งานวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

หมายขวัญพุทธ สุขโสต : ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี อุทธิเสน

329 หน้า.

บทคัดย่อ

               งานผู้วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง เป็นการวิจัยคุณภาพและเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการเลือกจากการบอกต่อแบบลูกโซ่ หรือสโนว์บอล (Chain or Snowball Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธี สามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแปลความหมายของข้อมูล จัดหมวดหมู่และสรุปเนื้อหาแต่ละประเด็น และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจากการสกัดกระทงคำถาม จากเชิงคุณภาพ โดยผ่านขบวนการสกัดคำถามด้วยระบบ ATLAS.ti จำนวน 50 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pearson’s  Product – Moment  Correlation coefficient

               ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .317, p-valve = 0.025) การรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .363, p-valve = 0.010) สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .422, p-valve = 0.002) สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .656, p-valve = 0.000) พัฒนาทางปัญญา มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาอย่างมีที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .649, p-valve = 0.000) พัฒนาทางปัญญา มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .519, p-valve = 0.001) การจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .481, p-valve = 0.000) การจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .472, p-valve = 0.001)

               ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ชี้เห็นว่าการรับประทานอาหาร สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล พัฒนาทางปัญญาและการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง ซึ่งสามารถข้ามผ่านความทุกข์ที่เกิดกับตน ด้วยการพยายามปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีล 5 และเชื่อในผลของการกระทำว่าการคิด พูด ทำ ที่ดีมีผลต่อดีต่อตนเองและผู้อื่น

MAIKWANPHUT SUKSOT : RELATIONSHIPS BETWEEN HEALTH PRACTICES AND SPIRITTUAL WELLBEING IN COLON CANCER PATIENTS WITHCOLOSTOMY

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH. SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY. ACADEMIC YEAR 2015

THIESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR DR.WASSANA KAEWLA AND ASSISSTANT PROFESSOR DR. MALINEE UTHISEN

329 P.

Abstract

               The objective of this research was to study health practice and Spiritual Well-Being of Colorectal cancer patients with colostomy bag. It was a quantitative and qualitative research. The qualitative research method used was Chain or Snowball Sampling. The qualitative data was collected by interviewing and observation of behavior of 30 patients. Data reliability test was done by Triangulation Method, classified by the data, analysis and interpret action, then conclusion each issue.  The quantitative data was collected by using questionnaires, derived from answers of  the  30 patients sampled in the qualitative data collecting ; and processed, by ATLAS.ti system, with sample size  of 50 people.  Statistics used to analyze and present the research information were percentage, average, standard deviation, and Pearson’s  Product – Moment  Correlation coefficient.

               The research results indicated that  food consumption is related to happiness in faith of Buddhism  at confidential level of 0.05 (r= .317, p-valve = 0.025). Food consumption was related to happiness of present being at confidential level of 0.05 (r= .363, p-valve = 0.010). Interpersonal relationship is related to happiness in faith of Buddhism  at confidential level of 0.05 (r= .422, p-valve = 0.002). Interpersonal relationship was related to happiness of present being at confidential level of 0.05 (r= .656, p-valve = 0.000). Intellectual development was related to happiness in faith of Buddhism  at confidential level of 0.05  (r= .649, p-valve = 0.000).Intellectual development was related topresent being at confidential level of 0.05(r= .519, p-valve = 0.001) . Stress management is related to happiness in faith of Buddhism  at confidential level of 0.05 (r= .481, p-value = 0.000). Stress management was related to present being at confidential level of 0.05 (r= .472, p-valve = 0.001)

            The research results indicated that food consumption, interpersonal relationship, intellectual development, and stress management were related to spiritual happiness of Colorectal cancer patients with colostomy bag. They can get over the suffering happen to them by trying to conform to the 5 Commandments of Buddishm and  believe in results of action that are good thinking, talking and doing   for providing good results for them and the other people.

วิธีใช้ Embed PDF

  • กรุณากดลูกศร ขึ้น-ลง ตรงหัวมุมด้านซ้ายในการเปลี่ยนหน้า
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

Study Health Practice Spiritual Well Being Colorectal Cancer

งานวิจัยอื่น ๆ

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

งานวิจัย: ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์

กการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะสุขภาพของผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม

งานวิจัย: การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียด การเผชิญความเครียดของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยานิพนธ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร...