รากเหง้าของประเทศไทย

รากเหง้าของประเทศไทย

รากเหง้าของประเทศไทย คือ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาลที่ดี ประชาชนที่ดี

รากเหง้า คือ ส่วนที่เลี้ยงชีวิตมา
รากเหง้าของพืชคือสิ่งที่ส่งอาหารมาเลี้ยงพืชให้เจริญเติบโต
รากเหง้าของประเทศไทยเรา คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาลที่ดี และประชาชนที่ดี
เป็นวัฒนธรรมไทยของเรา เป็นวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ของเรา
คือ สิ่งที่เลี้ยงชีวิตเรามา รากเหง้าของประเทศชาติ คือสิ่งที่เลี้ยงชีวิต ของคนในชาติ ให้เจริญงอกงาม ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ ฉะนั้นอะไรไม่ดีต้องแก้ไข อะไรที่ดีให้คงไว้
เพราะฉะนั้น เราก็ต้องรักษารากเหง้าของเรา

ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ