การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก…

ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล

มีเศรษฐกิจพอเพียง เราปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกิน ขยันทำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะ ถูกหลักพระพุทธเจ้าเลย

ทำกสิกรรมไร้สารพิษ จะทำให้ได้ปัจจัย 4 อาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่สมบูรณ์แบบ นี่คือความมั่นคงของชีวิตนี่คือความพ้นทุกข์ของชีวิต

พระพุทธเจ้าตรัสในจัตตาริสูตรเลยว่า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยน้อย ที่ประหยัด หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เป็นเนื้อแท้ของความพ้นทุกข์ ไปอยู่ที่ไหน ๆ ทิศก็ไม่กระทบกระเทือน

เพราะฉะนั้น นี่คือ การพึ่งตนที่ดีที่สำคัญ แต่ละวันก็เน้นย้ำกันอยู่อย่างนี้ อาหารเป็นหนึ่งในโลก เน้นกสิกรรมไร้สารพิษ เน้นผลิตอาหาร เอาอาหารมากินมาใช้อย่างถูกสมดุลร้อนเย็น

เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเป็นหนึ่งในโลก เป็นเรื่องที่สำคัญ ทำเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะกสิกรรมไร้สารพิษนี่ พึ่งตนเข้าไป จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ปัจจัย 4 ครบเข้าไปทั้งหมดเลย นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญ แล้วเราก็ประหยัดกินประหยัดใช้ กินน้อยใช้น้อยรู้จักแบ่งปัน ชีวิตก็จะอยู่รอดปลอดภัย

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 22 เมษายน. 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ที่มา… กสิกรรมไร้สารพิษแบบง่ายๆ
https://youtu.be/G6DsdVE7MXE

เรื่องน่าสนใจ