Taking too long? Close loading screen.

630320 แนะนำรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ทุกวัน 20:00น

พบกับรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ โดยดร.ใจเพชร กล้าจน ทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 20:00 – 21:00 น บางทีก็ประมาณ 19:45 น หรือถึงประมาณ 21:00 น
การฟังธรรมะแท้ๆ ทำให้เราปฏิบัติตัวได้ถูกตรง มีกำลังใจกำลังปัญญาในการปฏิบัติตัวให้ถูกตรง ให้ชีวิตพ้นทุกข์เป็นลำดับๆ มีการปฏิบัติบุญที่ชำระกิเลส เครื่องยึดมั่นถือมั่น เครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียน เครื่องเศร้าหมอง เครื่องกลัวกังวลหวั่นไหว่ในชีวิตของเรา กำจัดออกไป แล้วก็จะได้พลังผาสุกไร้กังวล และจะไม่ทำชั่ว ชีวิตจึงทำแต่กุศล ทำแต่สิ่งที่ดีซึ่งจะเป็นการทำกุศลอย่างรู้จักประมาณให้พอเหมาะ กลายเป็นวิบากดีมาดันสิ่งร้ายออกไป บุญกับกุศลจึงทำงานคู่กันอย่างอัศจรรย์ ชีวิตนี่เขาจะมีเหลี่ยมมุมต่างๆที่ซึ่งลึกซึ้งเป็นลำดับๆ กิเลสหลอกล่อเราให้หลงแง่นั้นเชิงนี้ เวลากิเลสมามันจะโง่ฉับพลัน จะหลงฉับพลัน ขนาดว่าฟังธรรมะดีๆ พอกิเลสเข้า วิบากเข้า ผัสสะเข้า ธรรมะดีๆ มันหายไปเลย แต่พอได้ฟังธรรมะแท้เข้าไปจากสัตตบุรุษ จากหมู่มิตรดีก็จะคิดได้ คิดได้เข้าใจได้ปฎิบัติได้ชีวิตก็จะพ้นทุกข์
ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เรื่องน่าสนใจ