เรียน พี่น้องกองทัพธรรม คปท. ศปปส. และเครือข่ายคนดีทั่วประเทศ ขอแรงบุญพี่น้องกองทัพธรรม คปท. ศปปส. และเครือข่ายคนดีทั่วประเทศ...