สำรวจความต้องการ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า กดที่นี่  2. ชุดไฟแดด กดที่นี่

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

Buddhist Medicine Foundation of Thailand

วัตถุประสงค์

1

เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติดูแลสุขภาพ

2

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา

3

เพื่อส่งเสริมการกุศลอื่นๆ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์

4

เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการงานหลัก คือ

1. การอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. การศึกษาสถาบันวิชชาราม ทั้งระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท เอก
และศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม ระดับพื้นฐาน ป.1 – ม.6

3. การปลูกสร้างสวนป่าสัก

4. การทำกสิกรรมไร้สารพิษ