ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

2. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2553 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 10 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่2.92
ชื่อคุณพวงเพชร ช่างซอ 
เพศหญิง
โรคโรคมะเร็งปอด
วันสัมภาษณ์28 ตุลาคม 2558

หากไปหาหมอแผนปัจจุบันจะต้องเสียเวลา เสียเงิน รวมทั้งอาจจะกดอาการเอาไว้ ทำให้เกิดการเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ ต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อย ๆ สำหรับมะเร็งปอดหากรักษาตัวที่กรุงเทพ ฯ มากทั้งค่าเดินทาง ค่ายา ค่าอาหาร รวมทั้งการเดินทางที่ใช้เวลานาน ซึ่งทำให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผลที่ได้อาจเป็นทางตรงกันข้าม ความโปร่งโล่งเบาสบายใจมีผลมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ตัวเองดูแลและญาติ ๆ ได้รู้เห็นการปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเอง เมื่อเจ็บป่วยเทคนิคทั้ง 9 ข้อ ทำให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นว่าเขาเองก็ทำได้ เนื่องจากได้ปฏิบัติตัว และเห็นผลข้างเคียงน้อยมาก แม้จะเลือกวิธีการรักษาทั้ง 2 แบบคือ แผนปัจจุบันและทางเลือกวิถีพุทธ และในที่สุดหมอได้บอกกับผู้ป่วยว่าหายแล้ว ต่อมาผู้ป่วยได้ให้คำแนะนำวิธีการต่าง ๆ ไปยังคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน ทำให้มีคนทำตาม ก็ช่วยให้ขยายวิธีการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

การที่กายแข็งแรงขึ้นได้ต้องเริ่มมาจากจิตใจ การดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ที่จะดูแลแก้ปัญหาสุขภาพของตัวเอง กับทั้งมีความมั่นใจที่จะแนะนำผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ เป็นบทเรียนอันมีค่า เป็นประสบการณ์ของชีวิตที่น่าประทับใจ น่าตื่นเต้น ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา คำแนะนำจากพี่น้อง ได้พลังจากหมู่กลุ่ม ทำให้ไม่ต้องใช้ยาเคมีหรือหมอแผนปัจจุบันใด ๆ เลย ใช้เวลาตั้งแต่เริ่ม มีอาการจนถึงวันที่ไม่ต้องตื่นตอนกลางคืน แค่ 2 เดือนก็เห็นผล

สังคมสิ่งแวดล้อมที่มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันย่อมผาสุก “จิตที่คิดจะให้ประเสริฐกว่าจิตที่คิดจะเอา” ได้เลิกจากการทำงานแบบโลก ๆ ที่เน้นกอบโกยมาทำงานศูนย์บาท เป็นจิตอาสาเต็มตัวเต็มเวลา ชีวิตนี้ตั้งใจว่าจะทำความผาสุกที่ตน และสอนคนที่ศรัทธา ตามที่อาจารย์หมอเขียวได้สอนไว้ จึงมีความสบายกาย สบายใจ เข้าสู่สมดุลได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาในชีวิต”

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.52 นางพรทิพย์ กลั่นงาน

กรณีศึกษาที่3.52ชื่อนางพรทิพย์ กลั่นงานเพศหญิงอายุ51 ปีอาชีพอาชีพเดิมแม่บ้านจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : มะเร็งปอด (ระยะที่ 1) วันที่เข้าค่าย 25-31 พฤษภาคม 2555 (ครั้งที่ 1) ที่ดอนตาล มุกดาหาร เก็บข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เมื่อปลายปี 2554...

กรณีศึกษา 1.107 คุณวราวุธ เต็งรัง

กรณีศึกษาที่1.107ชื่อวราวุธ เต็งรังเพศชายอายุ38 ปีจังหวัดตรังโรคโรคมะเร็งกระดูกวันสัมภาษณ์21 กุมภาพันธ์ 2556 คุณพ่อเป็นมะเร็งกล่องเสียงอยู่ 8 ปี รักษาแผนปัจจุบัน พึ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2554 คุณพ่อรักษาโดยการฉายแสง ครั้งแรกมะเร็งหายไป หมอบอกว่ามะเร็งกล่องเสียงไม่ลุกลาม...

กรณีศึกษา 1.103 หมอทน (นามสมมติ)

กรณีศึกษาที่1.103ชื่อหมอทน (นามสมมติ)เพศชายอายุ38ประเทศสหรัฐอเมริกาโรคโรคมะเร็งปอดวันสัมภาษณ์26 สิงหาคม 2554 หมอเป็นมะเร็งปอด พอหยุดเนื้อสัตว์ อาการโรคก็ดีขึ้น เป็นเรื่องแปลกที่ไม่ทุกคนที่กินเนื้อสัตว์แล้วเป็นมะเร็ง ขณะที่บางคนเป็น หมออยากเป็นกำลังใจให้ทุกคน...

กรณีศึกษาที่ 1.40 แม่ชีภูษณิศา

กรณีศึกษาที่1.40ชื่อแม่ชีภูษณิศาเพศหญิงจังหวัดยโสธรโรคโรคมะเร็งปอดวันสัมภาษณ์31 มกราคม 2555 แม่ชีภูษณิศา: ขอนมัสการพระคุณเจ้า ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณหมอเขียว แล้วก็จิตอาสาทุกท่าน รวมทั้งทีมงานทุกท่านที่ได้จัดงานในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...

กรณีศึกษาที่ 1.13 คุณพิชญ์ สมพอง

กรณีศึกษาที่1.13ชื่อพิชญ์ สมพองเพศชายจังหวัดขอนแก่นโรคโรคมะเร็งปอดวันสัมภาษณ์20 สิงหาคม 2555 ผมขอแนะนำตัว ผมชื่อ พิชญ์ สมพอง ครับ อายุ 68 ปีตำแหน่งก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ เคยเป็นรองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งรองอธิการบดี...