ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

งานวิจัยและกรณีศึกษาโรคมะเร็ง

งานวิจัย

กลไกการเกิดและการหายของโรคมะเร็งตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

นายใจเพชร กล้าจน ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค), วท.ด.(กิตติมศักดิ์), ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิถีธรรม ที่มา : วารสารวิชชาราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 บทคัดย่อ...

read more
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

นายใจเพชร กล้าจน วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2558 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชื่อเรื่อง...

read more
อาหารเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง

อาหารเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง

อาหารเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์คะ มาสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรมกันนะคะ ตอนที่ 7  COVID-19 ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ หมอและคนไข้จะพากันป่วยตาย สถานการณ์อย่างนี้ จำเป็นอย่างยิ่ง สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าอยากให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ต้องฝึกเป็นหมอดูแลตัวเองด้วย ไม่ใช่รอเอาแต่ภาระไปให้เจ้าหน้าที่สุขภาพ ถ้าเอาภาระไปให้เจ้าหน้าสุขภาพอย่างเดียว หนักแน่ๆเลย คำที่อาจารย์เคยพูดไว้นานมาแล้วว่า ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ หมอและคนไข้จะพากันป่วยตาย...

read more

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม ย่านาง ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ หนังสือชุด ถอดรหัสสุขภาพ ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล ดูข้อมูลเพิ่มเติม ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๓  มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ ดูข้อมูลเพิ่ม คู่มือค่ายแพทย์วิถีธรรม สมุดบันทึก บทเพลงธรรม หนังสือเล่มเล็ก เทคนิคการดูแลสุขภาพ ยาเม็ดที่ ๔ การพอกทา หยอด อาหาร ล้างพิษร้อน ปรับสมดุล มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ การเตรียมวางขันธ์วางร่าง ความผาสุกที่แท้จริง ฟังเสียงอ่าน วารสารแพทย์วิถีธรรม หนังสือวิชาการ...

read more

สารบัญ หมอเขียว Podcast

3 สิ่งสำคัญของชีวิต เพื่อความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก ปัจจัย4 มิตรดี ศีล การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย  

read more
ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิดด้วยแพทย์วิถีธรรม

ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิดด้วยแพทย์วิถีธรรม

นโยบายแพทย์วิถีธรรม ขอชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องจิตอาสาและประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่ติดตามเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบนโยบายของแพทย์วิถีธรรมต่อสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ณ เวลานี้ ทางองค์กรแพทย์วิถีธรรม รับทราบจากรัฐบาล จากกระทรวงสาธารณสุขว่า ขอความร่วมมือในการยับยั้งโรคโควิดนี้ โดยเฉพาะขอความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะกิจกรรมเสี่ยงที่คนหมู่ใหญ่มารวมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมอบรม...

read more

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

นาย จรัญ บุญมี วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๖...

read more

การประยุกต์ใช้คิลานสูตร เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด ๑๙

นางสาวแสงอรุณ สังคมศิลป์ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๕...

read more

พุทธวิธีการจัดงานศพของชุมชนแพทย์วิถีธรรม

นางสาววรรณา พลรบ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๖ (ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ชื่อวิทยานิพนธ์...

read more

ศึกษาวิเคราะห์การตลาดวิถีธรรม ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๕...

read more

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสื่อสารธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร

นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

read more

วิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการบริโภคอาหารของชุมชนแพทย์วิถีธรรม

นางจงกช สุทธิโอสถ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๖  (ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  ...

read more

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

นางเอมอร แซ่ลิ้ม สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๖ ชื่อสารนิพนธ์...

read more
การสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย

การสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย

ขั้นตอนการสมัครมีดังนี้[dsm_content_timeline dsm_timeline_style="left" dsm_card_arrow="on" dsm_tree_animation="on" dsm_bg_color="#f3ede2" dsm_pointer_bg_color="#6A8D23" dsm_pointer_active_bg_color="#de6b00" dsm_pointer_icon_color="#000000" dsm_pointer_active_icon_color="#ffffff" dsm_tree_bg_color="#6A8D23" dsm_icon_color="#666B4E" dsm_icon_bg_color="#ffffff" dsm_icon_font_size_tablet="" dsm_icon_font_size_phone="" dsm_icon_font_size_last_edited="on|phone" _builder_version="4.20.2"...

read more
กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สัปดาห์นี้มี ๒ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญเพาะต้นกล้าข้าวที่นาโม  แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมกันขนใบไม้แห้งหลังโรงแชมพู   ๑. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญเพาะต้นกล้าข้าวที่นาโม   สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสารวมพลังร่วมบำเพ็ญการเตรียมทำนาข้าวที่นาโมและนาคำยอด โดยแวะเยี่ยมดูพื้นที่ทำนาประมาณ ๑๐๐ ไร่ สนทนา ให้คำปรึกษาและแนะนำกับทีมผู้รับใช้ฐานงานหลัก จิตอาสาได้ไปร่วมด้วยช่วยกันตามเหตุปัจจัยในแต่ละวัน...

read more
กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

สัปดาห์นี้มี ๑ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญงาน “บำเพ็ญคุณ-บำเพ็ญธรรม ว.บบบ. และงานตลาดอาริยะ” ปีใหม่ ๒๕๖๖   ๑. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญงาน “บำเพ็ญคุณ-บำเพ็ญธรรม ว.บบบ. และงานตลาดอาริยะ” ปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑ มกราคม ๒๕๖๖ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสาทีมหลักและที่เดินทางมาจากทั้งในและต่างประเทศ รวมประมาณมากกว่า ๑๑๐ ชีวิต รวมพลังร่วมบำเพ็ญงาน “บำเพ็ญคุณ-บำเพ็ญธรรม ว.บบบ. และงานตลาดอาริยะ ปีใหม่ ๒๕๖๖” โดยร่วมบำเพ็ญเป็น ๒ ช่วง คือ ๑....

read more

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา: มะเร็งต่อมลูกหมาก

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 61 ปี น้าหนัก 96 กิโลกรัม เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 4 มาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เรียนรู้เทคนิคยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีธรรม

read more