งานวิจัย: สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19

ค้นหา
Generic filters

โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน และคณะ

ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

อธิการบดี (วิชชาธิการบดี) สถาบันวิชชาราม

บทคัดย่อ        

จากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยกับคน จำนวนมากและบางส่วนเสียชีวิต เกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียงล้นโรงพยาบาล ผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนด้านต่าง ๆ สืบเนื่องตามมา ได้แก่ ด้านจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม ตามแนวศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆ อันเกิดจากโควิด” เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์

1). เพื่อศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด 

2). เพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่าง ๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด ของศูนย์หรือชุมชนอโศกและแพทย์วิถีธรรม

3). เพื่อศึกษาผลการใช้การพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด หรืออาการคล้ายติดเชื้อโควิด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 

4). เพื่อศึกษาผลการบูรณาการใช้ข้อดีของการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับข้อดีของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต  ในการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด

ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด ที่มีประสิทธิภาพ คือ ล็อกดาวน์ สวมแมส เว้นระยะห่าง ล้างมือ ถืออาริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เน้นการดำรงชีวิตให้สมดุล ด้วยสิ่งที่สำคัญจำเป็น ประหยัด เรียบง่าย พึ่งตนเองได้เป็นหลัก พึ่งคนอื่นหรือสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นรอง (เมื่อจำเป็น) สิ่งใดที่เกินกำลังความสามารถ ก็เกื้อกูลช่วยเหลือกัน และบูรณาการผสมผสานข้อดีของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต ในการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด

Covid19 Research

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ป้องกันโควิด 19 ด้วยเทคนิคการแพทย์วิถีธรรม
ป้องกันโควิด 19 ด้วยเทคนิคการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ถอดบทความจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์วันที่ 12 กรกฎาคม 2564" notation_type="bracket" notation_width="3" _builder_version="4.9.10" _module_preset="default" header_font_size="25px" hover_enabled="0" header_font_size_tablet="25px"...

ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโควิด 19 : คุณประพันธ์ โพธิ์คำ
ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโควิด 19 : คุณประพันธ์ โพธิ์คำ

[dsm_gradient_text gradient_text="สาระนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษา" _builder_version="4.9.9" _module_preset="default" header_text_align="center" background_color_gradient_start="#3b4e14" background_color_gradient_end="rgba(34,108,142,0.84)"...

การปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีน : คุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม
การปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีน : คุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

[dsm_gradient_text gradient_text="สาระนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ" _builder_version="4.9.7" _module_preset="default" header_text_align="center" background_color_gradient_start="#3b4e14" background_color_gradient_end="rgba(34,108,142,0.84)"...

การปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีน : คุณศิริขวัญ แซ่ลิ้ม
การปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีน : คุณศิริขวัญ แซ่ลิ้ม

[dsm_gradient_text gradient_text="สาระนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ" _builder_version="4.9.7" _module_preset="default" header_text_align="center" background_color_gradient_start="#3b4e14" background_color_gradient_end="rgba(34,108,142,0.84)"...

ดูแลผู้ป่วยโควิด : คุณวารุณี เกตุพงศ์สุดา
ดูแลผู้ป่วยโควิด : คุณวารุณี เกตุพงศ์สุดา

[dsm_gradient_text gradient_text="สาระนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ" _builder_version="4.9.7" _module_preset="default" header_text_align="center" background_color_gradient_start="#3b4e14" background_color_gradient_end="rgba(34,108,142,0.84)"...

ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโควิด 19 : คุณ Celine Idlas
ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโควิด 19 : คุณ Celine Idlas

[dsm_gradient_text gradient_text="สาระนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษา" _builder_version="4.9.9" _module_preset="default" header_text_align="center" background_color_gradient_start="#3b4e14" background_color_gradient_end="rgba(34,108,142,0.84)"...

เชื้อโควิดลงปอดจะทำอย่างไร?
เชื้อโควิดลงปอดจะทำอย่างไร?

(รูป Coronavirus Infection Of The Lungs 3d Elements จาก PNGTREE) กลไกแรกที่จะเกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อปอด หลอดลมจะพยายามเกร็งตัวเอาเชื้อโควิดนั้นออกไปและพยายามไอออกมา พยายามส่งน้ำไปซับพิษ เลือดจะไหลเวียนไม่ค่อยสะดวกจะหายใจลำบาก แรก ๆ จะเป็นภาวะร้อนเกินก่อน...

ดูแลตัวเองจากโควิด : คุณสุกัญญา มโนบาล
ดูแลตัวเองจากโควิด : คุณสุกัญญา มโนบาล

[dsm_gradient_text gradient_text="สาระนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ" _builder_version="4.9.7" _module_preset="default" header_text_align="center" background_color_gradient_start="#3b4e14" background_color_gradient_end="rgba(34,108,142,0.84)"...

ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโควิด 19 : คุณปิ่น คำเพียงเพชร
ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโควิด 19 : คุณปิ่น คำเพียงเพชร

[dsm_gradient_text gradient_text="สาระนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรณีศีกษา" _builder_version="4.9.9" _module_preset="default" header_text_align="center" background_color_gradient_start="#3b4e14" background_color_gradient_end="rgba(34,108,142,0.84)"...