จิตวิญญาณ

จิตวิญญาณ
ศาสนา

ศาสนา

ศาสนา ศาสนา คือ พลังรวมสังคม สภาวะใดสภาพใด ที่ไม่เป็นไปเพื่อ ความร่วมความรวมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเอกภาพ สภาวะเช่นนั้น สภาพดังนั้น จะไม่ใช่สภาพที่สอดคล้องลงตัว หรือ เป็นไปเพื่อความเกิดศาสนา แม้บุคคลใด จะมีความเห็นไม่ลงร่องลงช่องกันกับหมู่ ถึงแม้ว่าจะถูกต้อง...

620627 เอางานได้งาน เอาวิญญาณได้วิญญาณ

620627 เอางานได้งาน เอาวิญญาณได้วิญญาณ

27 มิถุนายน 2562 ธรรมะทานข้าว สวนป่านาบุญ 1 เอางานได้งาน เอาวิญญาณได้วิญญาณ ถ้าใครจะเอาแต่งานสุดท้ายจะไม่ได้ทั้งงานทั่งวิญญาณ...