ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

ดาว์นโหลดตัวอย่างหนังสือ

การไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นการตัดภัยที่ยิ่งใหญ่ “การกินเนื้อสัตว์เป็นการก่อภัย” ชัดอยู่แล้วว่าเรากินเขา เขาก็ทุกข์ ผู้มีปัญญาแท้ เราจะไปอยากกินเขาทำไม มันเป็นการส่งเสริมให้รับทุกข์ ทำทุกข์ที่สุดให้กับตัวเองกับผู้อื่น หมดทุกข์คือหมดชั่ว ใครชั่วอยู่ ยังบาปอยู่ ใครทุกข์อยู่ ยังชั่วอยู่”
หนังสือน่าอ่านเล่มนี้ เป็นการเขียนจากภูมิของอาจารย์หมอเขียวที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระโพธิสัตว์ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ คือบาปเวรจากการเบียดเบียนตอนเองและผู้อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์และการกินเนื้อสัตว์

การกินเนื้อสัตว์ เป็นการลักขโมย ปล้น และกรรโชกชีวิต เลือด และเนื้อของสัตว์ ที่สัตว์ไม่ต้องการให้ใครกินการที่คนไม่กินคนเป็นอาหาร ย่อมเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงมากกว่า หรือการที่คนไม่กินคนเป็นอาหาร รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ย่อมเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมากกว่า การกินเนื้อสัตว์ เพราะการกินเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการฆ่า และสั่งสมเป็นวิบากร้ายของผู้ฆ่าและผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอันส่งเสริมให้เกิดการฆ่า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม 25 คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ 21 ข้อ 31 ว่า “…ผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อตนด้วยการเข้าไปตั้งความทุกข์ไว้ในผู้อื่นผู้น้้นระคนแล้วด้วยความเกี่ยวข้องด้วยเวร ยอมไม่พ้นไปจากเวร


ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว). (2562). การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 1 : ศูนย์สุขภาพพึ่งตนสวนป่านาบุญ.จำนวน 124 หน้า. ราคา 40 บาท

ตัวอย่างหนังสือ ดาวน์โหลด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

หนังสือคู่มือการลดกิเลส อย่างเป็นลำดับ ๆ ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม เป็นหลักการสำคัญในการฝึกฝน ปฎิบัติ ลด ละ เลิก กิเลส ทั้งในเรื่องของกาม และอัตตา ที่ชาวแพทย์วิถีธรรม ใช้เป็นแนวทางในการขัดเกลาตนเอง

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

การใช้สมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้โรคทุกโรค หายหรือทุเลาลงได้ เล่มนี้อ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ได้เขียนหลักการของสมดุลร้อนเย็น ในรูปแบบกึ่งวิชาการ

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม
การทำอาหารปรับสมดุล มีวิธีการทำที่เรียบง่ายเน้นการลวก ต้ม เป็นหลัก เครื่องปรุงรสน้อย ดูไม่ยากนักในการปรุงอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ทำอาหารปรับสมดุล คือนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละวัน และสามารถนำเสนอให้คนในครอบครัวที่นิยมรับประทานอาหารรสจัด ร่วมรับประทานด้วยกันได้

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว
“ถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ โกรธ กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล เป็นความหวั่นไหวที่ร้ายแรงที่สุดในโลก ทำให้จิตใจพ้นทุกข์ที่สุดในโลก ทำให้ทรุดอย่างแรงตายอย่างเร็ว”

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
หนังสือที่บอกแก่นหลักในการให้น้ำหนักในการปฏิบัติยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ข้อ) ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ว่าควรเน้นที่ยาเม็ดใด เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเครื่องมือที่ส่งเสริมกิจกรรมการฟังธรรม ใคร่ครวญธรรม ทบทวนธรรมที่เป็นกิจกรรมสำคัญในการทำยาเม็ดเลิศของการแพทย์วิถีธรรม