การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

รีวิวหนังสือ | หนังสือ
18 พฤษภาคม 2020
ดาว์นโหลดตัวอย่างหนังสือ

การไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นการตัดภัยที่ยิ่งใหญ่ “การกินเนื้อสัตว์เป็นการก่อภัย” ชัดอยู่แล้วว่าเรากินเขา เขาก็ทุกข์ ผู้มีปัญญาแท้ เราจะไปอยากกินเขาทำไม มันเป็นการส่งเสริมให้รับทุกข์ ทำทุกข์ที่สุดให้กับตัวเองกับผู้อื่น หมดทุกข์คือหมดชั่ว ใครชั่วอยู่ ยังบาปอยู่ ใครทุกข์อยู่ ยังชั่วอยู่”
หนังสือน่าอ่านเล่มนี้ เป็นการเขียนจากภูมิของอาจารย์หมอเขียวที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระโพธิสัตว์ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ คือบาปเวรจากการเบียดเบียนตอนเองและผู้อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์และการกินเนื้อสัตว์

การกินเนื้อสัตว์ เป็นการลักขโมย ปล้น และกรรโชกชีวิต เลือด และเนื้อของสัตว์ ที่สัตว์ไม่ต้องการให้ใครกินการที่คนไม่กินคนเป็นอาหาร ย่อมเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงมากกว่า หรือการที่คนไม่กินคนเป็นอาหาร รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ย่อมเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมากกว่า การกินเนื้อสัตว์ เพราะการกินเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการฆ่า และสั่งสมเป็นวิบากร้ายของผู้ฆ่าและผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอันส่งเสริมให้เกิดการฆ่า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม 25 คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ 21 ข้อ 31 ว่า “…ผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อตนด้วยการเข้าไปตั้งความทุกข์ไว้ในผู้อื่นผู้น้้นระคนแล้วด้วยความเกี่ยวข้องด้วยเวร ยอมไม่พ้นไปจากเวร


ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว). (2562). การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 1 : ศูนย์สุขภาพพึ่งตนสวนป่านาบุญ.จำนวน 124 หน้า. ราคา 40 บาท

ตัวอย่างหนังสือ ดาวน์โหลด

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า

ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า

ผู้ที่เคยอ่านหนังสือ “ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๑ มาแล้วหรือไม่ก็ตาม  หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกท่านคลี่คลายความกังวล  ลังเล  สงสัยไม่แน่ใจว่าการสร้างสุขภาพ  หรือปรับสมดุลภาวะร้อน-เย็น ภายในร่างกาย จะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ได้ ...

ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล

ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล

ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของคุณหมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) ที่ได้แนะนำ ดูแล รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งหนักมากและเจ็บป่วยทั่วไป เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  เนื้องอก  ความดัน เบาหวาน  ไอจาม  เจ็บคอ ...

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

หนังสือคู่มือการลดกิเลส อย่างเป็นลำดับ ๆ ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม เป็นหลักการสำคัญในการฝึกฝน ปฎิบัติ ลด ละ เลิก กิเลส ทั้งในเรื่องของกาม และอัตตา ที่ชาวแพทย์วิถีธรรม ใช้เป็นแนวทางในการขัดเกลาตนเอง

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

การใช้สมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้โรคทุกโรค หายหรือทุเลาลงได้ เล่มนี้อ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ได้เขียนหลักการของสมดุลร้อนเย็น ในรูปแบบกึ่งวิชาการ

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม ย่านาง ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ หนังสือชุด ถอดรหัสสุขภาพ ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล ดูข้อมูลเพิ่มเติม ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๓  มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ ดูข้อมูลเพิ่ม...

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน 4 พฤษภาคม 2563 อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ 13.00-15.00 น.   วันนี้วันฉัตรมงคล มีพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จะสืบสานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย...

630418_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630418_อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 18 เมษายน 2563 13.00-15.00 น.   สถานการณ์โควิด ทั่วโลก ติดเชื้อ 2. ล้านคน อันดับ 1 สหรัฐเอมริกา ไทย ติดเชื้อ 2,371 ราย เป็นอันดับที่ 53 เป็นทิศทางที่ดีขึ้น  ...

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ที่สำคัญ

แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
หนังสือ
ธรรมะพาพ้นทุกข์
ฟังหมอเขียว Podcast
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
งานวิจัย
ประสบการณ์รักษาโรค
กสิกรรมไร้สารพิษ
ประกาศจากหมอเขียว
English
Share This