หัวใจของการสื่อสาร

หัวใจของการสื่อสาร

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร คือศิลปะคำสอน
ที่สื่อสารอออกไปแล้วทำให้แต่ละชีวิตพ้นทุกข์ได้
พลังพุทธะจะไปช่วยช้อนช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์อยู่
คนเรานี่เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอก นี่คือสัจจะอย่างนี้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ