Taking too long? Close loading screen.

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

ค้นหา
Generic filters
คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คนทั่วไปยังยืนยันว่าเงินคือคำตอบของชีวิต แต่พระพุทธเจ้า พ่อหลวง พ่อครูยืนยันว่า
ทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญไม่ใช่คำตอบของชีวิต

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก
คำตอบของชีวิตก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
อันนี้สิที่ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ พึ่งตนให้ได้ แล้วก็แบ่งปันกัน

นอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้ว สัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่
พึ่งตนแล้วแบ่งปัน ไม่เกี่ยวกับเงิน

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ที่มา… ลาภสักการสังยุตต์ – พระไตรปิฏก เล่มที่ 16
https://youtu.be/JsQU7IK4OfY?t=4079

เรื่องน่าสนใจ

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร...

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3...