Taking too long? Close loading screen.

แพทย์วิถีธรรม

ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์

ค้นหา
Generic filters

แก่นแท้ของชีวิต
คือ ธรรมะ
กดเพื่อดูรายละเอียด
แก่นแท้ของชีวิต
คือ สุขภาพ
กดเพื่อดูรายละเอียด
แก่นแท้ของชีวิต
คือ กสิกรรมไร้สารพิษ
กดเพื่อดูรายละเอียด

งานของเรา

กสิกรรม

ค่าย

ตลาดวิถีธรรม

ตลาดวิถีธรรม

ตลาดวิถีธรรมมุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผองชน

สถาบันวิชชาราม

สถาบันวิชชาราม

สถาบันวิชชาราม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติไปสู่สภาพชีวิต “พอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข”

รายการถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวี

1 ปีกับการบำเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้ำ

แก่นหลักของชีวิต คือ

ธรรมะ สุขภาพ กสิกรรมไร้สารพิษ

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพ

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักกการแพทย์วิถีธรรมคือ สานพลังมิตรดี ลดกิเลส และช่วยเหลือผู้อื่น

หนังสือน่าสนใจ

บทความธรรมะ

การปฏิบัติธรรมกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

การปฏิบัติธรรมกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

ความเป็นคนจนของเรา ความไม่มีอุปกรณ์ของเรา ไม่มีเครื่องกล ไม่มีอะไรช่วย ก็ทำให้เราได้มีความสามารถ มีศักยภาพ มีปัญญา ได้ใช้ปัญญา ใช้ความสามารถ ใช้แรงใจ แรงกาย แรงปัญญา ได้ใช้หมด ใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่าง...

กสิกรรมไร้สารพิษกับธรรมะ เกี่ยวกันอย่างไร

กสิกรรมไร้สารพิษกับธรรมะ เกี่ยวกันอย่างไร

เกี่ยวกันอย่างยิ่งเลย สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกัน หนุนกันไปหนุนกันมา ถ้าไม่มีกสิกรรมไร้สารพิษไม่มีทางมีสุขภาพที่ดีได้ ไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าตรัสอาหารเป็นหนึ่งในโลก กสิกรรมไร้สารพิษในเบื้องต้นก็มาทำเป็นอาหาร...

ฉันทะ ๘ ชั้นคืออะไร ตอนที่ ๒

ฉันทะ ๘ ชั้นคืออะไร ตอนที่ ๒

ฉันทะ ๘ ชั้นคืออะไร ๑. ฉันทะในชั่ว แบบมีทุกข์ คือ กามฉันทะในชั่ว มีสุขลวง สุขลิกะในชั่วปน แบ่งเป็น ๑.๑ กามภพในชั่ว๑.๒ รูปภพในชั่ว๑.๓ อรูปภพในชั่วอยากได้อยากเสพในสิ่งที่เป็นโทษภัย ควรลด ละ เลิก ตัดไปเลย ๒. ฉันทะในดีแบบมีทุกข์ คือ กามฉันทะในดี ที่มีสุขลวงทุกข์จริงปนอยู่...

กสิกรรมไร้สารพิษ

การปฏิบัติธรรมกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

การปฏิบัติธรรมกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

ความเป็นคนจนของเรา ความไม่มีอุปกรณ์ของเรา ไม่มีเครื่องกล ไม่มีอะไรช่วย ก็ทำให้เราได้มีความสามารถ มีศักยภาพ มีปัญญา ได้ใช้ปัญญา ใช้ความสามารถ ใช้แรงใจ แรงกาย แรงปัญญา ได้ใช้หมด ใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่าง...

กสิกรรมไร้สารพิษกับธรรมะ เกี่ยวกันอย่างไร

กสิกรรมไร้สารพิษกับธรรมะ เกี่ยวกันอย่างไร

เกี่ยวกันอย่างยิ่งเลย สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกัน หนุนกันไปหนุนกันมา ถ้าไม่มีกสิกรรมไร้สารพิษไม่มีทางมีสุขภาพที่ดีได้ ไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าตรัสอาหารเป็นหนึ่งในโลก กสิกรรมไร้สารพิษในเบื้องต้นก็มาทำเป็นอาหาร...

มังกรหยก

มังกรหยก

มังกรหยก มังกรหยกพืชเถามีหัวใต้ดิน ต้นมีลักษณะคล้ายมันเทศ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น วิธีการปลูก  1. นำยอดหรือกิ่งมาเด็ดใบออกให้เหลือ 3-5 ใบเพื่อป้องกันการคายน้ำ ตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 คืบ 2. เตรียมดินปลูก ขุดหลุมใส่ปุ๋ยพืชสด กิ่งไม้...