สิ่งที่จำเป็นในชีวิต

หมวดหมู่

สิ่งที่จำเป็นในชีวิต

สิ่งจำเป็นในชีวิต มี ๑. อาหารดี ๒. มิตรดี

เศรษฐกิจของมารเป็นวิบากร้าย มันไม่มีจริง ไม่มีความมั่นคง พึ่งไม่ได้
เศรษฐกิจพุทธะพึ่งได้ มีจริง อาหารดี ความดี มิตรดี อยู่รอดแน่นอน
ความดี ดีกำจัดกิเลสได้ คือ บุญ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ คือ กุศล

ชีวิตที่ปลอดภัย มีคุณค่า มั่นคง และผาสุกอยู่ได้ นั้นคือ ชีวิตพุทธะ
การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง คือ มีอาหาร มีมิตรดี
นี้คือ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

โควิดจะมา หรือไม่มา เราก็อยู่รอด
เศรษฐกิจจะดี หรือไม่ดี เราก็อยู่รอด

พ่อครูฯ กล่าวว่า
เศรษฐกิจที่ดีที่สุด คือ เศรษฐกิจที่ไม่มีเงินสะพัดเลย

เศรษฐกิจที่ดีที่สุด คือ เศรษฐกิจที่ไม่ต้องใช้เงินเลย
เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลก คือ ทุกชีวิตอยู่รอด

เงินไม่มีผลต่อความอยู่รอด อยู่เย็นเป็นสุข

ทุกชีวิตอยู่รอด โดยที่เงินไม่มีผลมากดดันทุกชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข
นั้นคือ เศรษฐกิจที่ดีที่สุด

630509_ธรรมะพาพ้นทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน
9 พฤษภาคม 2563
อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
13.00-1ึ7.00 น.

https://www.youtube.com/watch?v=qM92zz3HQoE

เรื่องน่าสนใจ