ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร

ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว

นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติ
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศักราช ๒๕๖๖

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

 • ชื่อสารนิพนธ์ : ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
 • ผู้วิจัย : นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน
 • ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
 • คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ : พระครูสิริปริยัติยานุศาสก์, ดร., ป.ธ. ๕, พธ.บ. (ศาสนา), M.A. (Buddhist Studies), Ph.D. (Buddhist Studies)
 • วันเสร็จสมบูรณ์ : ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการสื่อสารธรรมในพระพุทธศาสนา และ ๒) เพื่อวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชรของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 

พบว่า แนวคิดการสื่อสารธรรมในพระพุทธศาสนา เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วนำไปสอนผู้อื่น ทรงประพฤติเป็นตัวอย่างที่ดี และทรงแสดงธรรมสำคัญ เช่น อริยสัจ ๔ ไตรสิกขา ไตรลักษณ์ นิยาม ๕ และปฏิจสมุปบาท แก่ผู้มีศรัทธา ด้วยรูปแบบการสื่อสารแบบสนทนา บรรยาย ตอบปัญหา วางกฎข้อบังคับ ทรงใช้เสียงเป็นหลักในการสื่อสาร ยกตัวอย่างพระองค์เองและยกบุคคลอื่นเป็นสื่ออธิบาย ยกอุทาหรณ์ เปรียบเทียบ ทรงมีศิลปะในการใช้ภาษาและใช้คำในความหมายใหม่ สอนตามลำดับจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารธรรมทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักธรรมและเกิดศรัทธา อุทิศตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา และบรรพชาอุปสมบทพัฒนาตนเองจนบรรลุธรรม คือ พระอรหันต์ การสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชรของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) มีแนวคิด คือ กตัญญูศาสนา ทำชีวิตให้มีคุณค่า เมตตาผองชน ฝึกฝนโลกวิทู พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ทำความผาสุกที่ตนช่วยคนที่ศรัทธา สื่อสารหลักธรรม เช่น อริยสัจ ๔ ด้วย ๙ รูปแบบ ผ่านการจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายอบรมออนไลน์ บรรยายธรรม สิ่งพิมพ์ ทำวิจัย สื่อสังคมออนไลน์ จัดการความรู้และพัฒนางานด้านวิชาการ เปิดพื้นที่ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ตลอดถึงหลักอปริหานิยธรรม และ ๑๙ วิธีการด้วยการอ้างพระไตรปิฎก และประยุกต์หลักธรรมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้ภาพ ดร.ใจเพชร กล้าจน ในอิริยาบถต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันกับคำคมฯ ภาษากาย เป็นตัวอย่างที่ดี ขับร้องบทเพลงธรรม อธิบายการปฏิบัติธรรมด้วยวิปัสสนา ยกพระพุทธเจ้า ใช้ตัวเอง ใช้บุคคลอื่น ยกข่าวสารเป็นสื่ออธิบาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบปัญหา องค์ปาฐก วิทยากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิพากษ์ อาจารย์สอนและบรรยายพิเศษ เกิด ๙ เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั้งในและต่างประเทศ ผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ทำให้ลูกศิษย์และประชาชนที่สนใจนำไปปฏิบัติสามารถแก้ปัญหาและพ้นทุกข์ได้เป็นลำดับ มีจิตวิญญาณที่เสียสละและแบ่งปัน อุทิศตนปวารณาเป็นจิตอาสา เสียสละทำงานฟรี โดยไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ

An Analytical Study Dhamma Propagation of Kam-Kom-Petch-Jak-Jai-Petch of Dr. Jaipetch Klajon (Morkeaw)

Miss Pongpaitham Klajon

 • Researcher : Miss Pongpaitham Klajon
 • Degree : Doctor of Philosophy (Buddhist Studies)
 • Thematic Paper Supervisory : Phrakrusiripariyatyanusath, Dr., Pali V, B.A. (Religions), M.A. (Buddhist Studies), Ph.D. (Buddhist Studies)
 • Thematic Paper Title : An Analytical Study Dhamma Propagation of Kam-Kom-Petch-Jak-Jai-Petch of Dr. Jaipetch Klajon (Morkeaw)
 • Date of Completion : June 30, 2023

ABSTRACT

The objectives of this research were to 1) to study methods of communicating the Dharma in  Buddhism and 2) to analyze the method of communicating the Dhamma Propagation of KAM-KOM-PETCH-JAK-JAI-PETCH Of Dr. Jaipetch Klajon (Morkeaw).

The research findings revealed that, concepts of Dharma communication in Buddhism arose from the grace of the Lord Buddha . The principles include teaching people so that they can learn through practices and then teach others, setting a good example, and teaching the Dhamma to those who have faith.  The Four Noble Truths, Trinity, the Threefold Training, the Five Definitions, and Paticca-samuppada are the topics to be communicated. Conversation, Dharma lectures, answering questions, and defining rules and regulations are among the communication patterns. Verbal communication, using the Lord Buddha and other people as explanatory media, using examples and story-telling, comparing, being a good example, playing on words and using words in new meanings, teaching by using sequences from something easy to something difficult, and using polite and easy to understand language are all examples of communication methods.  As a result, learners accept and comprehend Dhamma and have faith in Buddhism, so they devoted themselves to it. Learners believe in Buddhism and accept and understand the Dhamma. They dedicated themselves as laymen and heirs in Buddhism until they attained the highest level of enlightenment, that is, Arhatship.  

The concept of communicating the Dharma Propagation from KAM-KOM-PETCH-JAK-JAI-PETCH by Dr. Jaipetch Klajon (Morkeaw) includes filial piety, making life valuable, being kind to people, practicing Lokwitura, rely on self-reliance and helping others to be free from suffering, create happiness for yourself, then help those who have faith. Communicate the main principle such as The Four Noble Truths through 9 forms which are Organizing workshops, Organizing online training camps, Dharma lectures, Publications, Conducting research, Social media, Knowledge management, opening a place for field study and APARIHANIYADHAMMA. And Communicate with 19 methods which include referring to the Tripitaka, Applying principles in an easy-to-understand language, Using Dr. Jaipetch Klajon image in various postures together with KAM-KOM-PETCH-JAK-JAI-PETCH, Body language, Being a good example, Singing Dharma songs, Explaining Dharma practice through introspection, Using the Lord Buddha’s stories, Using himself, Using other people, Bringing situation news as explanatory media, Discussing and exchanging of opinions, Answering to questions, Lecturing, Speaker, Giving special interview, Giving an in-depth interview, Commentator and Teaching and giving special lectures. Then 9 Dhamma networks were formed in both domestic and foreign countries. As a result, students and people who interested and applied those teachings to their lives are able to solve problems and be free from suffering, giving or sharing with a pure heart and devoted themselves as a volunteer who works without pay.

.

วิธีใช้ Embed PDF

 • กรุณากดลูกศร ซ้าย-ขวา ในการเปลี่ยนหน้า
 • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ –สกุลนางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน
วัน เดือน ปี เกิด๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓
ที่อยู่ปัจจุบัน๓๑/๑ หมู่ ๕ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๗ เศรษฐกร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
บจ.ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่วางแผนและติดตาม
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบันจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
วิทยากรแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
วิชชาจารย์สถาบันวิชชาราม
นักศึกษาสถาบันวิชชาราม
พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบันอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๖เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์
พ.ศ. ๒๕๖๑วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัยอื่น ๆ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙

[dsm_text_notation notation_text="การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙ ของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔" notation_width="3" _builder_version="4.22.1" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19

[dsm_text_notation notation_text="การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" custom_padding="0px||0px|||"...

สุขภาพพึ่งตนกับการป้องกันและลดปัญหาจากโควิด 19

[dsm_text_notation notation_text="งานวิจัย: สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการปฏิบัติและผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ของผู้เข้าค่ายสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณ

[dsm_text_notation notation_text="ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณที่แขนต่ออาการปวดคอ บ่าไหล่ของผู้เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม กับสุขสมรรถนะของประชาชนวัยทำงาน ผู้ที่ผ่านค่าย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่า

[dsm_text_notation notation_text="ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเตรียมวางร่างวางขันธ์

การเตรียมวางร่างวางขันธ์ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยอธิการบดี (วิชชาธิการบดี)...

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายร่วมทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนออนไลน์[dsm_text_notation notation_text="มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้" notation_width="3" _builder_version="4.16.0" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

[dsm_text_notation notation_text="ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default"...

ผลของการเรียนออนไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วม กิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

[dsm_text_notation notation_text="ความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียดและการเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...