ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว

  • แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย 
  • แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช 
  • ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๕

 

 

 

๑. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย 

ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ นำโดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จัดงาน “สัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย” ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่จิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จำนวน ๖ ท่านได้ร่วมเรียนในหลักสูตรดังกล่าว อาจารย์หมอเขียว นำจิตอาสารวมพลังช่วยกันปรับพื้นที่บริเวณศาลาเลี้ยงง่าย นำดินมาถม และปรับแต่งพื้นที่ทำแปลงนาเล็กแบบขั้นบันได เพื่อปลูกผักสวนครัว จัดสรรระบบน้ำเข้าออกแปลงให้ไหลไปได้ทั่วถึงกันทุกแปลง และทำห้องน้ำข้างแปลงเลี้ยงง่ายแบบประหยัดเรียบง่าย ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ มีคณะพระสงฆ์ที่เป็นพระอาจารย์ในหลักสูตรและพระนิสิตทั้งระดับปริญญาเอกและโท รวม ๗ รูป และนิสิตอีก ๒ ท่าน จิตอาสาทั้งที่เป็นนิสิตและชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ รวมอีกประมาณ ๕๐ กว่าท่าน คณะสัมมนาได้เดินทางถึงชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ่ายวันที่ ๑ ธันวาคม ร่วมเรียนรู้การทำกสิกรรม นาเล็กที่แปลงเลี้ยงง่าย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งนาและปลูกผัก ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่ประทับใจของคณะพระสงฆ์และนิสิตที่ได้มาร่วมสัมมนา ภาคค่ำมีกิจกรรมรอบกองไฟ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยอาจารย์หมอเขียวและคณะจิตอาสา จากนั้นผู้ร่วมสัมมนาได้เปิดใจในความประทับใจและประโยชน์ที่ได้ในครั้งนี้ 

เช้าวันที่ ๒ ธันวาคม ตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการสวดมนต์ กิจกรรมออกกำลังกาย โยคะกายบริหารกดจุดลมปราณ แช่มือแช่เท้า ฉันอาหารเช้า ณ ศาลาดอยฟ้า จากนั้น อาจารย์หมอเขียว บรรยายหลักการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เทคนิค ๙ ข้อ ที่ศาลาเลี้ยงง่าย มอบของที่ระลึก เมล็ดพันธุ์ข้าวและหนังสือธรรมะ จากนั้นคณะผู้ร่วมสัมมนาร่วมเปิดใจและสรุปอีกครั้ง โดยมีท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ และสมณะฟ้ารู้ นโภคโต ได้ร่วมแสดงความเห็น เชื่อมร้อยต่อยอดการพัฒนาศีล ความเจริญในธรรม ก่อนคณะสัมมนาเดินทางกลับประมาณเที่ยง ด้วยความอบอุ่นและเชื่อมร้อยจิตวิญญาณกันได้เป็นอย่างดี ในการที่คณะ
พระอาจารย์ผู้นำทีมสัมมนาครั้งนี้ ได้แนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม “อัตตาหิอัตตาโนนาโถ” ให้พระสงฆ์ในประเทศไทยได้มาเรียนรู้และฝึกฝนการพึ่งตนในการดูแลสุขภาพ ได้จริง อย่างเป็นวงกว้างต่อไป  

๒. แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช    

สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมประมาณ ๒๓ ชีวิต ได้เดินทางกลับชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เพื่อเตรียมและจัดงาน “สัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย” ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  จิตอาสาจากทุกศูนย์สวนป่านาบุญ ๑-๙  และทุกเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ทยอยเคลื่อนมารวมพล เข้าและออกในแต่ละวัน เฉลี่ยรวมแล้วที่อยู่บำเพ็ญฟื้นฟูกอบกู้บ้านราช ประมาณ ๔๐ ชีวิต สานพลังบุญนิยมกับคณะท่านสมณะ สิกขมาตุ และพี่น้องญาติธรรมชาวชุมชนบวรราชธานีอโศกทุกท่าน ช่วยกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช เป็นสัปดาห์ที่ ๔ ช่วยงานส่วนกลาง ดูแลแปลงกสิกรรมข้างเฮือนบวร และแปลงสวน ๗๗ เตรียมแปลงและจัดสรรระบบน้ำ ไขน้ำเข้าออกแปลงนาเล็ก รดน้ำให้ผักที่ปลูกไว้ ให้น้ำไหลเชื่อมถึงกัน ไปได้ทั่วถึงกันทุกแปลง ทำหลุมพอเพียงเพื่อเก็บน้ำ ทำให้ไม่ต้องรดน้ำทุกวัน ทำไปปรับไป แก้ปัญหา ณ สถานการณ์จริงทุกวัน นอกจากนั้น จิตอาสาได้นำรถแบล็คโฮลช่วยงานในฐานงานภูเฮา งานขุดและปรับพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านสมณะ เคลียร์ ๕ ส. ที่บ้านแพทย์วิถีธรรม ช่วยลากท่อร้อยสายไฟลงดิน หน้าอาคารเฮือนบวร เด็กนักเรียนวิชชาราม ได้ร่วมกลุ่มกิจกรรมและบำเพ็ญฐานงานกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขา บวรต่าง ๆ เคลียร์ ๕ ส. ในพื้นที่หมู่บ้านคุ้มต่าง ๆ จิตอาสาฐานน้ำสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น ได้บำเพ็ญทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ถวายท่านสมณะและชาวชุมชน ตามที่ได้รับการประสาน และได้ทำอาหารที่ฐานครัวเฮือนหญังกิน นำมารับประทานกันที่เฮือนบวร ร้านโดนใจ พร้อมอปริหานิยธรรมไปด้วย ภาคค่ำ ร่วมฟังธรรม พุทธศาสนาตามภูมิ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จิตอาสารู้สึกอบอุ่น ที่ได้ร่วมบำเพ็ญทั้งงานนอกงานใน ทุ่มโถมทำอย่างเต็มที่ทุกวัน อย่างรู้เพียร รู้พัก ถวายเป็นโพธิบูชาแด่ พ่อครูฯ ซึ่งได้รับความเมตตาและเป็นกำลังใจอย่างยิ่ง จากพ่อครูฯ ที่ท่านได้นำ “รวมพลังบุญนิยม พลังบุญนิยม คิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา สามัคคี นี้ผาสุก” และ “ชีวิตหนอ พออยู่ พอกิน” ให้กับจิตอาสาด้วย

๓. ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๕

ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๕ จัดระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ – วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕ ท่าน และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมอบรมด้วย ๔ ท่าน พี่น้องจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำและจิตอาสาภาคเหนือ รวมจำนวน ๑๖ ท่าน สานพลังร่วมกันจัดค่ายครั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ทีมชุดใหญ่ อยู่ที่บวรราชธานีอโศก ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราชในยามยากหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่อง อาจารย์หมอเขียว จึงให้นโยบายจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันจัดค่าย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จได้ดี จิตอาสาสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งเบาภาระฐานงานต่าง ๆ กันตามความถนัดความสามารถ เช่น ฐานสาธิตเทคนิคการดูแลสุขภาพเทคนิค ๙ ข้อ และแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา ฐานครัว ฐานกสิกรรม ฐานร้านค้ากองบุญ ฐานตลาดวิถีธรรม เป็นต้น โดยในวันแรก เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ จากพุทธสถานลานนาอโศก และท่านสมณะฟ้ารู้ นโภคโต จากธรรมสถานภูฟ้าผาธรรม เมตตามาเยี่ยมเยียนชุมชนเป็นครั้งที่ ๓๕ แสดงธรรมเทศน์ก่อนฉัน เป็นการปฐมนิเทศเปิดการอบรมค่ายรุ่นที่ ๕ นี้ด้วย จากนั้น จิตอาสาประเคนถวายอาหารสมณะ รับประทานอาหารมื้อหลัก พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ “แนะนำตัวจิตอาสา” อาจารย์หมอเขียว และจิตอาสาบางส่วนรวมจำนวน ๒๓ ท่าน ได้เดินทางจากบวรราชธานีอโศก ถึงชุมชนภูผาฟ้าน้ำในวันที่ ๒ ของค่าย และอาจารย์หมอเขียวได้บรรยายและตอบคำถามปัญหาสุขภาพให้กับผู้เข้ารับการอบรมในค่ำวันที่ ๓ และ ๔ ของค่าย ในรายการสด “ธรรมะพาพ้นทุกข์” ยังความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประมาณร้อยละ ๕๘ เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งแรก ต่างมีความอบอุ่น และยินดีที่จะนำองค์ความรู้การดูแลสุขภาพไปปรับใช้พึ่งตนเองต่อไป และหากมีโอกาสก็จะมาร่วมเข้าค่ายครั้งถัดไป 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สัปดาห์นี้มี ๒ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญเพาะต้นกล้าข้าวที่นาโม  แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมกันขนใบไม้แห้งหลังโรงแชมพู  ...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

สัปดาห์นี้มี ๑ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญงาน “บำเพ็ญคุณ-บำเพ็ญธรรม ว.บบบ. และงานตลาดอาริยะ” ปีใหม่ ๒๕๖๖   ๑. แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญกสิกรรมไร้สารพิษ จัดสรรระบบน้ำแบบพอเพียง แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญแบ่งปัน วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บวรราชธานีอโศก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...