่มสุราเด็ดขาด
๓. ทานอาหารมื้อเดียวได้บ้างเป็นบางวัน
๔. อาหารรสจัดไม่ชอบเลย
๕. ลด ละ ไข่ และนมได้ แต่ยังไม่เลิก
๖. ลด ละ กามได้มาก
๗. เลิกโกรธ แต่ยังเหลือปฏิคะ อติมานะอยู่
๘. ลด ละ อัตตาได้บ้าง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

99.สีดำ ณัชจิตวัฒน์ เจริญวงศ์
61/1 หมู่ 5 ต.ลำภีอ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันเกิด 10 มี.ค.2511 อายุ 50 ปี
สีดำขอตั้งจิตทำสิ่งที่ดี
จะลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ด้วยความยินดี จริงใจ
แม้ไม่มีโอกาสมาเข้าค่ายบ่อยๆ แต่สีดำก็ไม่เคยลืมสิ่งดี-ดี ที่ได้ฟังจาการมาเข้าค่าย
อยู่บ้านก็ตั้งใจ ลด ละ เลิกกิเลสของตัวเอง เพื่อจะได้มีโอกาสมาฟังธรรม ฟังสิ่งดี-ดี มากกว่าที่ผ่านมา
จะได้เอาไปทำที่บ้าน จะได้โชคดี ได้ฟังธรรม ฟังสิ่งดี-ดี ไปทุกชาติ ทุกชาติไป
ด้วยความศรัทธาจากใจ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

100.นางจริม ชัยประจง
ชื่อทางธรรม ไพรพิมพ์ธรรม อายุ 68 ปี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
จุดเปลี่ยนเมื่อเข้ามาสู่โลกุตตระ
1. เข้าใจเรื่องศีลมากขึ้น
2.เชื่อเรื่องกรรมมากที่สุด เพราะสิ่งที่สะท้อนกลับมามันคือตัวเราเองไม่ไปโทษผู้อื่น
3. อ่านกิเลสเป็น และฝึกหัดจับกิเลสได้ ล้างกิเลสเป็น จากอัตตาจัดก็ลดน้อยลง ควบคุมอารมณ์ได้ยามมีผัสสะมากระทบก็ล้างได้ตามบททบทวนธรรม
4. ใจเย็นลง ไม่ยึดติด เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะมองคนในแง่ดีเสมอ
5. แต่งกายไม่เหมือนก่อนเพราะเข้าใจสัจจะมากขึ้น เช่น ไม่ย้อมผม ไม่แต่งหน้าทาปาก นุ่งผ้าใส่โสร่ง ลดการนุ่งกางเกง เดินเท้าเปล่า
6. สุขภาพกายใจดีขึ้นมาก

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

101.ไม่ออกนาม
ผลจากการฟังธรรม
มีความเบิกบานใจ มีความสุข สบาย เบากาย มีกำลัง ทำให้เห็นแสงสว่างในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น ๆ
เข้าใจในเรื่องวิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้งและทำให้ดับทุกข์ได้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

102.สำรวย เดชดี(รักศีล-ศรีเรือน)
กราบคารวะคุณหมอด้วยความเคารพศรัทธายิ่ง
นับตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่เป็นจิตอาสา หากสิ่งใดที่ดิฉันทำผิดพลาดพลั้งไป ก็ขอกราบขอขมา ณ ที่นี้ค่ะ
ตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้ ขอขอบพระคุณครูหมอที่ช่วยดูแลรักษาทั้งกายและใจไม่ให้ตกล่วงไปสู่อบาย หากมีสิ่งใดที่ดิฉันทำได้ ช่วยได้ ดิฉันยินดีช่วยตามความสามารถ ตามกำลังที่มี ด้วยความยินดี เต็มใจที่จะร่วมช่วยพ่อครูและครูหมอเข็นกงล้อธรรมจักรไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ด้วยการเพิ่มอธิศีล อธิจิตให้ยิ่ง ๆ ขึ้น ค่ะ
กราบคารวะครูหมอด้วยจิตคารวะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

103.ณฐมน วงค์ภักดี
4 ปีที่ผ่านมา หลังจากได้เข้ามาเป็นจิตอาสา ได้ฟังธรรม ได้ปฏิบัติธรรม ชีวิตพัฒนาขึ้น ดังนี้
1. ความโกรธ โมโห ลดลง ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
2. เลิกเนื้อ นม ไข่ ได้ เด็ดขาด
3. มีความเข้าใจเรื่อง “กรรม” ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ไม่โทษคนอื่น
เมื่อเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวเอง เข้าใจได้ทันทีว่า “กูทำมา”
สิ่งที่เราได้รับนั้นยุติธรรมที่สุดแล้ว จิตใจเบิกบาน ไม่ทุกข์ ไม่กังวล

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

104.นายสุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล
อายุ 64 ปี จิตอาสาภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่เวียนมาบรรจบ ครบรอบวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ คือ เราจะต้องมีศีลที่มากขึ้นเป็นลำดับๆ พยายามประพฤติตัวให้อยู่ในวรรณะ 9 ให้ได้ทั้งหมด ล้างความชอบความชังที่มากระทบกับตัวเรา จะไม่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ เพราะว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เลย เนื่องจากใจเราให้ความสำคัญกับมันต่างหาก เราจะต้องไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งใดๆในโลกนี้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

105.ประภารัตน์ (ง้อ)
อายุ 59 ปี สวน 8
เกิดอะไรกับชีวิต
1. รู้จักคำว่า “พอ” มากขึ้น โลภน้อยลง
2. รู้จักคำว่า “ให้” ให้โดยไม่คิดเอาอะไรแม้แต่รอยยิ้มหรือคำขอบคุณ
3. ใจเย็นมากขึ้น
4. กินอาหารเป็นมื้อ มื้อเดียว เลิกกินอาหารเนื้อสัตว์
5. ค่าใช้จ่ายน้อยลง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

106.ประคอง เก็บนาค
เชียงราย สวน ๘
เกิดจากพ่อแม่หนึ่งครั้ง มาพบอาจารย์หมอเขียว ได้เกิดอีกครั้งหนึ่งในทางโลกุตระ เกิดชีวิตโลกธรรม ได้ใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดคุณค่ากับตนเองและผู้อื่น ได้รับโอกาสสานพลังกับหมู่มวลมิตรดี ทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ได้รู้จักความจริงของชีวิตที่แท้จริง ที่ไม่ยึด ไม่อยาก ไม่เอาอะไร ทุกอย่างเป็นไป เปลี่ยนแปลงไปตามความคิด การกระทำที่ทำมาและที่ทำอยู่ คิดอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ละอายและเกรงกลัวการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เบิกบาน แจ่มใสกับชีวิตได้ทุกวัน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

107.นภาพร วงศ์วิวัฒน์ (นก)
อายุ 36 ปี เตรียมจิตอาสา สวนป่านาบุญ 2
เมื่อได้รู้จักและฟังธรรมะจากอาจารย์
1.ได้รู้ประโยชน์ของสมุนไพรว่ามีฤทธิ์จริง ที่ผ่านมา เราคิดว่าเราพึ่งตนเองได้เพราะเรามีเงิน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เรามีเงิน แต่แทบพึ่งพาตนเองไม่ได้
2.ทำให้รู้จักคำว่า ชีวิตพอเพียง กินน้อย ใช้น้อย รู้จักประหยัด แบ่งปัน ได้เข้าใจว่าชีวิตมัน “ง่าย” กว่าที่คิด
3.เข้าใจสภาวะสุขภาพที่ดี เข้าใจคำว่า “อิ่มกาย” (เบากาย มีกำลัง) ทำให้สื่อสารกับร่างกายตนเองได้ รู้จักร่างกายตนเองมากขึ้น
4.ทำให้รู้จักกิเลสของเรา เมื่ออาจารย์ช่วยแฉให้เห็นกิเลสภายใน ทำให้รู้เท่าทัน และเป็นอิสระจากกิเลส
5.เข้าใจสาระที่แท้จริงของชีวิตว่าสุดท้ายทุกสิ่งก็ต้องดับสูญไป อย่าไปเอาเป็นเอาตายกับอะไร ทำให้เต็มที่แล้ววาง เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง
6.ทำให้มีชีวิตที่ค่อยๆ เป็นอิสระมากขึ้นทั้งการดำรงอยู่และจิตวิญญาณ แม้จะพัฒนาไปได้อย่างเชื่องช้า แต่ก็อุ่นใจ เพราะอยู่ในหมู่มิตรดี สิ่งแวดล้อมดีที่อาจารย์ประกอบสร้างขึ้นมา

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

108.นวลนภา ยุคันตพรพงษ์
ชื่อทางธรรม เย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว) อายุ 53 ปี
เกิดเนกขัมมะใหม่ในร่างเดิม ลอกเลียน อ.หมอ เพียรฝึกฝนอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ขอย้ายเข้ามาอยู่ในครอบครัวโลกุตระ กล้าจน เพื่อขับเคลื่อนกงล้อธรรมจักร ฝึกฝนตนไม่เบียดเบียนตนด้วยการหงุดหงิดเพื่อน เพื่อช่วยคนที่ศรัทธาด้วยอริยศีล รักษาให้ถึงใจ สู่ความพ้นทุกข์ เบิกบาน สุขได้ทุกสถานการณ์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

109.พรนภา บุรณศิริ
ชื่อทางธรรม เพียรเพชรพร อายุ 69 ปี
การที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเข้าค่ายฝึกอบรมและปฏิบัติตามหลักยา 9 เม็ด รักษาทุกโรคและศึกษาธรรมะของอาจารย์หมอเขียวทำให้ข้าพเจ้า ลด ละ เลิก ความโลภ โกรธ หลง ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น ไม่โกรธเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ทะเลาะกับใครๆ ไม่หลงชิงชังรังเกียจผู้อื่น ที่สำคัญคือ โรคทุกโรคหายได้ โดย
1. ไม่กลัวตาย ซึ่งไม่เคยกลัว
2. ไม่กลัวโรค แต่ก็ต้องเป็นคือ หูข้างขวาดับมายี่สิบกว่าปี
3. ไม่กังวล ข้อนี้ยังตัดไม่ได้ จะขอตั้งอธิศีลว่าจะตัดกังวลให้ได้
4. ไม่หวังผล ก็จะพยายามไม่กังวลอีกต่อไป ด้วยการทำดีไปเรื่อยๆ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

110.จิตรา พรมโคตร (ตา)
อายุ 59 ปี จ.ลพบุรี สวนป่านาบุญ 3
การฝึกฝน อบรม ขัดเกลานิสัยจากคำสอนของอาจารย์หมอเขียว เปลี่ยนแปลงตนเองได้
ดังนี้
1. มีความเมตตา เห็นใจผู้อื่นมากขึ้น
2. ไม่เห็นแก่ตัว มีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เสียสละ
3. ชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนไป มีความเข้าใจ สามัคคี และมีความสุข
4. มองโลกในแง่ดี เข้าใจโลกโลกียะและอยู่ได้ สามารถปรับจิตใจให้อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ทุกข์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

111.นางสาวพวงเพชร ช่างซอ (นาย เชียงดาว)
อายุ 54 ปี
พบอาจารย์มาแล้ว 7 ปี ได้ชีวิตใหม่ เกิดใหม่ในทางธรรม มีชีวิตเป็นจิตอาสามา 6 ปีแล้ว พิสูจน์คำสอนและสัจจะที่ว่า “อาชีพทำงานฟรี เป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในโลกและไม่มีวันอดตาย” เป็นจริงอย่างที่ว่าไว้ยิ่งกว่านั้นคือ ได้ความสงบ มั่นคง ร่มเย็น เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน จะตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ให้พบความสงบเย็นยิ่งๆ ขึ้นไปเจ้าค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

112.ช่างเสน่ห์
กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวครับ ผมได้สภาวธรรม ได้ลด ละ เลิกทำชั่ว ได้ทำดีมากขึ้น ลดการเพ่งโทษผู้อื่น ฝึกให้แล้วไม่เอาอะไรจากใคร
ตอนนี้ จิตยังไม่ยอมรับในกรรม ยอมแล้ว แต่ยังไม่เห็นถึงจิตครับ
ส่วนเรื่องเนื้อสัตว์ มีความละอายมากขึ้น เวลาที่ผมจะกินหรือสู้ไม่ได้ ผมก็จะใช้ตัวละอาย เพราะเวลาที่ผมทำผิด เพื่อนมักจะทักว่า ออ เลิกกินเนื้อแล้วเนาะ ผมจึงต้องสำนึกผิดเยอะๆ ครับ พอทำแบบนี้บ่อยๆ ก็จะชัดขึ้นครับ ที่แล้วสภาวะจิตมีความกลัว กังวล ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นครับ
ตอนตรวจจิต พยายามทำอยู่ครับ จะยอมรับ เรียนรู้ ให้ถึงจิตลึกๆ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

113.นางเสน่ห์ รักษาเจริญ (น้อยนครศรี)
อายุ 67 ปี
11 มิถุนายน2504 เกิดความมหัศจรรย์ขึ้น คือ คุณแม่ครั่ง มีทรัพย์ ได้คลอดบุตรชาย มีชื่อในปัจจุบัน คือ ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือหมอเขียว ซึ่งมีจุดหมายปลายทางของค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้การเป็นหมอพึ่งตน ดูแลตนเอง ด้วยวิธีการดับเหตุแห่งทุกข์ทางกายใจพร้อมกันไป
ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ทางกายใจในขณะนี้ คือ หายป่วยจากโรคเรื้อรัง อัมพฤกษ์ครึ่งซีกซ้ายด้วยการรักษาจากยาสูตร 9 เม็ด ของอาจารย์หมอเขียว ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดกิเลสได้เนื่องจากสูตรอาหารสังเคราะห์กายเชื่อมโยงจิตวิญญาณได้มั่นคง
วันนี้วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์หมอเขียว ข้าพเจ้า นางเสน่ห์ รักษาเจริญ ได้เข้ามาบำเพ็ญตนเข้าค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 21 รุ่นดับนรกด้วยอริยศีล เพื่อตอบแทนพระคุณอาจารย์ด้วยการปฏิบัติศีล รับประทานอาหารวันละมื้อ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตั้งจิตขอให้อาจารย์หมอเขียวมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล อยู่กับพวกเรานานๆ ค่ะ
นับถือ ศรัทธา ด้วยความจริงใจ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


114.ทรงรัตนา ขันเงิน
(ชื่อเล่น ทรง) วันเกิด 12 ต.ค.2490 นราธิวาส
ใจเป็นสุข สงบ เย็น และเบิกบาน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

115.คุณอุไรวรรณ วัฒนพฤกษ์ (แป๋ม)
อายุ 55 ปี
เริ่มได้มาเรียนรู้กับอาจารย์หมอเขียวครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ จ.ตรัง ทำให้ชีวิตมีความรู้ในการรักษาโครและการใช้ชีวิตที่ดีงามมากเลยค่ะ เช่น ใจเย็นขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น โดยฌพาะความโกรธลดลงมาก ชีวิดดีขึ้นมาก ๆ ใน ทุก ๆ อย่าง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 


116.นายสุธีร์ จินดาวงศ์
ได้รับรู้และเข้าใจจากการได้ฟังสัจธรรมจากพ่อครูและอาจารย์ พิจารณาเห็นว่า การดำรงชีวิตเรียบง่าย ไม่มีต้นทุนอะไร ไม่มีอะไรยุ่งยาก พวกที่มีต้นทุนสูง ยุ่งยากเพราะกิเลส โดยเฉพาะกิเลสโลกธรรมต่างๆ หลังจากลด ละ เลิก การกินเนื้อสัตว์ต่างๆ รวมถึงไข่ จึงได้รู้ว่าเมื่อไม่เบียดเบียนแล้วก็ต้องช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ด้วย จึงตัดสินใจเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่สวนป่านาโพธิ์ (ทุ่งสง) จนถึงปัจจุบัน สวนป่านาบุญ ๒ (ชะอวด)
ขอขอบพระคุณพ่อครูและอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้นำธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาให้ลูกได้ปฏิบัติจากโลกียะสู่โลกุตระ สาธุครับ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

117.นางสาวสันทนา ประวงศ์ (โอ)
ชื่อทางธรรม ริมสวนฝัน อายุ 41 ปี
เกิดใหม่ในร่างเดิมเมื่อปี 2556 เพราะพบธรรมะสัจจะที่แท้จริงจากท่านอาจารย์หมอเขียวได้เรียนรู้การตั้งศีล การเพิ่มอธิศีล มีศีลเป็นแม่ มีปัญญาเป็นพ่อ พ่อ คือท่านอาจารย์หมอเขียว ผู้คอยประคับประคองให้อาหาร ให้ปัญญา ให้เราเริ่มหัดเดินในเส้นทางโลกโลกุตรธรรม
การสูญเสียพ่อแม่ไป ทำให้รู้สึกกลัว กังวลในจิตใจ แต่ก็ต้องทำตัวให้แกร่ง ให้แข็งแรง เพื่อปกป้องดูแลน้องๆ แต่วันนี้เราเริ่มมั่นใจ ทำให้ความกลัว กังวล ลดลง
เราเชื่อว่าเมื่อเรามีศีล ตั้งมั่นอยู่ในศีล ศีลจะดูแลเรา คุ้มครองเราให้พบเจอสิ่งดี
การได้ปฏิบัติตามท่านอาจารย์หมอเขียว ตามพี่น้องหมู่กลุ่มมา เริ่มชัดเจนมากขึ้นว่ามีความสุข สงบ เบิกบานในจิตใจ ความทุกข์ลดน้อยลง จากเดิมที่ยังอยู่ในโลกโลกียะมีแต่ความวุ่นวายทุกข์แสนสาหัสที่ต้องสูญเสีย แต่ปัจจุบันเบาบาง เบิกบานแจ่มใสเมื่อได้มาอยู่ในโลกโลกุตรธรรม
เส้นทางนี้ยังอีกยาวไกล เรายังคงต้องเดินร่วมกับพี่น้องหมู่มิตรดีและสัตบุรุษที่แท้เช่นท่านอาจารย์หมอเขียวต่อไปค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

118.พลิ้วลมบุญ
ชื่อเล่นปุ๊ ชื่อจริง จิรนันท์ ทับเนียม อายุ 55 ปี
*กิเลสค่อยๆ ดับไปตามกาลเวลา ตามจิตวิญญาณที่ถูกหล่อหลอมด้วยศีลเป็นตัวล้อมและกั้นไม่ให้กิเลสเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณได้เหมือนเดิม
*กาลเวลาเป็นตัวเกิดและดับของกิเลสในใจ
*ความทุกข์ทั้งปวง ถ้าไม่สัมผัส ไม่สะสม ก็เกิดกับเราไม่ได้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

119.บุญบากบั่น (ตา)
สวน 3 อายุ 60 ปี
สิ่งที่เกิดในร่างเก่า
1. หยุดการแย่ง การแช่ง หันมาฝึกการเสียสละแบ่งปัน
2. ถือศีล 5 ได้ถูกตรง(สัมมาทิฐิ)
3. เดินมรรคองค์ 8 ในชีวิตประจำวัน กระทบผัสสะ อ่านเวทนา เข้าไปในจิตวิญญาณว่ามีอาการอย่างไร ถ้าเป็นแบบบ้านๆ ยังชอบชัง เฉยๆ อยู่ ก็เปลี่ยนเป็น รู้ตามความเป็นจริง ไม่ต้องปรุงแต่ง ฝึกทำจนเป็นปรกติ
4. ความทุกข์ทางใจลดลง เพราะรู้ว่าทุกข์ทางใจหนักเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน เป็นสิ่งที่โพธิสัตว์สอนเรา เราก็ทำตาม

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

120.สุรางค์ สมวิวัฒนกุล
สวนป่านาบุญ ๒
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
อาจาริยบูชา แด่ อาจารย์ ดร. ใจเพชร กล้าจน
สิ่งที่เกิดขึ้น พี่น้องทั่วประเทศมารวมกัน เป็นที่ภาคภูมิใจยิ่ง
ขอปฏิบัติบูชา งดอาหาร ๑ วัน

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

121.นางสาวสมใจ สุวรรณ
ผู้บำเพ็ญคบคุ้น
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าพี่น้องมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก มากันทุกภาค ตัวข้าพเจ้าเองรู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่ง จนบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้
ข้าพเจ้าขอตั้งอธิศีลเรื่องความโกรธ จะพูดให้น้อยลง และเลือกพูดแต่สิ่งที่เป็นสาระ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

122.จิราวรรณ (หน่อง)
ชลบุรี
คำสั่งสอนของอาจารย์ทำให้ศิษย์เข้าใจ นำธรรมะที่ถูกตรงของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนเกิดผลการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตวิญญาณ ชีวิตผาสุกมากขึ้น เข้าใจความสุขจากการไม่เสพ แก้ปัญหาทุกปัญหาในชีวิตด้วยจิตใจที่เบิกบาน
บททบทวนธรรมที่ท่านทำออกมา นำไปใช้ได้จริง โศลกธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตทุก ๆ วัน เช่น เราเคยทำมามากกว่านั้น รับแล้วก็หมดไป ก็จะโชคดีขึ้น การกระทำเดียวกัน มีเหตุผลในการกระทำกว่าล้านเหตุผล ฯลฯ
ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพ ศรัทธา เป็นอย่างสูง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

123.เรือนแก้ว สว่างวงษ์ (นก)
เข้าค่ายครั้งแรก มกราคม 2561 เตรียมจิตอาสา สวน 3, 9
เหตุเกิดเพราะป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ระยะที่ 3 ลุกลามในช่องท้อง หลังผ่าตัด ปฏิเสธการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายแสง เมื่อมาพวธ. อาการป่วยดีขึ้น การเข้ามาในพวธ. เรียนรู้การปรับใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ปล่อยวาง ลดกิเลส เมื่อบำเพ็ญมาเรื่อยๆ ตัวเราเปลี่ยนไป อารมณ์เย็นลง ไม่โกรธง่าย เริ่มเข้าใจว่าเงินไม่ได้มีความหมายเหมือนเมื่อก่อน ปัจจุบันตัดสินใจออกจากงานมาทำงานฟรีกับพวธ.ได้ โดยใจที่เป็นสุข
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ผู้ทำให้ได้พบกับสุขที่แท้จริงที่ไม่เคยพบตลอด 52 ปีที่ผ่านมา

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

124.พยอม ขวัญเชื้อ
กราบคารวะ อ.หมอเขียว ด้วยความเคารพสูงสุดค่ะ
จิตวิญญาณเกิดความสงบ เกิดความผาสุก อิ่มเอิบ เบิกบาน แจ่มใส เมื่อเห็นความจริงตามความเป็นจริงในเรื่องกรรมและวิบากดีร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิต
เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งเป็นลำดับ ๆ เห็นและจับอาการของกิเลสได้ไวและละเอียดขึ้น จัดการกับกิเลสได้ไวขึ้น จิตวิญญาณยอมฟังและเห็นตามมากขึ้น เริ่มเข้าหาความเป็นพุทธะเป็นลำดับ ๆ ค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

125.บุญเรือน เอี่ยมสำอาง
อายุ 74 ปี จ.สงขลา
จุดเปลี่ยนหลังจากการฟังธรรมของอ.หมอเขียว
1. ใจเย็นขึ้น ร่างกายแข็งแรง หายจากโรค
2. ไม่ยึดติดวัตถุ
3. รู้จักพอ รู้จักให้อภัย
4. รักตนเองมากขึ้น
5. มีสติมากขึ้น

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

126.บุญเอี่ยม ชาติกุล (ปุ๊)
อายุ 54 ปี จ.ตรัง
1. ได้ความใจเย็น
2. ได้สติในชีวิตประจำวัน
3. รู้ทันจิตใจตนเอง
4. การแต่งกาย ไม่ปรุงแต่งเครื่องประดับมากไป
5. ไม่ยึดติดวัตถุ
6. ลดความอยากมี อยากได้ อยากเป็นผู้ชนะ รู้จักยอมแพ้ รู้จักให้อภัยผู้อื่น รักตนเอง
7.ยอมรับความจริงได้ ให้ผู้อื่นติเตียนได้

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

127.อิ่มทรัพย์ ชัยอินทร์ (ป้อม)
อายุ 57 ปี จ.ตรัง
จากคนเดิมที่มีกิเลสเยอะ ยึดทุกเรื่อง มีความโลภ โกรธ หลง มีแต่ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น พอได้ศึกษาธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวจึงได้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ใจเย็น เข้าใจตัวเองขึ้นทุกวัน วางได้จากการยึด อยากได้ อยากมี อยากเป็น ลดกิเลส ลดอัตตา ทำดีโดยไม่หวังได้อะไรจากใครแม้แต่คำขอบคุณหรือความเข้าใจ
ต่อจากนี้ไปก็จำตั้งใจบำเพ็ญเพียรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเอาธรรมะที่คุณหมอเขียวถ่ายทอดให้ มาใช้ในชีวิตตลอดไปค่ะ จะไม่มีวันย่อท้อ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


128.อัชฌา อัศวยิ่งเจริญสุข (หนูดี)
อายุ 52 ปี
ผลของการปฏิบัติศีลจากการฟังธรรมของ อ.หมอเขียว
1. เข้าใจเรื่อง ศีล 5 มากขึ้นว่าศีลที่ละเอียดของศีล 5 เป็นอย่างไร
2. เข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นเป็นลำดับว่าทุกอย่าง “กูทำมา” เมื่อก่อนจะโทษแต่ผู้อื่น ไม่รู้ว่าตัวเองชั่ว
3. การปฏิบัติตามอาจารย์ทำให้รู้ว่าเราชั่วเคยมองหน้าตาคนอื่น ตำหนิในใจว่าเขาไม่ดูแลตัวเอง พอลดกิเลสไปตามลำดับแล้วเจอวิบากเข้า ทำให้หน้าเป็นด่างขาว จึงทำใจว่า “กูทำมา”
4. มีวิบากทั้งดีและร้ายเข้ามาเป็นระยะ แต่ร้ายก็เล็ก ๆ น้อย ๆ
กราบขอบพระคุณที่อาจารย์ยื่นมือมาช่วยดึงลูกศิษย์ขึ้นจากนรกค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

129.นางอาภรณ์ บัวทอง
อายุ 49 ปี จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 11 มิ.ย.2561 เป็นวันคล้ายวันเกิดอาจารย์หมอเขียว ลูกขอเป็นคนดีตอบแทนความดีของอาจารย์ เพราะลูกถือคุณงามความดีของอาจารย์ดังพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่มาเกิดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ข้าพเจ้า นางอาภรณ์ บัวทอง จะปฏิบัติธรรม เดินทางแบบพอเพียง ลด ละ เลิก ความโกรธ ความหลง เพื่อให้ได้พ้นจากทุกข์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


130.น.ส.แพรลายไม้ กล้าจน (จิ๊บ)
อายุ 43 ปี โทร.088-5548239

ความผาสุกในจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อครูและอาจารย์หมอเขียว

1. เมื่อต้องออกจากหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีไปรับวิบากข้างนอก โลกโลกียะก็ไม่สามารถดึงเราให้ตกต่ำหรือทุกข์มาก ทำให้เราอยู่ได้ทั้งโลกโลกียะและโลกุตระได้ผาสุกขึ้น
2. ลดความเป๊ะเว่อร์ของตัวเองได้มาก ปล่อยวางเรื่องต่างๆ ได้เร็ว ไม่ยึดมั่นถือมั่น
3. มีความขยันเอาภาระต่างๆ มากขึ้น
4. รักตัวเองมากขึ้น ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการทำแต่งานโดยไม่ดูแลกายขันธ์ของตัวเอง ทำศีลข้อ 1 ได้มากขึ้น รู้เพียรรู้พักได้ดีขึ้น ลดอัตตาตัวตนได้ดีขึ้น
5. เคารพมติหมู่และเพื่อนสหธรรมิกด้วยใจที่นอบน้อมในความดีของทุกคนได้เต็มหัวใจ ไม่เพ่งโทษถือสา หรือถ้ามีก็จัดการได้เร็ว และขออโหสิกรรม ตั้งจิตใหม่ได้เร็ว
6. เชื่อเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง ทำให้ปฏิบัติธรรมได้รวดเร็ว เกิดสติปัญญา ไม่เนิ่นช้าและมัวเมานาน
7. มีความรักเมตตาในมวลหมู่มนุษยชาติและเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ด้วยใจที่ผาสุก ตรวจเช็คสับปายะและกิลมถะและมีศิลปะในการช่วยคนมากขึ้น
8. มีความผาสุกในชีวิต ลดความเห็นแก่ตัว มีสติจับอาการของกิเลสได้แทบจะตลอดทั้งวัน ตั้งอธิศีลเป็น และจะพากเพียรขับเคลื่อนศาสนาทุกภพทุกชาติ พร้อมยอมพลีชีวิตเพื่อขับเคลื่อนศาสนา
9. ยกชีวิตให้หมู่และพร้อมตายกับหมู่นี้ ลดขนาดตัวตนตัวเองเป็น ลดโลกธรรมเป็น
10. จะพากเพียรลดกิเลสส่วนที่เหลือให้ไปสู่ความผาสุกที่ยั่งยืนให้ได้ในชาตินี้หรือชาติชาติภพอื่นอันใกล้ เพราะหากเราพ้น เราจะช่วยเราและผู้อื่นได้เร็ว ก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ่ายเดียว
สาธุ ที่ชาตินี้ได้เกิดมาร่วมกับยุคสมัยของพระโพธิสัตว์ใหญ่ทั้งพ่อหลวง พ่อครู และอาจารย์หมอเขียว “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต”

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

131.รัตติยา (เต้ย)
เตรียมจิตอาสาสวนป่านาบุญ 1
ความผาสุกที่ได้รับจากการฟังธรรมะจากท่านอาจารย์หมอเขียว
1. ทำให้เราเข้าใจคำว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม ต้องขอบคุณที่โชคร้าย
2. ทำให้เราเชื่อเรื่องวิบากกรรมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อก่อนเราจะไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่ตอนนี้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งตามลำดับ และสามารถนำเรื่องวิบากกรรมมาลดทุกข์ได้จริง ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเพราะเราทำมามากกว่านั้นจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้แม้แต่ในชาตินี้ เรามาจากนรกจริง
3. ทำให้มีความผาสุกทั้งกายและจิตวิญญาณ เบิกบานใจ
4. ทำให้ลด ละ ความโลภ โกรธ หลงทั้งในกามและความชอบชังในสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นและจับอาการของกิเลสได้เร็วขึ้น
5. ทำให้เรามีความเคารพและศรัทธาในทุกชีวิต ได้ทั้งกาย วาจา ใจ ได้อย่างรู้คุณค่าและประโยชน์
6. ทำให้ปล่อยวางในเรื่องต่างๆ ในชีวิตได้ สามารถตัดญาติปริวตังกับคู่ ครอบครัว สิ่งที่เรายึดว่าเป็นของเราได้
7. มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต เช่น ครอบครัวปล่อยให้มาบำเพ็ญมากขึ้น ครอบครัวก็เข้าใจและให้เรามาเดินทางสายนี้
8. เชื่อมั่น ศรัทธาในพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ อาจารย์หมอเขียว หมู่มิตรดี จะขอพากเพียรปฏิบัติตามฌาน สถานการณ์และองค์ประกอบ ณ เวลานั้นๆ จนลมหายใจสุดท้าย
ขอกราบขอขมาขอโทษขออโหสิกรรมอาจารย์และหมู่มิตรดีถ้าข้าพเจ้าทำอะไรไม่ดี ไม่เหมาะสมและไปเหนี่ยวนำกลุ่ม ขอให้ทุกท่านบอกและชี้แนะได้ทุกอย่าง ยินดีน้อมรับค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ครั่ง อาจารย์หมอ และหมู่มิตรดีทุกท่านที่ให้โอกาสร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในชาตินี้และชาติต่อไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

132.สมเพียร สุวรรณรัตน์
อายุ ๗๑ ปี จิตอาสาสวน ๒
ถ้าไม่พบแพทย์วิถีธรรม ป่านนี้คงตายไปนานแล้ว ขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้เรื่องยา ๙ เม็ด และอื่นๆ
ขอตั้งศีลจะพยายามช่วยคนให้พ้นทุกข์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

133.นางชูศรี จำปา
อายุ 67 ปี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สวน 2
เริ่มเข้าแพทย์วิถีธรรม ดีมาก ทางด้านร่างกาย ชีวิต จิตใจ
ขอขอบคุณที่มีแพทย์วิถีธรรม

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]


134.ชนิตา เลิศศิริรักษ์ (ป้าดา)
อายุ 60 ปี จิตอาสาจร ดอนตาล
ก่อนหน้าที่มาพบท่านอาจารย์หมอเขียว ชีวิตที่มีความทุกข์มาก ชัดเจน คือเทื่อมีครบครัว ความขัดแย้งกับพ่อบ้าน ความลำบากกับอัตตา ตัวยึดเรื่องความสะอาดและความมีระเบียบ การดูและบุตร เคร่งครัด การทำอาหารและการศึกษา ปัญหาที่สำคัญคือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ตัวเองต้องรับภาระ
เมื่อมาเจอท่านอาจารย์หมอ เพราะเริ่มแรกสาเหตุจากความเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
ปัญหาข้างต้นเริ่มบรรเทา เริ่มมีทางสว่างเมื่อได้มาอยู่ร่วมกับมิตรดีในค่าย ได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์ ได้ปฏิบัติ ศีล 5 ลดกิเลสได้ ลดอัตตา ตัดความอยาก ขั้นอธิศีล ขั้นอริยศีล ทำให้เกิดปัญญา มีสติ สมาธิ รู้สาเหตุแห่งทุกข์ในใจ พร้อมกับการปฏิบัติด้วยตนให้ได้ก่อน แล้วความดีจะจัดให้เองพร้อมทำกุศลไป

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

135.ยลสุข ลุนลาด
31 ม.7 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้
จากเมื่อก่อนเคยป่วยเกือบเอาชีวิตไม่รอด เป็นสารพัดโรคทั้งกรดไหลย้อน ทั้งกระดูกทับเส้นประสาท พอได้เรียนรู้ยาเก้าเม็ดก็เอาไปปฏิบัติตามที่อาจารย์สอน ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นตามลำดับ
ดิฉันต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ชีวิตใหม่แก่ดิฉัน ต่อไปนี้ดิฉันจะพยายามปฏิบัติธรรม ทำใจให้เย็นลง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

136.เพียรไพรพุทธ
ชีวิตที่ผ่านมา ๓๖ ปีนั้นว่างเปล่า ต่อเมื่อ ๓ ปีก่อน เมื่อได้พบแพทย์วิถีธรรม เมื่อได้พบสัตบุรุษท่านนี้ทำให้ชีวิตพร้อมอยู่ พร้อมตายในดินแดนบุญแห่งพุทธะ
เมื่อศิษย์ได้ฟังคำสอนของอาจารย์แล้วได้ปฏิบัติตาม ศิษย์ก็ได้รู้แจ้งแก่ตนแล้วว่าได้เกิดความผาสุกมาเป็นลำดับลำดับ ขอยืนยันว่าศิษย์มิได้อยากดื้อ มิได้อยากชั่ว มิได้อยากสั่งสมวิบากร้ายใหม่อีกต่อไปแล้ว อยากพ้นทุกข์อยากบรรลุธรรมตามที่อาจารย์สอน แต้ด้วยวิบากกรรมที่ทำชั่วมามากจึงเจริญไปตามธรรมเท่าที่ตนเองมี
ศิษย์ขอตั้งศีลเพ่งเพียรปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ ล้างกิเลส บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศลตามกำลังอินทรีย์พละและกำลังปัญญาเพื่อไปสู่การอยู่เหนือกิเลสมิใช่หนีกิเลสพร้อมรับทุกสถานการณ์ด้วยจิตเบิกบาน ผาสุก ผ่องใส ตราบเท่าที่วิบากยังไม่พรากกายขันธ์นี้จากโลกนี้ไป
กราบคารวะอาจารย์

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

137.นางกรชนก บุญทอง
เราได้อะไรจากการเกิดมาของอาจารย์
ได้แนวทางการพ้นทุกข์
1. ทางร่างกาย
มีแนวทางการรักษาสุขภาพพึ่งตนเองเพื่อป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้น
2. ทางจิตใจ
ธรรมะที่อาจารย์นำมาถ่ายทอด เป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย ลึกซึ้ง นำไปปฏิบัติได้ผลดี ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

138.ดุสิดา คำรพวงศ์
กราบเท้าท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ
ท่านอาจารย์คือพระผู้ปลดทุกข์ ทั้งทางใจและทางกายของชาวไทยและชาวโลกค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

139.พนิดา อภินันทพร
กราบคารวะอาจารย์หมอเขียว
เสียดาย...ที่พบช้า
แต่ก็ยังโชคดี ที่ได้พบเจอ
ขอขอบพระคุณที่เกิดมาเพื่อเสียสละ
ให้ความรู้ในทางธรรม เพื่อหลุดพ้น
จะตั้งใจเพียรทำตามคำสอนของท่านอาจารย์
ขอบพระคุณค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]140.นางพัชรีย์ พรหมทอง
จิตอาสา สวนป่านาบุญ ๒
สิ่งที่ได้รับ ความผาสุก จากคำสอนของอาจารย์
อาจารย์เป็นแบบอย่างแห่งการเป็นผู้ให้ เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ ให้ คิดดี ทำดี พูดดี เสียสละ แบ่งปัน ด้วยใจที่เป็นสุข ทำให้มีชีวิตที่เรียบง่าย สอนวิธีคิดที่ไม่ต้องทุกข์ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีของชีวิต

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

141.นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีด (แทม)
ชื่อทางธรรม น้ำน้อมศีล
สิ่งที่ได้จากที่เจออาจารย์หมอเขียว
จากเริ่มที่ได้รู้จักอาจารย์หมอเขียว ได้ฟังธรรมะจากอาจารย์ ทำให้ตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากและไม่มีโรค หน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส จากที่เคยเป็นคนอารมณ์ร้อน ขี้น้อยใจ เอาแต่ใจ ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะ และจากการได้ฟังบททบทวนธรรมตัวเองก็นำมาใช้ได้หลายข้อ ทำให้ได้ล้างใจเรา ไม่ทุกข์เวลาเกิดปัญหา ไม่เกิดผัสสะหรือวิบากร้ายกับตัวเอง
ที่สำคัญคือ พวกเราพี่น้องจะโทรศัพท์อปริหานิยธรรม สรุปกายใจกันเกือบทุกวัน ทำให้รู้ว่าวันนี้เรามีกิเลส แพ้กิเลสเรื่องใดบ้าง มีผัสสะอะไรบ้าง แล้วสามารถนำธรรมะที่ได้ฟังจากอาจารย์ข้อไหนมาปรับใช้กันได้บ้าง เกิดปัญหาอย่างนี้แล้วแก้ไขกันอย่างไร ทำให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้น
เมื่อก่อนที่ยังไม่เจออาจารย์หมอเขียว ตัวเองไม่เคยมีความคิดที่จะลด ละ เลิก เนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่ตอนนี้เลิกได้อย่างเด็ดขาด จึงทำให้ตัวเองและครอบครัวไม่ค่อยเจอวิบากร้ายหนัก ๆ เข้ามาในชีวิต ถ้ามี ก็จะเบา ๆ
สิ่งที่ตัวเองภูมิใจและไม่คิดว่าฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วจะเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ คือ เมื่อก่อนอยากมีแฟน อยากแต่งงาน มีครอบครัว แต่ตอนนี้ไม่คิดอยากมี คิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ไม่มีครอบครัวค่ะ
ขอกราบคารวะ กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวเป็นอย่างสูงที่ปลุกจิตวิญญาณลูกศิษย์คนนี้ได้เกิดใหม่ในโลกโลกุตระค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

142.นิด
ความผาสุกที่ได้รับจากคำสอนของอาจารย์
การเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่เห็นได้ชัดคือสุขภาพดีขึ้นมาก ด้านจิตใจก็เข้มแข็งมากขึ้น ได้ลด ละ เลิก กิเลส ลดอัตตาตัวเองได้ฝึกตัวเองให้มาอยู่และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ได้มีโอกาสมาบำเพ็ญสร้างกุศลเพื่อสร้างวิบากดีให้ดันวิบากร้ายออกไป
เมื่อมาฟังคำสอนของอาจารย์หมอเขียวแล้วจะเชื่อเรื่อง “วิบากกรรม”“สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา” มาเจอ “สัตบุรุษ” แล้วเชื่อมั่น ศรัทธาและเลื่อมใส เชื่อว่าแชเส้นทางนี้คือเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแน่นอน ไม่มีอะไรมีค่าที่สุดในโลกเท่ากับการดับทุกข์ ดับความโง่ได้ จะสุขอย่างถาวร

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

143.นางชวนชม คำท้วม
ชื่อทางธรรม สู่ร่มศีล อายุ 36 ปี จ.สงขลา
ได้รับความผาสุกจากการเชื่อฟังอ.หมอเขียว มีความใจเย็น ควบคุมอารมณ์ได้ดี ความคิดหนักแน่นที่จะเดินตามทางธรรม จะเชื่อฟังอาจารย์ ไม่เชื่อฟังกิเลส ยอมรับฟังมติหมู่จากที่เป็นคนไม่ฟังใคร
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันง่ายขึ้น สบาย ไม่แต่หน้า ไม่ประทินผิวแล้วค่ะ ตอนนี้ไม่มีเครื่องประดับในตัว ไม่ต้องดูแล รักษา ไม่ต้องกลัวหาย เพราะไม่สร้างอีกแล้ว สบายจริงๆ สาธุค่ะ

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ]

 

144.วราพร กรสมบัติ (กบ)
น้อมกราบคาราวะอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่ง
ตั้งแต่ได้มาพบครูบาอาจารย์ จนมาถึงวันนี้ ได้ธรรมะ ศีล สมาธิ ปัญญา พาตนเองและผู้อื่น พ้นทุกข์ ทางกาย ทางใจ มาเรื่อย ๆ จากคำสอนของอาจารย์ เป็นคนยอมรับความจริงมาเรื่อย ๆ การลดกิเลสเราได้คือการยอมรับความจริง ยอมรับ กล้าหาญ ในวิบากดี ร้าย ที่เข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ชัดในเรื่องวิบากดี ร้าย ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราทำมา และไม่ว่าสิ่งดี ร้าย ใด ๆ ทางกาย วาจา ใจ ที่เราได้กระทำ ได้คิด ได้พูดไปแล้ว ถูกบันทึกไว้ เป็นวิบากให้เราได้รับทั้งสิ้น จะพากเพียรศีลเบื้องต้น ท่ามกลาง บั้นปลาย ไปเรื่อย ๆ เริ่มจาก ศีลข้อที่ 1 การไม่ฆ่าสัตว์ ทานเนื้อสัตว์ นม ไข่ ใด ๆ มาได้ 3 ปีกว่าแล้ว ละเว้นการเบียดเบียนชีวิตใด ๆ ทำได้ข้างนอก ข้างใน จนเกิดสภาวะจิตเมตตา ชัดเจนในเรื่องวิบากกรรมมาเรื่อย ๆ เราทำร้ายผู้อื่น เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเอง ฆ่าตัวเราเอง พอชัดศีลข้อที่ 1 หยาบ กลาง ละเอียด จากศีลข้อที่ 1 เป็นใบเบิกทางไปศีลข้ออื่น 2 3 4 5 หยาบ กลาง ละเอียด ไปเรื่อย ๆ
จะขอน้อมกราบปฏิบัติบูชาครูอาจารย์ ปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ มีพระพุทธ พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งไปทุกภพทุกชาติ จนกว่าจะนิพพาน ดับสูญไป
ขอน้อมกราบคาราวะบูชาคำสอนอาจารย์ น้อมกราบขอขอบพระคุณอาจารย์ อย่างสูง ถึงที่สุดในชีวิต
น้อมกราบสาธุ
เพียรแสงธรรม

[กลับไปหัวข้อรายชื่อ] 

กลับไปด้านบนสุด

[ Back to top ]

© 2020 ความผาสุกที่ได้รับจากการฟังคำสอนอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ( page.morkeaw.net/result61 )