ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พ.ศ. 2561

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  • ชื่อเรื่อง : ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ผู้วิจัย : แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม
  • หลักสูตรวิชา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
  • อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. สุธีรา อินทเจริญศานต์ และอาจารย์ ดร.อรรณพ นับถือตรง

บทคัดย่อ

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2550 ปัญหาสุขภาพที่มักพบในผู้สูงอายุคือ ปัญหากระดูกและข้อ โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อม พบได้มากถึงร้อยละ 40 ในจํานวนโรคข้อทั้งหมดจากประชากรไทย 65 ล้านคน และร้อยละ 50 ของจํานวนผู้ที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อจะพบว่าเป็น โรคข้อเข่าเสื่อมมากที่สุด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน อายุตั้งแต่ 60-85 ปี เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยทําการพอกเข่าด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น 6 ชนิด ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล, แบบประเมินระดับความรุนแรงของอาการปวดเข่า Oxford Knee Score และแบบสอบถาม Modified WOMAC แสดงถึงการรับรู้ของอาการปวด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Paired Sample t-test

ผลการศึกษา พบว่า

หลังการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระดับอาการเจ็บปวดข้อเข่า อาการ ข้อเข่าติดแข็ง และความสามารถในการทําหน้าที่และการเคลื่อนไหวข้อเข่า มีความแตกต่างจากก่อนการพอกเข่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.001) โดยสรุป การพอกเข่าด้วยสมุนไพร ฤทธิ์เย็นสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบําบัดและบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุได้

KAENKUEA NAVABOONIYOM : EFFECT OF COLD HERBAL POULTICING ON KNEE PAIN AMONG ELDERLY PERSON AT DONTAN DISTRICT, MUKDAHAN PROVINCE

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH.
SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2017.
THESIS ADVISORS : DR. SUTHEERA INTAJARURNSAN AND DR. ANNOP NABTEUTRONG
128 P.

ABSTRACT

Thailand has entered the elderly society since 2007. Boneproblems, especially osteoarthritis are common in the elderly. forty percent% of osteoarthritis were found among 65 million Thai population fifty percent% of those went to see the physician with the symptoms of osteoarthritis. This study was a quasi-experimental research. The purpose of this study was to investigate the effect of cold herbal poulticing on knee pain symptoms among elderly in Don Tan Subdistrict, Don Tan District, Mukdahan province. Purposive sampling for 30 samples age between 60-85 years according to inclusion criteria. The operating of cold herbal (made from 6 types of herbs) poulticing on knee took 4 weeks (3 times a week). The instruments in this research were questionnaires, personal information, Oxford Knee Score questionnaires for classify, in the levels of pain, Modifide WOMAC questionnaires for measurement the levels of pain perception. Data were analyzed by using descriptive statistics and paired sample t-test.

The results found that:

After the operating of cold herbal poulticing on knee for 4 weeks, the levels of pain, knee arthritis, and the ability of movements were significant differences when compare with the beginning at the 0.05 level of significance (p<0.001). The cold herbal poulticing could be another alternative choice to relieve knee pain symptoms among elderly.

วิธีใช้ Embed PDF

  • กรุณากดลูกศร ซ้าย-ขวา ในการเปลี่ยนหน้า
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ –สกุลนางสาวแก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม
วัน เดือน ปี เกิด4 เมษายน 2502
ที่อยู่ปัจจุบัน257 หมู่ 7 บ้านหนองค้า ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
พ.ศ. 2524 • บรรจุเข้ารับราชการครูโรงเรียนท้ายดงวิทยาคม
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม)
พ.ศ. 2530 • ย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งไปที่โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2531 • ลาออกจากราชการ 3 เดือน เพื่อรับสมัครเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคพลังธรรม
กลางปี 2531 • กลับเข้ารับราชการที่โรงเรียนน้าพองพัฒนศึกษา
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2534-2537 • ลาออกจากราชการมาปฏิบัติธรรมที่โรงสี
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น
พ.ศ. 2537-2543 • ชุมชนสีมาอโศก อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม
อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2547 • จิตอาสาช่วยงานค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ที่ชุมชนสวนส่างฝัน จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน • เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมประจำศูนย์สุขภาพพึ่งตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2518 • จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2522-2524 • จบการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2526-2528 • จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดมหาสารคาม

งานวิจัยอื่น ๆ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙

[dsm_text_notation notation_text="การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙ ของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔" notation_width="3" _builder_version="4.22.1" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19

[dsm_text_notation notation_text="การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" custom_padding="0px||0px|||"...

สุขภาพพึ่งตนกับการป้องกันและลดปัญหาจากโควิด 19

[dsm_text_notation notation_text="งานวิจัย: สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการปฏิบัติและผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ของผู้เข้าค่ายสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณ

[dsm_text_notation notation_text="ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณที่แขนต่ออาการปวดคอ บ่าไหล่ของผู้เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม กับสุขสมรรถนะของประชาชนวัยทำงาน ผู้ที่ผ่านค่าย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

การเตรียมวางร่างวางขันธ์

การเตรียมวางร่างวางขันธ์ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยอธิการบดี (วิชชาธิการบดี)...

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายร่วมทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนออนไลน์[dsm_text_notation notation_text="มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้" notation_width="3" _builder_version="4.16.0" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

[dsm_text_notation notation_text="ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default"...

ผลของการเรียนออนไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วม กิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

[dsm_text_notation notation_text="ความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียดและการเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...