27 มิถุนายน 2562 ธรรมะทานข้าว สวนป่านาบุญ 1 เอางานได้งาน เอาวิญญาณได้วิญญาณ ถ้าใครจะเอาแต่งานสุดท้ายจะไม่ได้ทั้งงานทั้งวิญญาณ...