ความกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นเครื่องหมายของคนดี

กตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์

ความกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นเครื่องหมายของคนดี

สถาบันกษัตริย์ เป็นสถาบันที่มีคุณูปการต่อประชาชนต่อประเทศชาติไทย
มีบารมีในการบำเพ็ญสร้างองค์ประกอบสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับประเทศชาติมายาวนานข้ามภพข้ามชาติ
ประชาชนก็ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานานข้ามภพข้ามชาติ
ต่างฝ่ายต่างทำความดี ทำให้เกิดพลังความดีที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานข้ามภพข้ามชาติ
จึงกอปรก่อเป็นจิตวิญญาณของการเกื้อกูลกัน เอื้อเฟื้อกัน ไม่ทิ้งกัน ผูกพันกันมา
เป็นสัจจะของจิตวิญญาณสำหรับคนดีมีธรรมมะ ที่มีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์มาอย่างยาวนานข้ามภพข้ามชาติ

คนดีจึงต้องรู้จักเคารพกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ท่านได้เสียสละเอาชีวิตเลือดเนื้อและจิตวิญญาณปกป้องและดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ เพื่อให้ประชาชนอยู่รอด ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ