ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

รูปแบบการปฏิบัติและผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ของผู้เข้าค่ายสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

ศิริพร จิระสถาวร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พ.ศ. 2561

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  • ชื่อเรื่อง : รูปแบบการปฏิบัติและผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ของผู้เข้าค่ายสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
  • ผู้วิจัย : ศิริพร จิระสถาวร
  • หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
  • อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์ และดร.อติพร ทองหล่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและผลของการสวนล้างลำไส้ใหญ่ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมที่มีต่อสุขภาพ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 23 คน ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับข้อมูล ส่วนบุคคลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.96 อายุเฉลี่ย 51.35 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.95) จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 69.57 อาชีพรับราชการร้อยละ 34.78 รายได้เฉลี่ย 21,347.83 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14,546.50) ภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน ร้อยละ 30.44 ประสบการณ์การสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 12 ปี รูปแบบการสวนล้างลำไส้ใหญ่ ส่วนใหญ่มี การประเมินภาวะร้อนเย็นก่อนทำสวนล้างลำไส้ใหญ่ ทาวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า ผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงจะทำวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ส่วนใหญ่ใช้น้ำปัสสาวะ รองลงมาใช้น้ำสมุนไพร มักสวนล้างด้วยท่านอน ยกขวดสูง 2 ศอก ใช้น้า 1,500 มิลลิลิตรต่อการทำ 1 ครั้ง และสามารถใส่น้ำต่อครั้งการถ่าย 1,000-1,500 มิลลิลิตร กลั้นได้ 3-5 นาที ใส่สายลึกประมาณ 6 นิ้วฟุต

ผลต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่มีสุขภาพดีขึ้น กล่าวคือ ช่วยให้อาการไม่สุขสบายหายร้อยละ 73.91 หรือทุเลาลงร้อยละ 26.09 พบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นร้อยละ 43.48 ซึ่งเป็นอาการที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ผลต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เป็นผลจากการสวนล้างลำไส้ใหญ่เพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย แต่ถือว่าการสวนล้างลำไส้ใหญ่ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

SIRIPORN CHIRASATHAWORN : PATTERNS OF PRACTICE AND EFFECTS OF COLON DETOXIFICATION OF HEALTH CAMP PARTICIPANTS BY BUDDHIST MEDICINE

MASTER OF DEGREE PROGRAM OF PUBLIC HEALTH.
SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY.
ACADEMIC YEAR 2017.

THESIS ADVISORS : DR. SUTHEERA INTAJARURNSAN AND DR. ATIPORN THONGLAW
132 P.

ABSTRACT

The research aimed to

(1) study the patterns of colon detoxification according to Buddhist Medicine and
(2) study the effects of colon detoxification on health.

The study design was qualitative research. Data were collected by the method of purposive sampling for 23 cases. These were conducted by using in-depth interview. Data were analyzed by using qualitative method and descriptive statistics.

The results found that:

Most of the samples were female, accounting for 86.96%. The average of age was 51.35 years old. The samples with bachelor’s degree accounts for 69.57% and 34.78% are civil servants. The average of incomes is 21,347.83 baht while 30.44% of them live in the Northeastern part of Thailand. The colon detoxification was continuously operated since 2 weeks to 12 years.

For the pattern of practices, samples were evaluated for hot and cold conditions before colon detoxification and done for 1 time in the morning. In severe disease patients, the practice was done for 2 times in the morning and evening. They used some urine water and herb water for detoxification by lying down posture and raising up bottle (80 to 100 centimeters high) with the amount of water 1,500 milliliters per on time. Water could be put in at once taking 1,000 to 1,500 milliliters, holding up from 3 to 5 minutes. The cord’s length is about 6 inches. Most of health problems disappeared accounting for 73.91% or relieved accounting for 26.09%. In some cases, there were found some side effects (43.48%), which can be solved by themselves. However, colon detoxification according to Buddhist Medicine could be the alternative choice in order to relieve and support for the better health.

วิธีใช้ Embed PDF

  • กรุณากดลูกศร ซ้าย-ขวา ในการเปลี่ยนหน้า
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ –สกุลศิริพร จิระสถาวร
วัน เดือน ปี เกิด24 มิถุนายน 2509
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 280/32 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัด สระบุรี 18220
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
พ.ศ. 2529-2534 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยคำพราน หมู่ 1 ตาบลคำพราน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2534-2539 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยหลังเขา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2539 ถึง ปัจจุบัน • พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2526 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2529 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)
โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ หรือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2539 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานวิจัยอื่น ๆ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙

[dsm_text_notation notation_text="การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙ ของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔" notation_width="3" _builder_version="4.22.1" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19

[dsm_text_notation notation_text="การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" custom_padding="0px||0px|||"...

สุขภาพพึ่งตนกับการป้องกันและลดปัญหาจากโควิด 19

[dsm_text_notation notation_text="งานวิจัย: สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณ

[dsm_text_notation notation_text="ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณที่แขนต่ออาการปวดคอ บ่าไหล่ของผู้เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม กับสุขสมรรถนะของประชาชนวัยทำงาน ผู้ที่ผ่านค่าย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่า

[dsm_text_notation notation_text="ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเตรียมวางร่างวางขันธ์

การเตรียมวางร่างวางขันธ์ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยอธิการบดี (วิชชาธิการบดี)...

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายร่วมทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนออนไลน์[dsm_text_notation notation_text="มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้" notation_width="3" _builder_version="4.16.0" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

[dsm_text_notation notation_text="ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default"...

ผลของการเรียนออนไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วม กิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

[dsm_text_notation notation_text="ความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียดและการเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...