ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ปัจจัยในการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ของฉัน

ปัจจัยในการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ของฉัน

สันทนา ประวงศ์
Santana Prawong

วารสารวิชาการวิชชาราม
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กันยายน ถึง ธันวาคม 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้จัดทำขี้นเพื่อศึกษาประสบการณ์เรียนรู้เชิงลึกเรื่องการลดกิเลสของตนเองในปัจจัยการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบมุมมองที่หนึ่ง (First person research) หรืองานวิจัยตนเอง (Self-study) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการสืบค้นด้วยเรื่องเล่า แบบการเขียนเชิงอัตชีวประวัติ (Autobiography) เพื่อย้อนกลับไปศึกษาประสบการณ์การลดกิเลส เรื่องปัจจัยในการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ของฉัน และทำการเก็บข้อมูลจากบันทึกส่วนตัว โดยทำการสังเกตผ่านประสบการณ์ชีวิตโดยตรงในชีวิตประจำวัน หรือของกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเขียนออกมาเป็นบันทึกความจำ จากการทบทวนเรื่องราวเหล่านั้น

ผลการวิจัยพบว่า

1. เหตุที่ทำให้เลิกค้าขายเนื้อสัตว์ คือ มีศรัทธาในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสาวกที่เป็นสัตบุรุษ ผู้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรง สามารถบอกวิธีปฏิบัติให้บรรลุ พระโสดาบัน และภูมิอาริยะที่สูงขึ้นได้ ได้พบสัตบุรุษจึงทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องถูกตรง มีการปฏิบัติไตรสิกขา (อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญา) ศึกษาปฏิบัติตนเลิกทำชั่ว ทั้งกาย-วาจา-ใจ ให้ยิ่ง ๆ ขึ้น ตามหลัก จรณะ 15 วิชชา 8 ด้วยความพากเพียรมุ่งมั่น
2. ขั้นตอนการปฏิบัติการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ คือ การปฏิบัติศีลของผู้วิจัยเองให้บริสุทธิ์ทั้งทางกาย-วาจา-ใจ ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติไตรสิกขา (อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญา) อริยมรรคมีองค์ 8 ทางสู่ความเป็นกลางอันประเสริฐ 8 ประการ เน้นมีสัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ใช้หลักธรรมมิจฉาวณิชชา 5 การค้าขายเนื้อสัตว์ (มังสวณิชชา) การค้าขายที่ผิด ชาวพุทธไม่ควรกระทำ มีการละอายเกรงกลัวต่อบาป มีความเชื่อชัดเรื่องกรรม การฆ่าสัตว์ การกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นศีล 5 แบบละเอียด (อธิศีล) คือ 1) สภาพไม่เบียดเบียน ตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น (หยาบ กลาง ละเอียด) 2) สภาพเป็นประโยชน์แท้ ต่อตัวเอง คนอื่น สัตว์อื่น (เบื้องตน ท่ามกลาง บั้นปลาย) และได้ร่วมบำเพ็ญสานพลังกับหมู่มิตรดี ดังคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์
3. ผลของการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ ผู้วิจัยได้เห็นผล ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตนเอง ใน 3 ด้าน

1) ด้านจิตใจ จิตมีความเมตตามากขึ้น
2) ด้านร่างกาย เบาสบายกาย มีกำลัง มีพลังมากขึ้น
3) ด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เกิดเหตุการณ์ดี ๆ พบเจอคนดี สุขภาพแข็งแรง มีความผาสุก เบิกบาน ยินดีในการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น

4. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพิสูจน์ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงพุทธะ คือ ได้รู้ชัดรู้แจ้ง และประจักษ์ในผลนั้นด้วยตนเอง ทำครบทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทำให้เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่า สามารถดับทุกข์ได้จริง ลดกิเลสได้จริง กิเลสในเรื่องนั้น ๆ เป็นส่วน ๆ เอหิปัสสิโก เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้ อกาลิโก เป็นจริงตลอดกาล

คำสำคัญ : ลดกิเลส, ฆ่าสัตว์, ค้าขายเนื้อสัตว์, สัตบุรุษ, พระโสดาบัน, สัมมาทิฏฐิ, มิจฉาวณิชชา, อริยมรรคมีองค์ 8

ABSTRACT

This research was conducted to perform in-depth study on the experience of reducing one’s defilement involving meat trade. This is a first-person research or self-study using the narrative method. The research is written in the form of an autobiography to recall the experience of reducing defilement regarding the researcher’s meat trade. Daily experiences were noted in a journal. From the researcher’s recollection, it was found that:

  1. The main reason for quitting the meat business is faith in Buddha’s teaching. Buddha is the one who speaks the truth and encourages the Right view. By following the threefold training, the research refrained from evil action, evil speech and evil thoughts while diligently using 15 conducts and 8 transcedental wisdom.
  2. The steps required to quit the meat business for the researcher is to observe the percept through action, speech and though and learning the threefold training (higher virtues, higher mind and higher wisdom) as well as the Noble eightfold path which will guide one to the 8 equanimities with focus on the Right view, the Right thought, the Right action, and Right livelihood. As a Buddhist, one should not engage in the 5 the Wrong occupations (e.g., meat trade). One should be fearful of sin and have firm belief in Karma. Animal slaughter, consuming meat and product from animals are wrong according to the 5 refined precepts (higher virtues).
    1. The condition of not burdening oneself, others or other animals (coarse, medium, refined).
    2. The condition of being beneficial to oneself, others and other animals (novice, intermediate, expert) and can collaborate with other compassionate souls in accordance with the Buddha’s words that “Good friends and good environment are the hallmarks of liberation”.
  3. As a result of quitting the meat trade, the researcher saw many changes in three aspects (1) Mental: she become more compassionate (2) Physical: She felt light and energetic (3) Situation: Many good things happened. She made many good friends, her health improved, she feels happy and content, and has more freedom.
  4. This research is proof according Buddha’s teaching and Buddhist-based scientific research that help the researcher realize and recognize personal benefits. From theory and practice to achievement, the researcher is confident that the Buddha’s teaching can end suffering and reduce defilement for each topic. Everyone is invited to try and prove for oneself anytime.

Keyword: Reduction of defilement, Animal slaughter, Meat trade, Stream enterer, Right view, Wrong trade, Noble eightfold path

วิธีใช้ Embed PDF

  • กรุณากดลูกศร ซ้าย-ขวา ในการเปลี่ยนหน้า
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร

งานวิจัยอื่น ๆ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙

[dsm_text_notation notation_text="การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙ ของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว" notation_width="3" _builder_version="4.23" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔" notation_width="3" _builder_version="4.22.1" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="วิเคราะห์ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน" notation_width="3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวันตามแนวแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19

[dsm_text_notation notation_text="การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" custom_padding="0px||0px|||"...

สุขภาพพึ่งตนกับการป้องกันและลดปัญหาจากโควิด 19

[dsm_text_notation notation_text="งานวิจัย: สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากโควิด 19" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุล

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการปฏิบัติและผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ของผู้เข้าค่ายสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณ

[dsm_text_notation notation_text="ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกดจุดเส้นลมปราณที่แขนต่ออาการปวดคอ บ่าไหล่ของผู้เข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ผลของการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม กับสุขสมรรถนะของประชาชนวัยทำงาน ผู้ที่ผ่านค่าย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4"...

ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่า

[dsm_text_notation notation_text="ผลการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออาการปวดเข่าของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเตรียมวางร่างวางขันธ์

การเตรียมวางร่างวางขันธ์ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยอธิการบดี (วิชชาธิการบดี)...

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายร่วมทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนออนไลน์[dsm_text_notation notation_text="มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้" notation_width="3" _builder_version="4.16.0" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

[dsm_text_notation notation_text="เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

ผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

[dsm_text_notation notation_text="ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default"...

ผลของการเรียนออนไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วม กิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...

การเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

[dsm_text_notation notation_text="ความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียดและการเผชิญความเครียด ของครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จังหวัดอุบลราชธานี" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

[dsm_text_notation notation_text="ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px"...

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ

[dsm_text_notation notation_text="ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" notation_width="3" _builder_version="4.14.2" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||" hover_enabled="0"...

รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม

[dsm_text_notation notation_text="รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม" notation_width="3" _builder_version="4.14.0" _module_preset="default" header_font_size="25px" notation_font="|600|||||||"...