ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19

ฉบับย่อ

คู่มือสุขภาพพึ่งตน แพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน และคณะ เรื่องสุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19 ผลการวิจัยพบว่า วิธีการดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิดได้ดี

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเชื้อไวรัสโควิด ที่ระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยกับคนจำนวนมากและบางส่วนเสียชีวิต เกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียง ล้นโรงพยาบาล ผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนด้านต่างๆ สืบเนื่องตามมา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ฯลฯ

การป้องกันและแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ “ตนเป็นที่พึ่งของตน” การพึ่งตนในการดำรงชีวิตที่ประหยัด เรียบง่าย รวมถึงการพึ่งตนในการทำสิ่งที่จำเป็นสำคัญต่อชีวิตในทุกๆด้าน ที่ตนสามารถทำได้ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการแก้ปัญหาที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กำลังดำเนินการอยู่ จึงจะทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสืบเนื่องต่อไปได้

คู่มือสุขภาพพึ่งตน แพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด เล่มนี้ จึงนำเสนอเทคนิคการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การแพทย์วิถีพุทธหรือการแพทย์พุทธศาสตร์) ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด หรืออาการคล้ายติดเชื้อโควิด อาการข้างเคียงแทรกซ้อนจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด และการลดปัญหาต่างๆ อันเกิดสืบเนื่องจากโควิด

ถ้าผู้ใดสามารถพึ่งตัวเองได้จนหายจากโรคหรือทุเลาได้มาก ก็ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม ภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่สุขภาพ แต่ถ้ามีอาการหนักที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ จึงจะอาศัยเจ้าหน้าที่สุขภาพ

การที่ผู้ป่วยหรือประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มาก จะทำให้เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่ต้องแบกรับภาระที่มากเกินไป และสามารถดูแลผู้ป่วยที่อาการหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่สุขภาพ และระบบสุขภาพโดยรวม ซึ่งการแพทย์วิถีธรรมนั้นสามารถพึ่งตนหรือบูรณาการร่วมกับการดูแลสุขภาพแต่ละแผนได้ตามความเหมาะสม

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ข้อมูลเนื้อหาคู่มือ

  • กรุณากดลูกศร ขวา-ซ้ายในการพลิกหน้าหนังสือ
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กดเครื่องหมายลูกศรสี่ทิศ เพื่อดูเต็มหน้า หรือ กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง