การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

บรรยายธรรม | หมอเขียว podcast | แพทย์วิถีธรรม กับการป้องกันโควิด-19
1 เมษายน 2020

สรรสื่อพวธ.
นำเสนอเสียงจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ และค่ายพระไตรปิฎกตามรอยบาทพระศาสดา บรรยายโดยดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ออกอากาศทุกวันเวลา 12:00 -14:00 น. โดยประมาณ ทางช่อง Youtube หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม และ Facebook หมอเขียว แฟนคลับ รวมทั้งเผยแพร่เสียงถ่ายทอดสดทาง Facebook หมอเขียว แฟนคลับ

Morkeaw

th
https://morkeaw.net/category/podcast/

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

33.31 จริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 402 ข้อที่ 31 กัณหทีปายนจริยาที่ ๑๑ ว่าด้วยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส ในชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นฤาษีชื่อว่ากัณหทีปายนะ ซึ่งไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ กว่า ๕๐ ปี คือควบคุมกาย วาจา ได้แต่ไม่ได้ทำถึงใจ อย่างไรก็ตาม ท่านทำสัจจกิริยาจากการที่ท่านปฏิบัติพรหมจรรย์ในอดีตอยู่ 7 วัน การนี้ทำให้เด็กพ้นจากพิษงูได้ ซึ่งอ.หมอเขียวได้ให้กำลังทุกคนว่า แม้ในอดีตจะเป็นอย่างไร ให้ ณ ปัจจุบันทำศีลให้ดีที่สุด และปล่อยไปตามธรรม ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวได้แนะนำการเบิกพลังความดีมาใช้อีกด้วย ขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/33-31-ec0u06/a-a1prs6u

 

33.30 จริยาวัตรของพระยาปลา

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 401 ข้อที่ 30 มัจฉราชจริยาที่ ๑๐ ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาปลา ในชาตินี้ท่านระลึกได้ว่าท่านไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลย ท่านจึงใช้สัจจวาจานี้ ขอฝนให้ตกลงมา ซึ่งทำให้ท่านและหมู่ญาติของท่านรอดพ้นจากภัยแล้ง นอกจากนี้ อ.หมอเขียวได้ยกตัวอย่างองคุลิมาล ฟังแล้วน่าจะเป็นพลังให้ทุกท่าน ร่วมสร้างพลังพุทธะ ด้วยการลด ละ เลิกเนื้อสัตว์กันค่ะ ขอเชิญทุกท่านฟังรายละเอียดกันค่ะ

 

33.18 จริยาวัตรของธรรมเทพบุตร

 วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 390 ข้อที่ 18 ธรรมเทวปุตตจริยาที่ ๘ ว่าด้วยจริยาวัตรของธรรมเทพบุตรครั้งหนึ่งรถของท่านธรรมวาทีเทพบุตรชนกับรถของอธรรมวาทีเทพบุตร ที่แอกรถ ซึ่งอาจเกิดการทะเลาะวิวาทกัน แม้ท่านมีฤทธิ์ที่จะทำร้ายอธรรมวาทีได้ แต่เพื่อการรักษาศีล ท่านจึงระงับจิตด้วยการหลีกทางให้แก่อธรรมวาทีเทพบุตร จากนั้นแผ่นดินได้สูบอธรรมวาทีเทพบุตร ชี้ให้เห็นว่า เราสามารถฆ่าสัตว์ได้ แต่เราเลือกที่จะไม่กิน เราจะใจดำไม่ช่วยเหลือใครก็ได้ แต่เราก็ช่วยเหลือ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้เราก็ตัดรอบ นี้คือการบำเพ็ญ รักษาศีล ศีลจึงคุ้มครอง ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่บำเพ็ญศีลนั้นจริง เราก็สามารถนำพลังศีลนั้นมาคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ มาพัฒนาสิ่งใด ๆ หรือใช้ช่วยเหลือใคร ๆ ได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียว แนะนำว่า ในภาวะวิกฤตนี้ ให้ตั้งจิตบำเพ็ญศีล ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระโพธิสัตว์ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติศีลที่ถูกตรง การตั้งจิตด้วยสัจจวาจานี้ ขอให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เท่าที่จะเป็นไปได้ตามบุญกุศล สิ่งจริงที่ได้บำเพ็ญมาจริง ตั้งจิตแบบนี้จะเป็นพลังช่วยกัน เรามาฟังรายละเอียดกันค่ะ

 

33.29 จริยาวัตรของลูกนกคุ้ม

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 400 ข้อที่ 29 วัฏฏกโปตกจริยาที่ ๙ ว่าด้วยจริยาวัตรของลูกนกคุ้ม นอกจากนี้อ.หมอเขียวยังยกตัวอย่างผู้รอดชีวิตจากสินามิ ในเหตุการณ์ร้ายเดียวกัน แต่ละชีวิตได้รับผลไม่เหมือนกัน สิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันคือการปฎิบัติศีลให้ดีที่สุด การไม่เบียดเบียนจะพาพ้นทุกข์ การเพิ่มศีลจะเป็นวิบากดีที่มาช่วยเหลือเพิ่มเติม เรามาฟังคำบรรยายของอ.หมอเขียวกันค่ะ

https://anchor.fm/dhamma-morkeaw/episodes/33-29-ec25nf

 

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

บทเพลงธรรมอ.หมอเขียว

การฟังเพลง และการร้องเพลง ธรรมะ เป็นศิลปะในการส่งเสริมให้คนลดกิเลส ถือเป็นสัมมาวาจา หลายท่านฟังเพลงที่อ.หมอเขียว แต่งเองหรือคัดสรรที่จะร้องให้ผู้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมฟังแล้วสะดุดหู สะดุดใจ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยที่เดียว

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ที่สำคัญ

แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
หนังสือ
ธรรมะพาพ้นทุกข์
ฟังหมอเขียว Podcast
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
งานวิจัย
ประสบการณ์รักษาโรค
กสิกรรมไร้สารพิษ
ประกาศจากหมอเขียว
English
Share This