ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน

ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงาน
ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน
คือ ใจที่ไร้ทุกขข์ ใจที่ยินดี ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น
เมื่อเราได้พยายามทำเต็มที่แล้ว
งานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์ใจ
ความยึดมั่นถือมั่น
จะทำให้เกิดความพร่อง ความพลาด ความทุกข์
ล้างความยึดมั่นถือมั่นของใจได้สำเร็จ
คือความสำเร็จที่แท้จริง

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
บททบทวนธรรม ข้อที่ 56

เรื่องน่าสนใจ