สันติภาพ

แด่พี่น้องและเพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย

อาตมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างเหลือประมาณ ที่คณะกรรมการแมนเฮ เล็งเห็นงานที่อาตมาทำมาทั้งชีวิต และมอบรางวัลสันติภาพให้ ในฐานะพระในศาสนาพุทธ อาตมาได้ย้ำตลอดมา ถึงความสำคัญของศาสนา และการที่ศาสนาพุทธจะสามารถเข้าถึง และเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมพลังของสังคม

สันติภาพเป็นหลักการที่มีพลัง ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้มา สำหรับอาตมา สันติภาพไม่ได้ปรากฏตัวได้เองตามธรรมชาติ แต่มาเคียงบ่าเคียงไหล่กับอิสรภาพ ภราดรภาพ สมรรถภาพ และบูรณภาพ โดยมีสุนทรียภาพและสุญภาพ เป็นเครื่องมือสนับสนุน ให้บรรลุเป้าหมาย คือความเที่ยงสูงสุดของจิตวิญญาณ หรือความเป็นกลางอย่างนิพพาน ความหมายของคำว่าสันติภาพนั้น มีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล แต่การที่เราจะเข้าใจสันติภาพในหลักการของศาสนาพุทธได้ เราต้องดึงจุดสนใจกลับเข้าไปหาตัวเรา เพื่อเราจะสามารถรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมภายในจิตของเราได้

การที่เราไม่หลับตาให้กับโลกภายนอก แต่เรียนรู้ความรู้สึก หรือปฏิกิริยาของจิตภายใน เมื่อได้รับกระตุ้นจากภายนอก ผ่านการเชื่อมต่อของประสาทสัมผัสทั้งหก เราจึงจะสามารถฝึกฝนการกำจัดกิเลสหรือความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นภายใน สันติภาพที่ยั่งยืนจึงเกิดได้ ต่อเมื่อจิตของเราเริ่มเป็นอิสระจากความโลภ โกรธ หลง ด้วยปัญญาหรือความรู้ที่ถูกตรง จะทำให้เรามองเห็นความจริงตามที่มันเป็น อาตมาเชื่อว่าสันติภาพที่เกิดจากภายในจิต หรือปัญญานี้ จะมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และสงบ เหนือเหตุผลที่บัณฑิตทั่วไปจะหยั่งถึง

ห้าสิบปีที่ผ่านมา อาตมามอบชีวิตนี้ให้กับการสืบสานคำสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านการทำให้คำสอนเรื่องมรรคมีองค์แปด เป็นปรากฏการณ์ที่มีชีวิตขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ ชุมชนชาวอโศกทั่วประเทศไทย นำเสนอแบบอย่างอันสูงส่งดังกล่าว นำโดยการเน้นสัมมาทิฏฐิในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ชาวอโศกเต็มใจมาใช้ชีวิตเรียบง่าย พึ่งตนเองได้ ในสภาพแวดล้อมแบบสาธารณโภคี ที่มีหมู่บ้านและโรงเรียน อยู่ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัด หรือธรรมะแบบโลกุตระ เพื่อให้เกิดการผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันแบบออสโมซิส เรามุ่งมั่นให้เกิดการพึ่งตนเอง เพื่อสามารถไปช่วยผู้อื่นได้

โลกไม่ได้ต้องการแค่สันติภาพหรืออิสรภาพอะไรก็ได้ แต่โลกต้องการสันติภาพและอิสรภาพที่ถูกตรง คือสันติภาพและอิสรภาพที่ไม่มีตัวตน อาตมาเชื่ออย่างแรงกล้าว่า แก่นของความเป็นอโศก แม้น้อย จะเป็นโมเดลชั้นดี ที่สามารถปลูกความรัก ความเมตตา และบ่มเพาะสันติภาพที่ยั่งยืน เข้าไปในสังคมที่กำลังสับสนวุ่นวาย อาตมาขอใช้โอกาสนี้ เชิญทุกท่านเข้ามาร่วมพิสูจน์ความแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอโศก ที่อาตมาสร้างขึ้น เพื่อมอบให้กับโลกปัจจุบัน

แม้เราจะอยู่คนละฟากของโลกใบนี้ แต่มูลนิธิแมนเฮและอโศก มีความมุ่งหมายเดียวกันไปสู่การสร้างสันติภาพ อาตมาขอให้ความเชื่อและงานที่เรามีร่วมกันนี้ เป็นเครื่องชี้นำความสัมพันธ์ระหว่างเรา ให้ก้าวไปสู่สันติภาพและความสวัสดี ที่ยั่งยืนสูงสุดของมวลมนุษยชาติต่อไป เจริญธรรม.

สมณะโพธิรักษ์ (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น จะผาสุกกับชีวิตในทุกเรื่องได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต ไปได้ไกล ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่ มีผลต่อชีวิตเราเท่านั้น แต่มีผลต่อลม ฟ้า อากาศ พระจันทร์ พระอาทิตย์ ไปถึง จักรวาล กันเลยทีเดียว เด็ดดอกไม้... สะเทือนถึงจักรวาล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ...

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด คนดีจะอ่อนน้อมถ่อมตนฉันนั้น ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ เพอร์มาคัลเจอร์ พลังศีล กสิกรรมแบบยั่งยืน จุลินทรีย์ พลังศีล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กสิกรรมไร้สารพิษ สวนนาบุญ1 อ.ดอนตาล...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง เราปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกิน ขยันทำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะ ถูกหลักพระพุทธเจ้าเลย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ จะทำให้ได้ปัจจัย 4 อาหารเครื่องนุ่งห่ม...

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คนทั่วไปยังยืนยันว่าเงินคือคำตอบของชีวิต แต่พระพุทธเจ้า พ่อหลวง พ่อครูยืนยันว่า ทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญไม่ใช่คำตอบของชีวิต คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก คำตอบของชีวิตก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อันนี้สิที่ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่11 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

การเพิ่มพลังคุ้มครองประเทศไทย ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา พระมหากษัตริย์ที่ดี ก็จะได้ประชาชนที่ดี ประชาชนที่ดี ก็จะได้พระมหากษัตริย์ที่ดี ต่างฝ่ายต่างทำความดีให้มากๆ ลดกิเลสให้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ ก็จะมีพลังศีลที่คุ้มครองชีวิตทุกชีวิต...