กสิกรรมไร้สารพิษกับธรรมะ เกี่ยวกันอย่างไร

กสิกรรมไร้สารพิษ เกี่ยวกับธรรมะอย่างไร

เกี่ยวกันอย่างยิ่งเลย สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกัน หนุนกันไปหนุนกันมา ถ้าไม่มีกสิกรรมไร้สารพิษไม่มีทางมีสุขภาพที่ดีได้ ไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าตรัสอาหารเป็นหนึ่งในโลก กสิกรรมไร้สารพิษในเบื้องต้นก็มาทำเป็นอาหาร อาหารก็เป็นอาหารไร้สารพิษก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่สุด และดีต่อเศรษฐกิจอีก

เมื่อดีต่อเศรษฐกิจคนก็อยากกินอยากใช้เพราะปลอดภัยต่อชีวิตดีต่อสุขภาพคนก็อุดหนุนกสิกรรมไร้สารพิษ คนอุดหนุนเศรษฐกิจก็ดี ทั้งพึ่งตนเองได้ด้วยก็ไม่ต้องซื้อใคร ทั้งขายได้ด้วยก็เศรษฐกิจดี เศรษฐกิจดีก็ไม่ทุกข์ใจ มีอาหารการกินที่มั่นคง มีรายได้ที่พอเลี้ยงชีพตัวเอง จิตใจก็ผาสุก ก็รู้สึกสบายใจเพราะมีกินมีใช้ อยากได้ข้าวของที่เป็นประโยชน์ก็หาได้ ก็ทำให้จิตใจสบาย จิตใจไร้กังวล จิตใจก็ผาสุก พอจิตใจไร้กังวล จิตใจผาสุก มีความมั่นคงดี จิตใจก็ไม่มีความหวั่นไหวในการดำรงชีวิต มีความเบิกบานดี มั่นใจ สบายใจ ผาสุกดี ก็แข็งแรง จิตใจที่ผาสุก สารเอ็นโดรฟินก็หลั่งออกมาทำให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรง ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นไปอีกทำให้จิตใจดี

กสิกรรมไร้สารพิษมีธาตุที่ดีต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งใช้ถูกสมดุลร้อนเย็นยิ่งแข็งแรงมากขึ้น ชำระกิเลสในอาหารได้ด้วยยิ่งทำให้แข็งแรงเข้าไปอีก ใจก็ไร้ทุกข์ ร่างกายก็แข็งแรงเข้าไปอีก เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามก็ได้กุศลเข้าไปอีกก็ยิ่งแข็งแรงเพิ่มขึ้น แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยหลักบุญนิยม ด้วยหลักพุทธะ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ก็ยิ่งเป็นบุญกุศลเข้าไปอีก แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ขายราคาถูก ก็เป็นธรรมะ แบ่งปันไปชีวิตก็มีคุณค่าก็มีวิบากดี วิบากดีทำให้ร่างกายแข็งแรง ดูดสิ่งดีเข้ามา ดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิต ชีวิตก็มีความสุข ใจก็สบาย ก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ไปเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามก็เป็นมหากุศล

กสิกรรมไร้สารพิษก็มีประโยชน์อย่างนี้ นอกจากเป็นอาหารที่ดีแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรที่ดีด้วย ใช้ถูกสมดุลร้อนเย็นก็แข็งแรงอายุยืน เอาไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นวิบากดี ดูดสิ่งดีเข้ามา ดันสิ่งร้ายออกไป แล้วก็ทำให้แข็งแรงอายุยืนขึ้นไปอีก แล้วก็ทำให้สบายใจ และเป็นพลังวิบากดีที่ทำให้ดูดสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นมาเลี้ยงชีวิตได้ดี ผลักดันสิ่งเลวร้ายออกไปจากชีวิตได้ดี นี่แหละเป็นสุดยอดเลย

แล้วก็เป็นอ๊อกซิเจน พืชให้อ๊อกซิเจนเป็นธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เป็นอากาศที่ชีวิตต้องการ ร่างกายก็แข็งแรงมากขึ้น สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น เพราะว่าเขาดูดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เข้าไปสังเคราะห์เป็นอาหาร เขาเลยปล่อยอ๊อกซิเจนออกมาทำให้โลกเย็นลง ก๊าซที่ทำลายโอโซนที่ทำให้แสงเข้ามาในโลกมากเกินไปจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ถูกแก้ไขไป แก้ภาวะเรือนกระจกด้วย

เพราะฉะนั้นกสิกรรมไร้สารพิษมีผลโดยตรงต่อสุขภาพ ทำให้สุขภาพดี พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลก เพราะฉะนั้นอาหารในด้านวัตถุก็ทำให้เราแข็งแรงเป็นที่หนึ่ง ถ้าเราใช้ได้ถูกต้องไร้สารพิษ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็เป็นโทษที่หนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทำกสิกรรมไร้สารพิษก็ดีต่อสุขภาพเป็นที่หนึ่งเลย และสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึง “อาหาร 4” (พระไตรปิฎกเล่ม 16 “ปุตตมังสสูตร” ข้อ 240)

ได้เชื่อมโยงไปถึงธรรมะได้ ทำให้เราชำระกิเลสตัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัย สิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิต ได้ชำระกิเลส ได้ปฏิบัติธรรม ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ก็เป็นธรรมะที่ลดกิเลสได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและผาสุกต่อชีวิต เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและธรรมะ ที่จะพาชีวิตเราให้พ้นทุกข์และช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ เป็นความมั่นคงที่สุดของชีวิตเรา ก็เชื่อมโยงกันอย่างนี้

โดยสรุปกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้มีสุขภาพที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมให้พ้นทุกข์ได้ และเป็นประโยชน์เกื้อกูลมนุษยชาติที่สำคัญที่สุดในด้านวัตถุ เพราะฉะนั้นในสื่อของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือหนังสือต่างๆ สื่อสารเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลักเป็นแก่นที่สำคัญ เรารู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้สุขภาพดีได้ ทำให้เราบรรลุธรรมได้ จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าและผาสุก เราก็สื่อสารของเราออกไปว่ามีผลต่อสุขภาพและการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง สื่อสารออกไปให้มากๆ กสิกรรมไร้สารพิษนี่แหละ เราก็สื่อสารการผลิตทำอย่างไร ใช้ให้ถูกสมดุลร้อนเย็นทำอย่างไร ที่จะให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นสมุนไพร ใช้จนถึงขั้นล้างกิเลสได้ทำอย่างไร ชำระกิเลสล้างความติดยึดในอาหารปรุงแต่ง หรืออาหารเป็นโทษเป็นภัยต่างๆ ล้างความติดยึดพวกนั้นได้อย่างไรก็เรียนรู้ เรียนรู้ไปจนถึงการมีน้ำใจแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย เรียนรู้ไปจนถึงการทำเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างไร ไปจนถึงสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีทำอย่างไร นี่แหละสุดยอดของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นในสื่อสารของแพทย์วิถีธรรมทุกสื่อก็ต้องสื่อสารช่วยกันสื่อสารกสิกรรมไร้สารพิษ อันเป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นพื้นฐาน เป็นท่ามกลาง ที่สำคัญที่สุดด้วยในการอยู่รอดปลอดภัย ในการอยู่เย็นเป็นสุขของชีวิตของเราเองและมนุษยชาติ เป็นอาชีพที่ถูกศีลธรรม ไม่เบียดเบียนชีวิตใด ๆ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
15 มกราคม 2564
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

คำอธิบายเพิ่มเติม อาหาร 4
อาหารคือเครื่องค้ำจุนชีวิต

  1. กวฬิงการาหาร (คำข้าวเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต พึงกำหนดรู้ความยินดีในกามคุณ 5)
  2. ผัสสาหาร (ผัสสะเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต) พึงกำหนดรู้ในเวทนา 3
  3. มโนสัญเจตนาหาร (จิตเจตนาเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต) พึงกำหนดรู้ในตัณหา 3
  4. วิญญาณาหาร (ความรู้แจ้งอารมณ์เป็นเครื่องค้ำจุนชีวิต) พึงกำหนดรู้ในนามรูป

(พระไตรปิฎกเล่ม 16 “ปุตตมังสสูตร” ข้อ 240)

เรื่องน่าสนใจ

รวมคำถามคำตอบรายการสุขภาพดีวิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว

รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว ออกอากาศเวลา 9:30 -11:30 น. ทุกวัน ทางหมอเขียวทีวี ทางทีมสื่อแพทย์วิถีธรรมได้จัดทำวิดีโอแยกแต่ละคำถาม เพื่อสะดวกในการสืบค้นต่อไป

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true

Playlists-Youtube แนะนำแพทย์วิถีธรรมกับโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถึงวันนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไป ความกลัว ระแวง หวั่นไหวเพิ่มขึ้นทั่วโลก แพทย์วิถีธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอส่งลิงค์แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้ทุกท่านได้พิจารณา

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

ฟังเสียงอ.หมอเขียวกล่าวถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต ที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

ขยายความบททบทวนธรรม เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เท่าที่เป็นไปได้ตามภูมิ เท่าที่จะทำได้ คือ ตามภูมิตามบารมีที่มีตามภูมิตามบารมีที่มี มีเท่าไหร่ก็สุดฝีมือเท่านั้นแหละจบ ก็ปรารถนาให้เกิดดีแล้วก็จบ ให้โลกแล้วเราได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปเท่านั้น ก็เมื่อเราทำดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว โลกก็จะได้อาศัย คนในโลกก็จะได้อาศัย เราก็จะได้อาศัยดีที่เราทำนั้น ก็ได้อาศัยเพราะชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยสภาพดีๆ นั่นแหละ เท่าที่มันจะเป็นไปได้ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ได้อาศัย ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละดีเท่าไหร่ก็เท่านั้น ที่จะได้อาศัย แม้อาศัยแล้ว แต่มันก็จะดับไปนะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ไปตลอด สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้ดีก็ต้องดับไปนะ แม้ร้ายก็ต้องดับไปน อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ตลอด เกิดแล้วมันก็ดับๆ หมดฤทธิ์เขาก็ดับๆ อย่างนี้เป็นต้น เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ทุกข์
…ฝึกทำดีแล้วก็วางดีๆ ให้ฝึกไว้ ให้ทบทวนไว้ว่า มันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะ แม้ดีแค่ไหนเกิดแล้วก็ดับๆ บอย่างนี้เป็นต้น ก็จะได้ไม่ทุกข์ จิตเราก็เป็นอิสระจากทุกข์

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์ ( BarayCulture : กสิกรรมไร้สารพิษแบบประหยัดน้ำ หรือภูเขาเนรมิต ) เป็นการผสมผสานระหว่างบาราย (ธนาคารน้ำแบบปิด) กับเพอร์มาคัลเจอร์ (กสิกรรมยั่งยืนพลังศีล) เป็นนวัตกรรมการทำกสิกรรมที่สมบูรณ์แบบ เป็นวิธีปลูกพืชที่ไม่ต้องรดน้ำมาก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย มีความครบพร้อมทั้งหิน ทั้งดิน ทั้งอินทรีวัตถุ เป็นสภาพเหมือนป่าเขาตามธรรมชาติ