ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

การบ้านข้อที่ 1

1. ตรวจสอบจำนวนครั้งในการเข้าร่วมรายการ

ค้นหารายชื่อท่านได้จากกล่องค้นหา

ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล (ชื่อกับนามสกุล เว้น 1 วรรค)1.1 ร่วมฟังธรรมะพาพ้นทุกข์1.2 เข้าร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน
29/9/2021, 9:58:28นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/9/2021, 10:39:27นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 6:13:43นางนาฏยา ทองก้อน4-5 วันต่อสัปดาห์เข้าพบ 1 วัน
30/9/2021, 7:45:26นายพลศักดิ์ สุขยิ่ง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 9:03:39นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 11:10:30นายยศวีร์ ปิณฑะศรีวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 11:11:29นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 13:28:39นางสาววิญญา จันทะพล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 14:19:11นางสาวปภาดา จีนมะเริง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 14:36:31นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
30/9/2021, 15:05:33นางจารุวรรณ โกมลกุญชร
30/9/2021, 15:06:46นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:07:36นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:08:28นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:08:47นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:09:44นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:10:24นางสาวนาลี วิไลสัก6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:10:49นางสาวภาวินี โสดายงค์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:12:53นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:13:28นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:14:54นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:14:57นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:16:33นางสาวกัญญา​รัตณ์​ สมพุทธ​วงค์​1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:17:14นางพูนสุข พูลเพิ่ม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:17:18นางทัศนีย์​ จันทา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:21:54นางอรวิภา กริฟฟิธส์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:21:58นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:23:57นางณัฐชานันท์ รัตนะดำรงค์ชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:24:21นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:29:18นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:30:17นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ (ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:33:02นางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:36:52นางสาวปุณยนุช ภูมิอมร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:45:12นางกานดา ศักดิ์ศรชัย4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:48:59นายสุมิตชัย ศรีจีนดี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:51:04นางกาญจนา คงภูชงค์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:53:42นางสาวรัตนา ศรีธนะ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:56:26นางบุษกร วรรธนะภูติ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 15:58:53นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 16:04:56นางสาวสุวภัทร ชุ่มชัยยา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 16:13:13นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ 6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 16:29:06นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 16:29:49นายดร.ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 16:34:17นางเรณู ไชยศรี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 16:47:18นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 16:51:55นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 16:52:55นางเอื้อมพร​ สุทธิ​อาภา​พงศ์​1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 17:29:14นางวสา ราญคำรัตน์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 17:53:33นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
30/9/2021, 17:55:44นางสาวกรวรรณ จันดาผล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 18:05:03นางสมใจ สิทสิทธิพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 18:24:56นางสาวจงจิตต์ อินทรีย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 18:33:43นางเกษร อินต๊ะปัญญา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 18:43:59นางอรวรรณ กิจเชวงกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 18:46:35นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 19:04:16นางสาวสัสยา วาทยานนท์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 19:16:37นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 19:30:02นางสาวเพชรี พรหมช่วย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 19:36:22นางสาวภนิดา ปิ่นมณี6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 19:36:38นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญาธนา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 19:38:38นางสาวอุไร คงแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 19:45:35นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 19:59:29นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
30/9/2021, 20:02:12นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 20:05:35นางสาวกมลชนก. เช้าเที่ยง6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
30/9/2021, 20:09:01นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียร(หุย)1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 20:11:06นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 20:17:37นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 20:18:38นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
30/9/2021, 20:26:15นางอรษา ชูเรืองสุข6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 20:33:34นางสาวสุนทรี อินทรีย์1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 20:34:40นางดรุณี อินทนิล​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 20:54:52นายเหรียงไกร เฮงประเสริฐ1-3 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 20:55:39นางพรนภา บุรณศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 21:02:19นางอัญชลี โสภา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 21:10:55นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 21:23:17นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 21:27:10นางสุรางค์ โยโกยามา( บุญเผื่อน)1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 21:51:25นางสาวธัญญ์นิธิ ภักดีชน4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 22:15:45นางสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 23:12:31นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/9/2021, 23:54:11นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
1/10/2021, 0:04:03นายเจษฎาพงษ์ ชำรัมย์ไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
1/10/2021, 3:06:00นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 3:59:00นายมานิตย์ แสนเกษม1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 7:00:54นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 8:26:19นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
1/10/2021, 8:55:55นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 9:10:37นางสาวปภาดา จีนมะเริง(ซินดี้)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 10:29:30นางเพ็ญศรี อิทธิมา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 10:41:44นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 11:11:54นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 12:14:45นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 12:27:04นางสาวณฐมน วงค์ภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 12:40:32นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 13:04:34นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 14:27:16นางวสา ราญคำรัตน์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 14:34:13นางสาวณฐมน วงค์ภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 14:37:40นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 14:42:39นางกานดา ศักดิ์ศรชัย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 15:54:58นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 16:10:48นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 16:14:21นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 16:14:56นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 16:15:52นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 16:37:25นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 17:56:59นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 18:49:16นางสาวอุไร คงแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 19:11:30นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 20:09:37นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:06:56นางสุขสุมน นีระพันธุ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:15:23นางสาวชยารัตน์ รัตนเสน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:16:25นางสาวนิตยาภรณ์ สุระสาย
1/10/2021, 21:16:47นางอรวิภา กริฟฟิธส์์
1/10/2021, 21:17:01นางสาวชยารัตน์ รัตนเสน6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:17:58นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:20:34นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:21:40นางสาวพวงบุปผา หนูรัก6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:22:44นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:25:00นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:25:41นางสาวนวลนภา ยุคกันตพรพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:29:13นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:29:16นางภัคภร จันทราสกุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:29:27นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:38:27นางภัคภร จันทราสกุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:41:09นางสาวณฐมน วงค์ภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:42:09นางณัฐพร คงประเสริฐ4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:42:14นายพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:50:46นางประคอง เก็บนาค1-3 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:51:27นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:56:20นางสาวณฐมน วงค์ภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 21:58:18นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:00:45นางสุขสุมน นีระพันธุ์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:01:56นางพรนภา บุรณศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:04:55นางสาวสุพร สุดงาม4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
1/10/2021, 22:05:16นางพรนภา บุรณศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:08:01นางสนทยา กันทะมูล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:12:14นางสาวสันทนา ประวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:14:40นางพรนภา บุรณศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:50:29นายมงคลวัฒน์ รัตนชล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:51:13นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:52:40นางวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 22:54:01นางสาวประภัสสร วารี4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 23:24:40นางสาวนางสาว ศิริพร คำวงษ์ศรี4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/10/2021, 23:44:02นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 0:34:38นางณัฐพร คงประเสริฐ4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 4:18:04นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 4:46:02นางสาวอ้อน สุลักษณะ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/10/2021, 4:57:51นางสาวอ้อน สุลักษณะ
2/10/2021, 5:19:33นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 5:28:35นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 6:56:46นางสาวอรสา โนททอง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/10/2021, 7:20:37นายเิอกศิริ ตันติศรีไกรแสง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 8:17:01นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 8:54:05นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 8:55:48นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 9:38:25นางสาวดุสิดา ตั้งธีรภัทร4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/10/2021, 10:10:09นางสาวเสริมสรี ชวานิสากุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 10:48:16นางวารุณี เกตุพงศ์สุดา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 11:19:01นางดาวรุ่ง บัวแก้ว4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 12:06:49นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 14:13:16นางสาวอาภรณ์ ดิษฐบุตร1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 14:18:21นายชัยวัฒ์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 14:19:32นายพืชผล ไชยบุบผา1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/10/2021, 14:39:45นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 15:26:25นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 16:05:16นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรี 1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 17:17:39นางลักขณา ไชยรัตน์4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 18:05:18นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 18:42:32นางสาวสุดใจ​ โสะหาบ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 19:13:24นางสาวสุดใจ​ โสะหาบ6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 20:15:01นางสาวนมลชนก แก้วเกษ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 21:09:06นางนิตยาภรณ์ สุระสาย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 21:10:28นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 21:17:00นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 21:20:09นางวารุณี เกตุพงศ์สุดา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 21:26:42นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 21:53:07นางวสา ราญคำรัตน์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 22:08:47นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 22:25:39นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/10/2021, 22:27:52นางสาวนงลักษณ์ สมศรี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 0:36:16นางดรุณี อินทนิล​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 7:02:09นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 7:46:01นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 9:08:16นางสาวลักขณา แซ่โซ้ว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 9:26:05นายสุมิตชัย ศรีจันดี
3/10/2021, 9:51:26นางสาวนาลี วิไลสัก
3/10/2021, 10:23:43นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 11:30:10นางสาวปัญญาวันทน์ กันทะขู้6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
3/10/2021, 13:19:27นางสาววันเพ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 14:17:39นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 16:44:45นางดอกไม้ ปวะบุตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 17:06:15นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 17:25:34นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 17:36:48นางสาวอรรถ์ธัชศร พิมพ์ศรี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 18:27:53นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 19:19:37นางกัญจนา อบรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 19:27:49นางสาวนิตยา สุเมธากุลวัฒน์1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 19:30:19นายกิตติ สิริพณิชพงศธร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 19:32:10นายยุทธนา อินหว่าง4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 19:38:08นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 19:51:14นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 20:37:33นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 20:39:27นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 21:25:07นางเกษร อินต๊ะปัญณา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 21:36:26นางสาวนธกานต์ สุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 21:41:26นางสาวนัฏฐา พิมาพันธุ์ศรี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 21:47:27นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 22:00:03นายนาย พงศกร เนาว์ประโคนไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
3/10/2021, 22:15:28นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 22:20:51นางสุภัค กิมใช่ย้ง1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 22:31:50นายมงคลวัฒน์ รัตนชล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 22:34:36นางวันยา เรียนจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 23:03:18นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 23:32:22นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
3/10/2021, 23:41:40นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 2:54:43นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 3:43:16นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 6:27:35นายสมยศ ภัทรกุลโชติพร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 9:36:04นางเวียงทอง นุ่นภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 13:29:02นางสาววาสนา ศรีเพ็ง1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 17:08:33นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 18:45:08นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 19:40:43นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 20:37:34นายธนวินท์ อินทนิล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 20:58:39นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 21:09:11นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 21:15:13นางทัศนีย์​ จั​นทา​1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/10/2021, 22:23:20นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วย1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
5/10/2021, 4:14:33นางจิราภรณ์ ทองคู่6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/10/2021, 7:54:43นายอุกฤษ กาลายี1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/10/2021, 9:29:54นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
5/10/2021, 13:42:54นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/10/2021, 16:20:05นางอินต๊ะปัญญา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
5/10/2021, 18:29:07นางสาวคูณทิพย์ วงษฺ์สุวรรณ
5/10/2021, 18:33:51นายพระมหาสมศักดิ์ กิตฺติธมฺโม1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/10/2021, 20:11:39นางสาวสุพรสุดงาม6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/10/2021, 22:13:49นางดรุณี ​อินทนิล​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/10/2021, 22:30:40นางทัศนีย์​ จันทา1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/10/2021, 23:14:23นางสาวภัทราพร จุ่นหัวโทน1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 8:27:39นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 8:36:30นางสาวอาภาพร จุ้ยยิ้ม1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 11:32:35นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 15:23:01นางธมกร พลสุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 20:38:59นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 20:53:28นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 20:53:58นางเรณู ไชยศรี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 21:02:41นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 21:11:40นางทัศนีย์​ จันทา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 23:18:01นายพลเอกอนันตร์ บุญรำไพ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
6/10/2021, 23:38:58นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
7/10/2021, 5:11:52นางเวียงทอง นุ่นภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 5:24:38นางสมใจ สิทธิพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 11:41:10นางพรจรัส. ไชยวุฒิ1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 11:45:19นางสาวปภาดา จีนมะเริง(ซินดี้)4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 12:20:12นางสาวภนิดา ปินมณี4-5 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 12:44:55นาง[email protected]6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 14:41:47นายวีระยุทธ สังข์เมืองไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
7/10/2021, 15:06:36นางนาง วิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 15:21:03นางดรุณี​ อินทนิล​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 17:07:42นางสาวยวงคำ ไชยวุฒิ1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 17:38:39นางสำรวม แก้วแกมจันทร์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 21:30:14นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 22:41:11นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/10/2021, 22:43:07นางสาวประวีณา ปรัชญคุปต์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 10:32:45นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 12:15:47นางสมใจ สิทธิพงษ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 13:06:28นางสาวนิรมล ทองชอุ่ม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 13:21:56นางสาวนิรมล ทองชะอม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 13:22:52นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 15:39:34นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 16:46:26นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 19:32:41นายธนวินท์ อินทนิล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/10/2021, 20:41:12นายพลเอก อนันตร์ บุญรำไพ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 8:55:09นางประคอง จันทร์ตรี1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
9/10/2021, 10:01:24นางประคอง จันทร์ตรั4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 11:55:17นางสาวยวงคำ ไชยวุฒิ1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 17:22:21นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 17:36:26นายคมเวช หงส์เชิดชัย1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 17:58:28นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 18:09:24นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 18:27:17นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 18:44:26นางสาวคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 20:01:54นางสุขสุมน นีระพันธุ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
9/10/2021, 20:36:49นางสาวป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 20:50:52นางสาวสัสยา วาทยานนม์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 21:52:06นางสาวนงนุช พาสนาโสภณ6-7 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 22:29:42นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/10/2021, 22:35:52นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
9/10/2021, 22:46:03นางสุทิศา พรมชัยศรีไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
9/10/2021, 23:16:53นางแน่งน้อย ใจดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 0:05:49นายนายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 4:29:07นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 7:01:43นางสาวสุคนธงศิลปบวรเลิศ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 9:13:10นางสาวภัทรพร เหล่าสะพาน6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 9:46:58นางดาวรุ่ง บัวแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 11:22:51นางอารีย์ อ่างบุญตา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 11:34:16นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 11:46:18นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 11:48:42นางสาวฐฐภัท รังสีธรรม6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/10/2021, 11:56:34นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 12:59:43นางสาวน.ส จรรญา ชุมจีด (สร้างกลิ่นศีล)6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 13:02:16นางดวงใจ ชวลิตธรรมโชติ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 18:10:36นางหนึ่งฤทัย,ไทรงาม4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 18:53:05นางสาวปภาดา จีนมะเริง (ซินดี้)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 19:00:37นางหนึ่งฤทัย,ไทรงาม4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 19:19:09นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 21:14:50นางปาริชาติ จันทร์นวลไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
10/10/2021, 21:38:57นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 21:59:01นางสาว กรวรรณ จันดาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 22:01:04นางพิกุล วันจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 22:14:40นางสาวน.ส ชรินรัตน์ ชุมจีด6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 22:28:23นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/10/2021, 22:52:52นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/10/2021, 23:58:43นายสมยศ ภัทรกุลโชติพร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 4:38:37นางเกษร อินต๊ะปัญญา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 4:39:49นายมงคลชัย วิชาธรรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 7:08:46นางสาวว่าที่ร.ตหญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 7:10:00นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 7:22:49นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 7:27:49นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
11/10/2021, 9:03:08นางอารีย์ อ่างบุญตา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 9:20:48นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/10/2021, 9:43:16นางสาวรัตนา หลวงจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 10:26:17นางหน่อย นกจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 10:59:17นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 11:41:42นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 11:56:42นางอัณชิษฐา ทิพแสง4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 12:47:25นางนางโสภา หนำคอก6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 13:20:12นางสาวมณีวรรณ์ ดีวงษ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/10/2021, 13:45:59นางสาวณัฐธยาน์เอ้อจำนงค์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/10/2021, 13:49:30นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/10/2021, 14:21:27นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 14:33:36นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญธนา1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 14:34:11นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 14:57:03นางนบชุลี เสาวนา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 14:57:06นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 15:09:18นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 15:26:19นางเพ็ญศรี อิทธิมา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 16:09:08นางวงศ์สกุล รัตนานิคม1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/10/2021, 16:25:36นางประคอง เก็บนาค6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 16:49:47นางสาวอรรถ์ธัชศร พิมพ์ศรี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 17:06:48นายวัฒนา​ สบายยิ่ง​1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 17:31:18นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 17:42:59นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 18:22:48นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 19:13:58นางสาวอุไร คงแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/10/2021, 19:24:25นางดอกไม้ ปวะบุตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 19:31:24นางสีสรรพ์1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 19:38:36นางอรษา ชูเรืองสุข6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 21:35:41นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 21:54:12นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 21:56:38นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 22:21:15นางคมขำ ชูตินันทน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 23:14:59นางบุษกร วรรธนะภูติ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2021, 23:47:42นางสาวกมลชนก เช้าเที่ยง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 7:02:47นางสมใจ สิทธิพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 7:47:38นางจิราภรณ์ ทองคู่6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 8:06:14นางธมกร พลสุวรรณ6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 9:16:22นางเวียงทอง นุ่นภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 9:23:23นายมงคลวัฒน์ รัตนชล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 10:01:39นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 10:32:37นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 12:02:53นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 12:11:39นางสาวนัฏฐา พิมาพันธุ์ศรี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 12:20:33นางสาวจาริณ กวีวิวิธชัย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 12:27:04นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 12:31:37นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 12:41:28นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 13:09:11นางสุนันท์ พานิช6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 13:33:40นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 14:10:55นางสาวสัสยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
12/10/2021, 14:36:00นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 14:38:26นางสาวระวีวรรณวงค์กะวัน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 15:24:01นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 16:24:44นางพิกุล วันจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 16:32:04นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 16:50:12นางนบชุลี เสาวนา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 17:41:37นางอรวิภา กริฟฟิธส์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 18:11:52นางสาวคุณทิพย์ วงษ์สุวรรณ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 18:15:40นางจารุวรรณ โกมลกุญชร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 18:34:22นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 18:54:46นางสาวสุวภัทร ชุ่มชัยยา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 19:11:27นางศิริพร ขาวไชยมหา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 20:00:04นางศิริพร ขาวไชยมหา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 20:06:24นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋ว6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
12/10/2021, 20:08:21นางอัญชลี โสภา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 20:23:10นางวิไลวรรณ​ ชุมทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 20:23:45นางสาววลัยพักตร์. ชุมทอง
12/10/2021, 21:33:43นางสาวกันธิดากุลวัชร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 21:44:16นางณัฐพร คงประเสริฐ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 21:52:08นางจำปา ลัคณาสถิตย์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
12/10/2021, 22:28:36นางเกษร อินต๊ะปัญญา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 22:32:44นายสุภาพ พงศ์สุวรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/10/2021, 22:43:38นางดรุณี​ อินทนิล​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 0:55:39นางยุพิน หมายชื่น4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 2:39:18นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/10/2021, 4:46:34นางสาวณฐมน วงค์ภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 6:48:08นางสาวไพเราะ ปั้นศิริ 1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/10/2021, 7:51:55นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 8:52:53นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 9:58:50นาย3 พูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 11:05:43นายสมศักดิ์ แดงอ่อน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 11:56:02นางสิริกาญจน์ ธรรมมา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 12:06:45นางทัศนีย์​ จั​นทา​1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 12:18:05นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียร1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 12:56:14นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 13:18:54นางสาว อัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 13:20:05นางพรรณธิพา แย้มบัว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 13:51:27นางเอมอร ศรีทองฉิม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 13:51:45นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 14:26:25นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ 4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 14:26:47นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 15:00:56นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 15:51:13นางสาววาสนา ทูลแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 16:08:28นางสาวพวงผกา​ โพธิ์กลาง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 16:17:12นางสาวอัญชนาณิช คำพิมูล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 16:37:07นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 16:44:56นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 16:51:37นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิช4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/10/2021, 16:53:42นางสาวนมลชนก แก้วเกษ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 17:14:58นางสุรภี สนธิแก้ว4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 19:01:23นางสาวไปรยา เพื่อนพิมาย6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 19:11:02นางกัญจนา อบรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 19:48:41นางกุลประภัสรร์ สุขบาง1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 20:09:38นายธนวินท์ อินทนิล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 21:01:09นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 21:07:06นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 21:15:49นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 21:24:46นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง 6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 21:36:49นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 21:42:26นางวราภา ร่าหมาน6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/10/2021, 21:43:02นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 21:54:32นางภัคภร จันทราสกุล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/10/2021, 22:01:44นายพ.ต.สมยศ ภัทรกุลโชติพร1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/10/2021, 23:18:14นายกิตติ สิริพณิชพงศธร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 6:29:15นางสาวสุวรรณ กังวานนวกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 6:34:17นางอาทิชา พรมมี4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/10/2021, 6:43:26นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 7:03:30นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 7:11:15นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 8:09:57นางพรทิพย์ ไทยเอียด4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 8:16:20นางชยานี โพธิ์ทรง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 8:41:29นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 9:13:41นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
14/10/2021, 9:29:46นางภัคเปมิกา อินหว่าง
14/10/2021, 10:07:30นางพรทิพย์ ไทยเอียด1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 10:07:32นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 10:50:49นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 10:57:31นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 10:59:14นางสาววลัยพักตร์ ชุมทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 11:20:35นางสาวพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 11:47:47นางดอกไม้ ปวะบุตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 12:00:57นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 12:10:51นางพรรณธิพา แย้มบัว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 13:13:16นางยุพิน ไชยยศ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 13:45:11นายวสันต์ แสนกือ1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 13:52:48นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 13:56:19นางสาววิญญา จันทะพล
14/10/2021, 14:05:00นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 14:46:19นางวสา ราญคำรัตน์ 6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 15:26:24นางสาวธัญญ์​นิธิ ภักดี​ชน​4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 15:46:50นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 16:26:49นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 16:46:35นางดรุณี​ อินทนิล​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 16:49:57นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 17:07:45นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 17:28:31นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 18:32:50นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 19:00:21นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 19:31:01นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 19:41:10นางสุนันท์ พานิช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 19:59:43นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/10/2021, 20:15:41นางวิไลวรรณ​ชุมทอง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 20:40:12นางวราภา ร่าหมาน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 20:48:58นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 21:01:09นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 21:01:27นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 21:24:32นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 21:29:40นางศิริพร คำรินทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 21:40:45นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 22:05:45นางธันญาภัท นันทอัครกุล4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/10/2021, 22:24:54นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 22:24:54นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 22:49:49นางสาวนิรมล ทองชะอุ่ม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 23:27:20นางยุพิน หมายชื่น4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/10/2021, 23:52:05นายสุรชัย สร้อยสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 0:08:02นางกุลประภัสสร์ สุขบาง1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 1:20:42นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์ 6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 2:34:37นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 4:49:08นางสมใจ สิทธิพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 6:49:03นางวิไลวรรณ​ชุมทอง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 7:42:47นางสาวจิรานันท์ จำปานวน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 8:39:29นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 8:39:53นางสาวอุรา สังข์ชม6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 9:26:37นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์ 6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 9:35:56นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 9:39:30นางกัญจนา อบรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 10:02:30นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 10:26:33นางดอกไม้ ปวะบุตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 10:30:36นางพรรณธิพา แย้มบัว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 10:38:44นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 10:38:45นายธีระพล ศรีเวชศิลป์ 1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 11:00:38นางสาวณัฐธยาน์เอื้อจำนงค์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
15/10/2021, 11:17:54นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 11:39:20นางดาวรุ่ง บัวแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 12:10:24นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 12:42:02นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 13:34:54นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 14:01:11นางณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 14:30:19นางดาวรุ่ง บัวแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 14:52:41นางประคอง จันทร์ตรี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 15:02:55นายศรานุทธ พูนพิน6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 15:53:50นางประคอง จันทร์ตรี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 16:02:18นาย3 พูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 16:21:43นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 16:25:09นางสาวกิรณา สุขสุดกุลธน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 16:30:12นาย3 ไพบูลย์ รักษาบุญ1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 16:47:36นางสาววิษยณัฐฐา นาครัตนะอมร6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 16:53:03นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 18:45:52นางสาวอุรา สังข์ชม
15/10/2021, 18:57:17นางสาวณัฐชยา จินตนารั่งโรจน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 19:34:27นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 20:12:06นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 20:16:23นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 20:43:18นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 21:13:20นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 21:19:33นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 21:25:20นางสาวสุดใจ​ โสะหาบ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 21:27:20นายทรงยุทธ อัคโกศล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 21:36:39นางสาวสุชนา ทิวถนอม4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 21:41:55นางสาวณัฐธยาน์เอื้อจำนงค์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 21:58:17นางอนงค์ ท่าข้าม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 22:16:42นางสาววลัยพักตร์ ชุมทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 22:22:09นางกานดา ศักดิ์ศรชัย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 22:25:15นางสาวรัชกร กุลเสวต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 22:26:18นางอัญชลี โสภา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 22:44:02นางสนทยา กันทะมูล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 22:46:47นางพรนภา บุรณศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 22:56:36นางสาวประภัสสร วารี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 23:04:47นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 23:16:38นางสนทยา กันทะมูล
15/10/2021, 23:46:26นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 23:48:06นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/10/2021, 23:49:09นางเครือแก้ว คุณะวัฒนา​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 0:32:00นางณัฐพร คงประเสริฐ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 1:23:01นางพิมพิ​นันท์​ เตียว​ประเสริฐ​6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 1:35:52นางสุรางค์ โยโกยามา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 6:00:55นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 6:09:52นายสมสิน เสถียรรัตชัย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 6:13:26นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 7:06:03นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 8:38:46นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 9:18:04นายพลศักดิ์ สุขยิ่ง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 10:41:02นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคุณ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
16/10/2021, 11:07:46นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 12:08:23นางกานดา ศักดิ์ศรชัย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 14:07:07นางสาววันทนีย์ ราษฎร์ดี1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
16/10/2021, 14:19:07นางกานดา ศักดิ์ศรชัย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 15:12:37นายอดิเทพ วรยศ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
16/10/2021, 17:05:35นางสาวนิรมล ทองชะอุ่ม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 17:09:34นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 18:00:59นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์ 6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 18:43:46นางสาวอ้อน สุลักษณะ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 19:45:32นางสาวภคมน ถิระธรรมถณ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 19:53:10นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 19:56:24นางกานดา ศักดิ์ศรชัย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 21:22:18นายมงคลชัย วิชาธรรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 22:20:15นางกาญจนา คงภูชงค์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 22:30:40นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/10/2021, 23:58:22นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 7:20:16นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 8:11:27นายพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 14:11:53นางสาวณปภัช เมฆประมวล1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
17/10/2021, 14:47:57นางสาวสมพร โคตรววค์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
17/10/2021, 15:40:54นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 16:50:59นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 17:33:05นางกาญจนา คงภูชงค์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 18:13:50นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 19:42:51นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 20:56:02นางสาววิมลวรรณ​ สินธุจริวัตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 21:40:59นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
17/10/2021, 23:46:05นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 5:07:10นางจุฑามาศ วอล์กเกอร์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 8:39:11นางสาวนฤมล วงศา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
18/10/2021, 10:25:45นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคุณ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
18/10/2021, 10:52:08นางสาวสัสยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 12:00:22นางสมใจ สิทธิพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 13:43:10นางนงลักษณ์ ใจมนต์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 13:52:19นางอรทัย มะณู6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 16:51:14นาย3 ไพบูลย์ รักษาบุญ1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 18:53:25นางบุญนา​ บุญศรี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 18:56:27นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 19:08:32นางสาวปภาดา จีนมเริง (ซินดี้)1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 20:59:14นางณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/10/2021, 23:32:37นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 9:02:51นายธนวินท์ อินทนิล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 10:13:28นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 12:30:57นางศิริพร ขาวไชยมหา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 14:53:43นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 15:50:04นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 17:07:33นางนบชุลี เสาวนา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 19:01:38นางสาวรุ่งรัตน์ นิรนาทล้ำพงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 19:30:56นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 20:00:04นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 20:21:17นางสาวประภัสสร วารี
19/10/2021, 20:53:14นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมา1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
19/10/2021, 21:41:41นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
19/10/2021, 21:47:17นางสาว3สุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 0:45:29นางธันญาภัท นันทอัครกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 4:11:29นางดลพร ไนเกรนไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
20/10/2021, 10:22:59นางนิตยาภรณ์ สุระสาย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 11:07:58นางนิตยาภรณ์ สุระสาย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 15:43:25นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 15:59:12นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 17:55:45นางสาวปภาดา จีนมะเริง (ซินดี้)4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 21:07:31นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 21:19:08นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 21:25:38นางอินต๊ะปัญญา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
20/10/2021, 22:41:19นางจิตรา พรหมโคตร4-5 วันต่อสัปดาห์
21/10/2021, 0:14:30นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/10/2021, 11:24:21นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
21/10/2021, 13:02:06นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
21/10/2021, 13:14:58นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/10/2021, 20:50:58นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
21/10/2021, 21:07:59นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
21/10/2021, 21:37:34นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/10/2021, 22:22:17นางสาววรวลัญช์ ทรายคำ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
22/10/2021, 7:08:24นางสุรชัย สร้อยสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 10:35:32นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 14:16:10นางสนทยา กันทะมูล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 17:21:00นางพิกุล วันจันทร์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 18:25:27นางสาวนิรมลทองชอุ่ม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 18:36:49นายธวัช อิ่มสิน1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 20:47:48นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 21:35:17นางสาวรัตนา กิจครอบครัว4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 21:36:16นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 21:49:26นางจิตรา พรหมโคคร4-5 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 22:09:22นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/10/2021, 22:50:52นางธมกร พลสุวรรณ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
23/10/2021, 6:34:15นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
23/10/2021, 16:55:18นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
23/10/2021, 17:42:16นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
23/10/2021, 18:36:39นางสาวณัฐชยา จินตนารุ่งโรจน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
23/10/2021, 19:15:18นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
23/10/2021, 20:32:12นางสนทยา กันทะมูล
23/10/2021, 21:22:24นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 1:37:08นางหน่อย นกจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
24/10/2021, 6:29:57นางราตรี สมหมาย6-7 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 6:58:49นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 8:33:00นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 14:24:02นางสาวสุวรรณ กังวานนวกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 17:31:33นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 19:34:24นางนางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 19:36:09นางสาวณัฐชยา จินตนะรุ่งโรจน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 21:38:30นางภัคภร จันทราสกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 22:04:11นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
24/10/2021, 22:12:19นางกาญจนา คงภูชงค์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 8:59:26นางสาวสัสย วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 10:44:56นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 11:36:07นางสาวสัสยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 11:58:32นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 12:23:03นางประคอง จันทร์ตรั4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 12:50:42นางประคอง จันทร์ตรี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 15:07:51นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 15:21:04นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 15:46:24นายมงคลชัย วิชาธรรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 15:50:40นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 16:14:34นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 16:18:43นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 16:39:05นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 17:49:03นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์
25/10/2021, 18:37:24นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
25/10/2021, 20:15:10นางหน่อย นกจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/10/2021, 20:17:03นางสาวนิรมล ทองชะอม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 4:12:18นางสาวจิรานันท์ จำปานวน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 5:30:38นางกัญจนา อบรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 5:31:53นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 7:21:01นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 8:01:51นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 8:26:56นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 8:56:28นายมงคลวัฒน์ รัตนชล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 9:32:05นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 9:32:25นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 10:17:57นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 10:33:43นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/10/2021, 10:50:31นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/10/2021, 11:00:14นางสาวพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อย ใจร่มเย็น6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 11:05:01นายจรูญ สุยะ6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 11:31:26นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 11:37:16นางพิกุล วันจันทร์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 11:50:04นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 11:54:19นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 12:12:33นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 12:45:08นางอรวิภา กริฟฟิธส์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 13:28:18นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 13:41:14นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 14:11:27นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/10/2021, 14:13:59นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 15:47:44นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 16:31:44นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 16:32:57นายทรงยุทธ อัคโกศล6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 16:42:05นางสาวสุนทรีภรณ์ เพชรจู1-3 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 16:43:34นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 17:04:07นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 18:50:50นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 18:51:21นางวราภา ร่าหมาน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 19:01:09นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 19:17:17นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 19:20:21นางกุลประภัสสร์ สุขบาง1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 19:28:13นางสาวประภัสสร วารี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 19:28:29นางสาวยุวดีสุวรรณชาติ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 20:45:46นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 21:04:33นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีด6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 21:14:22นางสาวณปภัช เมฆประมวล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 21:38:03นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิม6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/10/2021, 21:39:17นางพรนภา บุรณศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2021, 22:09:39นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 3:49:41นางสาวจิรานันท์ จำปานวน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 4:06:26นางสาวจิรานันท์ จำปานวน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 4:50:30นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 6:55:50นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 7:41:10นางจุฑามาศ วอล์กเกอร์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 7:51:42นางดอกไม้ ปวะบุตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 8:21:11นางสาวอุไร คงแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/10/2021, 10:13:07นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 10:58:37นางสาวอุรา สังข์ชม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 12:20:48นางสาวธัญญ์​นิธิ ภักดี​ชน​4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 12:24:42นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 13:27:54นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 13:45:20นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 13:49:07นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 14:19:08นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 15:37:02นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 15:49:39นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 15:52:01นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 16:39:10นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 16:40:52นางเครือแก้ว คุณะวัฒนา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 16:42:21นางสาวนฤมล ยังแช่ม4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 17:01:42นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญาธนา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 19:07:15นางจารุวรรณ โกมลกุญชร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 19:32:42นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 19:36:41นางจิราวรรณ ดาโรจน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 20:01:21นางสาวอุรา สังข์ชม
27/10/2021, 20:49:14นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 21:14:32นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 21:35:17นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 21:35:57นายธนวินท์ อินทนิล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2021, 22:40:05นายสุภาส ลาภเกรียงไกร1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
28/10/2021, 0:16:16นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 0:22:11นายกิตติ สิริพณิชพงศธร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 10:32:41นางดลพร ไนเกรนไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
28/10/2021, 11:40:55นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 12:04:21นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 12:47:10นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
28/10/2021, 12:47:10นางสาววาสนา ทูลแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 13:23:57นางพรรณธิพา แย้มบัว6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 13:39:29นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิช6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 14:07:33นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 14:19:54นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 14:36:44นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 14:59:54นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 16:30:35นางสุรภี สนธแก้ว4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 16:54:43นางสมใจ สิทธิพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 17:31:03นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 17:32:21นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 17:45:46นายสุนทร คำเหลือง4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 19:13:25นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 19:15:03นางสาวภคมน ถิระธรรมภณ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 19:19:21นางดอกไม้ ปวะบุตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 20:07:52นางสาวประภัสสร พงษ์ยศ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 20:17:15นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 20:34:14นางสำรวม แก้วแกมจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 20:39:08นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 21:59:00นางสาวสุดใจ​ โสะหาบ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/10/2021, 23:12:04นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 0:10:16นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 5:18:45นางกัญจนา อบรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 5:34:48นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 5:41:47นางสาวอมรา ออ่นทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 7:50:51นางใกล้พร ไตรยะสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 8:41:02นางสาวอรวรรณ/แดงนวล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 9:49:38นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 10:28:17นายภาคภูมิ ยอดปรีดา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 10:39:25นายสุนทร คำเหลือง4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/10/2021, 11:41:01นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 12:02:14นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 12:51:12นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 15:10:37นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี 6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 15:18:08นางสาวเพชรี พรหมช่วย1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 15:25:34นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 15:36:44นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 15:50:48นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 15:58:42นาง หน่อย นกจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 17:00:56นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 17:34:25นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 18:25:57นางสาวขวัญเรือน ขาวฉลาด6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/10/2021, 20:11:21นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 20:55:35นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 21:07:48นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสง6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 21:12:27นายเอกศิริตันติศรีไกรแสง
29/10/2021, 21:13:59นางกานดา ศักดิ์ศรชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 21:14:28นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 21:45:21นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 21:58:28นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 22:24:19นางดรุณี​ อินทนิล​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/10/2021, 23:19:21นางธมกร พลสุวรรณ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/10/2021, 23:46:59นางสาวนงนุช พาสนาโสภณ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 4:23:29นางสาวระวีวรรณวงค์กะวัน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 6:20:32นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 10:08:36นางนางราตรี สมหมายไม่ได้ฟัง
30/10/2021, 12:42:44นางสาวภนิดา ปินมณี4-5 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 13:32:57นางสุรีนารถ ราชแป้น
30/10/2021, 13:57:18นางสุรีนารถ ราชแป้น
30/10/2021, 15:08:50นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 16:42:27นางเรณู ไชยศรี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 17:06:22นางนบชุลี เสาวนา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 18:51:35นางกานดา ศักดิ์ศรชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 19:46:56นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/10/2021, 20:50:25นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 4:44:18นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 5:12:23นายสมศักดิ์ แดงอ่อน,6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 6:32:52นางภัคภร จันทราสกุล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 8:07:19นางสาวพยอม ขวัญเชื้อ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 12:38:28นางกานดา ศักดิ์ศรชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 16:14:13นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 16:49:25นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 20:17:00นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 20:45:42นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 21:42:09นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 21:49:01นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 22:25:36นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
31/10/2021, 22:54:46นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุน1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
31/10/2021, 23:39:43นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์(หมู)ในคำพร6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/11/2021, 1:15:33นางยุพิน หมายชื่น
1/11/2021, 20:22:58นายธนวินท์ อินทนิล1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
1/11/2021, 21:41:38นาย สุภาพ พงศ์สุวรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/11/2021, 23:12:04นางยุพิน หมายชื่น4-5 วันต่อสัปดาห์
2/11/2021, 9:21:55นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/11/2021, 9:36:21นางสาวนฤมล วงศา
2/11/2021, 11:38:33นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/11/2021, 23:08:05นางยุพิน หมายชื่น
3/11/2021, 12:15:54นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/11/2021, 14:05:08นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/11/2021, 14:45:11นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์
3/11/2021, 15:20:44นางภัคเปมิกา อินหว่าง
3/11/2021, 18:54:55นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/11/2021, 0:24:04นางยุพิน หมายชื่น4-5 วันต่อสัปดาห์
4/11/2021, 4:54:41นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ (ณิ)6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/11/2021, 10:40:36นางพิกุล วันจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/11/2021, 11:15:53นางสาวประภัสสร วารี
4/11/2021, 21:28:59นางภัคเแมิกา อินหว่าง
4/11/2021, 22:00:44นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/11/2021, 14:00:23นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
5/11/2021, 14:54:51นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
5/11/2021, 15:27:03นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/11/2021, 16:48:13นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
5/11/2021, 17:12:51นางอาทิชา พรมมี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/11/2021, 18:36:11นางศิริพร ขาวไชยมหา1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/11/2021, 22:05:08นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/11/2021, 22:25:05นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
6/11/2021, 16:20:38นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
6/11/2021, 16:58:25นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
6/11/2021, 19:22:12นางกานดา ศักดิ์ศรชัย4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/11/2021, 19:41:14นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/11/2021, 21:37:16นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/11/2021, 4:47:57นางสาวนางสาวจิรานันท์ จำปานวน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
7/11/2021, 9:30:44นายพูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
7/11/2021, 11:10:45นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/11/2021, 11:30:40นางสาวสัสยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
7/11/2021, 12:49:55นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
7/11/2021, 18:54:34นางจิตรา พรหมโคคร4-5 วันต่อสัปดาห์
7/11/2021, 20:54:41นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/11/2021, 21:34:19นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 10:21:27นายสุรชัย สร้อยสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 10:43:49นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 10:44:15นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 14:22:21นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 15:07:36นางบุญนา​ บุญศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 15:13:51นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 16:32:19นางนางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 16:46:09นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/11/2021, 21:31:04นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
9/11/2021, 4:07:43นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/11/2021, 20:29:39นางภัคเปมิกา อินหว่าง
9/11/2021, 20:43:04นางภัคเปมิกา อินหว่าง
9/11/2021, 21:54:25นางสาวนนลณีย์ วงศ์ชัยพัฒนา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/11/2021, 22:03:49นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/11/2021, 7:22:07นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์1-3 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/11/2021, 8:54:10นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/11/2021, 10:01:56นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/11/2021, 11:45:21นางพิกุล วันจันทร์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/11/2021, 13:15:06นางจิตรา พรหมโคตร
10/11/2021, 14:55:22นางศิริพร ขาวไชมหา1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/11/2021, 20:30:02นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/11/2021, 22:14:50นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 5:41:37นางสมใจ สิทธิษ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 9:03:33นางพรนภา บุรณศิริ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 12:42:48นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 13:28:26นายสุถาพ พงศ์วรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 13:50:54นางภัคภร จันทราสกุล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 14:32:48นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 14:57:03นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 14:57:06นางจิตรา พรหมโคตร
11/11/2021, 15:54:50นางนงลักษณ์.ใจมนต์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 17:15:59นางสาวดวงพร. ฤทธิ์ถาวร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 20:16:28นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 20:29:10นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 20:30:29นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 20:50:47นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/11/2021, 20:56:21นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/11/2021, 21:30:42นางจิตรา พรหมโคตร
11/11/2021, 22:04:21นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 0:08:18นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 4:21:42นางกัญจนา อบรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 5:02:08นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีด6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 5:49:15นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีด6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 7:05:18นางจิตรา พรหมโคตร
12/11/2021, 10:23:23นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 10:49:48นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 11:55:15นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
12/11/2021, 12:00:22นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 12:31:43นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 13:56:20นางวันที่ 12/11/64สุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 13:56:24นางสาววิญญา จันทะพล4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 14:53:23นางมณเฑียร ธโนปัจจัย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
12/11/2021, 15:40:04นางมณเฑียร ธโนปัจจัยไม่ได้ร่วมรายการ
12/11/2021, 15:56:24นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 16:04:59นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 16:09:56นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี 6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 16:25:07นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 17:08:05นางนบชุลี เสาวนา1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 17:44:43นางวราภา ร่าหมาน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 18:45:20นางสาวณปภัช เมฆประมวล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 20:21:06นางสาววิภาว้ลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 20:34:47นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 20:44:22นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 20:57:26นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 21:16:01นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 21:19:08นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2021, 23:37:31นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 0:27:09นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 0:29:13นางสาว ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 9:32:57นางสาววิภา ถิ่นถาน4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 10:17:18นางดอกไม้ ปวะบุตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 10:58:03นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 11:08:45นางพิกุล วันจันทร์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 12:16:51นายภาคภูมิ ยอดปรีดา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 13:54:12นางสาวไปรยา เพื่อนพิมาย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/11/2021, 14:08:38นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 14:49:56นางสาววาสนา ทูลแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 15:04:58นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 15:34:59นางจำปา ลัคณาสถิตย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 15:51:15นางสุรภี สนธิแก้ว4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 16:41:32นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 17:17:37นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 18:27:48นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 19:28:22นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 20:19:36นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 20:55:15นางสาวสุดใจ​ โสะหาบ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 21:12:21นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/11/2021, 22:47:21นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 4:52:16นางสาวจิรานันท์ จำปานวน6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 6:45:10นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
14/11/2021, 7:24:25นางจิตรา พรหมโคตร
14/11/2021, 10:08:09นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 10:40:32นางสาวรัชกร กุลเสวต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 12:29:01นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 12:53:51นางสาวอุบล พลรบ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/11/2021, 13:18:32นางสาวอุบล พลรบ
14/11/2021, 13:44:28นางสาวอุบล พลรบ
14/11/2021, 13:50:51นางยุพิน ไชยยศ6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 15:21:19นางมณเฑียร ธโนปัจจัย
14/11/2021, 18:51:15นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 18:52:54นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 19:19:53นางสาวณัฐชยา จินตนารั่งโรจน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 19:28:01นางนฤมล แป้นคุ้มญาติ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 19:41:18นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีไม่ได้ฟัง1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 20:06:07นางเครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา​4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 20:26:24นางสาวสิริรัตน์ ธนพรไพศาล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 21:27:31นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 21:27:58นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 21:31:39นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 21:33:44นายกิตติ สิริพณิชพงศธร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 21:48:15นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 22:10:20นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 22:16:34นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 22:47:47นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/11/2021, 23:06:34นางยุพิน หมายชื่น
14/11/2021, 23:14:57นางสาวประภัสสร วารี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/11/2021, 23:48:50นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 0:12:08นางยุพิน หมายชื่น
15/11/2021, 0:28:32นางณัฐพร คงประเสริฐ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 2:34:18นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 5:36:37นางกัญจนา อบรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 9:54:51นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 11:09:36นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
15/11/2021, 15:53:58นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 18:47:38นายสมศักดิ์ แดงอ่อน4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 20:00:04นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 20:10:08นางสาว โสภณา อยู่เล่ห์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 20:32:07นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 20:50:48นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 21:11:12นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 22:05:27นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 22:17:24นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 22:20:39นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/11/2021, 22:39:14นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/11/2021, 4:49:49นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/11/2021, 14:10:30นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์
16/11/2021, 18:34:15นางศิริพร ขาวไชยมหา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/11/2021, 10:54:51นางเรณู ไชยศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/11/2021, 10:54:57นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/11/2021, 11:09:28นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/11/2021, 19:11:56นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
17/11/2021, 20:20:55นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์
17/11/2021, 21:31:44นายกิตติ สิริพณิชพงศธร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/11/2021, 5:53:53นางสำรวม แก้วแกมจันทร์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/11/2021, 11:57:12นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์
18/11/2021, 12:52:50นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/11/2021, 13:08:09นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
18/11/2021, 14:35:56นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
18/11/2021, 19:12:33นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
19/11/2021, 15:19:17นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/11/2021, 20:33:14นางดรุณี อินทนิล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/11/2021, 22:08:33นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
20/11/2021, 15:01:32นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
21/11/2021, 12:12:19นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
21/11/2021, 15:55:54นางดาวรุ่ง บัวแก้ว6-7 วันต่อสัปดาห์
21/11/2021, 18:49:02นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
21/11/2021, 21:46:07นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
22/11/2021, 20:54:23นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
23/11/2021, 7:37:43นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์
24/11/2021, 3:30:49นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
24/11/2021, 6:00:58นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
24/11/2021, 9:16:50นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/11/2021, 14:25:19นางสาวสัสยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/11/2021, 9:23:12นางสุมา ไชยช่วย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/11/2021, 11:02:06นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/11/2021, 11:07:31นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/11/2021, 11:50:20นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/11/2021, 14:33:46นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/11/2021, 15:14:37นางสาวภนิดา ปิ่นมณี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/11/2021, 17:09:14นางภัคภร จันทราสกุล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/11/2021, 21:44:57นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/11/2021, 21:49:52นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 4:31:03นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 4:38:18นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 5:48:24นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
26/11/2021, 9:19:36นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 9:21:23นางดอกไม้ ปวะบุตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 9:56:54นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 10:55:34นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 12:41:04นางเครือ​แก้ว​ คุ​ณะ​วัฒนา​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 13:01:21นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 13:15:49นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 13:16:54นางนาง หน่อย นกจันทร์ไม่ได้ฟัง1-3 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 15:41:54นางจารุวรรณ โกมลกุญชร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 15:45:11นางสาวณปภัช เมฆประมวล1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/11/2021, 17:07:45นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 19:04:28นางวราภา ร่าหมาน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 20:20:25นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/11/2021, 23:52:36นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 5:14:41นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 6:26:12นางกัญจนา อยรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 8:48:19นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/11/2021, 9:57:18นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 12:04:05นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 13:36:52นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 14:07:53นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 15:41:21นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 16:10:42นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 17:02:57นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 18:03:35นาง3เพ็ญศรี มงคลชาติไทย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 21:12:16นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูล1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/11/2021, 21:38:41นางสาวป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/11/2021, 22:21:52นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 7:05:02นางจุฑามาศ วอล็อกเกอร์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 12:32:05นายทรงยุทธ อัคโกศล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 13:15:26นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 14:29:51นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 14:46:43นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 15:13:45นางณัชวรรณ ศรีเพขรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 15:25:08นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 15:49:57นางนบชุลี เสาวนา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
28/11/2021, 16:02:03นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 17:19:46นางมณเฑียร ธโนปจัย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
28/11/2021, 19:27:18นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 20:16:46นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 20:40:27นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 21:15:02นางสาวธนภร ฤทธิแผลง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
28/11/2021, 21:53:21นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/11/2021, 22:22:25นางสาวสุดใจ​ โสะหาบ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 1:20:33นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/11/2021, 4:16:23นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 4:35:49นายคมเวช หงส์เชิดชัย1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 5:04:28นางกัญจนา อบรมชอบ6-7 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 6:18:25นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 9:31:38นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 11:10:45นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 11:36:46นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 13:50:19นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 14:36:43นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 16:16:47นางพรรณธิพา แย้มบัว6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 18:54:54นางมณเฑียร ธโนปจัย6-7 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 19:10:41นางสาวอุบล พลรบ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/11/2021, 20:46:17นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 21:07:11นายศรายุทธ​ พูนพิน4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 21:17:26นางสาวสำรวย รัตตนะ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 21:39:24นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 22:20:58นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 23:25:00นางกุลประภัสสร์ สุขบาง1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2021, 23:34:42นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 0:24:07นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 5:31:49นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 6:06:42นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 9:05:49นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
30/11/2021, 11:10:36นางสาวสำรวย รัตตนะ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 13:19:40นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 14:03:44นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 17:12:30นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภื4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 20:29:05นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 20:53:44นางสาวพวงบุปผา หนูรัก6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/11/2021, 23:16:59นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 0:31:40นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 0:51:47นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 5:34:02นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 8:28:17นางนรภัทร​ พงษ์เสาร์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
1/12/2021, 10:54:38นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 12:07:48นางนฤมล แป้นคุ้มญาติ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 14:46:01นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 20:45:40นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 21:36:16นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 21:51:55นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 22:13:12นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 22:16:16นางสาวไปรยา เพื่อนพิมาย1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
1/12/2021, 22:27:46นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
1/12/2021, 22:50:23นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/12/2021, 5:13:42นางสมใจ สิทธิพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/12/2021, 6:13:58นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/12/2021, 11:59:33นายพูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์ไม่ได้ฟัง1-3 วันต่อสัปดาห์
2/12/2021, 13:24:13นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/12/2021, 14:11:25นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/12/2021, 16:20:09นายสุนทร คำเหลือง4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/12/2021, 21:24:38นางสาวบังเอิญ ทองมอญ4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
3/12/2021, 9:24:50นางสาววิญญา จันทะพล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/12/2021, 9:06:23นางสาวบังเอิญ ทองมอญ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
4/12/2021, 9:32:09นายวิชิต กองคำไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
4/12/2021, 10:38:15นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/12/2021, 17:01:31นางภัคเปมิกา อินหว่าง4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/12/2021, 19:47:03นางณัฐพร คงประเสริฐ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
5/12/2021, 10:01:53นางชลิดา วรรณเกษมสุข4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
5/12/2021, 20:15:56นายกิตติ สิริพณิชพงศธร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/12/2021, 9:12:09นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/12/2021, 9:34:13นางศิริพร ขาวไชยมหา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/12/2021, 16:08:20นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/12/2021, 23:16:20นางสำรวม แก้วแกมจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/12/2021, 12:38:24นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/12/2021, 14:01:06นางนบชุลี เสาวนา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/12/2021, 16:14:12นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/12/2021, 17:33:17นายธนวินท์ อินทนิล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/12/2021, 19:31:30นางสาวส้สยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/12/2021, 11:41:47นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/12/2021, 13:21:49นางนฤมล แป้นคุ้มญาติ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/12/2021, 15:21:24นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/12/2021, 15:46:41นางสาวผาสุข ตันชวลิต1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/12/2021, 16:09:45นางสาวผาสุข ตันชวลิต1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
9/12/2021, 21:45:33นายมงคลชัย วิชาธรรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/12/2021, 3:59:53นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์
10/12/2021, 14:03:37นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/12/2021, 19:57:36นางสาวนฤมล ยังแช่ม4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/12/2021, 21:01:42นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/12/2021, 23:48:10นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 1:06:44นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 5:39:25นายภิญโญ หมื่นจร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 9:58:33นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 12:55:32นางสาววิภา ถิ่นถาน4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 15:04:02นางนาง ชลิดา วรรณเกษมสุข4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 18:33:53นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 19:57:30นางเวียงทอง นุ่นถักดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 20:04:39นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/12/2021, 21:21:20นางอรทัย สุทธิเสน6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/12/2021, 8:02:30นางภัคภร จันทราสกุล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/12/2021, 14:38:10นางสาวว่าที่ร.ต.หญิง อำนวยพร ดวงโสภา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/12/2021, 14:38:32นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/12/2021, 15:18:33นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/12/2021, 16:11:18นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/12/2021, 16:24:00นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/12/2021, 19:14:06นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 1:02:13นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 1:16:36นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 6:12:52นางสาวศิริกัญญา ศรีประสม 6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 8:49:41นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 9:54:54นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/12/2021, 10:45:38นายสุมิตชัย ศรีจันดี4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 13:23:31นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 14:11:05นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 14:52:04นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 15:14:28นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 15:41:35นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/12/2021, 16:47:32นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 17:13:16นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 18:39:38นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 21:56:42นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 22:11:34นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2021, 22:49:52นางสาวนมลชนก แก้วเกษ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 5:48:12นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 7:25:30นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 10:01:15นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 10:07:43นางชลิดา วรรณเกษมสุข4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 10:41:10นางสาววาสนา ทูลแก้ว4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 10:52:51นางพรรณธิพา แย้มบัว6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 11:55:14นางภัคเปมิกาอินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 12:00:17นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 12:36:49นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 15:34:39นางดอกไม้ ปวะบุตร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 15:50:30นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 19:30:47นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 20:18:40นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 22:01:57นางดรุณี อินทนิล​6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 22:02:03นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี 6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/12/2021, 22:13:51นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
14/12/2021, 22:10:22นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/12/2021, 23:21:12นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 0:54:44นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 4:55:35นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 5:35:02นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 5:45:08นายนายศรายุทธ​ พูนพิน4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 13:09:26นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 16:00:29นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 16:14:55นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 16:21:08นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 17:07:12นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/12/2021, 17:19:18นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/12/2021, 4:46:23นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/12/2021, 5:31:19นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
16/12/2021, 6:36:57นางปาริชาติ จันทร์นวล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/12/2021, 18:00:59นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/12/2021, 20:36:10นางสาวสำรวย รัตตนะ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/12/2021, 20:22:16นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
17/12/2021, 23:30:06นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/12/2021, 23:35:49นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/12/2021, 7:19:15นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/12/2021, 15:16:43นางเรณู ไชยศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/12/2021, 19:59:45นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/12/2021, 20:21:43นางนปภา รัตนวงศา4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
19/12/2021, 7:26:14นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/12/2021, 11:46:20นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
20/12/2021, 18:40:32นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
20/12/2021, 21:11:09นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
22/12/2021, 7:22:56นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/12/2021, 11:19:03นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์
22/12/2021, 17:09:09นางธมกร พลสุวรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
22/12/2021, 19:44:20นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
23/12/2021, 13:01:30นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
24/12/2021, 16:46:59นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 0:35:22นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 11:49:06นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
25/12/2021, 11:49:34นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 12:10:18นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 12:54:01นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 14:34:02นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 18:02:30นางภัคภร จันทราสกุล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 20:34:37นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 22:12:02นางสาววิภา ถิ่นถาน4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 22:48:14นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/12/2021, 23:40:34นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/12/2021, 13:23:22นางสาวประทุมทิพย์ ไชยขิตร4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/12/2021, 14:28:22นายทรงยุทธ อัคโกศล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/12/2021, 15:54:23นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/12/2021, 16:30:19นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/12/2021, 18:03:55นายมงคลชัย วิชาธรรม4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/12/2021, 19:08:42นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/12/2021, 19:42:57นางสาวส้สยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/12/2021, 22:32:34นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
27/12/2021, 0:20:36นายวิชิต กองคำไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
27/12/2021, 7:02:30นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 9:24:10นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 10:31:56นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 11:40:14นางสาวภนิดา ปิ่นมณี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 13:27:36นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋ว6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/12/2021, 13:29:08นางศิริพร ขาวไชยมหา1-3 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 14:36:36นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 15:30:22นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 15:50:09นางสุภัค กิมใช่ย้ง4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 15:53:14นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 17:29:30นาง วิภาวี วงค์ศรีทา4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/12/2021, 18:42:50นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 18:58:06นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/12/2021, 21:56:32นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/12/2021, 13:42:51นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/12/2021, 14:30:09นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/12/2021, 20:19:43นายสุนทร คำเหลือง6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/12/2021, 2:48:29นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 8:50:01นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 9:49:56นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 10:32:09นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 12:50:03นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 12:55:25นางสาวอุรา สังข์ชม
29/12/2021, 13:14:31นางธมกร พลสุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 20:03:43นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 20:04:33นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 20:04:37นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 20:28:56นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/12/2021, 21:50:40นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/12/2021, 0:56:46นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/12/2021, 4:50:47นางภัคเปมิกา อินหว่าง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/12/2021, 18:06:32นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/12/2021, 20:12:05นางนฤมล แป้นคุ้มญาติ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
31/12/2021, 7:41:11นางสำรวม แก้วแกมจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
31/12/2021, 22:24:10นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/1/2022, 21:15:36นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/1/2022, 21:51:39นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/1/2022, 22:12:19นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/1/2022, 8:04:31นางจิตรา พรหมโคตร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/1/2022, 13:05:54นางจิตรา พรหมโคตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/1/2022, 16:30:27นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/1/2022, 16:52:21นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
3/1/2022, 5:12:55นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/1/2022, 13:33:59นางสาววิญญา จันทะพล6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/1/2022, 21:25:32นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/1/2022, 12:42:09นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/1/2022, 20:56:00นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
5/1/2022, 15:05:18นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
5/1/2022, 16:10:18นางนบชุลี เสาวนา4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/1/2022, 17:32:49นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
5/1/2022, 21:54:25นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
6/1/2022, 14:48:13นางสาวนฤมล วงศา4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/1/2022, 22:06:14นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/1/2022, 22:49:05นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/1/2022, 15:37:59นางหนูจันทร์ จอกทอง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
7/1/2022, 18:25:01นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/1/2022, 20:10:45นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
8/1/2022, 16:43:46นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/1/2022, 21:45:25นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
9/1/2022, 13:21:48นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
9/1/2022, 19:37:11นางเวียงทอง นุ่นภักดี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/1/2022, 12:39:48นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/1/2022, 15:30:41นางสาวชัญญา ศรีโยธิน6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/1/2022, 19:07:22นางสาวอุษา บุตรพรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/1/2022, 20:27:25นางสาวกมลชนก. เช้าเที่ยง6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/1/2022, 23:04:39นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/1/2022, 10:40:37นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/1/2022, 11:47:57นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/1/2022, 14:01:37นางประไพพรรณ ศรีเปารยะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/1/2022, 21:35:58นางสาววิภา ถิ่นถาน4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/1/2022, 22:19:31นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/1/2022, 23:05:34นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/1/2022, 3:47:08นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/1/2022, 9:08:20นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/1/2022, 9:43:05นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/1/2022, 12:09:17นางจิตรา พรหมโคตร6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/1/2022, 12:19:28นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/1/2022, 13:19:58นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/1/2022, 20:19:48นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/1/2022, 7:37:11นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/1/2022, 14:02:54นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/1/2022, 15:56:49นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/1/2022, 16:53:07นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/1/2022, 16:59:44นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/1/2022, 19:06:07นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/1/2022, 19:28:03นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/1/2022, 19:55:50นางรมิตา ซับังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/1/2022, 21:14:55นางนฤมล แป้นคุ้มญาติ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/1/2022, 21:59:31นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 10:03:52นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 10:22:38นางภัคภร จันทราสกุลไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
14/1/2022, 10:38:29นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 12:53:12นางสุภัค กิมใช่ย้ง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 15:10:30นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 15:16:53นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 15:40:53นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 16:02:38นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 16:08:00นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 17:26:39นางนบชุลี เสาวนา4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/1/2022, 17:31:03นางสาว2รัตนา กิจเกื้อกูลไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
14/1/2022, 19:55:45นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 20:13:08นางเครือ​แก้ว ​คุ​ณะ​วัฒนา​4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 20:30:07นางสำรวม แก้วแกมจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 20:34:05นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/1/2022, 20:38:26นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 20:40:19นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 20:56:12นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 22:58:44นางธมกร พลสุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 23:04:54นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/1/2022, 23:23:34นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/1/2022, 3:08:25นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/1/2022, 13:17:09นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
15/1/2022, 14:27:53นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/1/2022, 17:13:25นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี 6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/1/2022, 18:27:16นางสาวสุดใจ​ โสะหาบ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/1/2022, 22:22:20นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/1/2022, 10:41:02นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/1/2022, 13:50:39นางประไพพรรณ ศรีเปารยะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
17/1/2022, 14:45:09นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
17/1/2022, 19:05:47นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/1/2022, 20:54:05นางสาวอุษา บุตรพรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/1/2022, 23:12:35นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/1/2022, 18:28:10นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
19/1/2022, 23:00:39นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/1/2022, 18:01:11นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
21/1/2022, 20:29:48นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ไม่ได้ฟัง4-5 วันต่อสัปดาห์
22/1/2022, 7:02:33นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/1/2022, 16:26:01นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/1/2022, 17:19:55นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
22/1/2022, 22:22:46นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
23/1/2022, 12:14:35นางสาวสำรวย รัตตนะ6-7 วันต่อสัปดาห์
23/1/2022, 20:57:47นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
23/1/2022, 23:24:11นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/1/2022, 0:53:22นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/1/2022, 1:32:40นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/1/2022, 3:06:27นางเสาวรี หวังประเสริฐ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/1/2022, 15:53:39นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/1/2022, 20:19:59นางเวียงทอง นุ่นภักดี4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/1/2022, 11:16:30นางภัคภร จันทราสกุล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/1/2022, 11:25:52นางสาวอุรา สังข์ชม
26/1/2022, 12:01:40นางสาวอุรา สังข์ชม
26/1/2022, 15:40:17นางสุถัค กิมใช่ย้ง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/1/2022, 18:36:25นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/1/2022, 21:07:17นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/1/2022, 22:35:05นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/1/2022, 18:48:30นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/1/2022, 19:32:25นางสาวอัญชลี พุมแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/1/2022, 22:11:30นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/1/2022, 23:42:34นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 4:48:09นายมงคลชัย วิชาธรรม4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 12:31:37นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 14:44:44นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 16:21:10นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 16:24:06นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 17:20:21นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 17:22:24นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 18:01:02นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 22:11:08นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/1/2022, 22:11:16นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 6:34:54นางสาว2รัตนา กิจเกื้อกูล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 8:15:47นางสาววิภา ถิ่นถาน4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 8:37:07นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/1/2022, 9:02:16นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 10:43:16นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 12:19:47นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 13:53:03นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 14:56:01นางสาวธัญญภัทร์ ศรีมา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/1/2022, 15:08:11นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 15:38:15นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 16:22:13นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 16:31:18นางอรทัย สุธธิเสน6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 16:39:22นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 20:04:52นางสาวสุดใจ​ โสะหาบ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 21:09:44นายคมเวช หงส์เชิดชัย1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/1/2022, 21:47:51นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/1/2022, 15:16:52นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/1/2022, 16:01:35นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/1/2022, 22:06:50นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/1/2022, 23:15:46นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
31/1/2022, 14:25:57นางสาววาสนา ทูลแก้ว4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
31/1/2022, 16:44:25นางนบชุลี เสาวนา4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
31/1/2022, 20:29:08นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/2/2022, 19:43:43นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/2/2022, 8:27:01นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/2/2022, 8:49:43นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/2/2022, 17:53:31นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
3/2/2022, 20:30:28นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/2/2022, 0:04:33นายธนวินท์ อินทนิล1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
4/2/2022, 11:25:49นางสาว ทรงรัตน์ พรหมช่วย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/2/2022, 22:19:14นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/2/2022, 20:38:47นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/2/2022, 14:44:04นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/2/2022, 19:18:59นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/2/2022, 18:25:58นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/2/2022, 20:43:37นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/2/2022, 21:43:58นางธมกร พลสุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/2/2022, 7:02:09นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/2/2022, 14:36:31นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/2/2022, 0:52:19นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/2/2022, 6:19:28นางสาวสมทรง นาคสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/2/2022, 13:00:47นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/2/2022, 13:23:50นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/2/2022, 8:51:27นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/2/2022, 11:27:57นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีข4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/2/2022, 11:57:21นางวราภา ร่าหมาน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/2/2022, 14:06:02นางสาวผาสุข ตันชวลิต6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/2/2022, 14:51:42นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/2/2022, 16:00:24นางอรทัย มะณู6-7 วันต่อสัปดาห์
13/2/2022, 20:37:20นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/2/2022, 20:59:06นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 6:55:12นางสาววิภา ถิ่นถาน4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 11:06:44นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 11:11:26นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 13:23:30นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 14:12:29นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 15:44:07นางสาวอุรา สังข์ชม
14/2/2022, 17:22:50นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 17:30:37นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 19:40:08นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร4-5 วันต่อสัปดาห์
14/2/2022, 20:47:46นางสาวแก้วใจเพชร กล้าจน6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
15/2/2022, 0:34:09นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/2/2022, 1:15:00นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/2/2022, 7:40:44นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/2/2022, 8:29:03นางภัคภร จันทราสกุล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/2/2022, 10:50:51นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/2/2022, 14:21:25นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/2/2022, 18:03:44นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/2/2022, 21:17:24นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/2/2022, 21:41:01นายคมเวช หงส์เชิดชัย1-3 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/2/2022, 5:11:25นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
16/2/2022, 7:45:53นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/2/2022, 11:07:15นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/2/2022, 7:21:56นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
17/2/2022, 16:39:40นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/2/2022, 17:36:38นางชลิดา วรรณเกษมสุข4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/2/2022, 9:12:01นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/2/2022, 21:21:26นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/2/2022, 19:50:53นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/2/2022, 18:19:21นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/2/2022, 21:20:40นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/2/2022, 0:38:34นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/2/2022, 10:35:55นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/2/2022, 10:47:47นางวสา ราญคำรัตน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/2/2022, 20:36:18นางรมิตา ซีบังเกิด4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 9:55:30นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 10:17:44นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 15:45:36นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 16:37:31นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 17:23:08นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 17:29:37นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 17:41:33นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 19:19:56นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิคร6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/2/2022, 19:46:36นางสาวสัสยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/2/2022, 22:37:16นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/2/2022, 10:44:54นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/2/2022, 12:39:51นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/2/2022, 15:33:04นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋ว6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/2/2022, 15:43:42นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/2/2022, 15:49:57นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/2/2022, 17:32:40นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/2/2022, 19:28:31นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/2/2022, 21:12:38นางสาวภนิดา ปิ่นมณี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/2/2022, 22:19:41นายนาย สุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/2/2022, 23:47:24นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/2/2022, 4:47:33นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/2/2022, 11:55:45นางกอยกุล ดีสุกใส6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/2/2022, 14:12:56นายสุมิตชัย ศรีจันดี6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/2/2022, 16:56:46นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/2/2022, 18:56:49นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/3/2022, 9:41:35นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/3/2022, 14:27:04นางธมกร พลสุวรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/3/2022, 15:50:55นางสาวอุษา บุตรพรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/3/2022, 7:07:33นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/3/2022, 12:50:46นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/3/2022, 14:53:20นางภัคภร จันทราสกุลไม่ได้ฟัง1-3 วันต่อสัปดาห์
2/3/2022, 21:00:05นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/3/2022, 17:20:05นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/3/2022, 22:52:09นางเสาวรี หวังอประเสริ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/3/2022, 18:26:09นางธมกร พลสุวรรณ1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/3/2022, 20:46:54นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/3/2022, 22:15:18นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/3/2022, 21:05:47นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/3/2022, 21:36:50นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
9/3/2022, 21:23:11นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/3/2022, 19:22:39นางสาวสัสยา วาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/3/2022, 19:28:34นางสาววาทยานนท์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/3/2022, 3:39:56นายเสาวรี หวังประเสริฐ6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/3/2022, 4:42:15นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/3/2022, 10:36:05นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/3/2022, 11:19:02นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/3/2022, 11:44:30นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/3/2022, 18:21:59นางนางรมิตา ซีบัง้กิด6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/3/2022, 23:07:34นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/3/2022, 23:44:27นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/3/2022, 0:18:01นางสุรีนารถ ราชแป้น4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/3/2022, 19:14:11นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/3/2022, 10:15:43นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/3/2022, 13:32:41นางสาวสุภารัตน์ จันโดน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/3/2022, 14:39:28นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/3/2022, 16:12:13นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/3/2022, 17:34:05นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/3/2022, 20:48:21นายสุนทร คำเหลืองไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
14/3/2022, 2:09:25นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/3/2022, 13:48:00นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/3/2022, 16:26:18นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/3/2022, 17:12:11นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/3/2022, 17:26:29นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/3/2022, 17:49:07นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/3/2022, 20:59:35นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/3/2022, 10:44:44นางหน่อย นกจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
15/3/2022, 12:12:19นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
15/3/2022, 13:51:04นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/3/2022, 15:40:48นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/3/2022, 22:14:18นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/3/2022, 7:45:37นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/3/2022, 10:10:00นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
16/3/2022, 23:51:34นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/3/2022, 14:58:08นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
19/3/2022, 14:24:52นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/3/2022, 20:08:46นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
19/3/2022, 21:56:51นางสุภัค กิมใช่ย้ง4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/3/2022, 0:27:53นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/3/2022, 21:45:35นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
23/3/2022, 20:30:45นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
23/3/2022, 21:17:04นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/3/2022, 19:59:11นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/3/2022, 21:52:46นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 5:01:23นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 8:59:18นางสาวสมทรง าแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 9:37:32นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 14:29:31นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ?4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 14:58:34นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 15:18:54นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 19:14:05นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 19:58:30นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชืตร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 20:41:05นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/3/2022, 20:58:28นางกาญจนา คงภูชงค์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/3/2022, 21:30:45นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/3/2022, 5:24:27นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/3/2022, 14:39:48นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/3/2022, 15:01:57นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/3/2022, 15:30:36นางนปภา รัตนวงศา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/3/2022, 16:06:52นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/3/2022, 18:13:04นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/3/2022, 22:19:40นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิช4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/3/2022, 5:14:46นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/3/2022, 16:41:19นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/3/2022, 16:43:45นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/3/2022, 18:08:59นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/3/2022, 20:56:05นางจำปา ลัคณาสถิตย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/3/2022, 11:06:37นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/3/2022, 18:24:36นายนายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/3/2022, 18:54:18นางสาวน ส วิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/3/2022, 20:08:23นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/3/2022, 3:43:53นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
31/3/2022, 8:57:11นางอนงค์ท่าข้าม6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
31/3/2022, 14:11:48นางสุมา ไชยช้วย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
31/3/2022, 21:58:22นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/4/2022, 8:51:12นางสาวรสริน สังข์เกื้อ1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
1/4/2022, 20:28:43นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
3/4/2022, 14:33:47นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
4/4/2022, 13:56:39นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/4/2022, 14:07:03นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/4/2022, 16:35:15นางนฤมลแป้นคุ้มญาติ6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
6/4/2022, 20:40:54นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/4/2022, 13:43:04นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/4/2022, 13:51:35นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
7/4/2022, 21:19:28นางพรทิพย์ ไทยเอียด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/4/2022, 21:30:57นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/4/2022, 15:43:37นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/4/2022, 19:34:11นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/4/2022, 20:51:39นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/4/2022, 10:22:12นางพรทิพย์ ไทยเอียด6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/4/2022, 11:52:36นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/4/2022, 13:49:11นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/4/2022, 14:12:56นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/4/2022, 15:43:24นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/4/2022, 6:56:14นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/4/2022, 9:56:48นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/4/2022, 14:32:27นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/4/2022, 14:40:29นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/4/2022, 16:04:54นางอรทัย สุทธิเสน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/4/2022, 21:39:54นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/4/2022, 15:03:55นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/4/2022, 7:24:33นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/4/2022, 10:04:23นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
14/4/2022, 14:08:38นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/4/2022, 14:48:32นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/4/2022, 17:15:05นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/4/2022, 17:57:06นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/4/2022, 20:36:55นางสำรวม แก้วแกมจันทร์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/4/2022, 21:09:21นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/4/2022, 21:58:21นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/4/2022, 6:34:14นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/4/2022, 6:50:04นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/4/2022, 14:16:08นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/4/2022, 19:39:01นางเครือแก้ว​คุ​ณะ​วัฒนา​6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/4/2022, 20:00:04นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/4/2022, 22:40:46นางสาวภนิดา ปิ่นมณี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/4/2022, 2:08:12นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/4/2022, 6:08:40นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/4/2022, 18:13:52นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/4/2022, 18:19:32นางพรทิพย์ ไทยเอียด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/4/2022, 21:53:51นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/4/2022, 12:30:13นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/4/2022, 15:12:13นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/4/2022, 19:53:37นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
22/4/2022, 7:08:48นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/4/2022, 11:43:40นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/4/2022, 14:03:08นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/4/2022, 14:50:08นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/4/2022, 18:21:04นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/4/2022, 20:19:22นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/4/2022, 20:50:47นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/4/2022, 4:41:00นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/4/2022, 10:36:53นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/4/2022, 11:23:56นางสาวสมทรง นาคแสงทอง 6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/4/2022, 11:37:13นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา
26/4/2022, 14:44:30นางสาววาทยานนทผ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/4/2022, 17:35:16นางอรทัย สุทธิเสน6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/4/2022, 20:03:51นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/4/2022, 5:44:27นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/4/2022, 14:48:26นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/4/2022, 16:41:46นางยุพิน ไชยยศ6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/4/2022, 17:13:54นางนฤมล แป้นค้มญาติ6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/4/2022, 13:53:56นางสาวอุรา สังข์ชม
28/4/2022, 14:33:29นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/4/2022, 16:29:47นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/4/2022, 19:57:04นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/4/2022, 20:12:29นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/4/2022, 4:27:43นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/4/2022, 10:20:41นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/4/2022, 10:46:27นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/4/2022, 14:38:00นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/4/2022, 18:01:22นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/4/2022, 3:00:53นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/4/2022, 5:00:54นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/4/2022, 5:36:04นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/4/2022, 14:55:30นางพรทิพย์ ไทยเอียด
30/4/2022, 16:43:32นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/4/2022, 17:46:17นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/4/2022, 18:19:57นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/4/2022, 20:24:34นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/5/2022, 0:41:39นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
1/5/2022, 3:37:32นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/5/2022, 22:57:26นายกิตติ สิริพณิชพงศธร4-5 วันต่อสัปดาห์
2/5/2022, 19:11:46นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/5/2022, 23:21:48นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/5/2022, 23:45:11นายกิตติ สิริพณิชพงศธร4-5 วันต่อสัปดาห์
3/5/2022, 14:12:24นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
3/5/2022, 21:36:51นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/5/2022, 23:45:31นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
4/5/2022, 23:14:03นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
5/5/2022, 6:20:17นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
6/5/2022, 20:35:00นายกิตติ สิริพณิชพงศธร4-5 วันต่อสัปดาห์
7/5/2022, 13:30:01นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/5/2022, 16:47:12นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/5/2022, 19:18:41นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
8/5/2022, 20:12:17นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/5/2022, 9:57:08นางนบชุลี เสาวนา6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/5/2022, 17:43:27นางพิกุล วันจันทร์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/5/2022, 19:32:58นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/5/2022, 8:37:09นายประสิทธิ์ เชยชม1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/5/2022, 12:07:49นางภัคภร จันทราสกุลไม่ได้ฟัง1-3 วันต่อสัปดาห์
11/5/2022, 14:25:19นางนฤมล แป้นคุ้มญาติ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/5/2022, 15:57:38นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/5/2022, 18:45:32นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/5/2022, 18:59:11นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/5/2022, 11:22:53นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/5/2022, 13:49:43นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/5/2022, 16:06:50นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/5/2022, 23:12:36นางสุรีนารถ ราชแป้น6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/5/2022, 7:21:04นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/5/2022, 7:57:17นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/5/2022, 14:00:52นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/5/2022, 17:04:42นางศิลามณี ศรีบุญเรือง6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/5/2022, 23:14:39นางจำปา ลัคณาสถิตย์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/5/2022, 14:07:46นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/5/2022, 15:15:30นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูลไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
14/5/2022, 22:16:57นางอรทัย สุทธิเสน6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/5/2022, 5:27:42นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/5/2022, 9:09:34นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
15/5/2022, 16:30:57นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/5/2022, 16:52:02นายคมเวช หงส์เชิดชัย4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/5/2022, 4:07:03นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/5/2022, 15:05:55นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/5/2022, 15:37:00นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
18/5/2022, 19:27:06นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
18/5/2022, 23:03:18นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/5/2022, 21:28:56นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/5/2022, 12:41:01นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
21/5/2022, 14:38:00นางสาววลัยพักตร์ ชุมทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
23/5/2022, 12:13:47นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/5/2022, 15:24:58นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/5/2022, 9:48:24นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/5/2022, 10:27:54นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/5/2022, 14:44:21นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/5/2022, 6:46:03นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/5/2022, 6:49:21นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/5/2022, 20:05:52นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/5/2022, 20:31:26นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/5/2022, 15:59:07นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/5/2022, 12:57:14นายสุนทร คำเหลืองไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
29/5/2022, 16:18:33นางอรทัย สุธธิเสน6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/5/2022, 16:53:04นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/5/2022, 20:47:01นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/5/2022, 18:58:37นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/6/2022, 13:58:15นางสาวโอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
7/6/2022, 21:46:07นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
8/6/2022, 15:58:31นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
10/6/2022, 13:50:46นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/6/2022, 20:57:09นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/6/2022, 13:53:35นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
15/6/2022, 8:04:15นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
16/6/2022, 6:21:14นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
17/6/2022, 7:15:30นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/6/2022, 20:41:57นายมงคลวัฒน์ รัตนชล4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
21/6/2022, 14:34:03นางสาวภนิดา ปิ่นมณี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/6/2022, 20:30:49นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/6/2022, 6:27:32นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/6/2022, 20:44:43นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
25/6/2022, 22:00:43นางเกษร อินต๊ะปัญญา6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
26/6/2022, 20:30:49นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/6/2022, 17:15:24นายสุนทร คำเหลืองไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
27/6/2022, 17:39:50นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
27/6/2022, 18:44:16นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/6/2022, 22:00:31นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
28/6/2022, 18:40:48นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/6/2022, 7:53:50นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/6/2022, 12:47:53นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
29/6/2022, 12:55:17นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/6/2022, 13:04:03นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/6/2022, 13:44:46นางภัคภร จันทราสกุลไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
29/6/2022, 22:29:58นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/6/2022, 11:16:44นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/7/2022, 19:03:22นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
2/7/2022, 4:47:55นางสาวอุษา บุตรพรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/7/2022, 20:38:30นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
5/7/2022, 15:59:15นายดร.สรรเพชญ โทวิชา1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/7/2022, 22:07:44นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
7/7/2022, 12:24:36นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
7/7/2022, 23:16:17นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
8/7/2022, 13:02:56นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/7/2022, 19:08:23นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
11/7/2022, 11:36:33นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/7/2022, 12:29:46นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/7/2022, 17:15:48นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/7/2022, 17:54:34นางพีระพร จันทร์มงคล4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
12/7/2022, 9:42:22นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/7/2022, 9:03:53นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/7/2022, 19:43:04นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/7/2022, 19:48:30นางจำปา ลัคณาสถิตย์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/7/2022, 20:18:29นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/7/2022, 4:23:48นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/7/2022, 17:19:27นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/7/2022, 12:56:26นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
22/7/2022, 19:48:59นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
23/7/2022, 10:31:49นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
24/7/2022, 19:09:55นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/7/2022, 19:08:21นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/7/2022, 20:40:25นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/7/2022, 9:41:05นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/7/2022, 9:30:06นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
27/7/2022, 12:07:34นางสาว สมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/7/2022, 19:27:24นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/7/2022, 9:46:56นางสุมา ไชยช่วย6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
28/7/2022, 11:49:22นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/7/2022, 13:36:20นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษี1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/7/2022, 12:48:07นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
30/7/2022, 17:41:23นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
30/7/2022, 21:15:15นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
31/7/2022, 6:59:07นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
3/8/2022, 19:44:37นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
4/8/2022, 20:54:52นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/8/2022, 19:52:52นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/8/2022, 11:01:40นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/8/2022, 20:59:25นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
13/8/2022, 7:41:39นางสาวอุษา บุตรพรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
14/8/2022, 20:06:10นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
15/8/2022, 16:34:20นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
15/8/2022, 21:56:25นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
16/8/2022, 19:01:20นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/8/2022, 13:53:00นายนายคมภัทร เจียรัมพร6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
17/8/2022, 20:55:25นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/8/2022, 21:49:04นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/8/2022, 12:31:55นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/8/2022, 23:03:15นายคมภัทร เจียรัมพรไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
26/8/2022, 9:43:30นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/8/2022, 18:37:58นางสาว วาทยานนท์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
28/8/2022, 19:53:22นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/8/2022, 21:04:13นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/8/2022, 20:27:44นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
30/8/2022, 15:55:56นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
30/8/2022, 18:21:22นายสุนทร คำเหลืองไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
31/8/2022, 18:38:45นางสาวรสริน สังข์เกื้อ4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
2/9/2022, 12:26:51นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/9/2022, 19:17:39นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/9/2022, 7:55:41นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
5/9/2022, 8:31:19นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
6/9/2022, 22:24:57นางปราณีต ดอกไม้
8/9/2022, 18:11:09นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
9/9/2022, 12:52:52นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/9/2022, 8:59:05นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/9/2022, 16:07:53นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/9/2022, 19:51:26นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
12/9/2022, 7:18:49นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/9/2022, 7:46:09นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
13/9/2022, 12:43:23นางสาว้้เมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
16/9/2022, 22:18:00นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/9/2022, 19:07:02นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
22/9/2022, 17:36:55นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
25/9/2022, 12:14:54นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
25/9/2022, 14:41:14นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
26/9/2022, 9:10:18นางสาวสมทรง นาคแางทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/9/2022, 9:40:08นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/9/2022, 13:08:27นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/9/2022, 21:05:25นางรมิตา ซีบังเกิด4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/9/2022, 16:20:56นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/9/2022, 17:06:39นางสาวนิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/10/2022, 8:43:44นางจิตรา พรหมโคตร4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
1/10/2022, 19:39:49นางลัดดา สุวรรณไตรย์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
2/10/2022, 6:10:22นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/10/2022, 10:07:19นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
5/10/2022, 21:55:12นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/10/2022, 23:15:44นางจำปา ลัคณาสถิตย์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
9/10/2022, 6:01:34นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/10/2022, 16:53:47นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/10/2022, 19:12:11นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
11/10/2022, 21:15:02นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
11/10/2022, 21:47:12นางสาว สมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/10/2022, 14:38:40นางสาวสัสยา วาทยานนท์4-5 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
14/10/2022, 20:10:37นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
15/10/2022, 21:45:28นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/10/2022, 7:06:13นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/10/2022, 12:36:01นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/10/2022, 12:25:56นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
21/10/2022, 13:16:12นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
22/10/2022, 19:53:45นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
22/10/2022, 20:44:52นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/10/2022, 20:13:19นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/10/2022, 8:01:10นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
26/10/2022, 13:02:13นางอรทัย.สุทธิเสน6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/10/2022, 6:02:06นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/10/2022, 19:41:51นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/10/2022, 5:41:40นางสมฤดี กิจสิริสกุลวงศ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/10/2022, 19:22:53นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
29/10/2022, 20:38:46นางรมิตา ซีบังเกิด4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/10/2022, 11:45:20นางสาวภนิดา ปิ่นมณี4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/10/2022, 13:45:43นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
30/10/2022, 14:52:18นายสุนทร คำเหลือง1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
4/11/2022, 16:54:53นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/11/2022, 14:55:27นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/11/2022, 22:23:18นางสาวสมทรง นาคแสงทอง4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
12/11/2022, 22:06:40นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
13/11/2022, 10:52:59นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
15/11/2022, 19:19:48นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
17/11/2022, 10:53:52นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
20/11/2022, 19:40:47นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
29/11/2022, 17:31:43นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/12/2022, 7:34:19นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
5/12/2022, 21:07:20นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
6/12/2022, 5:54:28นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
8/12/2022, 6:11:20นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
13/12/2022, 6:03:39นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
28/12/2022, 18:14:04นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
31/12/2022, 10:39:41นางสาวภนิดา ปิ่นมณี6-7 วันต่อสัปดาห์
2/1/2023, 5:50:55นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/1/2023, 7:43:04นางสาวอุษา บุตรพรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
2/1/2023, 18:43:04นางสุภัค กิมใช่ย้ง6-7 วันต่อสัปดาห์
5/1/2023, 5:50:09นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
10/1/2023, 22:55:33นางสมฤดี กิจสิริสกุลวงศ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/1/2023, 14:08:48นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์6-7 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
12/1/2023, 15:19:11นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
12/1/2023, 17:30:15นายสุนทร คำเหลืองไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
13/1/2023, 16:28:46นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
18/1/2023, 12:48:36นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
20/1/2023, 17:29:10นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
25/1/2023, 16:16:54นางสาวดลนิตา ปานสุวรรณ4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
27/1/2023, 16:03:02นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
27/1/2023, 16:39:02นางสาวสมทรง นาคแสงทอง 6-7 วันต่อสัปดาห์6-7 วันต่อสัปดาห์
29/1/2023, 21:17:52นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
30/1/2023, 19:55:22นางรมิตา ซีบังเกิด6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
4/2/2023, 12:46:59นางสาวอุษา บุตรพรม6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/2/2023, 19:57:47นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
10/2/2023, 22:13:21นางสาวสมทรง นาคแสงทอง6-7 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
18/2/2023, 8:19:33นางสาวอุษา บุตรพรม4-5 วันต่อสัปดาห์4-5 วันต่อสัปดาห์
1/3/2023, 15:15:42นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/3/2023, 6:45:15นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/3/2023, 6:47:33นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/3/2023, 6:07:55นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
28/3/2023, 21:03:38นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
12/4/2023, 21:06:11นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
14/4/2023, 6:15:33นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
17/4/2023, 21:58:24นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
19/4/2023, 2:20:30นางสาวอุษา บุตรพรม4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
26/4/2023, 6:00:34นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
1/5/2023, 6:08:49นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
7/5/2023, 5:47:32นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมรายการ
21/5/2023, 5:32:18นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
28/5/2023, 19:43:34นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์4-5 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
4/6/2023, 14:17:33นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
11/6/2023, 21:50:27นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์
24/6/2023, 19:54:39นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ร่วมรายการ
4/7/2023, 18:40:45นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1-3 วันต่อสัปดาห์1-3 วันต่อสัปดาห์