ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศักราช ๒๕๖๕

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

 • ชื่อวิทยานิพนธ์ : ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้วิจัย : นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ
 • ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
 • คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ :
  • รศ. ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง, พธ.บ. (ศาสนา), ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) M.A. (Buddhist Studies), Ph.D. (Pali and Buddhism)
  • ดร.วิโรจน์ วิชัย, ป.ธ. ๓, พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
 • วันเสร็จสมบูรณ์ : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ประกอบด้วยสามวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดการตลาดในปัจจุบันและหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาตลาดวิถีธรรม หมู่บ้านแม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๓) เพื่อวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรมของชุมชนภูผาฟ้าน้ำแม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการวิจัยเอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม

ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดในการตลาดปัจจุบัน หรือตลาดทั่วไป คือมีการแข่งขันสูงทั้งคุณภาพ และราคาเพื่อเป้าหมาย คือการกำไรที่ให้ได้มากที่สุดและได้นำส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มาใช้ ส่วนคำสอนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้น ในเรื่องตลาดไม่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีแต่เพียงหลักคำสอนที่เกี่ยวกับการเรื่อง มิจฉาวณิชชา ๕ ห้ามค้าขายที่มีอันตรายกับเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์คือ หลักสัมมาอาชีวะ สอนให้คนมีคุณธรรมเป็นหลัก มีความซื่อสัตย์ไม่โกง ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงการค้าขาย ซึ่งคิดแต่จะเอาแต่ผลกำไรเท่านั้น

ส่วนการตลาดวิถีธรรม แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ และชุมชนแม่เลา คือแนวคิดการค้าขายแบบแบ่งปัน ไม่หวังผลกำไรจนเกินไปเน้นเรื่องศีลธรรมเป็นเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมคนดีมีศีล มีความสามัคคีในชุมชนรักถิ่นฐานเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่ายพึ่งตนเองได้ เกิดประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพของชุมชนจึงเริ่มจัดตลาดวิถีธรรมโดยใช้หลักการค้าบุญนิยม ๔ ระดับมาใช้

เมื่อวิเคราะห์ตลาดวิถีธรรมของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดทางเลือกที่ไม่เน้นเรื่องการทำผลกำไร โดยดำเนินตามหลักการ ดังต่อไปนี้ ผลผลิต: ผลิตเองหรือจากจิตอาสาและเครือข่าย ราคา: ขายราคาถูกภายในค่ายสุขภาพเท่านั้น สถานที่: ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สนับสนุนการขาย: ขายสินค้าราคาพิเศษภายในชุมชน, บุคคล: จิตอาสาภายในชุมชนที่รักษาศีล ๕ เป็นขั้นต่ำ, กระบวนการ: เน้นการพัฒนาคนให้มีศีลธรรม, ลักษณะทางกายภาพ: ยิ้มแย้ม เรียบง่ายเป็นลักษณะเด่นของทีมงานตลาดวิถีธรรม

Study and Analysis of Buddhist Dhamma Marketing of Phuphafanam Community, Mae Lao, Mae Taeng, Chiang Mai

Miss Plernpit Soungbunlue

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of

Master of Arts
(Buddhist Studies)

Graduate School

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

C.E. 2022

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

 • Researcher : Miss Plernpit Soungbunlue
 • Degree : Master of Arts (Buddhist Studies)
 • Thesis Supervisory Committee :
  • Assoc. Prof. Dr. Thepprawin Chanraeng, B.A. (Religions), B.A. (Thai Studies), M.A. (Buddhist Studies), Ph.D. (Pali and Buddhism)
  • Dr. Virot Vichai, Pali III, B.A. (Philosophy), M.A. (Buddhist Studies), Ph.D. (Buddhist Studies)
 • Thesis Title : Study and Analysis of Buddhist Dhamma Marketing of Phuphafanam Community, Mae Lao, Mae Taeng , Chiang Mai
 • Date of Completion : April 26, 2023

ABSTRACT

This dissertation encompasses three primary objectives: 1) to explore contemporary marketing theories and principles in relation to Buddhism; 2) to investigate the Dhamma-based marketing approach in Mae Lao Village, Mae Taeng District, Chiang Mai Province; and 3) to analyze the Dhamma Lifestyle Marketing of the Phu Pha Fah Nam Mae Lao Community, situated in Mae Taeng District, Chiang Mai Province. The methodology employed for this qualitative research includes document analysis, in-depth interviews, and participatory observation.

The findings reveal that prevailing marketing paradigms in the general market are characterized by intense competition concerning quality and price, with the primary goal of maximizing profit, employing the 7Ps marketing mix. In contrast, Buddhist teachings related to the marketplace are not explicitly found in the scriptures; instead, they encompass the Michavanijja 5 doctrine, which forbids harmful trade involving humans and animals, emphasizing the Right Occupational Principles. These principles advocate for virtuous conduct as the central focus, promoting honesty and discouraging deceit, which starkly contrasts with contemporary profit-driven commerce.

The marketing approach in Mae Lao, Mae Taeng District, Chiang Mai Province, particularly within the Phu Pha Fah Nam and Mae Lao communities, is characterized by a philosophy of communal sharing rather than an excessive pursuit of profit. The emphasis on morality aims to foster a society of ethically-minded individuals who adhere to precepts, demonstrate unity, and cherish their communities to attain a good quality of life marked by simplicity and self-reliance. In order to optimize community benefits, a Dhamma market has been established, guided by the principles of four levels of merit-making.

Upon examining the Dhamma lifestyle market of the Phu Pha Fah Nam, Mae Lao Community, Mae Taeng District, Chiang Mai Province, it becomes evident that this alternative market does not prioritize profit generation. Instead, it operates based on the following principles: Product – derived from self-production or sourced from volunteers and networks; Price – set affordably, exclusively for health camp participants; Place – situated within the Phu Pha Fah Nam Community; Promotion – offering special prices within the community; People – volunteers from the community adhering to a minimum of the five precepts; Process – highlighting moral development; Physical appearance – exemplifying a modest and cheerful demeanor as the trademark of the lifestyle market team, fostering fairness.

.

วิธีใช้ Embed PDF

 • กรุณากดลูกศร ซ้าย-ขวา ในการเปลี่ยนหน้า
 • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ –สกุลนางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ
วัน เดือน ปี เกิด๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
ที่อยู่ปัจจุบัน๓๑/๑ หมู่ ๕ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
ผู้รับใช้ประสานงาน และจิตอาสาจรประจำภาคกลาง ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ ๙ (จังหวัด สุพรรณบุรี)
เจ้าของและผู้จัดการศูนย์นาฬิกา
ผู้จัดการประจำเขต บริษัทเอวอน (คอสเมติคส์) ประเทศไทย
อาจารย์ประจำอาจารย์ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยพานิชยการลพบุรี
ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่และบริการ บริษัทไทยรุ่งเรือง (ฮีโน่) สระบุรี
บริษัทไบโอไพร์ ประเทศไทย จำกัด
ผลงานทางวิชาการสาระนิพนธ์ เรื่อง การทำตลาดวิถีธรรม
ประวัติการศึกษา
ปี ๒๕๒๕ครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี(ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
ปี ๒๕๕๘ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์

งานวิจัยอื่น ๆ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙

[dsm_text_notation notation_text="การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙ ของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔" notation_width="3" _builder_version="4.22.1" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19

[dsm_text_notation notation_text="การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" custom_padding="0px||0px|||"...

สุขภาพพึ่งตนกับการป้องกันและลดปัญหาจากโควิด 19

[dsm_text_notation notation_text="งานวิจัย: สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการปฏิบัติและผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ของผู้เข้าค่ายสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณ

[dsm_text_notation notation_text="ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณที่แขนต่ออาการปวดคอ บ่าไหล่ของผู้เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม กับสุขสมรรถนะของประชาชนวัยทำงาน ผู้ที่ผ่านค่าย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่า

[dsm_text_notation notation_text="ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเตรียมวางร่างวางขันธ์

การเตรียมวางร่างวางขันธ์ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยอธิการบดี (วิชชาธิการบดี)...

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายร่วมทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนออนไลน์[dsm_text_notation notation_text="มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้" notation_width="3" _builder_version="4.16.0" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

[dsm_text_notation notation_text="ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default"...

ผลของการเรียนออนไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วม กิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

[dsm_text_notation notation_text="ความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียดและการเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...