Taking too long? Close loading screen.
ค้นหา
Generic filters
เอกสารอ้างอิง
1. ใจเพชร กล้าจน. (2563).  แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 1).   สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด.
2. สมุนไพรบำบัด. (2528). โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง. (พิมพ์ครั้งที่ 1).   กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด.
3. สมสุข มัจฉาชีพ. (2534).  พืชสมุนไพร ฉบับปรับปรุงใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 2).    กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด.
4. วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540)  สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

เรื่องน่าสนใจ

ถั่วลิสง

ถั่วลิสง

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมถั่วลิสงเป็นธัญพืชฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ถั่วลิสงเป็นพืชล้มลุกอายุ 1 ปี ขนาดสูงประมาณ...

ฟักทอง

ฟักทอง

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมฟักทองเป็นผักฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ฟักทองเป็นเถาเลื้อยไปตามดิน ลำต้น 5 เหลี่ยมมีขนเล็กๆ...

มะเขือยาว

มะเขือยาว

มะเขือยาวตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤษศาสตร์ พืชล้มลุกขนาดสูงประมาณ 1 เมตร...

แตงกวา

แตงกวา

แตงกวา ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เป็นผักฤทธิ์เย็น ลักษณะทางพฤษศาสตร์ แตงกวาเป็นพืชเถาไม้เลื้อย...

หญ้าเอ็นยืด

หญ้าเอ็นยืด

หญ้าเอ็นยืด ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อน ลักษณะทางพฤษศาสตร์...