สันติภาพ

แด่พี่น้องและเพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย

อาตมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างเหลือประมาณ ที่คณะกรรมการแมนเฮ เล็งเห็นงานที่อาตมาทำมาทั้งชีวิต และมอบรางวัลสันติภาพให้ ในฐานะพระในศาสนาพุทธ อาตมาได้ย้ำตลอดมา ถึงความสำคัญของศาสนา และการที่ศาสนาพุทธจะสามารถเข้าถึง และเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมพลังของสังคม

สันติภาพเป็นหลักการที่มีพลัง ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้มา สำหรับอาตมา สันติภาพไม่ได้ปรากฏตัวได้เองตามธรรมชาติ แต่มาเคียงบ่าเคียงไหล่กับอิสรภาพ ภราดรภาพ สมรรถภาพ และบูรณภาพ โดยมีสุนทรียภาพและสุญภาพ เป็นเครื่องมือสนับสนุน ให้บรรลุเป้าหมาย คือความเที่ยงสูงสุดของจิตวิญญาณ หรือความเป็นกลางอย่างนิพพาน ความหมายของคำว่าสันติภาพนั้น มีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล แต่การที่เราจะเข้าใจสันติภาพในหลักการของศาสนาพุทธได้ เราต้องดึงจุดสนใจกลับเข้าไปหาตัวเรา เพื่อเราจะสามารถรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมภายในจิตของเราได้

การที่เราไม่หลับตาให้กับโลกภายนอก แต่เรียนรู้ความรู้สึก หรือปฏิกิริยาของจิตภายใน เมื่อได้รับกระตุ้นจากภายนอก ผ่านการเชื่อมต่อของประสาทสัมผัสทั้งหก เราจึงจะสามารถฝึกฝนการกำจัดกิเลสหรือความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นภายใน สันติภาพที่ยั่งยืนจึงเกิดได้ ต่อเมื่อจิตของเราเริ่มเป็นอิสระจากความโลภ โกรธ หลง ด้วยปัญญาหรือความรู้ที่ถูกตรง จะทำให้เรามองเห็นความจริงตามที่มันเป็น อาตมาเชื่อว่าสันติภาพที่เกิดจากภายในจิต หรือปัญญานี้ จะมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และสงบ เหนือเหตุผลที่บัณฑิตทั่วไปจะหยั่งถึง

ห้าสิบปีที่ผ่านมา อาตมามอบชีวิตนี้ให้กับการสืบสานคำสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านการทำให้คำสอนเรื่องมรรคมีองค์แปด เป็นปรากฏการณ์ที่มีชีวิตขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ ชุมชนชาวอโศกทั่วประเทศไทย นำเสนอแบบอย่างอันสูงส่งดังกล่าว นำโดยการเน้นสัมมาทิฏฐิในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ชาวอโศกเต็มใจมาใช้ชีวิตเรียบง่าย พึ่งตนเองได้ ในสภาพแวดล้อมแบบสาธารณโภคี ที่มีหมู่บ้านและโรงเรียน อยู่ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัด หรือธรรมะแบบโลกุตระ เพื่อให้เกิดการผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันแบบออสโมซิส เรามุ่งมั่นให้เกิดการพึ่งตนเอง เพื่อสามารถไปช่วยผู้อื่นได้

โลกไม่ได้ต้องการแค่สันติภาพหรืออิสรภาพอะไรก็ได้ แต่โลกต้องการสันติภาพและอิสรภาพที่ถูกตรง คือสันติภาพและอิสรภาพที่ไม่มีตัวตน อาตมาเชื่ออย่างแรงกล้าว่า แก่นของความเป็นอโศก แม้น้อย จะเป็นโมเดลชั้นดี ที่สามารถปลูกความรัก ความเมตตา และบ่มเพาะสันติภาพที่ยั่งยืน เข้าไปในสังคมที่กำลังสับสนวุ่นวาย อาตมาขอใช้โอกาสนี้ เชิญทุกท่านเข้ามาร่วมพิสูจน์ความแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอโศก ที่อาตมาสร้างขึ้น เพื่อมอบให้กับโลกปัจจุบัน

แม้เราจะอยู่คนละฟากของโลกใบนี้ แต่มูลนิธิแมนเฮและอโศก มีความมุ่งหมายเดียวกันไปสู่การสร้างสันติภาพ อาตมาขอให้ความเชื่อและงานที่เรามีร่วมกันนี้ เป็นเครื่องชี้นำความสัมพันธ์ระหว่างเรา ให้ก้าวไปสู่สันติภาพและความสวัสดี ที่ยั่งยืนสูงสุดของมวลมนุษยชาติต่อไป เจริญธรรม.

สมณะโพธิรักษ์ (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ไม่มีใครอยากพลาด อยากพร่อง

ไม่มีใครอยากพลาด อยากพร่อง

ชีวิตจะพลาดและพร่องเป็นระยะ ๆ จากวิบากเก่าและกิเลสที่เหลืออยู่ แม้ไม่มีกิเลสความพลาดความพร่องก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วจากวิบากเก่าที่ต้องรับ ยิ่งมีกิเลสใหม่ยิ่งจะเกิดความพลาดความพร่องอยู่แล้ว อย่าไปหวังความสมบูรณ์พร้อม ไม่มีใครอยากพลาดอยากพร่อง ถ้าพลาดหรือพร่องไปแล้วก็...

ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน

ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน

ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน คือ ใจที่ไร้ทุกขข์ ใจที่ยินดี ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อเราได้พยายามทำเต็มที่แล้ว งานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์ใจ ความยึดมั่นถือมั่น จะทำให้เกิดความพร่อง ความพลาด ความทุกข์...

การบำเพ็ญกุศล

การบำเพ็ญกุศล

การบำเพ็ญกุศล ท่ามกลางความลำบาก ร่วมกับหมู่มิตรดีสหายดีอย่างเป็นสุข เป็นกำไรของชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 15 สิงหาคม...

วนไปวนมา ในสัจจะความพ้นทุกข์ ดีกว่า

วนไปวนมา ในสัจจะความพ้นทุกข์ ดีกว่า

วนไปวนมา ในสัจจะความพ้นทุกข์ ดีกว่า วนไปวนมา ในกองทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ สุขภาพดีวิถีธรรม วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ เราสร้างปัญหาเอง จะไปโยนให้คนอื่นได้อย่างไร จะโง่อะไรขนาดนั้น จะขี้เกียจอะไรขนาดนั้น น่าเกลียดจริง ๆ ต้องรับเอง เหม็นเอง ดมเอง ขยะไม่ควรจะนำไปให้คนอื่นเดือดร้อน เราควรจัดการเอง เหม็นให้พอ สร้างเอง ทำเอง ใจดำอะไรนักหนา ให้คนอื่นรับมลพิษทำไม...

ความลวงของคนในโลก

ความลวงของคนในโลก

ความลวงของคนในโลก คือหาเงินแต่ไม่ทำกิน ทิ้งการทำกิน ไปหาเงิน จะมีแต่เงิน แต่ไม่มีกิน หยุดการทำกินเอาแต่หาเงิน รับรองเลยจะมีแต่เงินแต่ไม่มีกิน ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญา วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ.พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร คือ ศิลปะคำสอนที่สื่อสารออกไป ทำให้แต่ละชีวิตพ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ.พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง...

วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย

วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย

วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย สู้กิเลส อย่างรู้เพียรรู้พัก ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) อปริหานิยธรรม วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

สิ่งที่ชีวิตควรรู้ คือ ความรู้ที่พาพ้นทุกข์

สิ่งที่ชีวิตควรรู้ คือ ความรู้ที่พาพ้นทุกข์

สิ่งที่ชีวิตควรรู้ คือ ความรู้ที่พาพ้นทุกข์ เพราะเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุด มีคุณค่าที่สุด เป็นประโยชน์สูงสุด ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

Share This