สำรวจความต้องการ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า กดที่นี่  2. ชุดไฟแดด กดที่นี่

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

Buddhist Medicine Foundation of Thailand

วัตถุประสงค์

1

เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติดูแลสุขภาพ

2

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา

3

เพื่อส่งเสริมการกุศลอื่นๆ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์

4

เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ประวัติความเป็นมา ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย (มูลนิธิ พวธ.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 โดยมีนายใจเพชร กล้าจน เป็นประธานมูลนิธิ พวธ. และมีคณะกรรมการบริหารรวม 11 ท่าน โดยร่วมกับทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมให้กับมวลมนุษยชาติในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

เป้าหมายของมูลนิธิ พวธ. คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ประเด็น

  1. การดำรงชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย
  2. ร่างกายที่แข็งแรง
  3. จิตใจที่ดีงาม
  4. จิตใจที่ผาสุก

โดยใช้ปัจจัยสี่ที่หาได้ง่าย อยู่ใกล้ตัว ปลอดภัย ประหยัด ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น พึ่งตน ขยัน เสียสละและแบ่งปัน ตามหลักธรรมะและการพึ่งตนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “การทำความผาสุกที่ตน และช่วยคนที่ศรัทธา” และ “หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง”

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ พวธ.

สวนป่านาบุญ 1: เลขที่ 114 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120

สวนป่านาบุญ 8: ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 31/5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

ผลการดำเนินงานขององค์กรมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2556-2557 มูลนิธิ พวธ. ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ทั้ง 4 ข้อ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ที่ มูลนิธิ พวธ. ได้ร่วมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร / สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.ชะอวด / สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี / สวนป่านาบุญ 4 อ.อุ่มเหม้า จ.นครพนม และ สวนป่านาบุญ 5 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดำเนินกิจกรรมอันมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและ ประชาชน ให้ดำรงชีวิตด้วยธรรมะและการพึ่งตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข โดยเน้นใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ปลอดภัย พึ่งตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้และมีความยั่งยืน อันมีรายละเอียดดังนี้

  1. โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)
  2. โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
  3. โครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม
  4. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร / สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.ชะอวด / สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี / สวนป่านาบุญ 4 อ.อุ่มเหม้า จ.นครพนม / สวนป่านาบุญ 5 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและต่างประเทศ
  5. โครงการโรงบุญเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช และ 12 สิงหาคม มหาราชินี
  6. โครงการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ให้กับจิตอาสาแพทยย์วิถีธรรมของมูลนิธิ พวธ.

โครงการงานหลัก คือ

1. การอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. การศึกษาสถาบันวิชชาราม ทั้งระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท เอก
และศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม ระดับพื้นฐาน ป.1 – ม.6

3. การปลูกสร้างสวนป่าสัก

4. การทำกสิกรรมไร้สารพิษ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพเพิ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
สมัครเข้าค่ายสุขภาพอบรมฟรี ติดต่อสอบถาม
โทร: 082-347-3898, 094-896-4811, 061-975-4544

 

 

สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร: ป้ารวย 081-084-5469

 

สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร: 085-123-1218, 081-800-4511

 

สวนป่านาบุญ 4 จ.นครพนม

55,57-60 หมู่ 4 บ้านแดนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตูพนม จ.นครพนม 48110 โทร.087-435-3455

 

สวนป่านาบุญ 5 บ้านญาติแพทย์วิถีธรรม จ.ระยอง

42/2 หมู่ 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทร: กุศล 081-442-0474, คุณเกื้อกุศล 089-401-9047

 

สวนป่านาบุญ 6 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม LA

บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 8006 Laurelgrove ave. N. Hollywood, CA 91605 โทร: (818)284-1167, (818)284-2352

 

สวนป่านาบุญ 7 จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร: คุณพี่น้อย ทุ่งน้ำไท 083-993-3992, คุณต่าย 088-687-1551, คุณพจน์ แม่กลอง 086-410-8010

 

สวนป่านาบุญ 8 ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร: คุณอำนวย 089-757-3407, คุณหมายขวัญพุทธ 094-484-1497, คุณรักเย็น 086-917-4646, คุณราตรี 086-196-8426

*สำหรับท่านที่ต้องการใช้แผนที่ (Google Map) กรุณากดที่นี่

 

สวนป่านาบุญ 8 ฮอมบุญอโศก จ.แพร่

อาวาสสถานฮอมบุญอโศก 4/1 ม.5 บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร: คุณอำนวย 089-757-3407

สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี

ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร: 064-938-3005, 064-938-3006

แผนที่ศูนย์การแพทย์วิถีธรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 9

 

สวนร่มบุญ จ.นครปฐม

ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร: 081-8091990, 081-0198980 หรือที่ ร้านแพทย์วิถีธรรม สันติอโศก ซ.นวมินทร์46 เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ วันเปิดทำการ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-16.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.-17.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร: 099-1212959

 

ค่ายสุขภาพ ณ บวรทะเลธรรม จ.ตรัง

บวรทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง โทร: 097-356-0059 087-622-7838 089-853-7162 081-693-3859

 

ณ ไร่วังช้าง บ้านวังช้าง จ.พะเยา

ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โทร: คุณผิน 089-265-6150, คุณวิลาวัลย์ 089-637-2050, คุณอ๋า 080-296-4261

 

บ้านวิถีไท จ.นนทบุรี

33/7 ถ.สายเลียบคลองนายเฉลิม ต.บางคูรัต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร: พี่หมู 081-830-2994, คุณกุ้ง 087-017-2359, คุณแก้ว 081-208-2211, คุณเมย์ 081-621-7190, คุณจอม 087-017-2359

 

บ้านสู่แดนบุญ จ.กรุงเทพฯ

บ้านเลขที่ 101/79-80 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 โทร: บ้านสู่แดนบุญ 02-408-4908, 02-408-4909, คุณเม 081-621-7190, คุณกุ้ง 092-265-0159, คุณแก้ว 081-208-2211, Line Id: สู่แดนบุญ

 

รพ.สต.ท่าไคร้ จ.กาฬสินธุ์

ต.ท่าไคร้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร: 062-197-7154, 084-787-8604

 

ลานหน้าร้านแบ่งปันชีวจิตสมุนไพร จ.สมุทรสงคราม

อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โทร: คุณพจน์ แม่กลอง, 086-410-8010, คุณต๋อง อัมพวา 092-270-0134, คุณเมนี้ สวนสาม 085-123-1218

 

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร: 063-356-4199, 094-656-1935