Taking too long? Close loading screen.

ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์

รายการถ่ายทอดสดหมอเขียวแฟนคลับ

เลือกช่องทางการถ่ายทอดสด

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

(Buddhist Medicine Foundation of Thailand)

 

“ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์”

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมคือ
1. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติดูแลสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมการกุศลอื่นๆ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สถาบันวิชชาราม

“ธรรมะเด่น เน้นฐานงาน ชาญวิชชา”

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติไปสู่สภาพชีวิต “พอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข

ตลาดวิถีธรรม

“ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ” ตลาดวิถีธรรมมุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผองชน

หนังสือน่าสนใจ

โควิด 19