ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง

หมายขวัญพุทธ สุขโสต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปีการศึกษา 2558

  • ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง
  • ผู้วิจัย : หมายขวัญพุทธ สุขโสต
  • ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2558
  • อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี อุทธิเสน
  • จำนวนหน้า: 329 หน้า

บทคัดย่อ

งานผู้วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง เป็นการวิจัยคุณภาพและเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการเลือกจากการบอกต่อแบบลูกโซ่ หรือสโนว์บอล (Chain or Snowball Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธี สามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแปลความหมายของข้อมูล จัดหมวดหมู่และสรุปเนื้อหาแต่ละประเด็น และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจากการสกัดกระทงคำถาม จากเชิงคุณภาพ โดยผ่านขบวนการสกัดคำถามด้วยระบบ ATLAS.ti จำนวน 50 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pearson’s  Product – Moment  Correlation coefficient

ผลการวิจัย

พบว่า การรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .317, p-valve = 0.025) การรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .363, p-valve = 0.010) สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .422, p-valve = 0.002) สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .656, p-valve = 0.000) พัฒนาทางปัญญา มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาอย่างมีที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .649, p-valve = 0.000) พัฒนาทางปัญญา มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .519, p-valve = 0.001) การจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในศรัทธาที่ยึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .481, p-valve = 0.000) การจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (r= .472, p-valve = 0.001)

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ชี้เห็นว่าการรับประทานอาหาร สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล พัฒนาทางปัญญาและการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง ซึ่งสามารถข้ามผ่านความทุกข์ที่เกิดกับตน ด้วยการพยายามปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีล 5 และเชื่อในผลของการกระทำว่าการคิด พูด ทำ ที่ดีมีผลต่อดีต่อตนเองและผู้อื่น

RELATIONSHIPS BETWEEN HEALTH PRACTICES AND SPIRITTUAL WELLBEING IN COLON CANCER PATIENTS WITH COLOSTOMY

MAIKWANPHUT SUKSOT

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH. SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY. ACADEMIC YEAR 2015

THIESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR DR.WASSANA KAEWLA AND ASSISSTANT PROFESSOR DR. MALINEE UTHISEN

329 P.

ABSTRACT

The objective of this research was to study health practice and Spiritual Well-Being of Colorectal cancer patients with colostomy bag. It was a quantitative and qualitative research. The qualitative research method used was Chain or Snowball Sampling. The qualitative data was collected by interviewing and observation of behavior of 30 patients. Data reliability test was done by Triangulation Method, classified by the data, analysis and interpret action, then conclusion each issue.  The quantitative data was collected by using questionnaires, derived from answers of  the  30 patients sampled in the qualitative data collecting ; and processed, by ATLAS.ti system, with sample size  of 50 people.  Statistics used to analyze and present the research information were percentage, average, standard deviation, and Pearson’s  Product – Moment  Correlation coefficient.

The research findings were as follows :

The research results indicated that  food consumption is related to happiness in faith of Buddhism  at confidential level of 0.05 (r= .317, p-valve = 0.025). Food consumption was related to happiness of present being at confidential level of 0.05 (r= .363, p-valve = 0.010). Interpersonal relationship is related to happiness in faith of Buddhism  at confidential level of 0.05 (r= .422, p-valve = 0.002). Interpersonal relationship was related to happiness of present being at confidential level of 0.05 (r= .656, p-valve = 0.000). Intellectual development was related to happiness in faith of Buddhism  at confidential level of 0.05  (r= .649, p-valve = 0.000).Intellectual development was related topresent being at confidential level of 0.05(r= .519, p-valve = 0.001) . Stress management is related to happiness in faith of Buddhism  at confidential level of 0.05 (r= .481, p-value = 0.000). Stress management was related to present being at confidential level of 0.05 (r= .472, p-valve = 0.001)

The research results indicated that food consumption, interpersonal relationship, intellectual development, and stress management were related to spiritual happiness of Colorectal cancer patients with colostomy bag. They can get over the suffering happen to them by trying to conform to the 5 Commandments of Buddhism and believe in results of action that are good thinking, talking and doing for providing good results for them and the other people.

วิธีใช้ Embed PDF

  • กรุณากดลูกศร ซ้าย-ขวา ในการเปลี่ยนหน้า
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ –สกุลนางสาวหมายขวัญพุทธ สุขโสต
วัน เดือน ปี เกิด15 ธันวาคม 2508
สถานที่เกิดอำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน • พ.ศ. 2531 -2534 จองทัวร์ภายในประเทศและสำรองห้องพัก
• พ.ศ. 2534 มัคคุเทศก์ทัวร์ภายในประเทศ
• พ.ศ. 2535 – 2553 มัคคุเทศก์ทัวร์ต่างประเทศ
• พ.ศ.2554 – ถึงปัจจุบัน จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาลจังหวัด มุกดาหาร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525จบการศึกษาศิลป์คำนวณ โรงเรียน สตรีวัดระฆัง ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2530จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการโฆษณา – การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙

[dsm_text_notation notation_text="การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙ ของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔" notation_width="3" _builder_version="4.22.1" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

การเตรียมวางร่างวางขันธ์

การเตรียมวางร่างวางขันธ์ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยอธิการบดี (วิชชาธิการบดี)...

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ผลของการเรียนออนไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วม กิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

[dsm_text_notation notation_text="ความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียดและการเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...