ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

Buddhist Medicine Foundation of Thailand

วัตถุประสงค์

1

เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติดูแลสุขภาพ

2

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา

3

เพื่อส่งเสริมการกุศลอื่นๆ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์

4

เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ประวัติความเป็นมา ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย (มูลนิธิ พวธ.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 โดยมีนายใจเพชร กล้าจน เป็นประธานมูลนิธิ พวธ. และมีคณะกรรมการบริหารรวม 11 ท่าน โดยร่วมกับทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมให้กับมวลมนุษยชาติในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

เป้าหมายของมูลนิธิ พวธ. คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ประเด็น

 1. การดำรงชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย
 2. ร่างกายที่แข็งแรง
 3. จิตใจที่ดีงาม
 4. จิตใจที่ผาสุก

โดยใช้ปัจจัยสี่ที่หาได้ง่าย อยู่ใกล้ตัว ปลอดภัย ประหยัด ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น พึ่งตน ขยัน เสียสละและแบ่งปัน ตามหลักธรรมะและการพึ่งตนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “การทำความผาสุกที่ตน และช่วยคนที่ศรัทธา” และ “หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง”

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ พวธ.

 • สาขา 1 สวนป่านาบุญ 1: เลขที่ 114 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120

 • สาขา 2 สวนป่านาบุญ 3: เลขที่ 30/28 หมู่บ้านคันทรีการ์เด้น หมู่ 10 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120

 • สาขา 3 สวนป่านาบุญ 9: ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 • สาขา 4 สวนป่านาบุญ 8: ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 31/18 หมู่ 5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

 

ผลการดำเนินงานขององค์กรมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2556-2557 มูลนิธิ พวธ. ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ทั้ง 4 ข้อ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ที่ มูลนิธิ พวธ. ได้ร่วมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร / สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.ชะอวด / สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี / สวนป่านาบุญ 4 อ.อุ่มเหม้า จ.นครพนม และ สวนป่านาบุญ 5 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดำเนินกิจกรรมอันมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและ ประชาชน ให้ดำรงชีวิตด้วยธรรมะและการพึ่งตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข โดยเน้นใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ปลอดภัย พึ่งตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้และมีความยั่งยืน อันมีรายละเอียดดังนี้

 1. โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)
 2. โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 3. โครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม
 4. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร / สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.ชะอวด / สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี / สวนป่านาบุญ 4 อ.อุ่มเหม้า จ.นครพนม / สวนป่านาบุญ 5 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและต่างประเทศ
 5. โครงการโรงบุญเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช และ 12 สิงหาคม มหาราชินี
 6. โครงการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ให้กับจิตอาสาแพทยย์วิถีธรรมของมูลนิธิ พวธ.

ซึ่งในระหว่างปี 2564-2565 เป็นช่วงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด โดยเฉพาะเหตุการณ์โรคโควิดระบาดหนักในช่วงระยะเริ่มแรก เมื่อต้นปี 2563 และระยะที่ 2 กลางปี 2564 ทางมูลนิธิฯ จึงได้งดจัดค่ายการอบรมสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จริงของทุกสาขาของมูลนิธิฯ ตามนโยบายภาครัฐที่ให้สวมแมส เว้นระยะห่าง ล้างมือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติแต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประชาชนชาวไทย ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเหตุการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดหนักนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้ปรับรูปแบบการอบรมเน้นพัฒนาคุณธรรมศีลธรรมของจิตอาสาตามหลักพุทธธรรมะ และช่วยเหลือประชาชนชาวไทย โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ทั้งด้านสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยการสื่อสารออนไลน์ผ่านระบบซูมและช่องทางการสื่อสารต่าง แทนการมาพบหน้ากันในพื้นที่จริง จนเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 เบาบางลง จึงได้มีการเปิดการอบรมในพื้นที่จริงอีก ประมาณกลางปี 2565

สรุปในระหว่างปี 2564-2565 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

 

 1. กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์ดีวิถีธรรม ออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2563สิงหาคม 2564
 2. กิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย ออนไลน์ ร่วมกับกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทยและเครือข่ายต่างๆ จำนวน 4 รุ่น สิงหาคมกันยายน 2564
 3. กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก ออนไลน์ จำนวน 34 รุ่น กันยายน 2564ปัจจุบัน
 4. กิจกรรมค่ายรวมพลจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ศูนย์ จำนวน 2 รุ่น
 5. กิจกรรมค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทั้ง 4 ตั้งแต่กลางปี 2565ปัจจุบัน
 6. กิจกรรมโรงบุญอาหารมังสวิรัติ การแบ่งปันข้าวแพทย์วิถีธรรม และการจัดตลาดวิถีธรรม
 7. กิจกรรมการศึกษาสถาบันวิชชารามในระดับอุดมศึกษาอาริยะปัญญาตรีโทเอก
 8. กิจกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีโทเอก
 9. กิจกรรมการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี ผ่านออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รุ่นที่ 2 และ 3
 10. กิจกรรมการศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันวิชชารามในระดับพื้นฐาน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 11. กิจกรรมการทำกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตน เรียบง่าย สไตล์ พวธ.
 12. กิจกรรมการสื่อสารออนไลน์ ผ่านช่องทางเวปไซต์ หมอเขียวดอทเนท หรือเวปของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เวปไซต์สถาบันวิชชาราม ยูทูบหมอเขียวทีวี เฟซบุ๊ก มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เฟซบุ๊ก สถาบันวิชชารามเฟซบุ๊ก หมอเขียวแฟนคลับ เฟซบุ๊ก กิจกรรมหมอเขียว แพทย์วิถีธรรม เฟซบุ๊ก อบรมค่ายสุขภาพวิถีธรรม เฟซบุ๊ก สวนป่านาบุญ1 ถึง 9 เป็นต้น

  โครงการงานหลัก คือ

  1. ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรมในพื้นที่จริง (ออนไซต์)
  2. ค่ายสุขภาพวิถีธรรมและกสิกรรม ออนไลน์
  3. การแบ่งปัน โรงบุญอาหารมังสวิรัติ และตลาดวิถีธรรม
  4. กสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม
  5. การศึกษา สถาบันวิชชาราม ระดับอุดมศึกษาและพื้นฐาน
  6. การสื่อสาร หมอเขียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์
  7. งานช่าง (สารพัดช่าง เสียสละและแบ่งปันทุกรูปแบบ)

  ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร

  ศูนย์เรียนรู้สุขภาพเพิ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1
  เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
  สมัครเข้าค่ายสุขภาพอบรมฟรี ติดต่อสอบถาม
  โทร: 082-347-3898, 094-896-4811, 061-975-4544

   

   

  สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช

  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร: ป้ารวย 081-084-5469

   

  สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี

  เลขที่ 30/28 หมู่บ้านคันทรีการเด้น หมู่ 10 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120 โทร: 085-123-1218, 081-800-4511

   

  สวนป่านาบุญ 4 จ.นครพนม

  55,57-60 หมู่ 4 บ้านแดนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตูพนม จ.นครพนม 48110 โทร.087-435-3455

   

  สวนป่านาบุญ 5 บ้านญาติแพทย์วิถีธรรม จ.ระยอง

  42/2 หมู่ 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทร: กุศล 081-442-0474, คุณเกื้อกุศล 089-401-9047

   

  สวนป่านาบุญ 6 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม LA

  บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 8006 Laurelgrove ave. N. Hollywood, CA 91605 โทร: (818)284-1167, (818)284-2352

   

  สวนป่านาบุญ 7 จ.ประจวบคีรีขันธ์

  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร: คุณพี่น้อย ทุ่งน้ำไท 083-993-3992, คุณต่าย 088-687-1551, คุณพจน์ แม่กลอง 086-410-8010

   

  สวนป่านาบุญ 8 ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร: คุณอำนวย 089-757-3407, คุณหมายขวัญพุทธ 094-484-1497, คุณรักเย็น 086-917-4646, คุณราตรี 086-196-8426

  *สำหรับท่านที่ต้องการใช้แผนที่ (Google Map) กรุณากดที่นี่

   

  สวนป่านาบุญ 8 ฮอมบุญอโศก จ.แพร่

  อาวาสสถานฮอมบุญอโศก 4/1 ม.5 บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
  สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร: คุณอำนวย 089-757-3407

  สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี

  ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร: 064-938-3005, 064-938-3006

  แผนที่ศูนย์การแพทย์วิถีธรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 9

   

  สวนร่มบุญ จ.นครปฐม

  ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร: 081-8091990, 081-0198980 หรือที่ ร้านแพทย์วิถีธรรม สันติอโศก ซ.นวมินทร์46 เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ วันเปิดทำการ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-16.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.-17.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร: 099-1212959

   

  ค่ายสุขภาพ ณ บวรทะเลธรรม จ.ตรัง

  บวรทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง โทร: 097-356-0059 087-622-7838 089-853-7162 081-693-3859

   

  ณ ไร่วังช้าง บ้านวังช้าง จ.พะเยา

  ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โทร: คุณผิน 089-265-6150, คุณวิลาวัลย์ 089-637-2050, คุณอ๋า 080-296-4261

   

  บ้านวิถีไท จ.นนทบุรี

  33/7 ถ.สายเลียบคลองนายเฉลิม ต.บางคูรัต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร: พี่หมู 081-830-2994, คุณกุ้ง 087-017-2359, คุณแก้ว 081-208-2211, คุณเมย์ 081-621-7190, คุณจอม 087-017-2359

   

  บ้านสู่แดนบุญ จ.กรุงเทพฯ

  บ้านเลขที่ 101/79-80 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 โทร: บ้านสู่แดนบุญ 02-408-4908, 02-408-4909, คุณเม 081-621-7190, คุณกุ้ง 092-265-0159, คุณแก้ว 081-208-2211, Line Id: สู่แดนบุญ

   

  รพ.สต.ท่าไคร้ จ.กาฬสินธุ์

  ต.ท่าไคร้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร: 062-197-7154, 084-787-8604

   

  ลานหน้าร้านแบ่งปันชีวจิตสมุนไพร จ.สมุทรสงคราม

  อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โทร: คุณพจน์ แม่กลอง, 086-410-8010, คุณต๋อง อัมพวา 092-270-0134, คุณเมนี้ สวนสาม 085-123-1218

   

  ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

  ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร: 063-356-4199, 094-656-1935