ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ผลของการเรียนออนไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม

ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วม กิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม

จิรนันท์ ทับเนียม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560

286 หน้า

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  • ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม
  • ผู้วิจัย : จิรนันท์ ทับเนียม
  • สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560
  • อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภัทรพล ทองนา และอาจารย์ ดร.วาฤทธิ์ นวลนาง.
  • จำนวนหน้า: 286 หน้า

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการดูแลสุขภาพ ก่อนและหลังการใช้บทเรียนออนไลน์หลัก 3 อ แพทย์วิถีธรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้บทเรียนออนไลน์หลัก 3 อ แพทย์วิถีธรรมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research ) วัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน เครื่องมือ คือ บทเรียนออนไลน์หลัก3 อ แพทย์วิถีธรรม ประกอบด้วย อาหารสุขภาพปรับสมดุลร่างกาย ออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ว และอารมณ์ผ่อนคลายด้วยลมหายใจร้อนและเย็น

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้ เจตคติ การปฏิบัติการดูแลสุขภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.7 อายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 50.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.3 การเปรียบเทียบด้านความรู้ก่อนการทดลองและหลังการทดลองอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการทดลอง (X =29.53, S.D.=0.86) สูงกว่าก่อนการทดลอง ( X =27.16,S.D.=4.15) คะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติก่อนการทดลองและหลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเจตคติหลังการทดลอง ( X =4.76,S.D.=0.12) สูงกว่าก่อนการทดลอง ( X =4.45,S.D.=0.17)

สำหรับคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติก่อนการทดลองอยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้งและหลังการทดลองอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติหลังการทดลอง (X =3.65,S.D.=0.20) สูงกว่าก่อนการทดลอง ( X =3.36,S.D.=0.39) และทั้งหมดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การศึกษานี้สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์หลัก 3 อ แพทย์วิถีธรรม เหมาะเป็นบทเรียนออนไลน์ ที่จะนำมาใช้ในการทบทวนการเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง หลังจากเรียนรู้จากค่ายสุขภาพแล้ว เป็นสื่อทางเลือกออนไลน์ในการดูแลสุขภาพพึ่งตน

THE EFFECT IN USING ONLINE BEHAVIOR CHANGE LESSONS ON PARTICIPANTS 0F BUDDISHT MEDICINE CAMP

JIRANUN TUBNIEM

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH.

SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2017.
ADVISOR : DR. PATRAPOL THONGNUM AND DR. WARIT NUALNANG.

286 P.

ABSTRACT

The study has the objective of research to study the results of the comparison of knowledge, attitudes, and practices of health care before and after using three principles of online lessons and to study the satisfaction of using these lessons to modify health behavior. One group pre-test and post-test design is a quasi-experimental research.

Samples were 30 persons. The three principles of online lesson consists of a healthy diet balance, walking with speed, and mood relaxation with hot and cold breathing. The tools used to collect data were the general data questionnaire, knowledge test, attitude, health care practice, and the evaluation of the satisfaction of online course.

The Results showed that :

the majority were female, 86. 7 percent were in the age ranges 40-49 years. Fifty percent graduated with bachelor’s degree and their knowledge before and after experiment was high. The post- test average score of knowledge ( X =29.53, S.D.=0.86) was higher than before trail ( X =27.16,S.D.=4.15) and the average attitude before and after the experiment is in a very good level. The average score of attitudes after trail (X =4.76,S.D.=0.12) was higher than before trail (X =4.45,S.D.=0.17).

For the average rating practices before the trails are in practice for sometime and after the experiments are in practice frequently. The average score for the practice after trail ( X =3.65,S.D.=0.20) was higher than before the trail ( X =3.36,S.D.=0.39) with statistically significant differences at the level of 0 . 0 5 . This study concluded that online behavior change lessons, which followed the three principles of Buddhist medicine, were appropriate to use for learning revision and apply to health behavior modification. This is an alternative choice for self-healthcare.

วิธีใช้ Embed PDF

  • กรุณากดลูกศร ซ้าย-ขวา ในการเปลี่ยนหน้า
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุลนางจิรนันท์ ทับเนียม
วัน เดือน ปี เกิดวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506
ที่อยู่ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1
บ้านเลขที่ 114 หมู่ 11 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2512-พ.ศ. 2519ชั้นประถมปีที่ 1-6
โรงเรียนไพศาลวิทย์ อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2522ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญปีที่ 1-3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2522-พ.ศ.​ 2524ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4-5
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2528ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาโท สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527-1 มีนาคม 2528ผ่านการฝึกงาน นิตยสาร “ฟ้าราม” ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2557ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์
ณ ชุมชนบุญนิยมสันติอโศก ของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมบุญนิยม ทีวี (Boonniyom TV)
5 มิถุนายน พ.ศ. 2556-ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำงานวิจัยเรื่อง
“ผลของบทเรียนออนไลน์ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม”
19 สิงหาคม พ.ศ. 2560ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร GPC online training Computer-based
“แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GPC) ของคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 1 และ หน่วยวิจัยทางคลินิก
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 กันยายน พ.ศ. 2560ได้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยานิพนธ์และ
การใช้งานระบบวารสารออนไลน์ Open Journal System (OJS)”
ของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2529แผนกอาร์ตเวิร์ค โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2552ฝ่ายศิลป์ บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการผลิตนิตยสาร “ครัว”
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงแดดมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2552-ปัจจุบันเลขานุการมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายการแพทย์วิถีธรรม สำนักการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้จัดการ การผลิตวารสารแพทย์วิถีธรรม
ผู้สื่อข่าว ทีมสื่อแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร (จิตอาสา ศูนย์บาท หมอเขียว)

งานวิจัยอื่น ๆ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙

[dsm_text_notation notation_text="การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙ ของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔" notation_width="3" _builder_version="4.22.1" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19

[dsm_text_notation notation_text="การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" custom_padding="0px||0px|||"...

สุขภาพพึ่งตนกับการป้องกันและลดปัญหาจากโควิด 19

[dsm_text_notation notation_text="งานวิจัย: สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการปฏิบัติและผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ของผู้เข้าค่ายสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณ

[dsm_text_notation notation_text="ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณที่แขนต่ออาการปวดคอ บ่าไหล่ของผู้เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม กับสุขสมรรถนะของประชาชนวัยทำงาน ผู้ที่ผ่านค่าย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่า

[dsm_text_notation notation_text="ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเตรียมวางร่างวางขันธ์

การเตรียมวางร่างวางขันธ์ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยอธิการบดี (วิชชาธิการบดี)...

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายร่วมทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนออนไลน์[dsm_text_notation notation_text="มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้" notation_width="3" _builder_version="4.16.0" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

[dsm_text_notation notation_text="ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default"...

การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

[dsm_text_notation notation_text="ความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียดและการเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...