งานวิจัย: สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19

นโยบายแพทย์วิถีธรรมกับโควิด 19

โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน และคณะ

ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

อธิการบดี (วิชชาธิการบดี) สถาบันวิชชาราม

บทคัดย่อ        

จากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยกับคน จำนวนมากและบางส่วนเสียชีวิต เกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียงล้นโรงพยาบาล ผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนด้านต่าง ๆ สืบเนื่องตามมา ได้แก่ ด้านจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม ตามแนวศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆ อันเกิดจากโควิด” เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์

1). เพื่อศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด 

2). เพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่าง ๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด ของศูนย์หรือชุมชนอโศกและแพทย์วิถีธรรม

3). เพื่อศึกษาผลการใช้การพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด หรืออาการคล้ายติดเชื้อโควิด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 

4). เพื่อศึกษาผลการบูรณาการใช้ข้อดีของการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับข้อดีของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต  ในการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด

ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด ที่มีประสิทธิภาพ คือ ล็อกดาวน์ สวมแมส เว้นระยะห่าง ล้างมือ ถืออาริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เน้นการดำรงชีวิตให้สมดุล ด้วยสิ่งที่สำคัญจำเป็น ประหยัด เรียบง่าย พึ่งตนเองได้เป็นหลัก พึ่งคนอื่นหรือสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นรอง (เมื่อจำเป็น) สิ่งใดที่เกินกำลังความสามารถ ก็เกื้อกูลช่วยเหลือกัน และบูรณาการผสมผสานข้อดีของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต ในการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด

Covid19 Research

กรณีศึกษา