Taking too long? Close loading screen.

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

ค้นหา
Generic filters
ดาว์นโหลดตัวอย่างหนังสือ

การไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นการตัดภัยที่ยิ่งใหญ่ “การกินเนื้อสัตว์เป็นการก่อภัย” ชัดอยู่แล้วว่าเรากินเขา เขาก็ทุกข์ ผู้มีปัญญาแท้ เราจะไปอยากกินเขาทำไม มันเป็นการส่งเสริมให้รับทุกข์ ทำทุกข์ที่สุดให้กับตัวเองกับผู้อื่น หมดทุกข์คือหมดชั่ว ใครชั่วอยู่ ยังบาปอยู่ ใครทุกข์อยู่ ยังชั่วอยู่”
หนังสือน่าอ่านเล่มนี้ เป็นการเขียนจากภูมิของอาจารย์หมอเขียวที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระโพธิสัตว์ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ คือบาปเวรจากการเบียดเบียนตอนเองและผู้อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์และการกินเนื้อสัตว์

การกินเนื้อสัตว์ เป็นการลักขโมย ปล้น และกรรโชกชีวิต เลือด และเนื้อของสัตว์ ที่สัตว์ไม่ต้องการให้ใครกินการที่คนไม่กินคนเป็นอาหาร ย่อมเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงมากกว่า หรือการที่คนไม่กินคนเป็นอาหาร รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ย่อมเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมากกว่า การกินเนื้อสัตว์ เพราะการกินเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการฆ่า และสั่งสมเป็นวิบากร้ายของผู้ฆ่าและผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอันส่งเสริมให้เกิดการฆ่า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม 25 คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ 21 ข้อ 31 ว่า “…ผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อตนด้วยการเข้าไปตั้งความทุกข์ไว้ในผู้อื่นผู้น้้นระคนแล้วด้วยความเกี่ยวข้องด้วยเวร ยอมไม่พ้นไปจากเวร


ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว). (2562). การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 1 : ศูนย์สุขภาพพึ่งตนสวนป่านาบุญ.จำนวน 124 หน้า. ราคา 40 บาท

ตัวอย่างหนังสือ ดาวน์โหลด

เรื่องน่าสนใจ

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv  ...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่...

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

หนังสือคู่มือการลดกิเลส อย่างเป็นลำดับ ๆ ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม เป็นหลักการสำคัญในการฝึกฝน ปฎิบัติ ลด ละ เลิก กิเลส ทั้งในเรื่องของกาม และอัตตา ที่ชาวแพทย์วิถีธรรม ใช้เป็นแนวทางในการขัดเกลาตนเอง

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

การใช้สมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้โรคทุกโรค หายหรือทุเลาลงได้ เล่มนี้อ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ได้เขียนหลักการของสมดุลร้อนเย็น ในรูปแบบกึ่งวิชาการ