ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ประกาศนโยบายแพทย์วิถีธรรม 7 ข้อ

1

สนับสนุนการเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อช่วยเหลือโลก

2

ใช้อปริหานิยธรรม เพื่อสืบสาน ขับเคลื่อน กงธรรมพระธรรมจักร ต้องสืบสานด้วยอปริหานิยธรรม

3

ทำงานให้เน้นคุณภาพ ตามศักยภาพตามแต่ละจุด

4

ผลิตอาหารไร้สารพิษให้ได้มากที่สุด

5

พัฒนาแหล่งน้ำของเราเองให้สะอาดและพึ่งตนให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ซื้อให้น้อย ถ้าเรามีนำ้สะอาดกินใช้เอง เราจะรอด

6

อย่าแก้ปัญหาด้วยความหยาบ รุนแรง (ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา จะเพิ่มความแค้น เสียโอกาส ขาดทุน แต่โดยสัจจะแล้ว เราเสียเปรียบ คือ ได้เปรียบ แพ้ คือ ชนะ)

7

ฝากถึงเจ้าหน้าที่สุขภาพที่ยังรับราชการอยู่และที่ได้ให้การบริการการแพทย์วิถีธรรมแก่ประชาชน ให้กรอกรหัสสุขภาพ ในการให้บริการประชาชน ตามเอกสารกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ สธ 0209.10/1601 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ในหน่วยงานของท่าน

*ลงรายงานการใช้แพทย์วิถีธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ตามรหัส ดังนี้*

  • 2F302..มังสวิรัติ
  • 2F304..อาหารปรับสมดุลร้อน-เย็น
  • 2F310..การให้ความรู้ เรื่อง..
  • การนำหลักธรรมศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
  • 1I113 ..การให้บริการอาหารปรับ
   สมดุลฤทธิ์ ร้อน-เย็น
  • 1I183.. การให้บริการ การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 2 พ.ย.2562
การประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวีปอเมริการ/ทวีปยุโรป/ทวีปออสเตรเลีย)

 

นโยบาย 7 ข้อ