3 สิ่งสำคัญของชีวิต เพื่อความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก

บรรยายธรรม | หมอเขียว podcast | แพทย์วิถีธรรม กับการป้องกันโควิด-19
2 เมษายน 2020

3 ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล ชีวิตใดมีแก่นมีแกนของ 3 สิ่งนี้ ชีวิตนั้นจะผาสุกที่สุด มั่นคงที่สุด เข้มแข็งที่สุด ปลอดภัยที่สุด ถ้าอยากมีความอยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอด อย่างเข้มแข็ง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดของคน ต้องเข้าหา 3 สิ่งนี้ ปัจจัย 4 มิตรดี มีศีล มิตรดี คือมิตรดีคือมิตรที่ศีลและตัวเราเองก็ต้องมีศีล ศีลคือการลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ใดลดกิเลสเครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สัตว์อื่นได้ และทำประโยชน์ให้กันตนเอง ผู้อื่น สัตว์อื่นได้ นี่คือวิบากดีที่จะผลักดันสิ่งเลวร้ายออกไป และจะดูดดึงสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต
รับฟังที่

 

ตัดต่อจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 30 มีนาคม 2563

 

 

ความสำคัญของปัจจัย4

ความสำคัญของปัจจัย 4 คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 25 ข้อที่ 281 จัตตาริสูตรมาขยายความ 

รับฟังได้ที่C3 25.281 ปัจจัย4.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3–4-ec52mf

ตัดต่อจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 29 มีนาคม 2563

 

ความสำคัญของศีล

ศีล หรือกุศลกรรมบถ 10 โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 24 ข้อที่ 165 จุนทสูตร มาขขยายความเป็นหลัก 

รับฟังได้ที่ C4 24.165 ศีล.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3-ec531l

 

ความสำคัญของมิตรดี สหายดี สังคม สิ่งแวดล้อมดี

มิตรดี สหายดี สังคม สิ่งแวดล้อมดี ในบทนี้นำเสนอความสำคัญของมิตรดีฯ  โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 15 ข้อที่ 383 มาขยายความ 

รับฟังได้ที่ C5 15.383 มิตรดี.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3-ec533l

 

 

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

บทเพลงธรรมอ.หมอเขียว

การฟังเพลง และการร้องเพลง ธรรมะ เป็นศิลปะในการส่งเสริมให้คนลดกิเลส ถือเป็นสัมมาวาจา หลายท่านฟังเพลงที่อ.หมอเขียว แต่งเองหรือคัดสรรที่จะร้องให้ผู้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมฟังแล้วสะดุดหู สะดุดใจ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยที่เดียว

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ที่สำคัญ

แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
หนังสือ
ธรรมะพาพ้นทุกข์
ฟังหมอเขียว Podcast
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
งานวิจัย
ประสบการณ์รักษาโรค
กสิกรรมไร้สารพิษ
ประกาศจากหมอเขียว
English
Share This