ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

เริ่มต้นที่เรานับ-1-ที่เรา

การเพิ่มพลังคุ้มครองประเทศไทย

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

พระมหากษัตริย์ที่ดี ก็จะได้ประชาชนที่ดี

ประชาชนที่ดี ก็จะได้พระมหากษัตริย์ที่ดี

ต่างฝ่ายต่างทำความดีให้มากๆ ลดกิเลสให้มากๆ

เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ

ก็จะมีพลังศีลที่คุ้มครองชีวิตทุกชีวิต

ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

“ธรรมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลาย”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ที่มา…
631020 รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
https://youtu.be/o8MaN_G6_9g

เรื่องน่าสนใจ